Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 HAZİRAN 2005 CUM HABERLER Erdoğan, YÖK'ünsorunuçözmemesidurumundayasamaolarakgerekeniyapacaklannı söyledi Katsayızulmüadaletsizük• Türkiye'deki üniversitelerin dünyada ilk 500 içerisinde yer alamadığını belirten Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, YÖK'e y \ yüklendi. ANKARA(Cumhuri>ttBürosu)-Başbakan TayyipErdoğan. YÖK Genel Kurulu 'nun ÖSS sistemıne ilişkin karan konusunda, "Oğren- dkrimizinöniineböylebirkatsayıznfanünüUoy- mak büyük bir adaktsizfik" dedı. Erdoğan, özel uçağı "ANA" ile dün saat 13.10'da Gaziantep'e gitti. Başbakan Erdo- ğan, Esenboğa Havalimanı'na gelişi sırasın- da gazetecilerin, YÖK'ün ÖSS sisteminde katsayı uygulamasına ilişkin sorusunu yanıt- ladı. Bu konuda kendilerinin kanaatinin belli olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle konuş- fu:"Bu konu da adil bir yaklaşım değiL Nite- kim muhakfet edenlerin durumuyla da orta- da. Ben. kanaatim olarak bunu açıkve net ola- rak söytüyorum. Bir defa ünrversiteye girecek olan yavruianmızııı, öğreccilerimizin öniine böyie bir kafsayızuimünü koymak çok büyük bir adafetsMknr. Eğer bir meslekfisesimezu- nu da djyelinı. bu imtihana gjriyor ye bu imti- hanı başarryorsa yola devanı eder. Önünü ke- semezsiniz." Bunun örneğinin kendi çocuklannda da gö- rüldüğünü belirten Erdoğan. "•Yavnılannıın bepsi de arzu ettikJeri ünnersiteve imtihanla- n neticesindegirdiler. Bu sürecikat edenlersa- dece meslekliseleri noktasmdan olaya bakma- dılar. Myetokuyarak baktüarve bu ni>et oku- yucuiansürecişu anda maalesefbir zıilme da- yah olarak devam edjyor" dıye konuştu. Gaziantep'te Zeugma Antik Kenti'nin ka- zı çaljşmalanıu başlatarak Nizip Meydanı 'nda halka seslenen Erdoğan burada da YÖK'e yüklendi. Erdoğan şöyle konuştu: "SenYÖK yönetimi olarakbaşanlı ohnayıistiyorsan. bu- radan YÖK yönetimine sesleniyonıın: Şu an- da Türkiye ünfversiteleri dünyada ilk 500 içe- risinde yer alamamış. Önce bunu halledin, bu başaroi gösterin. Sen buraiarda başanlı ola- mjyorsun, gelip yavrulanmızın önünü kesi- yorsun. Bu adaJet değiL Biz şu anda istiyoruz ki birçok şeyleri kurumlar kendi içinde hal- letsin. Bunlar kendi içinde balledilmediğj za- manbizlervasarnaorganıolarakyapıhnasıge- rekeni yapanz. Önümüze sürekli inıam hatip okuDannı çıkarmak suretrv le meslek liseleri- ni mahrumeüneyohma gjtmekayn bir aynm- cınknr. Bu yanhştan \azgeçnaetisiniz.T> BIRBAKIMA YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU ÖSS'de alü yıldaüç değişiklik • YÖK Genel Kurul toplantısında yapılan değişikliklerin "katsayılan" kapsamaması, Milli Eğitim Bakanı Çelik'in değişikJikleri yetersiz görmesine neden oldu. Çelik'in açıklamalan bir değişikliğin daha işaretini veriyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - YÖK, üniver- siteye giriş sisteminde son 6 yılda 3 değişiklik yap- h. 1999 yılında sınav sistemi tamamen değiştirilir- ken 2002 yıhnda ÖSS katsayılan, önceki gün de ÖSS müfredatı değişikliğe uğradı. Milli Eğitim Bakam Hüseyin Çelik'in açıklamalanysa dördüncü bir de- ğişikliğin işareti olarak değerlendirildi. YlLLARA GÖRE ÖSS DEĞİŞİKLİKLERİ • ÖSS, 1981'de 1999'akadarikibasamaklı ola- rak uygulandı. Sistemde ilk basamağı oluşturan Öğ- renci Secme Sınavı (ÖSS) nisan, ikinci basamağı ohış- furan Öğrenci Yerleştirme Sınavı (ÖYS) ise haziran ayında uygulanıyordu. Birinci basamak sınavı Türk- çe, matematik, fen bilgısi ve sosyal bilgiler alanla- nndaki temel kavramlara dayalı olarak okuduğunu anlama ve yorumlama yeteneklerini ölçen sınavdı. îkinci basamak sınavıysa esas olarak bilgiyi ölç- mek amacıyla yapılıyordu. Üniversitelere yerleştirme, ÖSS, ÖYS ve Ortaöğretim Başan Puanlannın (OBP) belirli katsayılarla çarpıla- rak toplanması sonucunda elde edilen yerleştirme pu- anlan ve öğrencilerin ter- cihlerine göre yapıhyordu. • 1999'dan itibaren uy- gulamaya koyulan yeni sı- nav sisteminde ikinci basa- mak sınavı olan ÖYS kal- dınldı. Üniversiteyeyerleş- tirmenın birinci basamak sınavı ÖSS sonuçlanna AğırMdı Ortaöğretim Başa- n Puanı'nın (AOBP) birkat- sayıyla çarpılarak eklenmesi sonucunda hesapla- nan yerleştirme puanı ve öğrencilerin tercihlerinegö- re yapılması kararlaştınldı. • YÖK'ün 6 Eylül 2002 tarihinde yaptığı düzen- lemeyle de ÖSS puan hesaplamalannda kullanılan katsayılarda değişiklik yapıldı. 1999 ve daha son- raki OSS'lerde, OBP'ler ortaöğretim kurumlanmn ÖSS ortalamalanna göre ağırlıklandınlıyordu. Bu ağırlıklandırmalarda en büyük AOBP 80, en küçük AOBP'lerse okullann ÖSS ortalamalanna göre de- ğişiklik gösteriyordu. Yeni uygulamayla her okul- da en yüksek AOBP 100 oldu. Her puan türünde ay- n ohnak üzere ÖSS puanlannın en yükseği 300, en küçüğü 100 olacak şekilde dönüşüme tabi tutuldu. Yeni uygulamayla alan içı ve alan dışı yerleştir- melerde kullanılan katsayılar değiştirilerek alan dı- şı tercih yapmak zorlaşnnldı. Yeni sistemde en dü- şük ÖSS puanı 100 en yüksek ÖSS puanıysa 300 oldu. Adaylann AOBP'leri kendi alanında bir yük- seköğretim programına yerleşirken aldığı katsayı 0.5'den 0.8'e, diğer programJara yerleşirken aldığı katsayı 0.2'den 0.3'e yükseltildi. Meslek lisesi me- zunlanna aynca kendi alanlanndaki yükseköğretim programlanna yerleşirken aldıklan ek katsayıysa 0.15'ten0.24'e yükseltildi. • YÖK Genel Kurulu'nun önceki gün yaptığı toplantıda aldığı kararla da 2006 yılındaki ÖSS'den itibaren öğrencilere yöneltilecek sorulann tüm lise müfredatının kapsayacak şekilde olmasının kara- laşnnldjğı bildiriîdi. Bugünekadaryapılan OSS'ler- de öğrencilere. lise 1 müfredahndan soru sorulur- ken 2006 ÖSS'den itibaren lise 2 ve 3'ten de soru yöneltilecek. ÇELİKTEN DEĞİŞİKLİK SİNYALİ Çelik, önceki gün yaptiğı açıklamalarla ÖSS'de yeni bir değişikliğe gidilebileceginin sinyalini ver- di. Değişikliklerin "katsayılan" kapsamaması, Çe- lik'in değişikJikleri yetersiz görmesine sebep oldu. Karann, meslek liselileri kapsamadığına işaret eden Çelik. "YÖK, bir karar alarak bunu bu hale getir- di, bir karar alarak da düzeltebttir" dedi. Hüseyin Çelik. Kura f~** alatasaray Üköğretim Okulu'nda eğitim gönnek için ön kayıt vapöran 1958 çocuktan 50'si, kurayla vJbeliriendi Galatasaray Lisesinin bahçesinde yapılan kura çekirni. toplann konuldugu cam T fanustan düşmemesi nedeniyk gecikmeü başladı. ÇekiHşe çocuklanyla kaülan aileler ise lisenin bahçesine Lı f f \)f>r t {lV\ 7 girmek için dış kapıdan itibaren uzun kuyruklar oluşrurdu. Çocuğu kurayı kazanan baa aileler sevinçtı y ağlarken kazanama>an çocuklarla \elileri üzüntüyle okul bahçesinden aynklılar. (Fotoğraflar: AA) en Universite adaylannın sorumlu olduğu konular artıyor Suıav sistemi sil baştan tLKAYATA ANKARA - YÖK Genel Ku- rulu'nun oyçokluğuyla aldığı karara göre. ÖSS'ye ilişkin ye- ni sistem gelecek yıl uygulana- cak. Öğrenciler lise 2 ve 3 müf- redatından da sorumlu olacak. ÖSS kitapçıklannda 240 soru yeralacak. Öğrencilere 120 or- tak soru yöneltilirken her aday kendi alanından da 60 soruyu yanıtlayacak. YÖK Genel Kurulu'nun ön- ceki gün yaptığı toplantısında aldığı kararlar netleşti. Buna gö- re, eski sistemde öğrenciler "Eşit Ağrtk",*«ayBar ve "Sözri* bö- lümlerinden birini tercih ederken yeni sistemde "Türkçe-mate- matik", "Türkçe-edebiyat", "sos- yal" ya da "fen" alanlanndan birini seçecek. Yeni kitapçıklarda 240 soru olacak. Sınav kitapçığı iki bö- Kimden oluşacak. 120 soruluk ilk bölümde öğrencilere lise 1 ko- nulannı içeren sorular yönelti- iecek. Birinci bölüm srnava ka- rılan tüm öğrencilerin ortak ya- nıtlayacağı bölüm olurken ki- tapçığın ikinci kısmında öğren- cilerin kendi alanlanyla ilgili yanıtlamalan gereken sorular olacak. îkinci kısımda 30"ar ta- ne Türkçe-matematik, Türkçe- edebiyat, fen ve sosyal alanla- nndan soru yer alacâk. Öğren- ciler kendi alanlanndan 60 so- ru vanıtlayacak. Her öğrenci top- lam 180 soru yanıtlamış olacak. Türkçe-matematik alanı öğren- cileri ikinci bölümde yer alan Türkce ve matematik sorulan- nı. fen alanı ögrencileri fen bil- gisi ve matematik sorulannı, Türkce-edebiyat ve sosyal ala- nı ögrencileri hem Türkçe, hem sosyal alanının sorulannı yanıt- layacaklar. Öğrencilerin yanıt- laması gereken soru sa\ısı de- ğişmeyeceği ıçm smav süresi, eski sistemde olduğu gibı 180 da- kika olacak. Sorular tek kitap- çıkta yer alacak. Öğrencinin suıavinı tamamla- mış sayüabilmesi için ortak olan 120 soruya yanıt \ermesi gere- kecek. Bu 120 soru, sadece lise 1. sınıf konulannı içerecek. Sı- navda öğrencilere yöneltilen so- rulann 3'te 2'si yeteneğe bağlı ya da kavram üzerine, 3'te 1 'ide bügiye dayalı soru biçiminde olacak. Öğrenciler lisenin tüm müfredanndan sorumlu olacak. Öğrenciler kendi alanının de- vamı olanyükseköğretim prog- ramını tercih ederse ortaöğre- tim başan puanı 0.8 ıle alam dı- şında seçim yapması haünde pu- anı 0.3 ile çarpılacak. Katsayı- larda değişiklik yapılmayacağı için meslek liseliler ve imam hatip liseliler için herhangı bir değişiklik olmayacak. OMÜ-DER TAZMİNAT ÖDEYECEK Rektör Bernay davayı kazandı 16 ÜYENİN 7'Sİ 'DEĞİŞSİN' DEDİ Katsayı YÖK'ü ikiye böldü CEMtL CtĞERİM SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fertt Bernaj', Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği (OMU-DERJ aleyhine açtığı davayı kazandı. Eski OMÜ-DER Başkanı Prof. Dr. Erdal Ağar. Bernay'a 5 milyar lira tazminat ödemeye mahkûm oldu. 2002'de OMÜ-DER tarafından çıkanlan OMÜDERGl adlı yayın organınnı 4. sayısmda ulusal ve yerel basında yer alan rektörlük ile ilgili tüm olumsuz haber ve yazılar bir araya getirilerek yayunlandı. Bunun üzerine Rektör Prof. Dr. Ferit Bernay, derginin OMÜ-DER aduıa sahibi Prof. Dr. Erdal Ağar, Sorumlu Müdürü Prof. Dr. Musa Sanca ve Genel Yaym Yönetmeni Doç. Dr. Zekeriye Uludağ hakkmda "gerçeğe aykın haberlerie tüzel haklanna saldın yapüdığı"' gerekçesiyle 50 milyar liralık tazminat davası açtı. Mahkeme, OMÜ-DER adma Prof. Dr. Erdal Ağar'ı 5 milyar lira manevi tazminatı yasal faiziyle birlikte ödemeye mahkûm etti. FIRATKOZOK ANKARA - YÖK'ün tartışmalı geçen genel kurulunda toplantıya katılan 16 üyeden 9'unun ÖSS'deki katsayı sisteminin aynen korunması, 7'sinin de değişmesi yönünde oy kullandığı ortaya çıktı. Toplantıda ÖSS'deki müfredat değişikliği de 5'e karşı 11 oyla kabul edildi. YÖK'ün. son genel kurul toplantısı, kurulun kendi içinde de bölünmesine neden oldu. Toplantıda ÖSS'deki katsayı düzenlemesi konusunda tartışmalar yaşandı. Yapılan oylamada, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç. Başkanvekili Prof. Dr. Aybar Ertepınar, Prof. Dr. Ethem Tolga, Prof. Dr. Ergin Nami Nomer, Prof. Dr. Atüla Eriş, Ozgün Ökmen. Prof. Dr. llhan Tekeü, Prof. Dr. ba Eşme ve Prof. Dr. Clkü Azrak, mevcut katsayılann korunması yönünde oy kullandı.Buna karşm Prof. Dr. Barbaros Günçer. Prof. Dr. Savaş Küçükyavuz, Prof. Dr. Türkan Saylan. Prof. Dr. Büient Zülfikar, Prof. Dr. Halis A\tan, Prof. Dr. Ömer Faruk Baürel ve Prof. Dr. Mustafa llhan. katsayı aralığınm daraltıhnası yönünde görüş bıldirdi. SERVER TANİLLİ Selahattin Hilavın Katkısı Üniversitelerimizde, felsefe kürsülerimizin biı genel alışkanlığı vardı: Felsefeyi, eski Yunan'dar alıp çağımıza doğru ilerlerken, gelip Karrt'ta du- aırtardı. Kant, önemli birmenzildirelbette. Amaon- dan sonrası? Hegel'le, diyalektikle birsıçrama oluyordu. Arkasından, felsefede yine büyük filozoflar ye- tişiyorlardı. Ancak, tarih, 19. yüzyılın ikinci yarısın- dan 20. yüzyıla doğru yürürken, o dev sorunlarla dolu yolda, hayat, Hegel'in tepesi yerde "idealist diyalektiği"n\ ayakları üstüne oturtmaya zorluyor- du. Marx ile Engels in yaptığı budur; "materya- list diyalektik", felsefede olan en büyük devrimdir. 20. yüzyıl da bir deneyimler asndır. Ama felsefecilerimiz, olan bitenden habersiz, belki tehlikeli olduğu için, kürsülerinden felsefeyi anlatmış durmuşlardır. Oyunu bozan 27 Mayıs olmuştur. • 27 Mayıs'ın Türkiye'ye getirdiği en önemli kat- kı, Marksizmdir; bilinçsiz de olsa, düşünmenin yöntemini değiştimniştir. Ne var ki, bu değişiklik üni- versiteyi sadece yalamış; asıl onun duvarlannın dı- şındaki aydın kesimle bütünleşmiştir. Aydın kesimi, işçi sınıfı ile beraberdir. Esinlendiği felsefe de -başta- Marksizmdir. Selahattin Hilav, işte o ortamın ürünüdür ve en seçkın kalemlerinden biridir. 1969'da, Diyalektik Düşüncenin Tahhi'ni çıka- nr. 1970'te de, 100 Soruda Felsefe B Kitabı'nı ya- yımlar. Yöntemini seçmiştir ve felsefeye, tarihine ve so- runlanna bu yöntemle bakar. Felsefe, "yaratarak ilerleyen ve sürekli bir e/esf/n"dir. Felsefe tarihini kısaca gözden geçirirken, işte, "bu sürekli eleş- tirme, derinleşme, bilinçlenmeveözgürleşmeça- bası"n\ ortaya koyar. Söylemeye gerek yok, anlattığı felsefe de Kant'la bitmez. Hegel'i ve hele Marksizmi olanca dürüstlükle anlatır. Marx'tan sonra ortaya çıkan filozoflan ve felse- felerini; günümüzde, insan bilimleri ve felsefe ala- nında kendini duyuran başlıca akımlan anlatır. 700 Soruda Felsefe El Kitabı, konusunda bu- gün de tektir. O kitabın sonundaki bölüm, "Tarihsel Gerçeği- miz ve Fe/sefe"ye aynlmıştır. Ve ilginç sorulara ya- nıt arar Hilav: Türk-Osmanlı toplumundaki felse- fenin yeri nedir? Toplum, birey ve felsefe arasın- da ne gibi ilişki vardır? "Ideolojinin farklılaşmamış- lığı", felsefe açısından ne gibi önem taşır? "Batı- lılaşma" akımı içinde yer alan felsefî görüşlerin ayırt edici özellikleri nelerdir? Bizde felsefenin gö- revi ve geleceği üzerine neler söyleyebiliriz? Bireylerin, Batı'daki gibi bir "birey" haline gel- mediği bir toplumda, bu sorular önemlidir. Hilav, her birine ilginç yanıtlar verir. Onun yaptığı, aynı zamanda bir "kültür sosyo- /p/7s/"dir; daha da genişleterek söylenirse, bir "ta- rih fe/sefe"mizdir ortaya koyduğu. Selahattin Hilav, "Aydınlanma"yainanıyordu ve konuya bir bütün içinde baktı: Laikliğe evet, ama konuyu onunla sınırlamamalı; felsefenin özgüriü- ğüne ise hiçbir zaman sınırlar koymamalıdır. Aydınlanma derken hatırlatmalı da: O felsefenin 18. yüzyıldaki anıtı, Diderot ve D'Alembert'in yö- netimindeyayımlanan Ansiklopedi'denılktoma- rıobize verdi(1996). Selahattin Hilav, kelimenin tam anlamıyla bir eleştirmen oldu: Onda felsefe ile edebiyat iç içe yürüdü. Edebiyat Yazılan okurken, birfelsefeci ol- duğunu hatıriarsınız; Felsefe Yazılan'm okurken de, bir edebiyat adamı görürsünüz her yönden. özetle edebiyat ve felsefe birbirini tamamlıyor on- da. Selahattin Hilav, felsefe ve edebiyat kültüriimü- zün unutulmaz birsayfasıdır; dev bir katkıdır. O kül- türe çok borçlu bir okur olarak, onun yaratıcısının anısı önünde derin saygılarla eğiliyorum... vasada deâl$lkiik Oğretmene ek ders Meclis y te ANKARA(Cumhuri- yet Bürosu)- Öğretmen- lerin, okullan dışındaki kurum ve kuruluşlarla yükseköğretim kurum- lannda da ek ders verme- sine ilişkin yasa tasansı, TBMM Başkanhğf na sunuldu. Tasan, Milli Eğitim Bakanhğı'na Bağlı Yüksek ve Orta Derecelı Okullar Öğret- menlen ile Hkokul Öğ- retmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkmda Ya- sa'da değişiklik öngörü- yor. Buna göre, Miili Eğitim Bakanlığı, kendi- sine bağlı resmi eğitim kurumlannda göre\'h' yö- netici ve öğretmenlere, asli görevlerini aksat- mamalan koşuluyla di- ğer kamu kurum ve ku- ruluşlanyla yükseköğ- retim kurumlannda ek ders görevi verebilecek. Fakültesi 'Zorunlu hizmet adaletli değiV Haber Merkezi - Ha- cettepe Tıp Fakültesi De- kanlığı, "heldmlere zo- nınhı hizmet" yüküm- lülüğü getiren yasaya tepki göstererek, yasa- nın yaratacağı soninlar- dan endişe duyduklannı bildirdi. Hacettepe Üni- versitesi Tıp Fakültesi Kurulu tarafından yapı- lan açıklamada, yurtdı- şında eğitim alan hekim- lerin zorunlu hizmet uy- gulaması dışında tutuldu- ğu belirtilerek "Türki- ye'de hiçbir meslek gru- buna uygulanmayan, adaJetveeşhlikilkelerin- den uzak bu u>gulama- nm sağhk sistemine hiç- bir varan olmadığj daha önceki uygulamada da görülmüştür. Düzenle- menin yeniden gündeme geririlmesinin nedenini anlamak nıümkün de- Pdir" denildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog