Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

25 HAZİRAN 2005 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA JV U JLi X LJ MX kultur(âcumhuriyet.com.tr 15 ESİNTİLER ZEYNEP ORAL Vicdanm sesi.."Suçları unutmamalı, kayıtlarım muhafa- za etmeliyiz. Suçluların ilkişi bunları >oket- mektir zaten. Çünkii bu efendiler yalnızca masumları katletmezler, hafızayı da maktul ederler. Yeni dünya tiranlığına karşı yukse- len muhalefete ilham vermesi için bu kayıt- lann tutulması şart. Bu aşın silahlanmış ti- ranlar askeri ya da ekonomik her savaşı ka- zanabilirler, ama kavbettikleri bir savaş var ki, ismine kendileri "lletışım Savaşı' diyorlar. Dünya kaıtıuoy unun desteğini kazanamıyor- lar. Gitgide daha çok insan "hayır' diyor. So- nuçta bu yenilgileri tiranlıklarının sonu ola- cak. Ama bu son daha kaç trajedi, istila ve felaketten sonra gelecek? Daha ne kadar yoksullaştıracaklar bizi? îşte kayıt tuttnanın. muhafaza etmenin, hatırlamanın acilrveti bundandır. İşledikle- ri suçlar unutulmavacak, her kıtada ağızdan ağıza dolaşacak. Her geçen gün daha çok in- san 'hayır' divecek. Çiinkü bugun koruma- ja niyetli olduğumuz \e sevdiğimiz her şeye 'evet' demenin tek önkoşulu bu." Blr sürec Oncekı akşam, o rengârenk yuzlerce ınsa- nı ıncelerken John Berger'ın yukandakı soz- lennı duşunuyordum "Hayır" dıyorduk Başka bır dunyanın, sureklı savaş halının araç olarak benımsen- dığı emperyal duzenın egemen olmadığı bır dunyanın, mumkun olduğuna ınanıyorduk Kayıt tutuyorduk Banşa karşı ışlenen suçla- nn, savaş suçlannın kaydını tutuyorduk I- rak'ta gerçekte neler olup bıttığını belgeler- le ortaya koyuyorduk Araştınp saptıyorduk Tamkhklan dınlıyorduk Sesı duyulmayan kurbanlann sesı oluyorduk Belgelıyorduk Anımsıyorduk Unutulmasına engel oluyor- duk Uluslararası kurumlann suskurüuğunu kınyorduk' Yalnız bugun ve şımdı burada değıl Bu bır sureçtı. Bu sureçte mekânımız dunyaydı 2003 yı- lının kasım ayında Londra'da tohumlan atı- lan, sonra sırayla Mumbaı, Japonya, Kopen- hag, Bruksel. New York, Almanya, İstanbul, New York, Hıroşıma, Stockholm. Guney Ko- Fotoğraf: Özlem Güvemli itnya Irak Mahkemesı, kalıcı bir olağanüstû hal olarak kendinı dayatan, sıirekli sa\ aş halım temel araç olarak benımsemış yenı emperyal dünya düzenı- ni engellemeyi amaçlayan çokgemş bır hareketın parçası olmayı hedeflıyor Bu mahkeme, savaş hakkında vereceğı ahlakı, pohtik ve hukukı kararla, barış ve adalete dayalı bır dunyanın kurulmasına katkıda bulunabıhr. re, Roma, Frankfurt. Lızbon, Cenova, îspan- ya, Tunus'takı oturumlarla suregelen ve şım- dı, yann akşam Istanbul'dakı Nıhaı Otu- rum'la sona erecek olan 'Irak Dünya Mah- kemesi'nden soz edıyorum Oncekı akşam, Darphane'nın avlusunda "Irak Dünya Mahkemesı" açılışında tam onumde oturan sımsıyah saçlı kadının beyaz başortusunde "Madres de Plaza de Mayo" yazıyordu Arjantın'den kalkıp gelmıştı O- nun hemen yanında Hıntlı yazar Arundhati Roy Korehler Darphane'nın bır koşesını rengârenk afışlerle donatmışlardı tngılızı, Amenkalısı, HolJandalısı, Iskoç ve Irlanda- lısı, Tanzanyadan, Japonya'dan, Senegal'den, Kanada'dan ve Fılıpınler'den gelenler, farklı dıller konuşuyor, ama bırbınmıze sanlarak anlaşabılıyorduk Erkan Oğur ve Ismail De- mircioğlu nun turkulenne katılırken, Iraklı ut sanatçısı Omar Beşir'ı dınlerken, Ayşe Tütüncü Piyano Perküsyon Grubuyla ço- galırken hepımız Iraklıydık BM neye yarar? Irak Dunya Mahkemesı başlamadan bır gun once, Bılgı Unıversıtesı'nde Turgut Tarhan- lı'nın yonetımındekı "Irak Sa\aşı ve Birleşmiş Milletler Sisteminin Tıkanışı" başlıklı pane- lı ızledım Mahkeme Iddıa Heyetı Başkanı Ric- hard Falk ve dort uyesı Hans von Sponeck, Denis Halliday, Nilüfer Baghwat ve Jim Har- ding konuşmacıydılar Içlennden Denıs Hallıday'ı, Irak ışgalınden hemen once Bağdat'ta tanımıştım Bombalan bekledığımız o korkunç gunlerde 34 yıl çalıştı- ğı BM'den Irak'a karşı ambargoyu protesto ede- rek ıshfa etmış bın olarak, uluslararası kurum- lan uyarmaya çalışıyordu Istanbul'da yenıden karşılaştığımızda ılk soyledığı şey şuydu "Sonraki vahşeti dünya göremediği için o günler korkunç gelmişti bize... tşgal ve son- rasında yaşadıklanmız, o günlerdeki haykı- rışlanmızın duyulmamasındandır." Konuşmacılann hepsı. BM'nın Irak ışgalın- de, Irak'a açılan sav aşta gorevını v apmadığı ko- nusunda bırleşıyordu \BU yalan soylemış, sah- te belgeler sunmuş. Irak'ın ışgalıne çok onceden karar \ enlmış, uluslararası hukuk çığnenmış v e BM bır araç olarak kullanılmıştı Bunlar yalnız bugun değıl, o gunlerde de bılınıyordu Guven- lık Konseyı'nın uç uyesı Çın, Rusya ve Fransa. savaş karannı sorgulayabılır, daha çok dırene- bılırdı Dunyadakı tum sılahların yuzde 85'ın Güven- lık Konseyı'ndekı beş ulke tarafindan sağladığı duşunulecek olursa, ınsanın ıçınden neden dı- rensın kı dıye sormak gelıyor' Sponeckten yureğıme verleşen bır tumce "Türkive bile bu savaşı onlemek için BM'den daha çok çaba harcadı! Bunun için size nıü- teşekkiriz!" BM ve Guvenlık Konseyı'nın, Irak ışgalıne karşı ınsancıl, etık ve yasal bır tavır almaması BM sozleşmesını yok saymak ve uluslararası vicdana ıhaneth Ancak butun bunlara karşın, konuşmacılann hıçbın. BM'nın yok edılmesı gıbı bır çılgınlığı savunmuyor Tam tersıne BM'nın demokratık- leşmesı, tek kutuplu dunv ada, super guç emper- yalıst ABD'nın hegemonyasından çıkması ge- rekıyordu BM jeopolıtık orgutlenme yenne, uluslararası hukuk ılkelenne dayanan bır yapı- ya kavuşturulmalıydı Bu da ancak BM'ye hal- kın sesırun katıhmıyla. sıvıl toplum kuruluşla- nnın katıhmıyla gerçekleşebıhrdı Şımdı bunun yollan aranıyor v e aranacaktı Irak ışgalıne karşı çıkan ınsanlann av-nı gun- lerde dunyanın 600 kentınde bırden vaptıklan protesto yuruyuşlennı anımsayın Az buz sayı değıl Dunyanın 600 kentınden soz edıyoruz 1 O haykınşlar, ahlakın, vıcdanın sesı>dı Yer- yuzu adaletının ve hukuk yasalannın sesıydı Yok sayıldı Şımdı, bu yok sayılana kulak verme zamanı Şımdı bu ahlak ve vıcdan muhasebesının en onemlı adımı Istanbul'da gerçekleşırken ben on- ce bu dev organızasyona emeğı geçen herkesı kutlamak ve olağanustu çabalan ıçın teşekkur et- mek ıstıyorum Irak Dunya Mahkemesı tartış- malanna yann devam edeceğrm e-posta: zeynep@zeyneporal.com Faks:0 212 25716 50 SİNEMA TELEFONLARI Akatlar AFM Mayadrom 352 23 •>/ AKunızade Capıto) 65133 4* AtakoyAtnumj.^9^: Ata- köy Yunus Emre 661 38 94 Av- cılar IGS Cınemetro <5 7 <5 '4 94 AvcılarStandart(595i«« Bah- çelıevler Kadır Has 442 13 86) Bahçefıevfer Holıdayplex-M/ 21 09 Bahçeşehır Cınemax 669 64 00 Beyoğlu AFM 2>1 20 20 Ba- kırkoyAvşanfî^rt: Bakırkoy AFM Carousel f H ' f f l Bakır- koy Incıriı •> '2 64 *9 BağcılarSi- te 462 20 21 BakırköyRenk )".' 18 63 Bakırkoy Smema 74 ı'2 0444 Bayrampaşa Cınebay 61 * 14 ~" Beylıkduzu AFM Mıgros 852 01 90 Beyoğlu Akademı 251 "4*4 Beyoğlu Mkazar 29*2466 Beyoğlu A t l a s J ^ ^ '6 Beyoğ- lu Beyoğlu 251 *2 40 Beyoğlu Emek 293 14 *9 Beyoğlu Frtaş 25120 20 Beyoğlu Lale 249 2 f 24 Beyoğlu Pera 2<132 40 Beyoğ- lu SınepopJ" '1 "6 Büyükçek- meceAlkent2000*Wfw:7 Bü- yukçekmece Favon 882 08 64, Çemberlıtaş Şafak 516 26 60 Etıler AFM Akmerkez 282 05 05 Etıler Movıeplex 284 *0 05 Etı- ler Parlıament Cınema Club 263 18 3S Fatıh Feza 6*1 '6 08, Fenerbahçe AFM Pyramıd 414 9000 FındıkzadeCınemarsr5i? 4112 Florya Prestıge 66*2$86 Galena Prestıge 16O '2 66 Ga- zıosmanpaşa Cınemass 5 ~S 50 62 Harbıye As 247 63 15 Ideal- tBpeAFMM90S66 KadıköyAs 336 00 )0 Kadıkoy Tepe Cıne- maxxl3985Hi KavacıkBoğa- riçı42519h Kadıkoy Atlantıs 3360622 Kadıkoy Bahanye-/W 35 05 Kadıkoy Broadway 346 14 81 Kadıkoy HollyvvoodJ?^ 90 76 Kadıkoy Kadıkoy W ^4 00 Kadıkoy Moda U-0128 Ka- dıköy Ocak 3 *6 3 " ; Kadıkoy Rexx 336 01 12 Kadıkoy Sine- ma Tek 346 01 41 Kadıkoy Sü- t&f/a 3*6 06 82 Karagumrûk Feza 631 16 08 Kozyatağı Cı- nepol 362 51 00 Levent Kültur MerkeziTÜRSAKSmeması U5 43 *1 Maltepe Grandhaus 442 60 30 Maslak AFM Prıncess 285 06 9* Mecıdıyekoy Cınep- tex Odeon 216 3" 90 Nışantaşı Movieplex 219 09 60 Ortakoy Fenye 236 2? 64 OrtaköyAFM Pnncess 236 20 ~2 Osmanbey Gazı 24 7 96 65 Pendık Güney 354 13 8S Pendik Oscar *90 09 69 Sılıvn Maxı Parlıament ^*6 01 60, Suadıye M&S Cınemax 46' 44 6>\ Suadıye Movıeplex 385 24 49 Şaşkınbakkal Cıne- max M&S 46' 44 « Şışlı Kent 241 62 0? Tatılya Dnve Inn 8^2 05 Jî Teşvıkıye AFM Erıcsson 224 05 05 Ümranıye AFM Pnn- cess 4610* 82 Yeşılçam 29*68 00 Yeşılyurt Parlıament Cıne- ma Club 662 25 ~0 Zeytınbur- nu Cınecıty Olıvıum 546 96 96 • KARANLIKTAN ÖNCE/Before Nıght Falls Julıan Schnabel ınvonettığıfılmdebaşrollen Jav ıer Bardem OliMerMar- tınez \ndrea Dı Stefano pavlaşıvor Kubalı şaır ve vazar Reınal- do -Vrenas ın kendı ha\atını anlattığı romandan uvarlanan film K.u- ba'dakı devnm sırasında > aşanan degışımler \e halkın buna uviinı sağlama çabalannı yazann kendı gozunden anlatı\or dkatlar AF\1 Altumzade Capıtol Be\oglu Alkazar Dolmabahçe Shop&Mıles Kadıko\ Tepe MaçkaG-Mall \1ecıd\\eko\ Odeon) • HlPNOZ/Hİpnos Da\ıd Carreras ın \onettığı filmde baş- rollen Cnstına Brondo Demıan Bıchır, Mansol Membnllo pavla- şı\ or Filmde genç bır psıkıvatnn en v akın \ erleşım bınmınden kı- lometrelerce uzakta kurulmm ve hıpnoz uvgulamalanvla unlu bır senatorvıımda ış bulması ve ardından >aşananlar anlatılıyor (41 tumzade Capılol 4takö\ itnum \tako\ Gallena 4taşehır Cıne- pol Bahrko\ AFM Bahrko\ 4\şar Be\hkduzu 4FW Be\oglu AFM Be\oğluAılas Ettler 4FM 4kmerkez lsnn\eCmemall Ka- dıko\ Cınema Paradıso Kadıko\ Tepe koz~\ atağı Cınepol Maç- kaG-Mall KtahepeAFM Mectdı\eko\ Odeon ŞaşkınbakkalBo\- ner Lmranne 4FM) • ÇARPIŞMA/Crash Paul Haggıs'ınvonetıığı filmde başrol- len Sandra Bullock DonCheadle Matt Dıllonpavlaşıyor 11 E>- lul sonrası Los Angeles ında çe^ıtlı kulturlenn bır arada oluşunu konu alan fılm farklı etnık kokenlerden karakterlenn çeşıtlı vesı- lelerle karşılaşmalannı bırbırlennın ha\atlanna gınp çıktıkça va- şanan korku ve vobazlığı farklı bakış açılan)la ışlrvor (Altunıza- de Capıtol 4rako\ Arrıum Atako\ Gallena AiaşehırCmepol Ba- kırko\ Aışar Beyoğlu AFM Çemberlıtaş Mo\ıeplex Dolmabah çeShop&Mıles Etıler AFM Akmerkez EtılerPeugeot FuhaTo- v,ersıde Isnme Cınemall Kadıko\ Tepe Koz\atagı Bonus Koz- \atagı Cınepol Maçka G-Mall Maltepe AFM Mecıdnekm Ode on Ortako\ Ferne Suadne Mo\ıeplex Şaşkınbakkal Beko Şışlı Mo\ıeplex Lmranne AFM Ze\tınburnu Cınecm) • BATMAN BAŞLIYOR/ Batman Begins Chnstopher No- lan ın yonettıgı filmde ba^rollen Chrıstıan Bale, Mıchael Caıne, Lıam Neeson pa> laşıv or Fılm Batman efsanesının kokenını v e Ka- raŞovalve nınGotham da ıvılennkoruvucusuolarakortavaçıkı- şını konu alı>or <Akatlar AFM Altumzade Capıtol Atako\ Gal- lena Ataşehır Cınepol 4\cüar Aışar BağcılarSmema Merkezı Bagcılar Sıte Bakırkoy AFM Bakırko\ A\şar Beıkoz Acarkent Be\hkduzu AFM Be\oğluEmek Betoglu AFM Çemberlıtaş Mo- \ıeplex Dolmabahçe Shop&Mıles Etıler 4FM 4kmerkez Ettler AFMLptown Etıler Mo\neplex Etıler Peugeot GOP Mass tde- altepe AFM tstm\e Cınemall Kadıkö\ Kadıko\ Kadıko\ Cınema Moda Kadıko\ Rexx Kadıko\ Tepe Koz\atagı Bonus Koz\atagı Cmepol Maçka G-Mall Maltepe AFM Maltepe Kana Mecıdı- \eko\ Odeon Osmanbes Gazı Pendık Oscar Sılnn Cmemaıı Sıt- adn e Movıepler Şaşkınbakkal Beko Şışlı Mo\ ıep!ex Teşvıhve AFM Lmranıye AFM Ze\tınburmı Cmecıt\j • FEDAKÂR KlZ/Samaritan Kım Kı-Duk'un yonettığı film- de başrollen Kvvak Jı-Mın, Seo Mın-Jung, Lee Lhı pa>laşı\or Filmde fahışelık v apan arkadaşınm olumunun ardından görevı dev - ralan bır genç kızın ov kusu anlatılıy or (Be\ oğlu Alkazar, Ortakoı Ferı\ e) • KIR ZİNCİRLERİNİ/ Danny The Dog Louıs Letemer nın vonemğı filmde ba5rollen Jet Lı Morgan Freeman BobHoskıns pav laşıvor Filmde hav atını tefecılık vaparak kazanan Bart tarafin- dan çokküçukyaştaalınıpbır olummakınesı gıbı yetıştınlen Dan- nv'nm öyküsu anlatılıyor Hlıunızade Capıtol Atako\ Atrıum Aıako\ Gallena A\cılar Aişar Bahrko\ A\şar Be\oglu AFM Be \oglu Smepop Çemberlıtaş Mo\ıeplex Etıler AFM Lptov.n Etı- ler Mo\ıeplex GOP Mass lstın\e Cınemall Kadıko\ Atlantıs Kadıkoı Tepe Koz\aıağı Bonus Maçka G-Mall Maltepe AFM Mecıdı\ekö\ Odeon \ışantaşı Mo\ıeplex Ortakoy Fen\e Suadı- \e Mo\ıeplex Şışlı \fo\ıeplex ZeMmburnu Cınecın) M GÖLDEKİHAYALET/ Drovvning Ghost Mıchael Halfst- rom un \onemğı filmde başrollen Rebecka Hemse, Jesper Salen Jennv Ulvıngpavlaşıvor FilmdebırvatılıokuldaoğTencılerdenbı- nnın kendinı çatıdan atarak ıntıhar ermebinın ardından vaşananlar anlatılıvor (Atako\ Gallena Be\oğluCme Majestıc Kadıko\ Bro adna\) M BAY&BAYAN SMITH/ MriMrs. Smith Doug Lıman ın yonettığı filmde başrollen Brad Pıtt <\ngelına Jolıe, Elıjah <\le- xander pavla^ıyor Filmde ev lılılden sıradanlaşmış bır çıftın sıra- dışıhıkâyeknanlatılıyor lAltunızadeCapıtol 4tako\ Gallena 4\>- cılar A\şar Bagcılar Sıte Bahrkö\ AFM Bakırko\ 4\şar Be\lıkduzu AFM Be\oglu AFM Çemberlıtaş Mo\ıeple\ Etıler AFM Akmerkez Etıler Peugeot tdealtepe AFM Is- nn\e Cınemall Kadıko\ Cınema Moda kadıko\ Sure\-\a Kadıko\ Tepe Ka\acık Bogazıçı koz\ atağı Bonus Maçka G-Mall Maltepe 4FM Mecıdneko\ Odeon Osmanbe\ Ga- zı Pendık Gune\ SılnnCınemaxı Suadne Mo\ıeplex Şaş- kınbakkal Beko Teş\ıh\e AFM Lmranne AFM Ze\nnbur- nu Cınecm) m BLUEBERRY: OLAĞANÜSTÛ MACERA/Blu- eberry Jan Kounen'ın vonettıgı filmde başrollerı V ım.ent Cassel Julıerte Levvıs Mıchael Madsen pavlaşıvor BIu- eberrv adlıçızgıromansenbindenuyarlananfilm 18^0 ler- de ıç sava^gazısı Blueberrv'nın hayatını anlatıvor (Ba\ran paşa Coşkun Be\koz Acarkent Fuha Touersıde Osm v be\ Gazı Pendık Gune\ Lskudar Vfovıegoldı • GÖZLERİMİ OE AL/Te Doy Mis Ojos Icıar Bol laın ın vonettıgı filmde başrollen Laıa Marull Luıs Tosar CandelaPenapaylaşıyor Fılm üzennepekkonuşulmavar aıle ıçı şıddet konusunu gerçekçı veoldukçaduvarlıbırd I leelealıp ırdelıyor (Altumzade Capıtol Bevoglu Alkazı kadıko\ Smema Tek) • XXX2/XXX2: The Next Level Lee Tamahon r vonenığı filmde başrollen Ice Cube Samuel L Jacksı ı Wıllem Dafoe pavlaşıvor Filmde Ulusal Gınenlık Teşk latı nın XXX veraltı operasyon merkezıne bılınmeven bır grup tarafindan düzenlenen baskından kurtulan Gıbson ın katıllen bulmak ıçın venı bır XXX ajanı bulması konu edı- lıvor (Bağcılar Smema Merkezı Pendık Guneı Pendık Oscar) • MADAGASKAR/Madagascar Enc Dornell ve Tom Mc- Grath m yonettığı anımasvon fılmınde dış dunvavı merak edıp Nevv V ork CentraJ Park hav vanat bahçesınden fırar eden dort hav vanın başından geçenler anlatılıyor (Altumzade Capıtol 4tako\ Atnum Atako\ Gallena A\cılar A\şar Bağcılar Sıte Bakırko\ AFM Balarkö\ Cınema Chaplm Be\koz Acarkenı Beılıkduzu AFM Be\oglu 4FM Be\oğlu Atlas Çekmekö\ Atlantıs Çember- lıtaş Mo\ıeplex Çengelko\ Cıneması Etıler AFM Akmerkez En Ier 4FM Lptov-n Etıler Mo\ıeplex Etıler Peugeot Fatıh Feza FındıkzadeKenan GOP Mass tdealtepe 4FM IstımeCınemall Kadıköy Atlantıs Kadıko\ Tepe Ka\acıkBogazıçı koz\atağı Bo- nus Koz\atağı Cınepol MaltepeAFM MaltepeKana Mecıdne- ko\ Odeon Osmanbe\ Gazı PendıkGüne\ Sılnn Cınemaxı Su- adne Mo\ıeplex Şaşkınbakkal Beko Şışlı Mo\ıeplex Teş\ıkı\e 4FM Lmranne AFM Ze\tınburnuCınecıt\l m VAY KAYNANAM VAY/Monster in Law Robert Luke- tıc'ın yonettığı filmde başrollen Jennıfer Lopez JaneFonda Mıc- hael \ arten pay laşıv or (Altumzade Capıtol Atako\ Atrıum Aıa- ko\ Gallena Avcılar A\şar Bakırko\ 4\şar Be\oglu 4FM Be \oğlu Smepop Bmükçekmece Fatorı Çemberlıtaş Mo\ıeplex Çengelko\ Cınemaxı Fuha Tov,ersıde GOP Mass Isnme Cı- nemall Kadıko\ Surena Cep Kadıkö\ Tepe koz\atağı Bonus Maltepe AFM Mecıdneko\ Odeon \ışanıaşı Mo\ıeplex Suadı- \e Mo\ıeplex Şışlı Mmıeplex lmranne AFM Ze\nnburnu Cı- necın / M KURTLAR İMPARATORLUĞU/L'empire Des Loups Chns Nahon un v önettığı filmde başrollen Jean Reno, Jocelvn Qu- ıvnn Arly Joverpaylaşıvor (AkunızadeCapıtol 4tako\ Gallena Bağcılar Sıte Bahrko\ Cınema Chaplm Ba\ıampa$a Coşkun BetkozKana Çengelko\ Cmemaxı Kadıko\ Cınema Moda ka- dıko\ Rexx Konatağı Cmepol Osmanbe\ Gazu M İSTANBUL HATIRASI/ Crossmg to Bridge: A Sound of İstanbul Fatıh Akın ın vonettıgı belgesel İstanbul un muzık panoramasını gozler önune ^envor ı Altumzade Capıtol Be\oglu Cıne Majestıc Kadıko\ KadıkoM m AŞK GİBİ BİR ŞEY/A Lot Like Love Nıgel Coke un vö- nettığı filmde başrollen Amanda Peet, Ashton Kutcher Tarvn Mannıng pavlaşıyor (Buvukçekmece Fa\on Çekmeko\ Atlantıs) • EûlTMENLER/The EducatofS Hans VVeıngartner ın vo- nettığı filmde Danıel Bruhl Julıa Jentsch, Stıpe Erceg rol alıvor (Be\ oglu Cıne Majestıc) • EROS Gong Lı Chang Chen Robert Dovvnev Jr ın r rol al- dığı Eros uç usta y onetmen, Wong Kar \\aı Stev en Soderbergh veMıchelangelo Ajıtonıonı nm orta uzunluktakı filmlennden olu- şan bır antolojı (Bağcılar Smema Merkezı Be\ oğlu Pera Buvuk- çekmece Fa\orı Çekmeko\ 4tlantısl m YILDI2 SAVAŞLARI: BÖLUM III SfTH'lN İNTİKAMI/ StarVVars Episode III: Revengeof the SithGeorge Lucab ın vonettığı filmde Evvan McGregor Hayden Chnstensen, Natalıe Portman rol alıyor (Altumzade Capıtol Bağcılar Smema Merke- zı Bakırkö\ Cınema Chaplm Bayrampaşa Coşkun Beykoz Acar kent Bu\-ukcekmeceFa\on Çengelko\ Cmemaxı Kadıkcn Atlan tıs Ka\acıkBogazıçı Mecıdnekoı Odeon Pendık Gune\ Pendık Oscar Sılnn Cmemaxı Lskudar Mo\ıegold M SÜNGER BOB KAREPANTOLON/The Sponge Bob Square Pants Movıe Telev ızyon tanhmın en çok ızlenen çocuk programı unvanını elınde tutan aynı adlı dızıden sınemaya uvarla- nan fılmı ozgün dızının varatıcı- sı Stephen Hıllenburg \onetı\or (Altumzade Capıtol Ataşehır Cı- nepol Bagcılar Smema Merkezı Ba\rampaşa Coşkun Lskudar Mo\ tegold) M VOTKA LİMON/ Vodka Lemon Hıner Saleem ın vonet- tıgı filmde başrollen Romen Av ı- nıan Lala Sarkıssıan Ivan Fra- nek pavlaşıvor (Be\oğlu le^ıl çam Smemasi) • KARABASAN/ Boogey- man Stephen T kav ın vonettı- gı filmde başrollen Barrv \Vat- son Emıh Deschanel Skve McCole Bartusıak pav laşıvor lAtcüaı 4\şar Bağcılar Sıte Bu- vukçekmece Fa\orı Kadıko\ Rexx O*manbe\ Gazı) • CENNET'İN KRALLIĞI/ Kıngdom of Heaven Rıdlev S- cott ın vonettıgı filmde başrolle- n Orlando Bloom Davıd Thevv- lıs Marton Csokas pav laşıvor (Altunızade Capıtol Bakırko\ A\şar Ba\rampaşa Coşkun Be- \oğlu Atlas Bınukçekmece Fa \orı Çemberlıtaş Mo\ıeplex Fındıkzade Kenan Kadıko\ At- lantıs \ışantaşı Mo\ıeple\ Pen- dık Gune\ Lskudar Mo\legoldı U LANET/Cursed V\ es Cra ven ın vonettıgı filmde başrolle- rı Chrıstına Rıcu Jesse Eısen- berg Joshua Jackson pav laşıv or tBağcılaı Smema Merkezı Pen- dık Gune\) • REHİNE/Hostage Flo- rent Emılıo Sırı nın vonettıgı filmde Bruce Wıllıs KevmPol- lack Jonathan Tucker başrollen pav laşıvor (Bağcılar Sıtei M MİNİK FİL HEFFA- LUMP/ Pooh's Heffalump Movıe Frank Nıssen ın vonettı- gı anımasyon fılmınde 100 Do- num Orman da yaşanan esraren- gızolav lar anlatılıvor tAlnmıza de Capıtol Be\koz kana) Semih Gümüş, Adam'dan ayrıldı • Kültür Servisi - Yazar Semıh Gumuş, on beş yıldır kesıntısız surdurduğu Adam Yayınlan'ndakı edıtorluk gorevınden ve Adam Oyku dergısının genel yayın yonetmenlığınden aynldı Gumuş'un yayımladığı açıklama şoyle "Edebıyatımızın son on yıldan ben kan dolaşımını sağlayan oykuculuğumuze Adam Oyku'nun yayın yonetmenı olarak kendımce yaptığım katkılan, bundan boyle Imge Oykuler dergısının etkınlığının artınlması ıçın yapacağımı, Adam Oyku'nun peşını on >ıldır bırakma>an ozvenlı ve nıtelıklı vazarlan ıle okurlanna duyurmam gerektığını duşundum " Glastonbuny Festivali başlıyor • LONDIL\ (BBC) - Dunyanın en gorkemh muzık festıvallennden Glastonbury Festıvalı'ne buvuk ılgı olduğu açıkJandı Henuz başlamadan kente 150 bın konuğu çeken festıvalın bu yılkı konukJan arasında Coldplay, Basement Jaxx de var Festıvalde bu yıl sırk toplulukJan, kabare ve tıyatro gostenlenyle fılm gostenmlennın de vapılacağı behrtılırken yetkılıler. bılet satışlannın çok ıyı rakamlara uluştığını açıkladılar Buna karşın festıvalın onumuzdekı yıl yapılmama olasılığı var MÜ'de sempozyum • Kültür Servisi - Marmara Unıversıtesı \taturk Eğıtım Fakultesı Yabancı Dıller ve Turkçe Eğıtım Bolumlen'nın duzenledığı "Uluslararası V Dıl, Yazın, Deyışbılım Sempozyumu" dun başladı Bugun sona erecek olan sempozyuma yurtdışından ve yurtıçınden çok sayıda akademısyen, edebıyatçı ve dıl uzmanı katılıyor Sempozyum kapsamında "Yabancı Dıl Oğretımı (Almanca Oğretımı)", "'Edebıyat- Edebıyat Eğıtımı", "Çevınbılım", "Fransız Dılı ve Edebıvatı-Deyışbılım", "Fransız Dılı ve Edebıyatı-Dıl Eğıtımı", "Fransız Dılı ve Edebıyatı", "Ingılızce Dıl Oğretımı", "Dılbılım-Deyışbılım", "Edebıyat BılımıEdebıyat Eğıtımı (Turkçe Oğretımı)", "Dıl Eğıtımı Dılbılım" başlıklı konular uzenne bıldmler sunulacak (Bılgı ıçın www marmara edu tr) MÜZİK FESTlVALl'NDE BUGÜN • AYA tRtNİ MÜZESİ'nde 20 OO'de Cem Mansur'un yoneteceğı, Nikolai Demidenkonun (piyano) solıst olarak katılacağı Akbank Oda Orkestrası'nın 'Stalin'in Gölgesinde Mizah ve Mistisizm' adh konsen (0 212 334 07 00) BUGÜN • CHEZ SAKMAIVda 22 OO'de Vedat Sakman'ın konsen (0 212 227 11 6 7 -68) • BABYLON'da 23 OO'te 'Hit Machine' (0 212 292 7 3 68) • BEYOĞLU SİNEMASI'nda Ömer Kavur anısına '15. Sinema Yazarlarının Seçrikleri '05' kapsamında 12 OO'de 'Melekler Evi'. 15 00, 18 00 ve 21 OO'de 'Çöküş' fılmlenmn gostenmı. (0 212 251 32 40) M AKBANK KLLTÜR SANAT MERKEZİ'nde 15 00 ve 18 OO'de 'Tannlann Tahtı Nemrut' fılmının aostenmı (0 212 252 35 00) • İFSAK'ta 17 OO'de '2001: a Space Odyssey' fılmının gostenmı (0 212 292 42 00) • OSMANLI BANKASI MÜZESİ nde 14 30'da 'Transformers', saat 18 30'da 'Gozu' fılmlenmn gostenmı. (0 212 334 22 70) •ARANTİ SALERİ JtGaranti \HM*İ CtAitti 187 Bayojlu 3U30 tst*rt«ul TtL 0212 293 43 71 Faks. 0212 293 83 27 N com tr S»ü-Cum»rtMi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog