Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

24 HAZİRAN 2005 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Köşk'ten dönen düzenlemeyi komisyonda aynen kabul eden AKP'lilerden Sezer'e ağır suçlamalar Yasachşı eğhimde ısrarANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı AhmetNecdetSezer'in Meclis'e iade ettiği, yasadışı eğıtim kurumlanna yapünmı azaltan ceza dü- zenlemesi TBMM Adalet Komisyo- nu'nda değiştirilmeden yeniden kabul edildi. Hükümet, kaçak Kuran kursla- nna da olanak sağlayacağı belirtilen dü- zenlemeyi gelecek hafta TBMM Ge- nel Kurulu'na getirip tatilden önce ikinci kez Cumhurbaşkanı'nın onayı- na sunmayı hedefliyor. Yasa komisyonda değiştirilmeden kabul edilmeden önce AKP ile CHP milletvekilleri arasında sert tartışma- lar yaşandı. Anayasaya aykınlık sav- lanna karşın Adalet Bakanı Çiçek, "Biz yeterince bu maddeleri taroşok. Eski görüşümüzde ısrar edhoruz" dedi. Çi- çek, çocuklara dini eğitim vermek için • Yasadışı eğitim kurumlanyla ilgili ceza maddesi Adalet Komisyonu'nda yeniden kabul edildi. Adalet Bakanı Çiçek, düzenlemede ısrarlı olduklannı belirterek "Din eğitimi için cezanın azaltılması da yetmez, yeni düzenleme yapılmalı" derken AKP'li Kutlu, Sezer'i hedef aldı: "Affettiği mahkûmlar polis, asker öldürüyor." ceza yasasındaki bu yaptınmı azalt- manın da yeterli olmadığını savunarak yeni bir düzenleme yapılmasım da is- tedi. "Kanuna aykuı eğitim kunımla- n suç oimaktan çıkanlmryor, suç mik- tan degiştirüiyor. Bu da Mecfis'in tak- diridir" diyen Adalet Bakanı, laikliğin din aleyhtarlığı olmadığını, Türkiye'de dın eğitimi konusundaki boşluğun "bi- rfleritarafindan doJdunıktuğumT söy- ledi. CHP ve AKP'nin işbirliğiyle mut- laka bir düzenleme yapılması gerekti- ğini söyleyen Çiçek, "Emin olun bu ko- nu, TBMM'yi olağanüstü toplanmaya çağumamıza bile değer" dedi. Milletvekillerinin komisyonda yap- nğı değerlendirmeler şöyle: Orhan Eraslan (CHP): Biz, adı üze- rinde yasama meclisinin üyesiyiz. Egi- timde yasaya aykınlığı savunamayız. Bu düzenlemeyle sadece radikal din- cilere değil, bölücü teröre de yardım edersiniz, misyoner faaliyetlere öna- yak olursunuz. Diyanet'in 7 bin 341 Kuran kursu var, yalnız 4 bin 300'ün- de eğitim var. Kuran öğrenmeye en- gel olunuyor diye bir demagoji doğ- ru değildir. Ama "Dryanet'in öğretti- ği din bizün dinimiz değü" diyorsa- nız, onu tartışmak lazım. Muzaffer Kükü (AKP): Cumhurbaş- kanımız, sanki Cumhurbaşkanlığı yet- kisinin daha ötesinde kendisini TBMM'nin yerine koyarak bir fiilin nasıl cezalandınlması gerektiğini de tarif ediyor. Bu TBMM'nin görevi- dir. Bunlar sübjektif değerlendirme- lerdir. Belki biraz da TBMM'nin yet- ki alanına teca\-üz olarak görüyorum. Varsayalım Kuran kurslan için bu dü- zenleme oluyor. CHP bundan niye ra- hatsız oluyor? HüsrevKutiu (AKP): Biraz olayı abartıyoruz. Bu laiklik, cumhuriyet. ceza 6 ay olunca kurtuluyor da, 5 ay olunca tehlikeye mi düşüyor? Kaçak Kuran kursu olmaz, Kuran kursu olur. Bu madde Kuran kurslanm kapsıyor- sa bu maddedeki 3 ay ceza da yanlış- tır, utanç vericidir. Hiç kimse dininin kitabını öğretiyor diye cezalandınlamaz. "IzüüıKuran kurslanna öğrenci gftmi- yor" deniyor. Siz kalkıp da şu yaşa ka- dar Kuran öğretilemez diyemezsiniz. Cumhurbaşkanı gerekçede terör ör- gütlerinden bahsetmiş. Polisimizi, as- kerimizi öldüren adam, Cumhurbaşka- nı'nın affettiği adam çıktı. Böyle on- larcası çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı te- rör örgütlerinden belki yüzlerce kişi- yi affediyor, etsin hakkıdır. helal olsun. Ama bu adam dönüp benim polisimi, askerimı öldürüyorsa dönüp o raporu veren doktorlara sorması lazım. "Ba- na kün yanhş yapurdT demesi lazım. Bumin'den Erdoğan'a ziyaret • ANKARA (AA) - Yaş haddinden 26 Haziran'da emekliye aynlacak olan Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu. Başbakanlık Merkez Binası'nda gerçekleşen ziyaret, yaklaşık 20 dakika sürdü. Mustafa Bumin, görüşmenin ardından yürüyerek Yargıtay'a geçti. Gelir idaresi mahkemelik • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP,'-Geîir İdaresi Başkanlığı'mn Teşkilat ve Görevleri Hakkmda Yasa'nın bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle" Anayasa Mahkemesi 'ne başvurdu. Dilekçeyi Istanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Recep Tüzen'e teslim etti. BüyükeJçi'den 'Benim Türkiyem' • ANKARA (Cumhuriyet) - Yunanistan'm Ankara Büyükelçisi Michael Christides. Türkiye'deki görevi sırasmda çektiği fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergisi açacak. Ankara'daki görevi kısa süre sonra sona erecek olan Christides, Türkiye izlenimlerini, ülkeyi gezerken çektiği fotoğraflann yer aldığı "Benim Türkiyemden Panoramik Görüntüler" adlı sergiyle aktaracak. Sergi, 27 Haziran-2 Temmuz günleri arasında Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gezilebilecek. Fehriye ErdaTın • ANKARA (ANKA) - Adalet Bakanı Cemil Çiçek, BMM'de gazetecilerin Fehriye Erdal ile ilgili sorusunu yanıtlarken, "Bizümit ettik ki bu kışi yargılanacak ama karara bakarsak yargılanmasının imkânı yok" dedi. Çiçek, bu davanın başka bir mahkemede incelenebileceğini, oradan çıkacak karara göre Türkiye'nin Fehriye Erdal'ın iadesini tekrar isteyebileceğini açıkladı. .OÇ'TAN ERDOĞAN'A 'En büyük sennayesi türban' • Başbakan'ın sıkıştıkça türban konusunu gündeme getirdiğini belirten CHP Grup Başkanvekili Koç, "Açın, işsizin, yoksulun derdi bu mu? Halkın sorunu işsizlik, yolsuzluk, yoksulluk. Bırakın türbanı. Mindere gelin" dedi. ANKARA(Cumhuri- yet Bürosu) - CHP Grup Başkanveküı HahıkKoç, "Başbakan. tardşdıp ka- panmış konulantsıop ıs- up ortaya sürüyor. En bü- yük sennayesi bu. Sıkış- ügı anda türbana sanb- yor" dedi. Koç, dün parlamento- da düzenlediği basın top- lantısında Başbakan Er- doğan'ın önceki günkü grup konuşmasını değer- lendirdi. "Başbakan'ın yenigömkkmarkası bd- İi oldu, gayri miMk" di- yen Koç, Erdoğan'ı "anestezidenyeni çıknuş, sayıkJayan,gerçekdışışey- ler söyleyen bir hastava" benzetti. Koç, "Erdo- ğan'ın panik halinde se- viyeyi düşürdüğünü, CHP''ye, kendisine kar- şı sesini yükselten tüm toplum kesimlerine. shil toplunı örgütierine sal- dınhğuu" söyledi. Koç, "Başbakan Erdoğan'ın tarûşılıp kapaülan Ata- türk Üniversitesi'ndeki olayı yeniden ısıop orta- ya sürdüğünü, en büyük serma> esinin bu konu ol- duğunu, sıkışokça türba- na sanldığuu" söyledi. Koç. "Açın, işsizin. yok- sulun derdi bu mu? Hal- kın sorunu işsizlik, yol- suzluk, yoksulluk. Bıra- kın türbam. Mindere ge- lin" diye konuştu. Gazetemiz Imtiyaz Sa- hibi ve Yayın Kurulu Başkanı İlhan Sdçuk'un iktidan "ekose kumaş üzerine konmuş bir bu- kalemun~a benzettiğim aktaran Koç, "BaşıEVIF, kuyruğu inanç sömürü- sü renginde, gövdesi ise renksiz"' dedi. Koç, "Baş- bakan Erdoğan'ın sağ- hkhgörünmediğinr söz- lerine ekledi. Koç, "3 Ekim yaklaşryor. Gend görüşme önergemizk il- gili görüşmetersırasında aa bir sahnevarth. Bir tek bakan hükümetin görü- şünü TBMM ile paylaş- mak istemedi. Başbakan donanımsızhk ve yeter- sMk konusunda kendi- ni aşmaya başladL Geli- şeceğine sığlaşnor,geriü- yor" dedi. Başbakan Erdoğan' ın özelleştirme konusun- daki sözlerine de dik- kat çeken Koç, şu görüş- leri dile getirdi: "Başba- kanERDEMİR'ikafa- ya koymuş, özelleştire- cek. Karşısına çıkan CHP'ye saldımor. Baş- bakan doğmadan önce de CHP vardı, sonra- dan da olacak. ERDE- MtR, 2 yühk kânna sa- ülmak isteniyor. Parayı verene satarim, diyor." Kültür ve Turizm Bakanı AtiDa Koç, tanık olarak dinlendiği davada önce yolsuzluk sö\1entilerinden bah- setti ardmdan da söylediklerinin davamn sanığı Kora\ Aydın'la ilgisi olmadığını bclirtti. (Fotoğraf: AA) Koray Aydın'm Yüce Divan'da yargılanmasına devam edildi Koç'tan ilginç tanıklık ANKARA(Cumhuri\«tBürosu) - Eski Bayındırlık Bakanı Koray Aydm'm ihalelerde usulsüzlük yap- üğı ve haksız mal edindiğı iddiasıy- la Yüce Divan'da yargılandığı da- vada, Kültürve Turizm Bakanı Atfl- la Koç tanık olarak dinlendi. Koç, bir ihalenin bakan talimatıyla iptal edilip yüzde 50 daha fazla fryata baş- ka şirkete verildiğini belirterek ba- kanın ihaleden düşen payla boşan- dığı eşine ve yeni eşine ev aldığını anlattı. AncakKoç'un, anlattıklan- nın Aydın ile ilgisinin olmadığmı söylemesi şaşkınlığa neden oldu. Davanın dünkü duruşmasına, sa- nıkAydın ve avukan katıldı. Duruş- mada tanık olarak dinlenen Koç. TBMM Yolsuzluklan Araş- tırma Komisyonu'nda üye olarak görev yapnğını. hazırlanan rapo- run ardından Aydın hakkında soruş- turma komisyonu kurulduğunu an- latü. Soruşturma komisyonuna ver- diğı ifadede bir ihaledeki usulsüz- lüğü anlattığı anımsanlarak bu olay- la ilgili somut bilgi ve belgesı olup olmadığının sorulması üzerine Koç, şunlan söyledi: "Birihakdeöocebir fîrma ihalevi kazanmış, ardından bu ihale bakan tahmauyla iptal edi- lip ikinci bir firmaya \iizde 50 da- ha fazla bir fiyaüa verilmiş. Bu fır- ma da birinci fırma>a işi taşeron olarak vermiş. Burada sözü edilen para çok >üksek bir para. Söylen- digine göre, bu ihaleden düşen pay- laobakanboşandığıeşineveyenieşi- ne gayrimenkul ahnış." Koç. "Bu hangi ihale, firmalann isminiMerebihrmisaüz" sorusu üze- nne, "Flrma ismi veremem. Haka- ret datvası açılır diye çekindinr di- ye konuştu. Atilla Koç, Yüce Divan Başkam Haşim Kıbçın, "Dij'ece- ğiniz başka bir şey var mf sorusu- na da *Yalnız benim bu anlatükla- nm bu bakanla ilgili değü" karşılı- ğını verdi. Koray Aydın da bakan Koç'un bahsettiği ihale ile kendisinin ilgi- sinin olmadığmı, bunu Koç'un da ifade ettiğini belirterek "Benzaten tek evtivün" dedi. CHP İstanbul Milletvekili Bülent Tanla'dan Başbakan Erdoğan'a çağn Referandum gerginlik yaratır Bülent Tanla. İstanbul Haber Servisi - CHP İs- tanbul Milletvekili BülentTanla, tür- ban ile ilgili referandum konusunun gerginliğe yol açrığını belirterek Baş- bakan Recep Tayyip Erdoğan'ı. bu yapay gündemi kaldırmaya çağırdı. Tanla yaptığı açıklamada, ger- çekleştirdiği araştırmalar sonucun- da Türkiye'deki kadınlann yüzde l'inin kara çarşaf, yüzde 9'unun türban ve yüzde 54'ünün de başör- tüsü kullandığını anımsatarak son günlerde türbanla ilgili kopanlan nrtınanın temeünde, siyasal bir sim- ge olarak türbam kullanan yalnız- ca yüzde 9'luk bir kesimin bulun- duğunu söyledi. Tanla. demokrasinin esas unsur- larmdan birinin dın ve siyaset ayn- mı olduğunu \TU-gulayarak türban için yapılması önerilen referanduma karşı çıktı "Olasıbirreferandumun sonucundaTürkiyedindar-dinsiza>- nmı ile karşı karşn-a kahr. Cumhu- rh etdevriminin en temeltaşlanndan olan laiklik. verinden mnar'' diven Tanla, Türkiye'nin geleceğinin Er- doğan'm elinde olduğunu. Başba- kan'ın bu yapay gündemi yok etme- si gerektiğini vurguladı. Tanla, özetle şunlan söyledi: "Bir taraftan özgürlüklerin genişletilme- si noktasında örtünme konu ediür- ken, öte yandan >'asa ile yasaklan- mış ghsiler görihonız. Başbakan sa- mimi ise bu konuyla ilgili düşünce- lerini açıklamah. Başbakan ve hükü- metin bu konudaki düşünce ve uy- gulamalannı dikkaüe beküyoruz." Arınç, 2004 Aralık ayında yapılması planlanan artışı, CHP liderinin önlediğini söyledi Vekfle zmıu Baykal'dan döndü BÜLENT SARIOGLU ANKARA-Milletvekih' ma- aşlanna geçen yıl aralık aym- da yapılması tasarlanan yüzde 30 oranındaki artışın CHP Ge- nel Başkam Deniz Baykal tara- fından önlendiği ortaya çıktı. TBMM Başkanhk Diva- nı 'nın dünkü toplantısında mil- letvekili maaşlan da gündeme geldi. Bazı divan üyelerinin maaşla ilgili yalanmaİan anun- satması üzerine TBMM Başka- m Bülent Armç, geçen yıl so- nunda konuyla ilgili çalışma • TBMM Başkanhk Divanı'nda yine milletvekili maaşlan gündeme geldi. "Milletvekili zammı bir ihtiyaç" diyen TBMM Başkanı Bülent Annç, aralık ayında yapmayı planladıklan yüzde 30 oranındaki zammı, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın önlediğini söyledi. yaptıklannı bildirdi. Edinilen bilgiye göre Annç, AKP Grup Başkanvekili Salih Kapusuz, CHP Grup Başkanvekili AK Topuz ve plan-bütçe komisyo- nundan bazı üyelerle toplantı yaptığmı, 6 milyar lira dola- ymdaki milletvekili maaşının 9 milyar lira dolayına, 3 miryar lira dolayındaki emekli millet- vekili maaşının da 4.5 milyar liraya çıkanlmasınm kararlaş- tınldığmı bildirdi. Annç, bu konudaki düzenlemenin uzlaş- mayla Meclis'e getirilmesi için AKP, CHP ve DYP'den en az birer milletveküinden imza alın- masını şart koştuğunu. ancak Baykal'm onay vermemesi ne- deniyle CHP grubundan imza alamadıklannı söyledi. Annç'ın "Benim bu konudaki talepkre açık olduğumu bilrvorsunuz. Bunun bir ihuyaçdan kaynak- landığmı da bUiyorum. Ama maalesef mutabakat sağlaya- madık" dediği öğrenıldı. 4 3 gün misafır edeüm!' Toplantıda AKP'li TBMM Idare Amiri Burhan Kıhç da, İstanbul ve tzmir mılletvekil- lerinin "havualanına minibüs servisi" istemini gündeme ge- tirdi. Kılıç. iki ilden millerve- killerinin her hafta seçim böl- gelerine gittiklerine dıkkat çe- kerek "Perşembe akşamı ken- dilerini ha\ aalanına bırakacak ve pazartesi akşamı dönüşte ha- vaalanından alacak bir mini- büs servisi istrvorlar" dedi. Bu istemi cıddıye almayan Annç'ın "Ki vaüahi,3 gün Ankara1 da mi- safir olsunlar, biz de getirip gö- türehm. tstanbul miDetsekfli oi- makvarmış.BizManisamiDet- vekili olmakla yanhş yapük" dediği belirtildi. POLnİKA GÜIVLÜĞÜ HtKMET ÇETİNKAYA Sıkmabaş Tamam, Sıra Sarıkta... Laik demokratik Cumhuriyetin temel ilkelerini tar- tışanlar, "sıkmabaş"ı özgürlük olarak görenler şim- dılerde Cumhuriyet üniyersitelerini hedef aldılar... Burada asıl amaç YÖK!.. Kimi aymazlar "demokratik olgunlaşma" diye- rek "sıkmabaş"\ Türkiye'nin birincil sonjnu olarak gösteriyoriar. AKP'yi destekleyen "din bezirgânlan" ile "numa- racı cumhuriyetçiler", "muhalefetle uzlaşma" adı altında harekete geçip şöyle diyorlar: "Mehmet Ağar'/n DYP'si, Erkan Mumcu'nun ANAVATAN'ıyla otunıp 'başörtüsü' sorununu çöz- meliler..." Fırsat bu fırsat!.. AKP ise böyle bir yaklaşımdan kaçıyor ve kaça- cak da... Mehmet Ağar ve Erkan Mumcu'nun hesaplan belli... Taşra örgütlerindeki milliyetçi-muhafazakâr ke- simi güçlendirerek kırsal kesimde gücünü arttı- np olası bir erken seçimde yüzde 10 barajını aşa- rak Meclis'e girmek... Gelişmeler sürerken Başbakan Recep Tayyip Er- doğan, "Başörtüsü sorununu aşacağız" dedi. Türkiye'nin başörtüsüyle bir sorunu yok!.. Türkiye'nin sorunu Cumhuriyet'in temel ilkeleri- ni tartışmamak!.. Bugün yapılan, Cumhuriyetin temel ilkelerini tar- tışmak, Cumhuriyet üniversitelerini yeniden 1995 yılındaki gibi "tarikat şeyhlerine fahri doktora ve- rilen" bir kurum haline dönüştürmek... Her şeyi aşama aşama yapmak!.. Yani hepimizi "ahmak" yerine koyup laik demok- ratik Cumhuriyetin altını oymak... • • • Islam dini üzerinden siyaset yapanlar Avrupa ül- kelerindeki işçilerimizin 5 milyon Avro'sunu tokat- layan dinci holdinglere karşı ne yapıyoriar? Camilerde saf Müslümanlan tokatlayan YİMPAŞ yöneticileri şimdi hangi partiden milletvekili, bele- diye meclisi üyesi? Ellerine kutsal kitabı alıp Çankaya'da Cumhur- başkanı Ahmet Necdet Sezer'e meydan okuyan kızlann arkasında kimler var? Ne diyor YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç: "Kutsal kitapla laik Cumhuriyete meydan okun- maz!" Demokrasi ve özgüriükler öne sürülerek laik sis- tem aşağıya çekilmek isteniyor... Yann avukat hanımlann sıkmabaşla duruşma salonuna girmeleri, sanklı, şalvarlı erkeklerin sa- dece sokaklarda değil Meclis'te dolaşmalan "öz- güriük" olarak yutturulacak, "Bırakın insanlarinanç- lanna göre yaşasınlar" denilecektir... Her şey belirli bir program içinde yürütülüyor... Bu arada Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik bak- layı ağzından çıkardı: "Yetki kuşkusuz YÖK'ündür. Bu yasa varoldu- ğu sürece onlanndır." Elbet imam hatip liselerine ÖSS kolaylığı getir- me yetkisi YÖK'ündür... Şimdilik öyle!.. Peki daha sonra? YÖK Yasası'nı AKP hükümeti değiştirecek... AKP, akademik özerkliği bir kenara itmeyi plan- lıyor... Yüzde 35 oyla Meclis çoğunluğu nasıl olsa el- lerinde... Istediklerini yapariar!.. Nasıl ki, Hazine ve orman alanlannı "zilyetlik" adı altında satın alıp "Parayı basan benim" dedi- ler, YÖK'ü de tıpkı TÜBİTAK gibi ele geçiririer... Aslında din pazarlamacılannın gerçek yüzleri ya- vaş yavaş ortaya çıkıyor... Naylon faturalar, ihaleye fesat kanştırmalar fi- lan... Bunlar "sıkmabaş"la unutturulmak isteniyor... Eh bazı medya kuruluşlan da emirierinde... • • • Yatınm Bankası Morgan Stanley'e göre Türi<i- ye'nin en varsıl ve en yoksul bölgelerindeki gelir farkı 5-6 kat... IMF'ye en çok borcu olan ülke ise Türkiye... IMF'nin 14 ülkeden toplam 34.9 milyar dolar ala- cağı var. Bu alacağın 17-18 milyannı Türkiye'nin borcu oluşturuyor... Işte AKP hükümeti toplumu kimi zaman "AB'ye giriyoruz" diye, kimi zaman "Başörtüsü sonjnunu çözüyoruz" diye uyu- tuyor... "Sıkbabaş" tamam, sıra "sa- nk"\a... hikmet cetinkaya(g cumhuriyetcom.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 ERDOĞAN'A DESTEK VERDİ Ağar: Birim baraj sorunumuzyok ANK4RA(Cumhuri- yetBürosu)-DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye mil- letvekilliği önerisine olumlu yaklaştıklanm belirterek "Baraj bizim sorunumuz değü" dedi. Ağar, partisinin 22. ku- ruluş yıldönümü nede- niyle düzenlenen tören- de, kırann maratona de- vam ettiğini, sonuca bi- rincı olarak ulaşacağını söyledi. Yurttaşlann söy- lenen parlak nutuklar, al- gılatılmak istenen farklı manzaralara karşın işsiz- lik ve yoksulluğun pen- çesinde kıvrandığını vur- gulayan Ağar, Başbakan Erdoğan'ın "550 mület- veküinden 450'siniyüzde 10 barajma tabi tutahm, 100tanesinehiç baraj uy- gulamayahm- önerisine olumsuz bakmadıklan- m belirtti. DYP'nin ikti- dan hedefleyen bir parti olduğunu, baraj konusu- nun kendilerinin sorunu olmadığını ileri süren Ağar, şunlan söyledi: "BuülkenmTürkiye'vi taşıvıp taşunadığı orta- dadır. Erken seçimi mil- letin öaünegetirecek, hal- kın iradesidir. Bu irade, teşekkül edecektir. Belir- leyici olan milletir. Hiç kunse milletin iradesine rağmen secimden kaça- maz. Bu iradenin, kaba- ran öfkenin net bir şekfl- de Türkrvenin önünege- leceğini görüyoruz. Önümüzdeki sürec. er- ken seçimi, sandığı mil- letin önüne getirecektir."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog