Bugünden 1930'a 5,469,633 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 25 HAZİRAN 2005 CUMARTE! 14 JV.UJ-j.1. L J J A kuttur@cumhuriyet.com.tr Rubin Steiner'ın gerçek bir harman olan üçüncü çalışması 'Drum Major!' yayımlandı CazladansınmuüuevliliğiMURAT BEŞER Pop, rock, elektronik ve Hepsınden önce de caz müzığı mutluluk ve hu- zur içüıde bir arada bulunabilir mi? Yukanda sayılan her bir tarzın dığer- lerine dudak bükerek bakan rutkun- lan için sorunun yanıtı genelde ha- yır. Ancak Rubin Steiner'ı dinleyen- ler hemen bu kapsamın dışına çıkı- yor. Rubin Steiner büyüleyici birisi. Bır eskı caz ve blues madencısi, rock simyacısı, zamanını caz, funk, sal- sa ve swıng sampleriannı doygun- laştır elektronik müziğın modernli- ği ile birlikte mayalayarak geçiren ti- tiz bır "cut-up" (kes-yapıştır) tekruk- çisi, saçı başı dağılmış çılgın bir mu- cit. Her zaman yaptığı işin estetik ve ritmik bürünlüğüne odaİdanarak, es- ki püskü bır groove'a yaşam vere- rek bizi sürekJi şaşırtan, müzik ka- riyerinin henüz bahannda iken yep- yeni, yaratıcı bir kanşım elde ede- rek müşterilerine müziğin tüm ero- jen bölgelerini, nöronlarla ilişkiyi kesmeden gezdiren sevımli bin. Asıl adı Fred Landier olan Rubin Ste- iner, başlangıçta belli ölçülerde ca- n, elektronik vepop müzikle harman- layarak dans kulüplerine sokmayı başarrruş olmasından kaynaklanan bir üne sahipti. Tıpkı Eminem'in Slim Shady'sine benzeyen bir alter-ego, Rubin Steiner'ın doğuşuna neden oluyordu. Alaycı, komik, çılgın; bir o kadar da romantikti. Bu isım ona DJ olmadan önce yer aldığı Merz adlı topluluktan kalan bir mirastı. Oradaki takma adı Rubin Steiner olan Landier, topluluk dağılınca DJ olmaya karar verdi, ama bu isim üs- tüne kaldı. Albümlerini bilgisayarda yapıyor . Landier müzikteki keşiflenne Fran- sız radyosu Radio Beton için yaptı- ğı programJarsırasında başladı. Dört O yıl öncekı "Lo-Fi Nu Jazz VoLÎ" günlennde. Ninja Tune (Ingiltere) etiketi altında elektronik müzik ya- pan bu Fransız, ılk iş olarak olağa- nüstü değışık malzemelerin arasın- dan seçilmiş sample'lan ile önce- lıkle taşlaşmış "FYench Touch" norm- lannı yıktı. Ustaca melezlenmiş sı- ra dışı müziği, cazda dans ritimleri kullanarak kalça sallatan herhangi bir ürün değıldı. Çıkışındaki en önemlı faktör olan "Wunderbar Drei" albümündekı parçalar, Coldcut'ın öfkesiyle Mr. ScrurFın caz sample'lannın, bu gen- cin yetenekli ellerinde nasıl deği- şik seslerle birleştirilmış olduğuna tanıklık eder. Açılıştaki "PleaseLis- ten To This Records" adlı parçada- kı sesı Maclnrosh'un verilen metni sesli okuma özellıği sayesınde keş- feder. Müziğini oluştururken kul- landığı ekipman ve softvvare aslın- da basit. Tamamen evinde bilgisa- yun dolu, hareketli ve kıpır kıpır, yerinde duramayan "Drum Major!", öncesine oranla her açıdan daha kirli seslerle gerçekleştirilmiş bir çalışma. Şarkılar bir yandan Landier'nin sevinç ve umut dolu duygularını açığa çıkaran yüzünü, öte yandan yaratıcı müzikal zekâsım sergiliyor. Eskiler bunlann yanında çok cici kalıyor. Caz etkileri birazcık azalmış ve ses örgüsü oldukça sertleşmiş. Ilk single " Your Life is Like A Tony Conrad Concert", gerçek bir dans incisi. yar başında çalışan Landier, gitar, bas gitar, kJavyeli çalgılar ve çeşitli sesler elde edebileceğı aletleri de amatörce kullanıyor. Bunlar onun için birer ses pınan; hatta bazen bır el çırpması bile iyi bır ilham kayna- ğı. Yaru sıra dinlediğı plaklardan gö- züne kestirdiği herhangi bır üç sani- yeyı keser alır ve başlar işlemeye. Pek çokparçası bu teknikle oluşur. Min- gus'tan Coltrane'e, oradan Efvis'e kadar göndermelertaşıyan albüm, yo- ğun, farklı karmanlardan oluşmuş, merropollerden gelme ımgelerle do- lu eklektık bır çahşmaydı. Artık kullanıİa kullanıla loop'lar- dan ve organik olmayan seslerden uzak durmaya çalıştı Landier; daha çok kendine aıt olanı yaratmanın öz- lemini duydu. Sonradan daha ıçsel duyulanru dışavurabılmek ve öz mü- zığini yaratabilmek ınancıyla çalış- malarında yok denecek kadar az sample kullandı: küçük parçaJan bır- leştirip sample yapmanın bir yere değin yaratıcı olabıldığinin, o nok- tadan daha ilerisı için. kendı tınıla- nnı oluşturmak zorunda olduğunun bilincınde olarak çalıştı tşte bu sı- kıntılarla birlikte Landier'nin gün- de ortalama üç paket sigara ve 18 sa- at çalışma eşlığinde kaydettiği yeni albümü "Drum Major!", hıp-hop, caz, elektronık dans müziğinin etra- fında dönüyor; hatta melodık yapı- sı açısındanyeryerpunkrock'agöz kırpıyor Oyun dolu, hareketli ve kıpır kı- pır. yennde duramayan "Drum Ma- jor!", öncesine oranJa her açıdan da- ha kırlı seslerle gerçekleştinlmış bir çalışma. Şarkılar bir yandan Landi- er' nın sevinç ve umut dolu duygu- larını açığa çıkaran yüzünü, öte yan- dan yaratıcı müzikal zekâsım sergi- Iıyor Eskiler bunlann yanında çok cıcı kalıyor. Caz etkileri birazcık azalmış ve ses örgüsü oldukça sert- leşmiş. Ilk single "Your Life is Like A Tony Conrad Concert", gerçek bir dans incisi. Cesareti nedenıyle hakkını teslim etmek gerekırse "0111™ Major!", basit bir elektro-caz albümü degıl. Daha da iyısi. Rubin Stetner'ın, ze- kice olduğu kadar, dans da edilebi- lir müzik yapıyor olması. Bu çok önemli, çünkü artık günümüzde ıkı- si bir arada pek bulunmuyor. Dans ve zekâ. murarbesera studyoimge.com Foo Fighters 'ın beşinci bombasıSürprizlerle dolu beşinci Foo Fighters albümü "In Your Honor", piyasaya iddialı giriyor. 10 yılı geride bırakan Dave Grohl, Nate Mendel, Taylor Hawkins ve Chris Shiflett'ten kurulu topluluk, iki CD'den oluşan bu albümü ile ilk kez sert ve saldırgan yüzüyle birlikte, akustik ve atmosferik yanını sergiliyor. "Best Of You"nun ilk single olarak yayımJandığı albümün yapımcısı Nick Raskulinecz. Albümün dikkat çekıci bir başka özellıği ise, dünyaca ünlü müzısyenleri bir araya getirmesi "Virginia Moon" isimli şarkıda vokalde ve pıyanosunun başında albüme konuk olan Norah Jones, akustik gitanyla albüme destek veren Çhıeens of The Stone Age'den Josh Homme ve efsane topluluk Led Zeppeün'den John Paul Jones albümü bir hayli ilginç kılıyor. Dave Grohl ve ekibini üç yıl sabırla ekleyenler iyi bir rock şölenıne hazır olsun. MÜZİK DÜNYASINDAN KISA KJSA... • Yıllardır sessızliğını koruyan Primal Scream, geçen günler- de yeni bir albüm kaydı için stüdyoya girdi. • Alanis Morissette, kahve pıyasasının Kanada- lı dünya devı Starbucks'ı protesto etmek amacıyla albümlenni bu ülkede piya- sadan çektı. i/ Grammy Ödüllü gospel şar- kıcısı Ronald VVinans, geçirdiği bir kalp krizı nedeniyle 48 yaşında yaşa- ma veda etti. Hanl hanl çalışmalannı sürdüren Bon Jovi, ye- ni albümünü 20 Eylül tarihinde piyasaya vermek için Jovi 'den albüm uğraşıyor. • Münihli plak şirketi Compost'un önemli ısmi Fa- una Flash, üç yıllık bır aradan sonra yeni bır toplama albüm yayımladı. ^ IngıJiz müzığının sevimli isimlennden Lostprop- bets topluluğu, davulcusu Mike Chiplin'ın aynlma- sı üzerine dağıldı. • "VVîsh" albümünden sonra The Cure ıle >ollannı ayıran gitarcı PorlThompson, üçüncu kez topluluğa ge- ri döndü. • Yeni solo albümü a TheFutureEmbrace"i tamam- layan şarkıcı BfllyCorgan,SmashingPumkins'ı yenıden bir araya getırmek istedığını açıkladı. • The Pisies topluluğunun lıden Frank Black, 2006 başında yayımlayacağı ıkıncı solo albümünün kayıtla- nnı tamamladı. Rock'nCoke2005 içingeri sayımbaşladı Ülkemizin en büyük açık hava festivali Rock'n Coke 2005'inprogramı açıklandı. 3-4 Eylül'de Hezarfen Havaalanı'nda, îstanbul'dan yaklaşık 50 km. uzaklıkta ve 3 yanı Büyükçekmece Gölü ile çevrili bir yanmadada gerçekleşecek festivalde, üç gün boyunca temel etkinliğin müzik olduğu ve 50 bın kişinin temel ihtiyaçlannı da karşılayabileceği bir müzik kasabası yaratıhyor. Rock'n Coke 2OO5'tede2günIük maraton boyunca dünyaca ünlü birçok yabancı topluluk ve DJ'nin yanı sıra yerlı müzisyenler de sahneye çıkacak. Yurtiçi ve dışından ünlüler Rock'n Coke 2005 'te çalması şu an içın kesinleşmiş isimler ise şöyle: Ana Sahne'de The Cure, The Offspring, Korn, Hot Hot Heat, The Tears, Skin, Ceza, Replikas, Panıela. maiVga Alternatif Sahne'de ise Ricardo \ Ulalobos, EUen Alhen, Tom Middleton. Sid Le Rock, Angie Reed, Evil 9, The Rootsman feaL MC D.Bo GeneraL Banş K, Homegrown Soundsystem, Jonny Rock ve Tamburada olacak. İngiliz dörtlülerin en iyilerinden Belcea ile, 27 Haziran 2005, 20.00 Aya İrini Müzesi Her perfbrmansıyla eleştirmen ve müzikseverferin hayranlığını kazanan Cramophone Odüllü İngiliz topluluk Belcea festivalde. Genç olmakla biriıkte otgun bır tınıya sahip olan Belcea Dörtlüsu, günümüzun en i oda topiuluklarıidan bin. Festival programiarında Beethoven'ın 2. Yaylı Çalgılar Dortlüsü, Stravinsky'nin Yaylı Çalgılar DörtfüsCİ için Uç Parça ve Schumann'ın 3. Yayl) Çalgılar Dörtlüsû'nö seslendırecek olan Belcea'yı dınlemek için uzağa gıtmenıze gerek yok TURKCELL SANATA BAKIŞ SELMİAJVDAK Bir Dünya Ppömîyeri Modern Türk Bestesi 33. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali dünyaca de ğer kazanmış geniş repertuvarlı, evrensel bir olay doğ rultusunda, olağanüstü bir müzik olayını müzıksever lere ve seçkın sanatsever kitlesine yaşattı. Bu olayır yaratıcıları ve kurucuları en başta "Istanbul Kültür Sa- nat Vakfı" olmak üzere festivalin temel sponsoru "Ec- zacıbaşı (Şakir ve Bülent Eczacıbaşı)"nın katkılar ile ülkemizin tanınmış kuruluşları ve kışılerinı içeren di- ğersponsoriar ve festivale 33 yıldır emek veren çalı- şanlan oluşturmaktadır. Bu köşenin başında konuyu açmaya çalıştığım ola- ğanüstü müzik olayına değınelim: Bu olayın iki önem- li ana teması, konusu, yaratıcılan ve yorumcuları eşi- ne az rastlanır bır başarıyı paylaştılar. Geçen 21 Haziran Salı gecesi Aya Irinı Müzesi'nde gerçekleşen bu görkemli olayın sanatçılanna az çok kulak verelim: önce, gerçek sanat dolu bu müzik ola- yının kahramanı sayılan besteci ve orkestra şefî Kâm- ran Ince'yi alkışlayalım. Şöyle kı, bu müzik şölenine, tüm katılan dığer sanatçılann başanlannı küçültmeden "Kâmran Ince Gecesi" adını vermek hiç de hata sa- yılmaz. Kâmran Ince bu gecenin programında en önemli olayı hem kendı bestesi olan "Requiem Wi Thout Vords" eserinın dünyada ılk çalınışı. Bir dünya Prömıyeri olarak, aynı zamanda şef olarak yönettiği "Is- tanbul Modern Müzik Topluluğu"na seslendırterek iz- leyicilere ilk olarak sunuyor... Kâmran Ince'nin bu kon- serde aynı müzik topluluğuna şef olarak yorumlattığı ayn besteleri arasında, Türkiye'nin sayılı keman virtü- özlennden Cihan Aşkın'ın seslendirdiği "Keman Kon- çertosu - In VVhite" adlı eseri, aynca "Isttathenople (buzukı, mandolin ve vokal için) ve "Fight Box" adlı orkestra için bestesi yeralıyordu... "BırDünya Prömi- yeri"n\ de içeren bu müzik gecesine katılan sanatçı- lan şöyle özetlersek: Istanbul Modern Müzik Toplulu- ğu, şef ve besteci Kâmran ince, viyolonist Cihat Aş- k/n, etnik ses sanatçısı Selva Erdener.. Değerli ve seç- kin bir muzisyen kadrosunun seslendirdiği bu reper- tuvar, 33. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'nde, bu festivalin 33 yıl önce yaratıcısı ölümsüz Nejat F. Ec- zacıbaşı na ve günümüzde başanyla yaşatan Şakir Eczacıbaşı ve Bülent Eczacıbaşı'na ve çalışanla- ra pozitif (olumlu) puan yaşattı. Kâmran Ince'nin besteci olarak ve dolayısıyla bes- telerini orkestra şefi olarak yönetımiyle yaratıcılık yö- nünden, kişiliği yönünden, bana göre önemli bir du- yuş ve teknık özellıği var: Evrensellik ve çoksesli çağ- daşlık simgesinin de üzerinde belirli bir durum şu: Âr- monızasyon ve orkestrasyon tekniği açısından belki şimdıye kadar başka bestecilerce kullanılmamış "öz- gün" (orijınal) akorlar, hatta atonal (ton dışı) öğeler ya- ratıyor... Ama ne var ki, en önemli yeni yönü bence mü- zik sanatının temel taşı olan melodı (ezgi) ve motifleri tamamen kendisinin (Kâmran Ince ımzası) olarak o kadar duygusal ve güçlü ve zaman zaman kulaklara derinliğine etki yapacak çızgilerde ve stilde kullanıyor... Işte, Kâmran Ince'nin besteci olarak en önemli yönü, bence muziğin ruhu, nefesi olan melodik kişiliği... Mü- zik, her şeyden önce kulağa ve gönüle seslenen olay- dır... Bu yaratıcı varlık, aynı zamanda bir mesaj da ta- şıyabilır. Nitekim "Bir dünya Prömiyeh" olarak izleyı- cıye sunulan Kâmran Ince'nin bestesinde mesaj: "Dün- yada savaşa ve şiddete karşı banşın variığı" simgesi... Şayet yanılmıyor isem?!. • Rafet El Roman - Kalbimin Sultanı (Emre Plak) • Mozart - BebeklasıkOl (Yeditepe Müzik) • Mozart - Bebeklasık 02 (Yeditepe Müzik) • Mozart - Bebeklasık 03 (Yeditepe Müzik) S Mozart - Bebeklasik 04 (Yeditepe Müzik) t^ Deva Premal - Dakshina(EMI) •" Çipura - Aşşk (Seyhan Müzik) • Tuncay Akdoğan - Bir Nehir Ki Ömrüm (Seyhan Müzik) • Bahadır - Penceremdekı Anadolu (Bahadır Yapım) ^ Backstreet Boys - Never Gone | Sony KÜLTÜK • SANAT BMG) ^ Foo Fighters - In Your Honor (Sony BMG) • Helena Paparizou - My Number One (Sony BMG) •" Sadık Karan - Yeminım Var (îrem) ı/ Şeyda Türküler (Jber Müzik) • Grup Kafkas Kardeşler - Ellare (Soner Müzik) ı/ Teneke - Sıra Bizde (Esen) ^ Çemberimde Gül Oya Dizi Müzikleri (Esen) • Özgür Abbak, M. Tarkan Ergun - Dem (Galata Müzik) • Bülent Altınbaş (Kırpı), Başar Dikici Buluşma (Turkuaz) ^ Hasan Kırkışoğlu - Efsane (Turkuaz) IIKTAJ1 GÜNAHSrZ OHNfNlZATSrN 293 24 66 11 30 • 13 30 - 15 30 - 17 30 - 19 30 - 21 30 236 28 64 1115 1315-1515 1 715-19i5-213O
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog