Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 25 HAZİRAN 2005 CUMARTE 10 DIŞ HABERLER dishabacumhuriyet.com.tr AZERBAYCANLI MUHALİFLER: Aliyev rejiminin sonu geliyor MEVEESE.N Azerbaycan'da İlhanı Aliyev iktidarına yönelik söylemlerinı giderek sertleştıren muhalefet, kasımda yapılacak pariamento seçimlerine hile kanştınlması durumunda Gürcistan. Ukrayna ve Kırgızıstan'da olduğu gibi halk ayakianmasının kaçınıl- maz olacağını bildirdi. ABD'nin Genişletilmiş Orta- doğu Projesı (GOP) ile ilgih tar- tışmalar sürerken gözler bölge- deki enerji kaynaklanrun önem- li bir bölümüne sahip Azerbay- can'a çevrildi. İstanbul'da düzenlenen *Ge- nişietibniş Ortadoğu'da Demok- ratikleşme ve Güvenlik" konu- lu konferansa katılan Azerbay- can muhalefetinın önde gelen ıki ısmı İsa Gamber \ e Aii Ke- rimli Cumhuriyet'e konuştular. Azerbaycan Halk Cephesi Par- tisi Başkanı Kerimli, Aliyev rejiminin so- nuna yaklaşıldığını savunarak u Bu ikti- dar ya isrifa edecek ya da demokratik deMİmolacak^dedı. Protestolara hız verdıklerini söyleyen Kenmli, öncekı se- çımlere hıle kanştı- nldığını öne sürerek bu seçimlerin adil ve demokratık olması- nı umduklannı söy- ledi. Gürcistan, Uk- rayna ve Kırgızistan olaylannın Azenle- ri heyecanlandırdığı- nı anlatan Kerimli. seçımde hıle yapıl- ması durumunda on bınlerce kişinin so- kağa döküleceğini öne sürdü. "AJiyev hileyle se- çimkri kazarursa hal- kı shil itaatsizliğe ça- Ati Kerimli cisi önce Rusya'da reformlar ol- sun. daha sonra bu bölgeye yan- sır. düşüncesinin yanhşlığnun anlasjlması. Üçüncüsü, batuun, önceleri genç ve refornı yanbsı olarakgördüğüAliyev'den umu- du kesmesi." Ülkedeki iç dinamiklerin ik- tidar değişimıne hazır olduğu- nu söyleyen Gamber, 2003 'te Aliyev iktidannın devamına kar- şı çıkmayan batının, şimdi de- mokrasiyi güvenliğin en önem- li unsuru olarak gördüğünü be- lirtti. Gamber, olası bir halk ayakianmasının kansız ve ba- nşçı olacağmı söyledi. 'Soros'Ia görüşmedim' Gamber, geçen hafta îstan- bul'da ABD'li ünlü spekülatör George Soros'Ia görüştüğü iddi- alannı yalanladı. "Soros'Ia gö- rüşmedim, görüşseydim söyter- dim, çünkü böyle bir görüşme- yi sorun olarak gör- müyorum" diyen Gamber, Soros'Ia ge- lecekte imkân olursa görüşmekten çekin- meyeceğini, bu sav- lann arkasında ikti- darın olabileceğini kaydetti. Gamber, "Soros'ungtttiğiher ülkede devTim olur" görüşünün yarüış ol- duğunu ileri sürdü. Gamber, GOP'a, bir tür Marshall Pla- nı olarak bakılabile- ceğini, bölgenin ya- ranna olacağını sa- vundu. "Ikridarage- lirseniztopraklannı- za ABD askerinin ko- nuşlanmasnu kabul eder misiniz" soru- sunu Gamber şöyle yanıtladı: "ABD'yi stratejikmüttefik ola- rak görüyoruz. Ba- kû, ABDfle birlikte ğıracağız" diyen Kerimli de- mokrası ve özgürlük için elle- rinde karanfillerle sokaklara çı- kacakiannı belirtti. Ülkede demokrasiden uzak. baskıcı bir rejimin olduğunu sa- vunan Kerimli, "Yolsuzluk ön- celikli sorunumuzdur" dedi. Azerbaycan'ın bölgedeki geliş- melerden faydalanmak istedi- ğıni söyleyen Kenmli, "GOPTa ABD'nin yörüngesüıe girmeye- cek misiniz?" sorusunu, **Ba- ğınısızlıktan yanayız ama böyle- si bir geüşme bizi rahatsızerme- yecektir" diye yanıtladı. Kansız ayaklanma 2003'te iktidara gelen Ali- yev'i ilk kutlayanlar arasında olan ABD'nin neden şimdı ken- dilenni desteklediği sorusuna ise Musavat Partisi lideri Gam- ber şuyanıtı verdi: "Birincisi, 11 EylüTden sonra teröre karşı en i>i mücadelenin demokratikleşme ve özgürlük olduğunun ortayaçıkmasL İkin- böigenin demokrafikleşmesi ça- balarma kanlnıalı. Bunun nasıl olacağını zaman gösterir." Gamber, ABD'nin Iran'da re- jim değişikliği çabalannın anım- satılması üzerine, "Iran'mözgür- leştirihnesihalkmyararmaoldu- ğu gibi bölgede banş ve istikrar bakımından çok önemli" dedi. ABD'nin "Bakû-Ceyhan boru hatünın korunması için" Hazar bölgesine muhafız gücü yerleş- tireceği savlanyla ilgjli olarak her iki muhalif lider de bölgede gü- venliğin çok önemli olduğunu söyledi. "Bakû-Tiflis-Ceyhan gibi önemli ve büyük bir projenin güvenoği düşünübneü ve sorun karılımcılaria çözülmendir" di- yen liderler tek ABD askerinden oluşacak bir güce karşı çıkma- yacaklannın sinyalini verdiler. Gamber, Washington'ın Azer- baycan'da zorla demokrasi ge- tiren değil, demokrasiyi destek- leyen bir ülke olarak görüldüğü- nü öne sürdü. Dışişleri Bakan Yardımcısı, Ortadoğu'da reform konusunda ciddi olduklannı söyled ABDdeğişimdekararhDış Haberler Senisi -ABD Dı- şişleri Bakan Yardımcısı Scott Carpenter, Ortadoğu'daki statüko- yu değıştırme konusunda ciddi ve kararh olduklannı bildirdi. An Hareketi'nce Hyatt Regency Ote- li'nde düzenlenen iki günlük "Ge- niştetibniş Ortadoğu'daDemokra- tikleşme ve Güvenlik'' konulu 7. Uluslararası Güvenlik Konferan- sı dün sona erdi. Dün konferansın "DışAktörle- rin Etkisi" konulu oturumunda konuşan Carpenter, ABD'nin 60 yıldır Ortadoğu'da demokrasiden feragat ederek istikrara ulaşmaya çalıştığını söyledi. Carpenter, bu- na rağmen bölgede ne demokra- siye ne de istikrara ulaşıldığını kaydederek ülkesinin artık böl- gede farklı bir yaklaşımı benim- sediğini, her türlü demokratik gi- rişimi destekleyeceklerini belirt- ti. "Bu bölgedekistafukoyu degrç- • Istanbul'daki Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda konuşan Carpenter, Ortadoğu'da tüm yurttaşlarmın temel haklannı koruyan hükümetler oluşturacaklarını belirtti. Carpenter, Ortadoğu'da reform için Türkiye ve G-8 ülkeleri ile birlikte çalışmalan gerektiğini söyledi. armekonusundaciddfvizvekarar- nyE" diyen Carpenter. bölgedeki toplumlann aşması gereken cid- di engeller bulunduğunu anlattı. 'Dayatma peşinde değiliz' Carpenter, bu engellerin aşıl- ması için ABD ve AB'nin bir yer- den başlaması gerektiğini belirte- rek *G-8 ülkeleri ve Türkiye gibi diğerdemokratikortaklaria çaüş- mamız gereldyor'' dedi. Ortado- ğu'da değişim için bölge üUcele- nndeki hükümetlere insan hakla- n, demokratikleşme gibi konu- larda telkinlerde bulunduklannı söyleyen Carpenter, ekonomik re- formlann bu iilkelerin siyasi ya- pılannın temelini oluşturduğunu belirtti. Carpenter, askeri harca- maların dışında ABD'lı vergi yü- kümlülerinin bu bölgeye 11 mıl- yar dolarlık yardım yapOğuu kay- dederek şöyle dedi: "Karşjhğuıda ne aküğunrzsoru- luyor. Bölgede bir şey davarma pe- şinde değiliz. Amacımız herkesin kendi yöntemleriyle özgürlüğe ulaşmasmı sağlamak, bütün yurt- taşlann haklannı koruyan hükü- metler oluşturmaktır." Scott Carpenter. ABD'nin "bir şekilde Islanun değiştirilebüece- ğj" kanısına kapıknası durumun- da başının büyük bir belaya gıre- ceğini de voırguladı. Bu konuda toplumun kendisinin çözüm bu- lacağına dikkari çeken Carpen- ter. "İslamda müthiş bir değişim yaşanryor. Bu konuda bizim görü- şümüzün ne olduğu hiç önemlide- ğil. Bizce din ve ibadet özgüıiüğü en temel hakör" diye konuştu. 'Suriye kaç kişiji öldürdiLJ Carpenter, Azerbaycan Musa- vat Partisi Genel Başkanı İsa Gam- ber'in, "ülkesinde de demokrasi- nin bulunduğunu, ancak bunun gösternıelik olduğunu, bu tür de- mokrasiiere Uişküı ABD'nin ru- tumunun ne olduğunu" sorması üzerine, "imitasyon demokrasi- leri sorgulav'acaklannı'' söyledi. Sunye'de olduğu gibi, bundaı sonra bu tür demokrasilere dah ciddi yaptınmlar uygulayacakla nnı belirten Carpenter. AB'nn bu konuda kendileriyle ortak ha reket etmesi gerektiğini kaydetti "Burada anladığuna göre kim» Irak'm işgalinden memnun de ğil" diyen Carpenter, Lübnan'dî yaşananlan örnek olarak verdi. Carpenter, "Suriye Lübnan'da kaç kişiyi öldürdü.» Her defasın- da paçalaruu sıyırdılar. Ancak şimdi Lübnan'da yeni bir ortam var" dedi. Artık bu ülkede insan- lann görüşlerini rahatlıkla ifade ettiğini, bunun nedenının de Lüb- nanlılann uluslararası topluluğun kendılerini desteklediğini bılme- sinden kaynaklandığını behrten Carpenter, "Bizim poütikamızda bu. Bir ülkeözgüriüğü destektiyor- sa, biz de onu destekleriz" diye konuştu. Meksika'da olaylıyıkım Meksika'nın başkenti Meksiko'da, yasadışı olarak çaüşmalar çıkü. Yüzlerce kişi, koruma altındaki bir alana yapılan gecekondulan yıkmak üzere gelen polislerle vikun görevülerine saldutu. Yaşanan şiddetn' çaûşmalann ardından bölgedeki kaçak evier yüaldı. (Fotoğraf: REUTERS) UMP lideri, Ankara politikasını eleştiren vakfa desteği kesti Sarkozy'den ^Türkiye' cezası Dış Haberler Servisi - Türkiye'nin Avrupa Bırliği (AB) üyeliğfne karşı çıkan Fransa Içişleri Bakanı ve iktidardaki UMP'nin Başkanı Nicolas Sarkozy, "Türidje Avrupa'da oba bihrdik" sözlerini eleştiren Siyasi Yenileme Vakfi'nı, maddi desteği keserek "cezalandınu." Nicolas Sarkozy, geçen salı UMP yetkilileriyle yaptıgı toplantıda, Siyasi Yenileme Vakri'na yapılan katkıya son verileceğini, yeni bir düşünce kuruluşunun kurulacağını bildirdi. UMP, Ekim 2003 'te kurulan Siyasi Yenileme Vakfı'nın 3.2 milyon Avro'luk bütçesinin yüzde 17'sine denk düşen 500 bin AvTo'luk bir katkıda bulunuyordu. Türkiye için ısrarla "ayncahkh ortakhk" isteyen Sarkozy'nin "Türldye Avrupa'da olsa bitirdik" sözleri, vakfin yayın organının ocak sayısuıda eleştirildi. Tümü Türkiye'nin AB üyeliğine aynlan ocak sayısuıda vakfın Bilim ve Değerlendirme Konse>i Başkanı François Ewald imzah bir yazıya yer venldi. Sarkozy'nin "Türkiye Avrupa'da olsa biürdik*' sözlerine dikkat çekilen yazıda Avrupa'nın doğal sınınnın belirlenmesindeki güçlükler vTirgulanarak Avrupa'da açık, sınır kavTamından arandrnhnış bir siyasi oluşum yaratılması savunuldu. Sevgili BARIŞ "Selam sana, dilerim ışıl ışıf kalırsın hep. Bir sokak fenerinden sızan bir ışık gibi. Suçlayamam bırakıp gittiğin için beni, Şükur ki girdin yaşamıma. Selam Barışım, selam sana! A GMden OINI2 ÜNLL BARIŞ'a "Gece seni birden bire hatırladım nasıl bakarsa sürüye dağdan bir canavar pencereden dışarıya öyle baktım. Dışarıda seni benden ayıran hayat, Dışanda lodosa çevirmiş hava, eriyor günlerdir yağan kar. Bir görünmez düşmanın üzerine yürümek ve düşüp ölmek sonra, birkaç adım atarak." FATİH BEYKOZ1. ASLÎYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo:2004 150 tSKİ Genel Müdürlüğü vekili tarafından Yusuf Kaya ve arkadaşlan aleyhıne açılan dava konusu Beykoz ilçesi. Ana- doluhısan Mahallesı, 16 pafta, 48 ada, 1 parsel sayıh taşın- mazdaki toplam 1781.29 nû'hk kısmına tekabül eden dava- lılann hisselennin kamulaştırma bedelmın tespıti ve tescil davasmın yapılan yargılaması sırasında, Aşağıda isim ve adresleri yazılı bulunan davalılara duruşma gûnûnün ve da- va dılekçesinın tebliğ edilemedığı. yapılan tüm aramalara rağmen yeni adreslerinın tespit edilemedıği anlaşılmakla, aşağıda ısim ve adreslen yazılı bulunan kişılenn duruşma günü olan 30 06.2005 giinü saat 11.00'de mahkememız du- ruşma salonunda hazır bulunmalan veya kendılennı bir ve- kjlle temsil ettinneleri. bu davaya karşı dıyeceklen ve delıl- leri varsa bıldirmelen, aksı takdırde yargılamaya yoklukla- rında devam olunup karar verileceği hususu ılanen tebliğ olunur. 13 06.2005 Davalılar: 1- Ayşen Sabancı, Göztepe Mahallesi, Hisar Camii Sokak No: 1 Beykoz-lstanbul, 2- Hediye Sefer, Göztepe Mahallesi, 1 Çıkmaz Sokak Bey- koz-fstanbul. 3- Osman Vanlı, Göztepe Mahallesi. Bent Yo- lu Caddesi No. 8 1 Beykoz-lstanbul. 4- Muzaffer Altun. Göztepe Mahalesi, Bent Yolu Caddesi. Bila No Beykoz-Is- tanbui, 5- Şükran Balar, Göztepe Mahallesi. 1. Çıkrnaz So- kak Beykoz-lstanbul, 6- Nazım Uzun, Göztepe Mahallesi, Bent Yolu Caddesi Bıla N'o Beykoz-İstanbul. 1- Aydın Yurtsever, Göztepe Mahallesi. Hısar Camn Sokak No: 1 Beykoz-lstanbul, 8- Şaziye Kurt. Göztepe Mahallesi. Bent Yolu No- 34 6 Beykoz-lstanbul, 9- Hatıce Gürel. Göztepe Mahallesi, Merdivenli 1. Sokak No: 16 Beykoz-lstanbul. 10- Birmaz Anlayışlı. Göztepe Mahallesi. 1. Çıkmaz Sokak No. 1 Beykoz-lstanbul. 11- Enver Saruhan. Göztepe Mahal- lesi. 3 Çıkmaz Sokak No. 1 Beykoz-lstanbul, 12- Melahat Yüksektepe, Göztepe Mahallesi. Bent Yolu Caddesi No: 46 Beykoz-lstanbul. 13- Ismail Yıîmaz, Göztepe Mahallesi, I. Çıkmaz Sokak Bila No Beykoz-lstanbul. 14- Mustafa Ka- lankan. Göztepe Mahallesi, Bent Yolu No 56 Beykoz-ls- tanbul, 15- Hasan Nusret Bırlıkseven, Göztepe Mahallesi. Bent Yolu No. 21 Beykoz-lstanbul ve Göztepe Mahalesi, Hısar Camii Sokak No: 36 Beykoz-lstanbul, 16- Osman Yılmaz. Göztepe Mahallesi. Bent Yolu Caddesi No" 8 1 Bevkoz-lstanbul. Basur 29717 Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. MUSTAFA SAĞLAM NEVŞEHİR1. İÇRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTnRMA İLAM Dosya No: 2003 1589 Satılmasına karar verilen gayrimcnkulün cinsi. kıymeti, evsafı: 1- Bir borçtan dolayı hacizli bulunan Nevşehir ılı, Göre kasabası imar planı içensinde 88 ada, 1 parselde kayıtlı bulunan 30436 m2 alanlı sanayi alanı olarak gözükmekte olup, üzerine sanayi amaçlı bina yapılabilır, üzennde harfîyat mevcut olup, bma yapıhrken bu harfiyatuı kaldınlması gerekmekte olup ipotekli gaynmenkul arsa olarak bu halıyie 365.232.00 YTL bedelle açık arttUTna suretiyle Nev- şehir Adliyesi binası girişinde satılacaktır. 2- Nevşehır ılı, Göre kasabası. Anlık mevkiınde tarla olarak gözükmekte olan 88 ada, 32 parselde kayıth bulunan 1248 m2 miktarında ttnar planı ıçerisuıde sanayi alanı olarak gözükmekte olup. üzen- ne sadece sanayi amaçh bına yapılabilır, üzennde harfiyat mevcut olup, bina yapılırken bu harfiyatuı boşaltılması gerekmektedir. ipotekli gaynmenkul arsa olarak bu hahyle 14.976.00 YTL bedelle açık arttırma suretiyle Nevşehir Adliye binası ginşinde satılacaktır. 3- Nevşehır ılı. Göre, Çayırlik Anlık mevkiinde tapuda tarla olarak gözükmekte olan 88 ada, 33 parselde kayıtlı 1108 m2 ıruktannda ımar planı içensinde yer alan sanayi alanı olarak gözükmekte olup. üzerine sadece sanayi amaçh bina yapılabilir. uzerinde harfiyat mevcut olup, bına yapılırken bu harfiyatın kaldınlmaü gerekmekte olup, ipotekli gayrimenkul arsa olarak 13.296,00 YTL bedelle Nevşehir Adliye binası ginşinde açık arttırma suretiyle satılacaktır Not: Her üç gaynmenkul uzerinde Tek. Genel Müd. lehıne 2380 m2'Iik ve 580 m2'lik yer üzenn- de daimi irtifak hakkı vardır. Her üç ga>Tİmenkul uzerinde 300.000,00 YTL Yibitaş Lafergi Orta .Atıadolu Çım. San. ve Tıc. AŞ'nin ipoteğı mevcuttur. Satış şartları: 1- Satış 15.08.2005 günü saat 14.00'ten 14.30'a kadar Nevşehır Adliye girişinde açık arttuına suretiyle yapılacaktır. Bu amırmada tahmin edılen kıymetin yüzde 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ıhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttıranm taahhüdü bakı kalmak şartıyla 25.8.2005 gunü aynı yer ve saatlerde ıkinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttınnada da bu miktar elde edılememışse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kaknak üzere arttırma ılanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edılecektır Şu kadar ki arttınna bedelinin malırı tahmin edilen kıymetinın yüzde 40'uıı bulması ve satış ısteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve payla$tırma masraflannı geçmesı lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz- sa satış talebi düşecektır. 2- Arttırmaya iştırak edeceklerin, tahmin edılen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar millı bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdtr. Satış, peşın para iledir, alı- cı istedığinde 10 günü geçmemek üzere mehil venlebilir. Tellalıye resmi, ıhale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililenn (*) bu gayrimenkul üzerındeki haklarmı hususiyle fa- iz ve masrafa delil olan ıddıalannı dayanağı belgeleri ile on beş gün ıçuıde dairemıze bildirmeleri la- zımdır. Aksi takdırde haklan tapu sıcilı ile sabit olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale bedelıni yatınnamak suretiyle ihalenın feshıne sebep olan tüm alıcılar ve kefıllen, teklif ettıklen bedel ile son ıhale bedeli arasmdaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faızınden müteselsilen mesul olacaklardır İhale farkı ve temerrüt faizı aynca hükme hacet kahnaksızm daıremizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelüde temmat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ılan tanhinden itibaren herkesin görebilmesi ıçın dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bır ömeğı gönderilebılır. 6- Satışa iştirak edenlerin şarmameyi görmüs ve münderecatmı kabul etmış sayılacaidan, baskaca bilgi almak ısteyenlerin 2003,1589 sayıh dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ılan olu- nur. 09.06.2005 (•) îlgılıler tabuine irtıfak hakkı sahıplen de dahildir. Basın: 29517 J\j.ÜZAKERE BELGEST 17Aralık çizgisi korunacak ELÇtVPOYRAZLAR BRÜKSEL - Avrupa Birliği (AB) Ko- misyonu Türkiye'ye yönelik müzakere çer- çevesi belgesinin 17 Aralık kararlan çizgi- sinde olacağını açıkladı. Komisyonun ha- zırladığı müzakere çerçeve belgesinin 29 Ha- zıran'da AB Konseyi'ne gönderileceğini açıklayan genışleme komiseri OUi Rehn'in sözcüsü KrisztinaNagy, belgenin genel hat- lannın 17 Aralık AB dorugu sonuç bildir- gesinin 23. paragrafi doğrultusunda çizil- diğini söyledi. Müzakere çerçeve belgesinin yanı sıra si- vil toplum diyaloğuna yönelik bir belgenin de hazırlandığını açıklayan Nagy, belgelerin gelecek hafta komisyonda kabul edilmesi- nin ardından onaylanmak üzere AB Konse- yi'ne gönderileceğini bildirdi. Nagy, gelecek hafta Rehn'in konuya ilişkjn bir basın toplan- tısı yapacağını da sözlerine ekledi. 'Görûşmeier ucu açık bir süreçtir' 17 Aralık doruğu sonuç bildirgesinde mü- zakerelerin amacını ve hedefıni açıklayan 23. paragrafta, "Müzakerelerin ortakhede- fi kaölımdır. Görüşmeler, sonucu önceden garanti edilemeyen ucu açıkbir süreçtir. Ko- penhagölçütlerigöz önüne ahnarakaday ül- kenin üyeük zorunluluklaruu yerine getir- memesi durumunda, aday ülkenin Avrupa yapılanna sıkı bağlarla demirlenmesi sağ- lanmaüdn*" ifadesi yer alıyor. 23. paragrafta, aday ülke için uzun ge- çiş dönemleri, istisnalar, özel düzenleme- ler ve kalıcı önlemlerin kullanılabileceği de belirtilirken müzakere başlıklarının ka- panması ve gerekli görüldüğünde açılma- sı konusunda kıstaslar getirilebileceğine atıfta bulunuluyor. AB Konseyi'nde oybirliğiyle onaylana- cak müzakere çerçeve belgesine eklenmek üzere bazı üye ülkelerin farklı taleplerle ge- lebileceği olasıhğı uzerinde duruluyor. Başbakan Erdoğan Azerbaycan yolcusu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Haziran Çarşamba günü Azerbaycan'a gidecek. Azerbaycan Cumhurbaşkanı îlham Aliyev'in davetlisi olarak Azerbaycan'a iki günlük ziyaret gerçekleştirecek olan Erdoğan. ziyaret sırasında Cumhurbaşkaru Ahyev tarafindan kabul edilecek. Meclis Başkanı Murtuz Aleskerov ve Başbakan Artur Rasizade ile görüş alışverişinde bulunacak olan Erdoğan. Azerbaycan Milli Meclisi'ne de seslenecek. Rice'tan AB desteği • mSHEVGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice AB'nin, genişlemeye ilişkin, aralannda Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelere olan sözlerini ve yükürnlülüklerini yerine getireceğini umduğunu söyledi. Rice'ın bu sözleri dile getirdiği Londra'daki G- 8 ülkeleri dışişleri bakanlan basın toplanhsının tam metni, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlandı. Bakan Rice, "AB'nin aralannda Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelere olan sözlerinin ve yükümlülüklerinın yerine getirilmesi de dahil, bu durumun süreceğini samimiyetle umanm" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog