Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

25 HAZİRAN 2005 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishabCa cumhuriyet.com.tr 11 Kot giyen gence dayak • NECEF (AA) - Irak'ın Necef kentinde öğrenciler, son günlerde, aralannda kot pantolon giyip saçını uzatan birkaç kişinin polis tarafindan tutuklanıp dövüldüğünü belirtti. Şiilerin çogunlukta olduğu kentte iki hafta önce tutuklamalann başladığını söyleyen öğrencilerden bin, "Saçımız uzun olduğu ve kot pantolon giydiğinüz için bizi tutukladılar. Herkesin önünde bizi dövdüler. Başımızı tıraş ettiler" dedi. Aziz, tanıMık yapmayacak • WASHINGTON(AA) -Irak'ın eski Başbakan Yardımcısı Tank Aziz'in, devrik Irak lideri Saddam Hüseyin'in aleyhine tanıklık yapmayacağı bildirildi. Aziz'in avukatı müvekkilinin kendisine Saddam Hüseyin'in aleyhine tanıklık etmeyeceğini söylediğini açıkladı. Aziz, Bağdat dışında bulunan, ABD'nin yönetinündeki bir cezaevinde tutuluyor. CIA ajanlanna tutuklama emri • R0MA(AA)- ttalya'da, Mısır doğumlu bir imamı kaçırmakla suçlanan Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ajanı olduğu iddia edilen 13 kişi hakkında tutuklama emri çıkanldı. Milano Savcısı Manlio Claudio Minale, 13 kişinin, EbuÖmer olarak bilinen Usame Mustafa Hasan Nasr adlı kişiyi, 17Şubat2OO3'te Milano sokaklannda kaçırdığından ve Mısır'a gönderdiğinden şüphelenildiğini söyledi. Minale, Italyan yetkililerin ABD ve Mısır'dan davayla ilgili adli yardım talebinde bulunacağını söyledi. yerteşimler • KUDÜS(AA)-Israil Tanm Bakanlığı. Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi bölgesindeki Yahudi yerleşimci sayısını arttırmak için plan yaptıklannı bildirdi. Bakanlık sözcüsü, yakında hükümetin yeşil ışık yakmasını bekledıkleri bu planda, bölgede bulunan 21 yerleşim biriminde kalan kişi sayısının bir yılda yüzde 50 oranında arttınlması, daha sonra da bu sayının iki katına çıkanlmasının amaçlandığını belirtti. Njjerli çocuklar açlıktan ölebilir • NİAMEY(AA)-Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü Afrika ülkesi Nijer'deki binlerce çocuğun açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya bulundugunu bildirdi. Örgüt, 5 yaş altındaki çocuklann tıbbi tedavi ve bedava gıda dagıtımından yararlanamadığını açıkladı. Guantanamo'daki tıp görevlileri, tutsaklann sorguda çözülüp konuşması için yetkililerle işbirliği yapıyor Sorgucuyla doktor el eleDış Haberler Servisi - ABD'nin Küba'daki Guantanamo Üssü'nde görevli asken doktorların tutsak- lan sorgulayan yetkililerle işbir- liği yaptıklan ortaya çıktı. ABD Başkan Yardrmcısı Dkk Ctaeney ise üsteki tutsaklann "keyiflerinin yerinde" olduğunu öne sürdü. Afganistan'da yakalanan 600"e yakın Taliban ve El Kaıde üyesi 3 yıldır üste alıkonuluyor. ABD'li iki hukukçunun Ame- rikan ordusunun iç yazışmalan- na ve belgelerine dayanarak ha- zırladığı rapor, tıp dergısi New England Journal of Medicine'rün 7 Temmuz sayısında yayımlana- cak. Rapor, geçen çarşamba ge- cesi dergınin ınternet sitesinde yer aldı. Raporda, Guantanamo'daki sor- guculara tutsaklann sağlık rapor- lannın verildığı, bu uygulamamn tutsaklann tıbbi kayıtlanmn giz- li tutulmasını öngören tıp etiğı kurallanna aykın olduğu belirtil- di. Raporun yayımlanmasının ar- • Bir tıp dergisinde yayımlanan rapor, Guantanamo'daki doktorların, sağlık raporlarını kullanarak sorguculara tutsaklan konuşturabilmeleri için tavsiyelerde bulunduklannı ortaya çıkardı. Cheney ise tutsaklann 'keyiflerinin yerinde' olduğunu söyledi. dından adlannı açıklamadan Ne\v York Times gazetesine konuşan eskı sorgucular, "Askeri doktor- lar tutsaklann sorguda çözülüp ko- nuşmalan için bize yardımcı ohı- yordu" dediler. Kurallara aykın Sorgucular, doktorlann tutsak- lann sağlık raporlanna dayanarak sorguda kullanılabılecek zayıf noktalannı ortaya çıkardığım an- lattılar. Doktorlann, sorguculara tutsaklann stres düzeylerinin na- sıl yükseltilebileceği ve psikolo- jık baskı uygulanabileceği, tut- sağın konuşmaya nasıl zorlanabi- leceği konusunda tavsiyelerde bu- lunduklan belirtildi. Raporda. sorguculann karan- lık fobisi olan bir tutsağı konuş- turmak için doktorlann tavsiye- siyle esirin bu korkusunu kullan- malan bir örnek olarak göstenl- di. Raporu yazan iki hukukçu, ABD'deki cezae\ lerinde yetkili- lerin mahkûmlann tıbbi raporla- nnı, sağlık ya da güvenlik açısın- dan gereklı olduğu durumlar dı- şında görmesinın yasak olduğu- nu, Guantanamo'da ise bu kura- la uyulmadığını kaydettıler. Raporda, üsteki tutsaklann tıb- bi gizlilik hakkı bulunmadığı, sağlık personelinin sağlık rapor- lanndan elde ettıkleri bilgıleri sorguculara yardım ermek için kullandıklan vurrgulandı. Bu uy- gulamanm Cenevre Sözleşme- si'ne de aykın olduğunun altı çi- zıldi. Uluslararası Af Orgütü yetkili- si Jumana Musa, "Doktorlann görevi iyüeştirmektir, sorgucula- ra >-ardım etmek değü" dedi. 'Çok iyi bakıbyoıiar' Cheney ise üsteki tutsaklara. herkesin aksine, "iyi baküklan- m" düşünüyor. Önceki gece CNN televızyonunda konuşan Cheney, •'Guantanamo tutsaklan iyi mu- amele görüyor, iyi besleniyorlar. Keyifleri yerinde. Bütün istedik- krine sahipler. Tropikal bölgede yaşıyorfar" dedi. "Yepyeni bir tesisleri var. Çok para harcadık" diyen Cheney, insan haklan örgütlerinin ver- yansrn ettiği kampın kapatılma- sı yolundakı çağnlan reddetti ve "Amerikahlan ökiürmeye azmet- miş bu insanlara dünyada hiçbir ülke bizim gibi davranmaz" dı- ye konuştu. Tahıan'da^seıtttkyanlısıMahmudAhmedinecad'ıgörmekisteyenyandaşları, seçim merkezmin önünde saatlerce bekkdL (Fotoğraf: AFP) Dün sandıkbaşına giden halk, ülkeninyeni cumhurbaşkanını belirledi îran'da kıran kırana yanşDış Haberler Servisi - îran'da halk dün cum- hurbaşkanlığı seçiminin ikinci tunı için san- dık başına gitti. Seçimde, 17 Haziran'da ya- pılan birinci turda en çok oyu alan eski Cum- hurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani ıle Mahmud Ahmedinecad kıran kırana yanştı. Adaylan ilk turda kaybeden reformcular, öğ- renciler, kadınlar ve ılımlı muhafazakârlar, aşrn sertlik yanlısı görüşleriyle bilinen kök- tendinci Ahmedinecad'a karşı "pragmatist, ıhmh muhafazakâr" olarak görülen, reform sözü veren Rafsancani'ye oy verdi. Kamuoyu yoklamalan, iki adayın başa baş gittiğini gösteriyordu. Ahmedinecad, Tah- ran'da oyunu verdikten sonra yaptığı açıkla- mada, "Bugün tran'm sryasi hayatmda yeni bir dönem başbyor" dedi. Eski Tahran Belediye Başkanı Ahmedine- cad'ın seçilmesi durumunda tran'daki seçil- miş ya da atanmış tüm aşın sertlik yanlısı, kök- • tran'da, Rafsancani ile Ahmedinecad 'ın katıldığı cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna yine hile kanştı. tendinci kurumlann çok daha güçleneceği, baskılann iyice artacağı, Batı'ya karşı ve nük- leer program konusunda izlenen politikalann daha da sertleşeceği belirtiliyor. Içişleri Bakanlığı, bazı oy merkezlerinde usulsüzlükler yapıldığuun saptandığını bil- dirdi. Bakanlık yetkilileri çok sayıda sandık- ta mükerrer oy kullanıldığını belirttiler. Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi. se- çim sonuçlannın, Iran'ın genel politikasmda çok önemli değişikliğe neden olmayacağını söyledi. Hatemi, halkın ikinci tur seçimlere ilk tura oranla daha çok kaübnası" dileğinde bu- lunarak "Cumhurbaşkarunın, gözümüz arka- da kalmayacak şekflde seçilmesini fetiyonız"* dedi. Hatemi, halkın katılunını olumsuz yön- de etkileyecek ya da halk iradesınin sandığa özgürce yansımasuıı engelleyecek girişimle- rin tran tslam Cumhuriyeti'ne zarar verece- ğini söyleyerek "Bu nedenle daha iyi bir ka- tüım sağla> abilmek için gerekh zeminin oluş- turulması şarttir" diye konuştu. Hatemi. cumhurbaşkanlığı seçimlerinin so- nuçlanmasından sonra, Iran'm diğer ülkeler- le ilişkilennde önemli değişiklik olmayaca- ğrnı belirterek Iran'm ekonomi, güvenlüc, sa- nayi ve diplomasi alanlannda izlenmesi ge- reken genel siyasetinin, başta rejimin en üst kademesinde yer alan dini lider olmak üzere diğer karar mekanizmalan tarafindan belir- lenıp uygulayıcı kurumlar tarafindan hayata geçirildiğini anımsattı. Hatemi, "Bu neden- le İran'm genel politikasmda çok önemli de- ğişiklik olmayacakür'" dedi. Bush, Caferi'yie görüşmesinde "Irak güvenlik güçleri yeterince güçleninceye kadarsizinle beraber çahşmak istiyoruz" dedi (Fotoğraf: REUTERS) Bush Caferi y yleBeyazSaray'dagörüştü 'Çekilme takvimini açıklamak gereksiz' Dış Haberler Servisi - Irak Başbakam tbrahim Caferi Washington'da Başkan George Bush ile bir araya geldi. Bush, Irak'ın önündeki yolun "kolay otmayacağuu" söyledi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Bush ABD askerlerinin Irak'ta sivillere yönelik cinayet ve işkenceleri görmezden gelerek "Şahit olduğumuz cinayetier ve bombalar. insan hayatma saygı göstermeven ve Irak'ın özgürieşmesine karşı çıkan düşmanunn ne denK zorlu ve utanmaz olduğunu vTirgulamaktadır" dedi. Amerikan güçlerinin Irak'tan çekilme takviminin açıklanmayacağını da söyleyen Bush, Caferi'ye, "Takvim konusunda endişelenmenize gerek yok. Irak güvenlik güçleri TCterince güçleninceye kadar sizinle beraber çahşmak istiyoruz" diye konuştu. Bush, "teröristlerin hep masum insanlan öldürdüğünü" belirtti. Ortak basın toplantısında Ibrahim Caferi de Bush'a, "Bize paradan öte verdiniz: E\1atJannızı (askerierinizi)'" diye konuştu. Bush ile görüşmesi öncesinde Dış llişkiler Konseyi adlı düşünce kuruluşunda konuşan Caferi, ABD askerlerinin ülkeden zamanından erken çekilmesinin sorunlar yaratacağı görüşünü savundu. Bush'dan yine gaf Bu arada Bush, ortak basın toplantısında "gaPlanna bir yenisini daha ekledi. Bush, "Irak ile banş içinde yan yana yaşa> ı an bir Fiüstin devietini hayal edi>T orum" dedi. Bu ifadeyi "umudunun demokratik ve banşçıl bir Ortadoğu" olduğunu söylerken yapan Bush'un, aslında Irak yerine Israil'i kastettiği sanılıyor. Şii lider Sistani'njn yardımcısı öldürüldü Bu arada, Irak'ta dün de saldınlar devam etti. kak'ın başkenti Bağdat'ta, Şii lider Büyük Ayetullah Ali El Sistani'nin yardmıcılanndan Samir El Bağdadi ve 2 koruması, silahlı saldında öldürüldü. Musul'da polis akademisini hedef alan bir havan saldınsında mermılerin yakındaki evlere isabet etmesi sonucu bir kadm yaşamını yitirdi. Felluce'de bomba yuklü aracın patlaması sonucu 6 ABD askeri öldü. Başkent Bağdat'ta düzenlenen saldınlarda ise 3 polis yaralandı. ŞALDIRILAR Türkiye güvenlik istiyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Türkiye, çahşmak amacıyla Irak'a giden bazı yurttaşlar ile Türk kamyon şoförlennin kaçınlması ya da öldürühnesi üzerine Irak ve ABD makamlaruıdan gü- venlik önlemlerinin arttınl- masını isteyecek. Türkiye-Irak nakliye gü- venliği toplantısımn üçün- cüsü önceki gün Dışişleri Ba- kanlığı'nda yapıldı. Toplantıda son dönemde özellikle kamyon şoförleri ve ülkede çalışanlann yeni- den hedef haline gelmesi ve ülkeyle ikinci smrr kapısının açıhnası konusu ele almdı. Toplantıda Türkiye'nin gü- venlik konusunda Irak ve ABD makamlanndan bazı istemlerde bulunmasmın ka- rarlaştrnldığı ifade edildi. Bu istemler şöyle: • Türk sürücülerin ve araçlann güvenliğinin ülke- nin güvenlik güçlerinin de katkısıyla daha sıkı sağlan- ması. %/ Yaralı ve cenazelerin Türkiye'ye nakledilmesi. • Haber alrnamayan yurt- taşlann bulunması içm Tür- kiye ile yakın işbirliğinegi- dilmesi. • Irak'ta özellikle yeni- den inşa ile ilgili alanlarda ça- lışan Türk yurttaşlann daha iyi korunması. ^ Suıır geçişleri konusun- da daha dikkatli olunması. Okurlar bilir, O hep vardı...Vıl]arca süregelen dinJence alışkanlığı... 'ARTEMÎS ÖREN TATÎL KÖYÜ' •••• IVIavi Bayraklı Özel I*laj Aıtemıs Tanl Kö>û 30 000 m '14 biraknda denızm hemen kıyısında fcmıtauşıur 11Z sandart oda \e 6 sûıt. topfam 23; .atak kapa- sılesı. peraj düzenlemesnle ûnlü. rengârenk çrçeklenn kohılannı ya>dığı tani köyümüzde tûm odalartk balioa dırett telefon. 3 Uıul müai vayrnı muu bar. T\' ve kluna roeıcuttur Aynca 12C kışı'ık toplanü salonumuz da hızmetımzıkdır .Mışvenş yapmak ısteyenler mmı çarşımızdaıı yararlanabıhrler Mını çım futboL baskclbol. plaj \ole>bolu sahalaa masaterası. renıs ve bılardo ıdeal bu olanak sunuvor Çocuklar Artemıs Tatıl Kö«Tnde ov-una \e eglence>e doyacaklar Çocuk harazu. çımle kaplı oymı parkı, mmı Club * e çocıA anımasyonlan onlara gûvenln e neşelı ortam suırayof. Kalnaltı \e akşam vemeklennde tatıl kö>ümQzûn açıi büfesı. her zevke mgun Türk \e dünya Hifflfagından zengın seçeneklerle karsımza çıtayor \ \ı Carte Re^ıaurant. Kafeterya, Şark Kahvesı. Snack 3aı \rlemıs Pub \e Havuz Bar günûn her saatı hızmetınızdedır Gûndûz anımas)oolan ile canlı mûr.k . İyi ve mutîu bir tatıl geçırmenız dileğivle REZERVASYON VIBÎLGİİÇİN .VteraısÖrenHolıda>ResortÖren-8urhaııı>e Tel 02664163""6ıpbxl Faks 02664i63226 wvM*.artemıs.gen.tr mfoı '5l arteınıs.gen.tr HOm MAVIDBİZ TtJWÛYETİH GSİET KÖŞE8İ, MAVİBAYRAK ÖOUUÜ, MARMARtS TURUNÇ KOnJNDA DBİZI Sffffi, YÜZW HAVIİZU, HMUZ BJUİ, SNAGK BAR, SABAH, UŞAM ZKÛN AÇIK BÜFE OOUJUM; MfBHKİL Bfl(TRH(lJ ŞOfBffl, KlAU, MÜZİK, THBW, TK MÇ KURirniM. 0-2 VHŞ ÜCHETStZ M l OOUA ÜÇÜNCÜ KİŞt % 50İNDİRİMJ Yanm Pansiyon Mayıs-Ekim Hazıran-Eylül Temmuz-Ağjstos Bungalov 30.00 YTL+KDV 40.00 m+KDV 50.00 YTL+KDV Otelodası 40.00 YTL+KDV 55.00 YUiKDV 70.00 YTL+KDV KAMPANYA (01-18 TEMMUZ) 7 gece kal 6 gece öde REZERVASYON W: 0 252 476 71 90-91 Faks: 0 252 476 70 07 mrnlMteimavMeniLcom Wo@ hotalmavid8niz.com MANASTIRHAN BOUTIOUE OTEL "KAZDAĞI ETEKLERİNİN BİNPINARLI İDA'sında DOĞA SEVİNCİ, DENİZ TUTKUSU ile FARKLI YAŞAM için MANASTIRHAN'da konaklamak ayrıcalıktır. Yanm Pansiyon İki Kişilik Oda 120.00 YTL 0266 388 45 20 www. manastirhan. com www.cumok org İSTANBUL CUMOK ÇAĞRISI HAZİRAN AYDESXANMA KAHVALTISI 26 Hazıran 2005 Pazar Saat: 11:00 - 14:30 Sayın AIAOL BEHRAMOĞLU KOXL': GL'NÜMCZDE ŞAlR OLMAK BLTLTS CUMHURİYET GAZETESt OKURLARJ ÇAĞRILIDIR. Yer: YILDIZ ÜNÎVERSÎTESÎ Çatı Restoran Yıldız Cni Yerleşkesı B Blok 6. Kat- Beşiktaş İktişim - BUgi: 532 28154 54-542 65215 00-532 320 6012 535636 5911-21636833 56-212 28813 05 21632649 21 LÜTFEN YERİNİZİ AY1KTIN Açık bfife kahvaltı bedefi: 14.-YTEdir. e-posta: istanbul(a cumok org CUMHURİYET ISTANBUL OKURLARI Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. KEMAL TULGAROĞLU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog