Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 25 HAZİRAN 2005 CUMARTESİ 12 EKONOMI M mlm1 Önceto & En ' Hisse tt Kapns Dûşûk Yûnse* K$arç 64000 565X S55JC Atta* 755 «çansa 335 MfiTasiıl 245 A*mmeaMYO 4025 j «feMMUDe; AlmKmya nktıCam AMMJBB *alT«BSrY(ri) * p f t AsgS* AOY*0rt AbntsYatOt M Y ( > 246 530 254 - _ 4C50 4050 12 X 1210 585 5'5 15J0 1530 151 149 930 985 *Σ! £ A 11 a r da yapılan fiyat artışlanna bir yenisi daha eklendi. Son oran yüzde 2 BAŞARILIIOOICRAAT Fiyat artışlan AKP 'nin başarı listesinde! Beııziıı zaııılaıı bıktırdı -0* 459 1,298720 , BOoBütto* 235 1 BraıTttaH 346 I S«(*a)Fıit»y* 44'5 I BohÇnenrc 199 8orwa Yapr iû5 Borjsan Mamesnarl05C Borjsaı 13. PE. 4'4 SoKtıtfsnSsMnfcrSiSOC 46*5 4625 196 165 4 14 4 12 24100 241i» 189 1J7 107 105 137 197 438 ' 3 0 7150 '100 664 564 402 3» 304 300 . Cy:6oyj i Eaace»l&; fcacta? » fc»>t EdcbA Besfoönc Ege&duar EpeGuörs EgeSmı* Epcttt Enu&da EKOtConpiar 2210 22-0 120 V9 077 crs fcKfat SjrtOtosan c " 3 GarantBartas GarartıFaktano GmrtGM'C Garartı v ît Ort Goklas KiM SooJVtar GÇ » 0 0 TO00 940C 82.00 585 5.85 266 254 09G 095 -.25 "15 1 "I 1 10 264 2 6C 1-2 111 :m 098 1330 13-C 2 2 * 22K 098 -305 2053 1 : 2'56133 •55.825 SCJ02 602 429 1Î2-S 1654 784 452334 583.252 309X64 62091 I53.S00 241735 3450459 1511-4 5512836 90552 161220 96919 320492 32- 1 47-003 333056 46-100 64365 415419 251'818 2410943 2'35444 13912" 29645 233903- 382-: 550-06 298 795 33317 93.014 281*62 •80501 169'İ42 2.582H42 2-13-5 •34 443 2Ü27İ-6 63334 •04 156 IH'5 447 J*Y»5t 115 hgna 332 tBrtaft 19J0C.0C İM>| ircOC 1 IşBartasp '80 3SJK 13130 -37000 45 ?-0 770 KasıTeta* KHMMoMya KertGra KtnasarKha façHddre Kcnms KonyaÇjmen» taaOum/e HatntPoum LrtıSgsayar LoYaJ Logoraam MeöyaHolcSng 091 089 14500 14500 294 29C '36 134 2-2Î 2b 50 1T 261 -0 7* 135 042 t — 2.20 09C 534 14125 169 291 •C74 134 125 26.09 •098 4-0 168 3.65 -082 539 050 2.05 0B5 119 343 ur 294 2 76 056 ' « -067 74' •OB 'X 244 3081 •096 103 123 119 • 79 0 ^ OS 7 066 1170 11.00 1080 17»1 24J0 C38 07? 2525 ' X 2545 41H8C 2615-1 239 JG3 11B338 1S8331 6J'53-0 1545355 038 256 038 5"34S5 U0 0J0 74-0O6 3225 3275 32.75 785 795 7J5 354 392 370 05S 061 360 150 2.54 250 51! 5.25 515 15.9C 1620 -620 158 n 172 6K İX S3K 3K 3.56 102 104 099 103 590 605 4,80 4SC 2H 278 •16 119 •17 208 3236 3 79 060 630 164 1199476 34435 604tM 33.829 170158 336036 225165 71983 4 7 58-3o 340-55 422 8B 1479314 10648*2 4.23934Î 223'60 •54186 53134 225354 -089 111 51944 Ekonomi Servisi - Yılba- şından bu yana benzıne ya- pılan zamlann ardı arkası kesılmiyor. 9 gün aradan sonra rafı- nen çıkış fiyatırun arttınl- masının ardından, Ankara, Istanbul ve Izmır'dekı pompa fıyatlan da zamian- dı. Rafinen çıkış fiyatlan- nın artünlması pompa fı- yatlanna yüzde 2 oranında yansıdı. Istanbul'da kurşunsuz benzinin fıyatı Shell ve Petrol Ofisi'nde 2.60 YTL'ye, Opefte ise 2.61 YTL'ye yükseldı. Istanbul'da süper benzın JUMUKSIZMTTI Pompadakj T«rih 14 Hazıran 4 Hazıran 5S Mâyîs • 9 gün aradan sonra rafîneri çıkış fiyatlannın arttınlmasının ardından pompa fiyatlan da yüzde 2 oranında zamlandı. 19 Şubat_ jl8 Şubat 11 Şubat 28Ocak BOcak Shell ve Petrol Ofisi'nde 2.55 YTL'den Opet'te ise 2.56 YTLaen satılacak Ankara'da kurşunsuz benzin fiyatı Petrol Ofi- si'nde 2.59 YTL, Opet'te ise 2.60 YTL'ye çıkanldı. Shell ise Ankara "da kur- şunsuz benzinin fiyatını 2 59 YTL'ye yükselttı. An- kara'da süper benzın fiyat- lan Shell'de 2.54 YTL. Petrol Ofisi'nde2 55 YTL ve Opet'te 2.56 YTL ola- rakbelırlendı. Kurşunsuz benzinin tz- mir'dekı pompa fıyatı ise Shell ve Petrol Ofısi'nde 2.59 YTL'ye çıkanldı. Kurşunsuz benzın Opet'te ise 2 60 YTL'den satılacak. îzmir'de süper benzinin fi- yatı Shell ve Petrol Ofi- si'nde 2.54 YTL olarak be- lırlendi Opet ise süper benzını 2.55 YTDden satı- şa sunacak. PETROLDE REKOR Ham petrolfıy atlanndah tırmamş hız kezmeden devam edıy or, Artan petrol arzı endışelen vanında, ABD'de \ukselen taleppetrol fiyatlannın 60 dolarhkpsıkolojık sının aşarak tanhının en yiiksek duzeyıne ulaşmasına neden oldu. Nen York 'ta öncekı gıın 60 dolan gördükten sonra kapamşı 59 dolar 42 sentten kapatan petrol, giinün açüışından ıtıbaren yükselişini sürdürerek 60 dolan geçtı Fıyatlann yukselmesmde, güçlu küresel talep artışmın uretım kapasıtesını zorlayacağı beklentısınıfirsat bılenfonlann alıtna geçmesı etkılı oldu. BAKAN EKER MOSKOVA'DA Rusya'yla kriz aşılıyor MOSKOVA (AA) - Rusya Tanm Bakanı AkksiGordeyev, Tür- kıye'den gelen çay ve tütün gıbı kuru yemış bıtkı ürünlenne ay ba- şından ben uygulanan yasağın bırhafta ıçin- de kaldınlacağını söy- ledi. Gordeyev, Tanm ve Köyişlen Bakanı Mehdi Eker ıle yakla- şık 1.5 saat süren gö- rüşmesinın ardından gazetecilere yaptığı açıklanıada, Türkiye ıle bıtkı ürünlerine ya- sak konusundakı knzi büyük ölçüde çözdük- lennı belırterek "Kri- zi büyük ölçüde çöz- dük sayıhr. Türk mes- lektaşımla verimli bir dh'aloğumuz ve iyi bir çaİışma ortamımız o>- du" dıye konuştu. Bu ay başından beri Türk bıtkı ürünlerine yasak uygulandığını söyle- yen Gordeyev, konuş- masını şöyle sürdur- dü: "Kuru vemiş türü olan ça> \e tütün gibi bitkisel ürünlere uy- gulanan giriş yasağı bir hafta içinde eski- den olduğu gibi ser- best bırakılacak. Yaş sebze ve meyveler ko- nusunda ise şu tnuta- bakata vardık: Rus> a Tanm Bakanhğı'ndan ve TürkTanm Bakan- hğı'ndan yetküılenien oluşacak gnıplargele- cek hafta Türkjye'de bir çalışma ekibi oluş- turacak. Rus>a"ya gi- riş yapacakyaş me>^e ve sebzeler iİk önce bu etdbin denetiminden geçecek. Geride kalan detaylar iki bakanhk uzmanlan tarafindan a\nca üzerinde çalışı- larak çözüme bağla- nacakbr." Gordeyev, bu çalış- malann ne kadar sü- receğı konusundakı bir soruya, "Fazla süreceğuıi zannet- miyorum. İki hafta içinde Türkhe'den yaş sebze ve meyve girişi tekrar başlayabilir" yanıtııu \erdı. Tanm ve Köyişlen Bakanı Mehdı Ekerde açıklamasında. Rus denetçı ve uzmanJann gelecek hafta Tür- kiye'ye geleceklennı ıfade ettı EskiEtBalıkKurumu 'nun yerine 2 büyükotel F^ansızAccorGrubu'nun işletmeciüğini vapögı, Ak- sel Turizm'in de sahibi olduğu 4 >ıldızlı Sovotel ve 3 yıküzta tbis OteL önümüzdeki >ıî hizmete açılacak. tstanbul Haber Servi- si - Dünyanın en büyük otel zinciri işletmecile- nnden Fransız Accor Grup, 4 yıldızlı Novotel ile 3 yıldızlı Ibıs Otel zın- cınne Zeytinburnu'nda yenı bir halka eklıyor. Zeytinburnu'ndaki es- ki Et Balık Kurumu'nun yerine yapılan, Akfen Holdıng ve Yüksel Inşa- at'ın(AKSEL) sahibi ol- duğu 424 yatak kapasite- h Novotel ile 456 yatak kapasitelı Ibıs Otel'ın 2006 yılınuı Eylül ayında hizmete gırmesi planla- nıyor Novotel ve îbis Otel'in ınşaatına, Akfen Inşaat ve Yüksel Inşaat tarafin- dan Accor grubu ıle bir- lıkte Ataköy tunzm alanı ve merkezı kapsamında Zeytınbunıu mevkıınde yer alan Tunzm Bakanlı- ğı'nca tahsısh 26 bin 500 metrekarelık alan üzenn- de geçen yıl başlandı. Sa- hil Yolu Kennedy Cadde- si üzerindeki Aksel Zey- tinburnu Turizm Komp- leksı'nde yer alacak tbıs Otel'de 7 si özürlü oknak üzere 228 yatak odası, Novotel Otel'de ise 2'si süit, 5'i özürlü olmak üzere 212 oda buiunacak. Komplekste ıkı otehn ya- nı sıra toplam 283 araçlık ıkı ayn otopark, 250 kişı- hk çok amaçlı salon, 2 adet 50, 2 adet ise 25'er kişıhk olmak üzere top- lam 4 ayn toplantı salonu, cafe-bar, fitness, hamam, sauna gibi bölümler de yer alacak. 2006 yılında hizmete girecek oteller ıçın yaklaşık 25 mılyon AvTo'luk yatınm yapıldı. ANKARA (ANKA) - Dokuz günlük aradan sonra yapılan benzin zammı. AKP tarafindan "ilk ve en" başanlı 100 ıcraat arasına alındı. Hükümet çalışmalannı anlatmak amacıyla parti teşkılatına dağıtılmak üzere AKP Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nca çıkanlan "AKP İktidannda llk ve En 100" adlı kıtapçıkta, akaryakıt zamlan da 100 ıcraat arasında 52 sıra numarasıyla yer aldı. Kıtapçıkta AKP iktıdan dönemındekı akaryakıt zamlan içın "İİk kez Türkiye'de akaryakıt fr> atlarındaki arüş oranı, ham petrol frvatlannda yaşanan artışın ahlnda kaldL 2003 ve 20O4'te üretici ülkelerde ham petrolfiyatıortalama yüzde 75 oranında artarken bu oran Türidje'de yüzde 60 seviyesmde kaldi" denıldı. Ancak benzinin olması gerekenden daha az fıyata satıldığı belırtılen kıtapçık teşkılatlara ıletıldığı gün benzıne bir kez daha zam geldı. DÖRT TEKLlF VERİLDl Telekom ihalesi 1 Ternmuz'da ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk Telekom'un yüzde 55 hissesınin özelleştınlmesı amacıyla açılan ihaleye. ön yeterlıhk alan "Koç Holding Ortak Girişim Grubu, Oger Tefecoms Ortak Girişim Grubu, TurkteU Ortak Girişim Grubu" ve "EtisaJat Ortak Girişim Grubu" teklıfverdı Özelleştırme Idaresı ve Türk Telekom Ihale Komısyonu Başkanı Metin KifcL kanhmcılann ış planJannın incelenmesının ardından 1 Temmuzda teklif zarflannın açılarak ihalenın sonuçlanduılacaguıı açıkladı.Türk Telekom'un yüzde 55 oranındakı kamu hıssesinın blok satış yöntemıyle özelleştinlmesıne ılışkın ıhalede teklıfler alındı. thaleye Etısalat Ortak Girişim Gnıbu, Koç Holding Ortak Girişim Grubu, Oger Telecoms Ortak Gınşim Grubu ve Turktell Ortak Gınşim Grubu teklif verdı Kilci, yapılan değerlendirme sonucunda, bütün katılımcılann \erdığı belgelenn usulüne uygun olduğunun beln-lendıgını açıkladı Kılcı, 1 Temmuz 'da teklif zarflannın açılacağını bıldırdı.Türk Telekom ıhalesınde önce yeterlılık belgelen ıncelenecek. 100 üzennden 75 puan alan gruplann fiyat teklıflen açılacak. Bu gruplann her bınyle ayn ayn pazarlık yapılacak. PERPA'YA ÇELİK KULE TflRİŞ ZEYTİN KÂR ETTİ Perpa, Lutfi Kırdar Kongre ve Sergı Sarayı dışında büyük kongrelere hızmet edecek sa- lonları bulunmayan îstanbul'a yenı bir kongre merkezı yapmaya talıp oldu. Per- pa yabirdeçelıhen GalataKulesı dıhlecek Perpa Yönetım Kurulu Başkanı Mıthat Yüm- lü, beledıyenm ızın vermesi halınde Perpa îş Merkezı 'nın 15 bın metrekare olan B Blok çatısına 3 bin 500 kişıhk 4 ayn salon yap- maya talıp olduklannı açıkladı. Yumlü, gün- de ortalama 40 bın kışınin ve 15 bin aracın gıriş-çıkış yaptığı. 20 bin kışinin çahştığı Perpa Iş Merkezı 'nde 4 bin 500 ışyen, 3 bin 860fırmanın faaliyet gosterdiğinı söyledi. TARlŞ Zeytm AŞ nın 2004 yılı kân 377 milyar 566 mılyon lıra olarak açıklandı Zeytinyağı Bırltğı Başkanı Cahıt Çetın, birlik bünyesınde 2001 yılında kurulan şırketm gelecek 3yıl içındeki hedefımn, Türkiye geneli kutulu zeytinyağı ıhracatı kadar ürünü yurtdışında satmak olduğunu söyİedı. TARlŞ Zey tin AŞ 4 Ola- ğan Genel Kurulu, TARİŞZeytm ve Zeytinyağı Bırliğı Uretım Te- sıslerı nde vapıldı TARlŞ Zeytm AŞ'mn 2004yılı kânnın'377 milyar 566 mılyon lıra olarak açıklandığı i toplantıda, toplam ! cironun da 47 trılyon 479 milyar lıraya ulaştığı bıldınldı SUZAN SABANCI DİNÇER FAHRİ BAŞKONSOLOS Akbank Murahhas Azası Suzan Sabancı Dmçer, Lüksemburg'un Istanbul Fahri Konsolosu görevıne getınldı Dınçer, bu yenı görevı kapsamında, AB Dönem Başkanı Lüksemburg ıle Türkiye arasında- kı tican, ekonomik, sosyal ve kültürel alan- da ihşkılerı arttırmak ıçin çalışacağını kaydettı Dışışlerı Bakanlığı nda düzenle- nen bir törenle fahrı konsolosluk beratını Bakan Abdullah Gül den alan Dinçer, ken- dısıne verılen buyenı görev nedemyle gu- rur ve mutluluk duyduğunu belirttı Öncefc En En Dejşm Ajrttt \fm feeAi Kapanş m Yüfaek Kapmş \ OrtRy Haon %wham YATIRIM FONLARI 24HAZİRAN 2005 DÖVİ2 fFFKTİF UloKonfitoyon L/a Tarfn Jnn L»iveÇrwTO ı/akilQMYO iaufYX.Cn (a*oT*si variK ^r Orî fıkpc K3ğlt 'apkraJFr Kîr 605 11i 555 155 ? '3 402 045 181 2.82 es615 3 « 224 " 44 'J8 4 76 109 240 »»KretJKora» 31*^)254 »apıKmlıSçona 216 0J3 -- rDdnjn T Ekcrtcrnı Bante T<afcrra3ant T TuKKg TS1CS Tıç>» Ort Tareaş , TatKmsme TekstiFn O Tekstt» TasaKipa TreKuSan Tcprafcfin <* , TıAcd fonM OûnUiFıyat Fark FonAd Dûnkû Fiyat 'BrtıAHaT 1 \BDDcian 1 Avusnlya Dolan 1 Danımaıta Kıoou lEuro 1 İBgılız Stnijnı 1 tsMçre Frangı 1 lsveçKronu 1 Kanada Dolan 1 Kme>iDmarı l Noneç Kronu l Sud. M Rıyalı lOOJapoa^em lYemlsraılŞekeh 13466 ] 0397 021819 l 6253 2 4509 l 0534 0 P185 10943 4 5729 020358 036015 12310 13531 10465 021926 16331 10602 017364 10992 4 6331 0 20495 036080 12392 13457 1 0349 021804 16242 24492 10518 0P173 10903 4 51-43 020344 035745 12264 0 28910 13551 1 052!- 0 21^76 1 6355 24674 1 0618 0 17404 1 1034 4 7026 020542 036351 12439 0 30393 150C 1650 099 093 '32 '35 2600 28K 193 197 Bc*asaiTei3tl 054 052 Carrşj>etK~c 69E 890 EgtW 169C •6.S0 Ge«Y3t0n 51 136 M^esBcj 33î î | 1 Psr>ent Tuc^ı 1930 190C CözaltiPazan ÇAPRAZ KURLAR îABDDolar Borsa a"(« 5O5 13001 850 S" 274-45 378395 r - 5 7 "00 2» :4< J4j 099 2 1 041 2'6 040 046 •0.004 •4562 43523 j 1058 •2930 6.1-; DanımıtalInM '7926 -0919 JıtonVt» '2310 Imhddm 66021 NomtKnm 3 7 5Û3 S Anb Rryah 1ta 12069 tfCOcları 1 İng S 18208 UDDolan İi F ftik 26—9 S s i 27JB3 fâl' SERBE8T FİY«S< (YTL) ALIŞ SATIŞ AEODobn 'J3D Aıra -âac rystrHt Yenl K :36 DJ5 Ekonomi 332 296 OS v 3 ' Pazarı 310 302 2"8 03i 3 01 32 7-4 | I 53*5963 »AyarAJbn CımAllı» 1CHC '91: 126X 6320 '0670 129X •425 TtjtkHepo 14İ0 Faric FonAdı or% OûnkûFıyat Fark FonAtt DCnküRyat Fark FonAdı DûnkuFıyat Fark "JsnzoatıAlKana O'aE834 010% CzeFtmaı 4 i a * ^ »tiacot C » 3Û546S5 " 5 1 * i m : 3 B 0 T53 055% TetJDGSaİB C3388C4 A t o S * £«2522 3T96-4 303368 — . . : 5 a : 3E2OJ24 YBMKFa-aı YKBHılB» 7İ5T6" tereBsr A ^ l * Q 324-46 B'PFOUF SmBafiSlûea. -172436- ••2% •06% 336% -115% 127% •107% « a n Da&rıaıiKiB [«50(111545 Etrala-fiCa. -5683~9 peo» w 1 M 4 3 759363 69an<B34, 3336892' * r : I M r < ; ı 3 1 ç 0J24998 »•s'rifllCe6 L566230 }747 T 420 312% 032* 032»- 00% E<ra»BLM 006«8S2 0J]1% ternlrlto-Blm Oİ09959 111» " • • - - ' '6282751 H P * 0123n 0-Oifc 0129345 501% TafflAPSTekataDeÇ. CİB2760 3M% j , ^ , , 3DO91O3 018% i Hafca*AîaH< 15C"3232 3J8% ! ömiBv at|RrîW«Bcro 3 072273 137% i SarartBBCB.BrYorıŞlTEoii'053, 017% [ T90B~jrrf 1*48*28 1Û7% ' K & r i i l f o i r a B T S 13"337' 105S i[ apEtat*S"BE.bonc« îroda OİS% 34 38*486 CJÎ% 136654- C06% C04% 304% 303% 103% 033% 133% 033% 002% 0O2S 012% 002% 002% 00» 001% 001* ooi» j coo% o m 000% • o r * a% -03'% •03"% 103% •C03% •UBS 4)06% 29T3-5 10143*4 "İ339675 69520220 32423S3 3076905 I * Vı (aı te I» TaNvSox [J9062 3 E 1 9 3ifl6C15 4979600 1033-39 923452*E 00594*2 OO15451 553630* 0024567 «•38805 •582989 0O357 1 ? 0HS76' 0012356 KSBC 5ax B "ar Bank&raeıB'âh >»£>nt 9 " ı ı v i j Frenstsr*H|Tr« C 3 9 9 Zraa3a^fiıTanv* 3USSB2 V**a* İ Büyırc Araçn ~B 1010143 AaYipîaVI o.-99X S ~°ŞS J \ 2 taacraf3*m*ajno 13* 0586 l B B T 9 a K £ 3 O I 5 « Frla- 5,'BM< Cİ04522 112% fBMK 10207- 1 1 1 % EM3B6İ 56S216 117% 33*124 0 7 % 53-T3 002%
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog