Bugünden 1930'a 5,470,688 adet makaleKatalog


«
»

TâT Cumhurlyel L^KİTAPLARI ALACA BlR ÖFKE Hikmet Çetinkaya ÇjgPazarlamaAŞ Tüocagı Cad No 39/41 14334ıCalaiogh-IaanbuITd (212)51401 96 Cumhuriyet Cumhuriyef K İ T A P L A R I BALKANLAR Mustafa Balbav Çag taariam A.Ş TûAoca^ı Cad. No 39'41 134334ıCaJaloflu-kanbulTel (212) 514 01 96 82. YIL SAYI: 29116 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ11945-1991) 25 HAZİRAN 2005 CUMARTESİ Kadın-erkek arasındaki kültürel fark Kadın-erkek farklılığının kültürle ilişkisi sanıldığı • Jfe kadar güçlü değil. Son beyin araşrırmaları, kadın-erkek kromozomlarındaki farklılıkların düşünce biçimini önemli ölçüde belirlediğini ve etkilediğini gösteriyor. BUGÜN C u m h u r i y e t l e birlikte. Bayinizden isteyin... Kırışıklıklara karşı Rüzgâr, soğuk, stres, düzensiz beslenme, afkol ve en önemlisi güneş ışınları... Yaşlılığı tetikleyen efkenlerden birkaçı. Çözüm, yaşlılık geciktirici kremler. Peki bunlar ne kadar etkili? YARIN Cumhuriyet'le birlikte. Bayinizden isteyin... Bush ve koalisyon ortaklannın yalanlan Irak Dünya Mahkemesi'nde çürütülüyor İşgal yargıda CARPENTER: ORZiDOĞU'D.iKtSTATÜKO DEĞİŞECEK JYashington kararlı tstanbul'dald "Genişletilmiş Ortadoğu'da Demokratıkleşme ve Güvenlik" konulu toplantıda konuşan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Carpenter, "Ortadoğu'dakı statükoyu değiştırecek- lerini" söyledı. Bölgede bir şey dayatma peşınde olmadıklan- nı öne süren Carpenter, " Amacımız herkesın kendı yöntemle- riyle özgürlüğe ulaşmasını sağlamak" dedı. • 10. Sayfada TÜrkiye g u m r Verdi Uluslararası hukuka sahip çıkmak için kurulan Irak Dünya Mah- kemesi'nin son oturumu Istanbul'da başladı. "Vicdan Jürisi" adma açılışı yapan Hintli yazar Roy, sessizlerin sesi olan mahkemenin tek başına bir direnişi ifade ettiğini söyledi. UNESCO Banş Ödülü sahibi Prof. Falk da BM'nin uluslararası hukukun yerine getiril- mesi konusunda yetersiz kalması üzerine halkın harekete geçtiğine dikkat çekti. Falk, "Irak işgalinin Türk topraklanndan başlatılmasının engellenmesi gurur vericiydi" dedi. NaZİIerin yaptlğindan beter Eski BM Genel Sekreter Yardımcısı Sponeck, tezkere- yi geri çeviren Türkıye'mn BM'den daha güçlü davrandığını vurguladı. Filipinli sosyolog Bello, "Irak'ın istilası Nazi istilasından bile daha kötüdür" diye konuştu. Katılımcılar mahkemede bir araya getirilen karutlann uluslararası mahkemelerce kullanılması gerek- tiğini dile getirerek Bush ve Blair yönetimlerinin, petrol şirketlerinin, büyük patronlann "savaş suçlusu" olduğunu vurguladılar. ÖZLEM GÜVEMLİ'nin haberi • 7. Sayfada Kendilerine helal yurttaşa haram! Islaıııi finaııs kuruluşları faiz ahyor TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bankacılık Yasa Tasansı üzerindeki görüşmelere başlandı. BDDK Başkanı Bilgin, bazı bankalann tezgâh altı faiz uyguladığını doğruladı. Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, özel finans kurumlan tarafından Merkez Bankası'na yatınlan zorunlu karşılıklara faiz ödendı- ğini belirtti. Özel Finans Kurumlan Genel Sekreteri Osman Akyüz bunu mevduat sahıplerine yansıtmadıklannı söyledi. Aydınlar buluşuyor Lozan çağnsı Çok sayıda ulusalcı ay- dın, Lozan'ın yıldönü- münde Sevr özlemine karşı Avrupa halklanna ve devletlerine Türki- ye'nin bağımsız olduğu- nu bir kez daha ilan et- mek için Isvıçre'de bu- luşacak. • 8. Sayfada SHP ismi kalacak Kurultay günü Karayalçın'ın tek aday olarak gırdığı SHP kurultayı bugün yapılı- yor. Partı ismınin değişti- rilmesı fıkrinin olgunlaş- i madığını belırten Kara- |yalçın,AKPveCHP'yi "etnik ve türban üzenn- den siyaset yapmakla" suçladı. • 5. Sayfada A.NKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Bankacılık Yasa Tasansı gö- rüşmelen sırasında özel fuıans ku- rumlannın devletten faiz aldıklan ortaya çıktı AKP'lı Musa Uzunka- ya, banka hortumculannın Kızılay Meydanı"nda asılmasını önerdi. TB- MM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bankacılık Yasa Tasansf nın görûş- meleri sırasında, AKP'li Musa Uzunkaya, bankalann içini boşal- tanlara yönelik yaptınmlann yeter- lı olmadığını belirterek "70 milyon insanının kanını sülük gibi emen- ler, kendilerine piyango çıknuş gi- bi yatlarla dünyayı dolaşanlar Kı- zılay Meydanı'nda asılmah'* dedi. Mılletvekillerinin sorulannı ya- nıtlayan BDDK Başkanı Tevfık Bil- gin, bazı bankalann tezgâh altı faiz uyguladığını doğrulayarak uygula- manm yakından izlendiğuıı söyle- di. TMSF Başkanı Ahmet Ertürk MArkası Sa. 8, Sü. 3 'te Iran \la 1aran laranayanş tran'da halk dün cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitri. Seçimde, 17 Haziran'da yapılan birinci turda en çok oyu alan eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani ile Mahmud Ahmedinecad kıran kırana yarıştı. Adaylan ilk turda kaybeden reformcular, öğrenciler, kadınlar ve ılımlı muhafazakârlar, aşırı sertlik yanlısı görüşleriyle biÛnen köktendinci Ahmedinecad'a karşı "pragmatist. ılımlı muhafazakâr" olarak görnien, refonn sözii veren Rafsancani'ye oy verdi. (Fotoğraf: REUTERS) B11. Sayfada GUNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Bu Kadnonun Elinde... Iktidar lideri tartışmaya açılan konudan kurtulma olanağını bulamayınca; muhalefetı gündem yapmak veya değiştirmekle suçluyor. Oysa gündem değiştırmekte ustalaştığının galıba farkında değil. Son numarası seçim barajını değiştirmekle ılgili. Şimdılik bir deneme, bu nedenle üzerine gıdilmeyen bir konu. Uzun araştırmalar, gerçekçi saptamalar MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de İşler yabancıya Türkiye'de ünıversıte me- zunu 700 bin genç ış bula- mazken, Botaş'a ait Bakû- Tiflis-Ceyhan (BTC) Proje Direktörlüğü'ne Türklerin ayda 5 milyar lıra maaşla yapabıleceği ışlere brüt 10- 15 bın dolar maaşlarla ya- bancıların almdığı ortaya çıktı. MURAT KIŞLA- Ll'nın haberi • 8. Sayfada Yarı-biyonik ilk insan Amerika'da kollannı kay- beden bir kışiye. düşünerek hareket ettirebıldığı bıyo- nık kollar takıldı 54 yaşuı- daki Jesse Sulıvan'm kol sinırlerin göğsündeki kas- lara bağlandığı ve ellerini kapatmayı düşündüğünde bu arzusunun bir taşıyıcı yoluyla yapay eline ulaştığı kaydedıldi • 3. Sayfada Klasör dağıtımı "Asırlar Boyunca Istan- bul" ansıklopedisi ıçuı ha- zırlanan klasörlenn dağıtı- mına başlanmıştm Istek formlannı faksla ıleten bazı okurlanmızın fornı bilgilen okunamadığuıdan işlemleri yapılamamıştu-. Klasörleri- nı edinemeyen okurlanmı- zın başvuracaklan irtibat numaralan. • *. Sayfada ÖZKÖK'TEN GÜNEYDOĞU MESAJI 'Ekonomik önlemler devreye sokulmalı' Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özkök, AB büyükelçilerinin "Güneydoğu'da operasyonlar sona erdirilsin" açıklamalanna ılışkin değer- lendrrmelerde bulundu. Askerlerin bölgede yalruzca güvenlıkle ilgilenmediklerine, eğitim dahıl birçok sosyal projeyı üstlendiklerine dik- kat çeken Özkök, "Sorunun çözümü için eko- nomik ve politik önlemlerin de\Teye gırmesi gerekir. Ama terönst eylemler olduğu zaman da buna sessiz kalmayız" dedı. • 8. Sayfada ASKERDEN ILIMLI İSLAM UYARISI 'Laik bir devlette dini sıfatolmaz'Kara Ku\ r vetleri Komutam Orgeneral Büyükanıt, bazı Müslüman ülkelere ılımlı Islam gibi te- melden yoksun kavramlar önermenın tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini vurgulayarak "Laık devlette dini temel alan siyası yaklaşımlar bir arada bulunamaz" dedi. AJB'nin Türkiye'ye lü- ruf olarak değerlendirilmesinın yanlış olduğunu vurgulayan Büyükanıt, "Evet veya hayır deme- nin sadece AB'nin hakkı olmadığının, Türki- ye'nın de evet ya da hayır diyebileceğinın bilin- mesini istiyorum" diye konuştu. • 8. Sayfada ERDOĞAN'A YUMURTALI SALDIRI Başbakan'a protestoTrabzon'da Halkevleri üyesı iki kişi Başbakan'ı "Karadeniz uşağı ABD uşağı olmayacak" slo- ganlanyla protesto etti. Er- doğan protestoculara, "Tüm iktıdarlar ABD ile uyumlu çalıştı" yamtuu verdi. • 5. Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY SHP'nin Arayışları... Sosyaldemokrat Halk Partisi'nin (SHP) 2. Olağan Kurultayı bugün toplanıyor. Kurultayın "sade"dave- tiyesini aldığımda "Hımm"dedim, "daha henüzikin- ci kurultay"\ Siyasi yeipaze 12 Eylül sonrasında iki ana kanat özellığiniyıtirdi. Sağdavesoldaki partilerin başansı- ralaması her seçimde değiştı. 12 Eylül öncesı yapı- lan 5 Hazıran 1977'deki son genel seçimın sonucu mArkasıSo.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog