Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

25 HAZİRAN 2005 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA 17 Alarm Deniz Baykal, "Ekonomı kırmızı alarm venyor" deyınce, CHP Genel Sekreter Yardımcısı Algan Hacaloğlu'na "Lıderınız ne demek ıstedı" dıye sorduk Yanıtı şoyle oldu "Carı açığın gayrt safi mıllı hasılaya oranı 2001 'de yüzde 5'e çıkmıştı, o unlü knzı yaşadık Bu yıl açık hedefı 11 1 mılyar dolardı, IMFbunu yenı stand-by ıle 15 mılyar do/ara çıkardı, ama öy/e görunuyor kı bu rakam yıl sonunda 20 mılyar dolara ulaşacak ve açığın gayn safi mıllı hasılaya oranı yuzde 6 7 olacak Şu anda Turkıye'de 36 6 mılyar doları yabancılara, 112 mılyar dolan da yerieşıklere aıt sıcak para var Bunlar çoğunluk devlet borçlanma kâğıtlarına yatırım yapıyorlar Çunku reel faızler yuksek Saadet zıncın sûruyor anlayacağınız " Bu balon patlar mı'> Hacaloğlu "Patlarsa çok cıddı bır çökme olur" dıyor ve eklıyor "özetle Türkıye ekonomısı malını ucuza satıyor, emeğını ucuza getınyor, ıç pazannı haksız rekabetle karşı karşıya bırakıyor" Sonuç? Hacaloğlu'na gore ıkı yol görunuyor "Turiaye, dış borçlarında uluslararası anlaşma zemını yakalamak, ıç borçlarında da odeme taahhutlennı bozmadan bır erteleme yaratmak zorundadır" Az kaldı, başımızdakı takım batıracak bızı ISIK KANSÜ Mecburi ile hizmet Bakınız, Sağlık Bakanı Recep Ak- dağ, bundan tam 2 yıl once, 21 Ha- zıran 2003'te Turk Tabıplerı Bırlığı kongresınde "mecbun hızmetı" kal- dırdıklannı nasıl da ballandıra bal- landıra anlatmış "Hızmetı yetennce ulaştıramadı- ğımız bolgelerde zonınlu hizmet dı- ye bılınen uygulamalar yenne gö- nullu hizmet esasını getırmeye ça- lışıyoruz Değerlı meslektaşlarım, sayın bırlık başkanımızın 59 Cum- hunyet Hukumetımızın hekımlenmız ıçın uygulanmakta olan mecbun hız- metın kaldınlmakta olduğu müıde- sını vermesını beklerdım ben O ver- medığı ıçın ben verıyorum şımdı Sağlık komısyonumuzdan geçırdığı- mızyasa tasansında, şu anda Turk hekımlerının üzennde maalesefson derece olumsuz bır uygulama ola- rak suren zorunlu hızmetı kaldınyo- ruz Ben de mecburi hizmet yap- tım, ama bu ıkı sözcuğun nasıl bır araya getmldığıne hâiâ saşınyorum Kavramsal olarak da son derece mahzurlu gorduğum bır ıfade ve uy- gulamadır Bunu kaldınyoruz " Ikı yıl once "mecbun" ıle "hizmet" sozcuklennın nasıl bır araya getml- dığıne şaşan AKP'lı Sağlık Bakanı, bırşaşkınlık esen değılse eğer, ıki yıl sonra aynı "mecbun hızmetı" Mec- lıs'ten geçırme başansını göstermış bulunuyor Neyapsın'' CHP'lı Kemal Kılıçda- roğlu, "Işte böyle bır kadro ulkeyı yö- netıyor" bıle dıyerrnyor, "Işte boyle bır kadro ulkeyı yonetme eğılımı ıçın- de" dıyor Doğrusu da o Kapatalım Erkan Mumcu'yu Tunzm Bakanı yaptılar Tutturdu, "Ben bu bakanlığı kapatacağım" dıye Erkan Mumcu'yu Kultur Bakanı yaptılar. Antalya Senfonı Orkestrası'nı kapatıp Antalya Operası'na, Çukurova Senfonı Orkestrası'nı da kapatıp Mersın Operası'na bağlamaya kalkıştı. Erkan Mumcu'yu ANAP Genel Başkanı yaptılar Bu kez de turban serbest kalsın dıye YÖK'u kapatmayı onenyor Her geldığı makamda bır yerten kapatma ısteğı onun bıldık alışkanlığıdır Cıddıye almamak gerek Aralarında Niyazı AKunya, Erdal Çalı, Ayhan Sanhan, Mesut Gül- mez'ın de bulunduğu ve eskı Eğıtım- Iş Sendıkası'nın kuruluş surecınde et- kın sorumluluk ustlenmış bır grup oğ- retmen Eğıtım-Sen'ın 3 Temmuz'da yapılacak genel kurulu oncesı genel bır çağn yapma hazırlığı ıçındeler 50'yı aşkın eskı Eğıtım-lş yönetıcısının ım- zaladığını oğrendığımtz çağnnın met- nı şoyle "Bız, 1980'densonraTurkıye'deku- rulan ılkkamu gorevlılen sendıkası olan Eğıtım-lş 'ın kurucu ve yonetıcılenyız Bu sendıka, dana sonra Eğrt-Sen'le bır- leşerekEğıtım-Sen'ıoluşturdu Buye- Oğretmenlere çağn nı sendıkanın organlannda da gorev- ter aldık Bu nedenb, sendıkamızın kapatılma- sı sürecıne yol açan gehşmeler karşı- sında duyarlıyız Türkıye oğretmenle- nnın umut bağladığı sendıkamız tü- zuğundekt ' bıreylerın anadıllennde öğrenıp gormesını savunur" ıbaresı nedenıyle yazık kı kapanmanın eşığı- ne getınlmıştır Bu konudakı Yargıtay karan eleştınyeaçık o/sa da bırgerçek- tır _ Ülkemızın kütturelzengınlığını oluş- turan dıl ve lehçelenn oğrenılmesı bır ınsan hakkıdır Ancak bu dıl ve lehçe- lenn resmı oğrenım dılı olarak kulla- nılmasını ve bu yolla yurrtaş/ann bır- lığının zedelenmesını onaylamıyoruz Sendıkamızı yıllardır oyalayan bu ta- lep, temel gorevlenn ıhmal edılmesı- ne neden olmuş, üyelenn ve kamuoyu- nun sendıkaya karşı guvenlen sarsıl- mıştır Tartışma konusu tuzûk hükmu, yal- nız hukuksal ve sendıkal nedenlehe değıl, sıyasal nedenlehe de tuzukten gkanlmalıdır Çûnkû oğretmenler, Cum- hunyetın temel değerienntn savunu- cusudur, sendıkalan da öy/e olmalı- dır Aksıne bır tutumda dırenmek, yüz bınlerce öğretmenın on yıllardırdışle- nyle, tımaklanyla oluşturduklan sendı- kalannı ıç çatışmaya sürûklemek, bu buyük bınkımı heba etmektır Bunun sorumluluğu ağırdır Bızbusendıkayı sokakta bulmadık 1 " Eğıtım-Sen'e uye oğretmenler; bu uya- nık, akla ve sağduyuya dayanan, so- ğukkanlı çağnyı ıçlennde hep duyu- yorlardı zaten Şımdı sraçağnyıyaşama geçırmekte üişküer, îstekler, îtaat TANJIERDEME Amırgi Sovyetler Bırlığı'nın çokuşu ve dağılışı sonrası tek egemen guç olarakABD, ekonomıpolıtıkvesos- yokulturel duzenını kuresel boyut- ta, ozellıkleAvrasya kenarkuşağın- da kabul ettırecek etkılemelere, dayatmalara açık olarak başlamış- tır Bu maksatladıplomasısını, ulus- larası toplum dedığırttıfakettığı ul- kelen, kontrolundekı uluslararası finans ve tıcaret kuruluşlannı ge- rektığınde ulusal ya da NATO ıttı- fakı asken guçlennı kullanmakta- dır ABD'yegorebustratejı çoğun- luğu Mus'uman olan bu ulkelenn demokrasıye, ınsan haklanna, ka- dınlann eşrtlığıne, lıberal bırekono- mık duzenle refaha kavuşmalanna olanak sağlayacak ve uluslarara- sı teroıie mucadelede olumlu so- nuçlaralınmasını mumkun kılacak- tır Kımı sıyaset ve ekonomı bılım adamlannın veyazarlann goruşle- nne gore ıse bu stratejının hedefi, botgenın zengın eneqı kaynaklan- nasahıpoluşu, bunlan Batı ya ulaş- tıracak termınal ve yolian kapsa- ması gelışmışlenn ıştahlannı cez- beden pazar olma nrtelıklen dola- yısıytasıyası.ekonomık sosyokul- turel açılardan ABD'nın kontrol edebıleceğı duzenlenn tesısıdır Önemlı olan bır dığer hedef ıse bolgede ABD'ye karşı koyabıle- cek potansıyelesahıpolan Rusya, Çın, Hındıstan yakınlaşmasının bır Avrasyaguç merkezıne donuşumu- nu engellemektır ABD aynı mak- satla NATO'yu kullanarakAB'yı de kontrol altındatutmakıstıyor Bol- gede stratejık ortağı olan Israıl'ı, Kuzey Irak'ta bır Kurt devletı olu- şumunu da desteklıyor ABD surdurulebılır bır egemen guç ıçın stratejıter oluşturur, ey- lemler yaparken Türkıye ıle ılışkı- len onem kazanmıştır Dunyamızın gereksındığı ener- jı kaynaklarının onemlı kısmına sahıp olan bolge aynı zamanda ıs- tıkrarsız ve bolgesel çatışmaların yaşandığı bır kesımdır Türkıye bu bolgenın merkezınde ABD ve AB'yeyandaş soğuk harp sure- cınde kntık savunmagorevlen ust- lenmış, ıstıkrarlı dost bır ulke ola- rak bılınıyor ABD bolgede hege- monyasını surdurmek ıçın Turkı- ye'yı yanında gormek ıstıyor ve ona roller bıçıyor Bu maksatla Turk yonetımlennı Turk kamu- oyunu duzenleme, kontrol altına alma peşındedır Turkıye'nın kendısıne bıçılen rol- len oynarnası, Batı'nın neolıberal kureselleşme akımlarına polrtık, ekonomık, sosyokulturel ve gu- venlık boyutlanylauyum sağlama- sıyta olanaklı Bu rollenn yaşama geçırılmesı ıçın Cumhunyetımızın temel ılke ve değerierının gıderek tasfıyesı gerek Örneğın, Kamu ekonomısının (ozellıkle stratejık endustrı ve finans kurumlarının) ozelleştınlerek ulkede ulusotesı ya da çokuluslu kuruluşlann hâkımı- yetı, unrter-/ ulus devlet ve sos- yal devlet yapısının gevşetılerek orta enmde ışlevtennın yerel yone- tımlere devn, laıklık ılkesının sulan- dınlarakTurkıye'nın bır ılımlı Islam cumhurryetıne donuşumu, Turkı- ye topraklannda GOP'un gereksı- nebıleceğı askerı uslenmenın ya- pılıp buralardaTurkıye'nın hukum- ranlık haklanyla sınırlı olmaksızın serbestçe ve gızlı faalıyetlerde bu- lunma, gerektığınde proje kapsa- mındaTSK nın desteğı, komşu ul- kelerte(omeğın bugun Sunye, Iran, yann kım"?) ılışkılenmızın ABD'nın davranışlarıyla uyumlu şekıllendı- nlmesı, ulkemızde ABD karşıtlığı- nın ortadan kaldınlmasının temını ıstenıyor AB ıle uyelık muzakerelen sure- cınde onlardan da benzen talep- ler gelıyor Kıbns'ta Annan planı odununu vennce, bır ılen adım da- ha atıp 1960 Anlaşması'nındage- nsıne duşerek Kıbns Cumhunye- tı'nı tanımamızı ıstıyorlar Patnğın ekumenıklığı mustakbel bır Orto- doks Vatıkan'ına altyapı hazırla- mak mO Mazlum halklara hertur- lu canavarlığıyapanlann 90 yıl on- cekı zorunlu tehcın soykınm olarak tanımlaması neyın habercısıdır^ 1 Azınlık haklan ısran Turk ulusunun etnık ve mıkromıllıyetçı bolunme- sının yollannı mı doşemek ıstıyor Bız Türkıye Cumhunyetı'nı kuran, kederde, kıvançta aynı ulkuyu pay- laşan nzamızlabıraradayaşayan Turk ulusu değılmıyız? Bu ve ben- zen taleplen saymak olanaklı Hazın olanı, borçlaıia malul ha- le getınlmış bır ulke yonetımının ulusal çıkarîanmıza karşrtolan em- peryalızmın bu bıtmeyen taleple- nne, dayatmalanna karşı genelde etkilı tepkı gostermemesı, dırenme- mesı ve rtaat ettığı gorunumunu vermesıdır Sonyanmasırdıryetış- tınlen, buyuk sermayegruplanndan, buyuk medya kuruluşlanndan, dı- nı polıtıkaya alet edenlerden sıvıl toplum kuruluşlanndan polıtıkacı ve ust burokratlardan bır kısmı da, her bın kendıne ozgu hesap ve maksatlarla bu gıdışe destek ol- maktadır Kamuoyuna gerekırse karşrt tezler açıklanmadan bu ko- nular geçıştınlmek ıstenmektedır Değışım ve demokrası gorunumu altında ulkemız gıderek Batılı guç- lenn hımayesı attına gırmekte, rtı- bannı yrtınnektedır Aslında ıtaat gorunumlu polıtıkalarlaçozum uret- mek olanaklı olmadığı gıbı bu du- rum ulkeyı cephelere bolmekte, ıçercte ıstıkrarstzltğa, dışarda ulu- sal çıkar ve yararlann savunulma- sında zaafa yol açmaktadır So- nuç asken bır harekâta gırmeden, kendı nzamızla Lozan'dan Sevr'e doğru bır ncattır Turk ulusu Mustafa Kemal Ata- türk'un onderlığınde emperyalız- me ve onlann dahıldekı ışbırlıkçı- lenne dırenerek, savaşarak ulusal kurtukjşunu asken vedıptomadkza- ferierle kazandı Bağımsızlığa, oz- gurluğe meftun onurlu bır ulus ol- duğunu kanrtladı 82 yıl once bu topraklarda yaşanan mıllı desta- nın anılan bılıncımıze kazılmıştır Şımdı, ılışkılenmızde bEe saygı- lı olunmasını, eşrtlıkanlayışıyta dav- ranılmasını beklemek, kendımıze ozgun ulusal sıyaset ve stratejıle- n oluşturmak hakkımızdır Bunu sağlamak da yonetımlenn gorevı- dır Komşulanmızla ılışkılenmızı de- ğerlendırmek, gelıştınmek bızı ılgı- lendınr Doğru olmayan gerekçe- lerle dunyanın gozu onunde on bınlerce ınsanın olumune sebep olup Irak'ı ışgal edenler, dunyanın bu bolgesını sureklı kanştıranlar Turk halkından karşıtlıkyenne sem- pat duymasını mı beklıyortar AB'nın Rumu, Ermenıyı açıkça koruyan taleplerıne odun vererek onlann Anadolu topraklanndakı ulkulennm umutlannı mı yeşerteceğız Bağımsızlığımız, ozgurluğumuz, eşıtlığımız, uluslararası saygınlı- ğımız ulusal çıkartanmızı savun- mamız ve banş ıçın akılla, bılgıy- le sağduyuyla, sonsuzbıryurtse- veriık ve tarıh bılıncıyle ve de uy- gar uzlaşma kulturuyle "Istıklal ve hûrrıyet benım karaktenmdır" dı- yen Ataturk'un Turk ulusuna ışa- ret ettığı onurlu yol rehbertmız ol- malıdır Emperyal guçlerın ıstek- lenne ıtaat eden bır ulusun çıkar- larının, guvenlığının, saygınlığının korunması olanaklı mı 7 KİM KİME DUM DUMA BEHİÇAK turk.net ÇİZGİLÎK KÂMtL MASARACI kamilrnasaracitı mynet.com H A R B İ SEMIHPOROY semıhporoytâyahoo.com HAYAT EPtK TÎYATROSU MUSTAFA BİLG, BU ULKEDE ÎHALE TAKIBI "ADAM TAKIBÎNtN" BONUSU DEMEK Kîı * SUSURLUKCU ISTTHBARATCIYA "ÎHA j d Ğ IDDIASI " hayatepika mynet.com İ 1. I . 1 TARtHTE BUGÜN MÎMTAZ AMKAI\ 25 Haziran ınnc.mumtaz-arikan.com GAUDİ'NİN İLGİNC YAPUARI- ' 1652 'DESU6UN,UNtM iSPıMrOL MlM/Vft ANTONK) Dli UIMAftUK O6*£NtMlNP€H SONKA, A&M -«ftdfj KEtÜ» OZEL neZlNI 6EUŞnitM£YE KOYU CAK OLAN GAUPI, GOTIK VE AJtTNCUVEAU (AR-NUVO) KAHIŞIMI, ARAP MlMAOjİI £7X/££* ÇOK eemcLi vAPiLAe AJEYMM* A&g ACUB8E VE TBUHNLflli, SUTUNLA8, KE- MERLEZ, ÇİNILEg, K.IÜIK SOeAMlCL££O£N YAPfiM/f MÛZA YIIUBJl, METAL ıÇLEgl, EğRl P£NC£IZELER.,MASAL£I gACAlAK,OHAÖ2£U BlÇlMLEg. OLACAKnK BAHCUONA KESmNPE IHÇA EDeCEİ) "VICENS", "MIL*", *8ArLWn (ENSOLDA^EVL&ll, 'GUEU. SA- RAYI* VE "SAGBADA FAMtUA KIL ONA MİMAZ OLAMK &UYUK ÛM SAGNAK NİLGÜN CERRAHOĞLU f Töre f ye Ankara Kriteni Başbakan hep soyluyor ya "Bız Kopenhag Knterie- n'nı Ankara knten yapıp yolumuza devam edenz 1 ' dıye Işte, "Ankara knterlennın" ne olduğu ortada TBMM'de "fore cınayetlenyle mucadeleyı' amaçlayan komısyo- na ıktıdar partısınden uye bulunamıyod "Töre ıle mucadeleyı amaçlayan" komısyon karan bır-bır buçuk ay once alınmış CHP nın uye lıstesı hazır AKP mılletvekıllen ıse yok, arazı olmuşlar Partının Ga- zıantep mılletvekılı Fatma Şahın Meclıs kondortannda fellek fellek komısyona dahıl olacak "gonü//u" anyor- muş "M////yef*in 23 Haaran tanhlı habennı gorunce CHP mflletvekılıGuldalOkuducu'yuaradım 'Komısyonunçok- tan kumlması gerekırdı" dıyor Okuducu "Kaç kere bız onerge verdık En son bumu kesılen Rojda ıle konu tek- rargûnoemegeldı ve Fatma Şahın 'ın onergesı kabuledıl- dı Hâlâ ayak surûmeye devam edıyonar Meclıs fafite gıreceğı ıçın komısyonun kurulması güz aylanna sarka- cak>" 'Herfces senin için ağltyori' Bu ne bıçım bır vurdumduymazlık, nasıl bır vahşettr^ Töre ıçın uye yok!" habennın yanına aynı gazete çar- pıcı ıkı haberdaha koymuştu "Burun kesme (Rojda) da- vasında tahlıye 1 " Ve Dıyarbakır'da geçen hafta tore ınfa- zından yaralı kurtulan 18 yaşındakı kadının, N. K.'nın oy- kusu Hayat tehlıkeyı atlatan kadının hastane odasında çe- kılmış resmının altında "dev/etten koruma bekledığt" an- latlıyor "Yengem Herkes senın ıçın ağlıyor oedı " sozleny- le anlatyor başmdan geçenlen N K "Benım ve (dığer kurban) Fent'/n öldurûlmesı ıçın ıkı aıle mechsınde töre gereğı kararalmdığını öğrendığımde geç kalmıştım ka- çamadım Gece odamda yatyordum Ağzımı bır el ka- pattı Kaymbıradenm ateşettı'" DüşuneDilıyorrTXJSunuz / 'Enguvenlısığınağınızda. oda- nızda yatağınızda ınfaz edılıyorsunuz Gıyabınszdakı ın- faz karannı onden haber alıyor bılıyorsunuz En yakınla- nnız, gozunuzun onunde artk 'olmuş brtmış' gozuyte bak- tıklan olumunuze ağlıyor yuruyen bır ceset gıbı goruyor- lar sızı Ama şuradan şuraya adım atamıyor, kaçamıyor- sunuz. Kimseden yandım bekteyemıyorsunuz Olumun so- ğuk elı hıçbır engelle karşılaşmaksızın saktn sakın geJıp sızı yatağınızda buluyor Kurbanlık koyun gıbı, beklemek- ten başka hıçbır şey yapamıyorsunuz Içimizdeki ortaçağ Ntye"? Dışansı çunku sızı olume mahkûm eden aşıret duzenının devamı UcutaaAnkara'yadekuzanıyor ROJ- da'lann N K 'lenn Güldünya'lann hesabını sorması ge- reken komısyona ıktdar partısı -hanı doster alışvenşte görsun hesabı "gostermelık" dahı olsa- "uye" bulamı- yor Nereye kaçsın N K nereye sığınsın 7 'Bu ış bınnın bınnı oldurmenın çok ötesınde" dıyor Gul- dal Okuducu "Arkasında bır artyapı, korkunç bır dûnya var Komısyona üye bulunamaması, o altyapının sonu- cu Iktıdarpartısınınyenıdenyenıden ûrettığı ve besten- dığı bır kaynak bu Şeyhe, şıha, ağaya ve feodal sıste- me bulaşmak ıstemıyoriar " Bırkaçkadın mılletvekılı bırkaçkadınorgutu.bırkaçga- zetecı bır avuç hukukçu dışında, toplumdan da bır tep- kı dalgası yukselmıyor Neredeyse her hafta artık boyle bır olayla karşılaşıyoruz TV de bır kadın programına çık- tı dıye oldurulen Bırgül Işık'ı hatırlayın "Oğlunun" kur- şunlanyladelıkdeşıkedılen karacığer, dalak pankreas, rmde akağer kasık başındanaldığtyaralar1a11 saatame- lıyat masasında kalan Bırgul Işık komaya gırdı ve oldu Hanı nerede'? Hatriayan var mı 9 Daha geçen ay UrfaAkçakale'de Ayşe Aydın ısımlı bır kadın, 'före'adınatarrfsızışkenceterleyokedıldı Kemık- ten kınldı,dılı kopanldı Sonra "Intıharettı 1 "dendı Van'ın Ercış ılçesınde yol ortasında bır kadının boğazı kesıldı "Bunlar gazeteiere yansıyanlar " dıyor Okuducu "Bıl- medığımız daha neler var' Şu anda bız, otayı engelle- mek adına en tavıralmayacak ıktıdarla karşı karşıyayız!' Başbakan ılaç ıçın olsun bır kere bıle, "Insan hayatı bızım ıçın kutsaldır Hıçbır töre, hıçbır gerekçe bu bar- baıiığı mazur gosteremez Su ne baım Islam anlayışı- mıza ne tore anlayışımıza sığar*" dedı mı' Dıyebıldı mı' Turkıye'ye dırenç tam da bu nedenlerle AB başkent- lennde ayyuka çıkmışken Meclıs te bır "före komısyonu- na" uye dahı bulamıyorlar Sonra da çıkıp "şartlann cte- ğışmedığını, değışmeyeceğını ve 3 Ekım mutabakatıy- la Bruksel le yol alabıleceklennı" ıddıa edıyorlar Hadı canım sen de' B U L M A C A SEDATYAŞAYAIS 1 2 3 4 5 6SOLDW S4Ğ\ 1/ Hıperaktıf çocuklan sa- kınleştırmede 2 kullanılan ılaç II Bır meyve An- talyaveFethı- 5 ye korfezlen 6 arasında yer -, alan yarıma- danın adı 3/ 8 Çıngeneçocu- 9 ğu Satrançta bırtaş 4/Kuçukma- ğara Denız balık- lannıtaşımayayara- yan sepet 5/ Alanya üçesıyakmlanndabır çay \e baraj Mar- dın'm bır ılçesı 6/ Melatonınhormonu- nu ureten ıç salgıbe- 8 zı 7/ "Hayır" anla- 9 mında kullanılan soz Eskıden Istanbul'da Ga- lata Koprusu ıle Adalar arasında denız taşımacı- hğını ustlenen ışletme 8/AlanParkertarafından sınemayadaaktanlanunlubıımuzıkal Eskrım- de kullanılanuçsılahtan bın 9/îşçı Mustahkem yer YUKAJUDAN AŞAĞIYA: 1/ Şeker ve nışastayla yapılan bır tur tatlı 2/ Du- şunulenıntersınısöyleyerekyapılanıncealay Duz vegenışarazı 3/Ilgıçekıcıvedeğışıkkımse Ku- zusesı Parola 4/Bıryerdebınkensıvılandışa- nyaakıtmak ıçın kullanılan boruyadaoluk Et, balık ya da sebzeden oluşan ve hamura sanlarak fınnda pışmlen yıyecek 5/ Sıyasal ve ekonomık ılkelennkokten değıştırılmesını savunankımse ya datutum 6/Kopek "'Ger derse Fuzuh kı guzel- lerde — var ' Aldanma kı şaır sozu elbette ya- landır" 7/Kuçuksalkımlıbıruzumcınsı 8/Saz, kamış Italya'nın en uzun ırmağı 9/ Bıtkın bır duruma gelme Poker, konken gıbı ıskambıl oyunlannda aynı cınsten ıkı karta venlen ad
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog