Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

24 HAZİRAN 2005 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER KlPTAŞ'ın SanyerZekeriyaköy'de yaptırdığı konutlarm sahipleri 5 yıldır tapulannı alamadılar Belediyedentapusuzkonut• Başbakan Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde "çayır vasfuıda ve ikinci derecede yasak askeri bölgede" inşa edilen sîtenin sakinleri, kaçak konumunda olan evlerine tapu alamadıklan için mağdur olduklannı söylediler. SEDAAKDOĞAN îstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağh KtPTAŞ AŞ tarafindan 1997 yıhnda Sanyer Zekeriyaköy'de yapılan ve 7 bloktan oluşan toplam 196 daire sahibi, evlerinin teslimınden buyana 5 yıla yakın birsüre geç- mesine karşın kat nıülkıyeti tapulan alamadılar. Başbakan Recep Tayyip Erdoğanın Îstanbul Bü- yükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde belediyeye bağlı kuruluşlardan KIPTAŞ AŞ tarafindan yapılan sıtenın "çavir vasfinda ve ikinci derecede yasak askeri bölgede olduğu" mahkeme karanyla behrlenmıştı. Site sakıni ve mağdurlann avu- katı Necati Yıkünm lüks konut adı altında sahlan da- irelerin alındığında çevTe düzenlemesi, elektrik, do- ğalgaz ve suyunun olmadığuu bdırtti. 1996 yılında MimarlarOdası'nın da bu bölgenin de içinde bulun- dugu Balcıbağ bölgesi ıçin dava açarak kazandığı- nı belirten Yıldınm, "Buna rağmen sheyiinşa etme- yebaşiannşlar. Burada bir kanun tanımamazhk var" diye konuştu. Yıldınm, 2002 yılında bilirkışi raporlan ve mah- keme kayıtlan sonrası KÎPTAŞ Genel Müdürii lsmet Yıldınm ve şirketın dığer yetkilileri hakkında cum- huriyet savcılığına suç duyurusunda ve idari tahkikat içın îstanbul Valiliği'ne şikâyette bulunduklannı anım- satarak sitede yaşayanlann kat mülkiyeti tapusunun olmadığını vurguladı. Yıldınm şöyle devam etti:"Bu- rada yapılan yapılaşma 1983 tarihli Boğaziçi İmar Kanunu'nun ilgfli kârarianna aykın. Bu inşaattann yasal hale gebnesinin tek yolu 'ımar affidır. Şu anda kaçak bir yapıda mağdur durumundayız. Baskı ku- rarak kat itifak tapusu verip bu işten kurtulmayı dü- şünüyorlar. Tazminat verilmesini istiyoruz. E\1erinüı eUerinden alınmaması için site sakinleri susuyor ve gün geçtikçe davadan çeküenlerin sayısı armor." KİPTAŞ Genel Müdürii îsmet Yıldınm ise iddiala- n reddederek sit alanı üzenne yapılan bu bınalann ka- çak olmadığını söyledı. Yıldınm site sakinlennin ta- pulannın olduğunu belırterek o dönemde iman ya- parken konut ruhsaö venldiğini savundu. Gençlerin festivaliIzmit'te, "Fanta Gençlik Festivali'' yapddL Oudet Cen- ter Otoparkı'nda düzenlenen festivaJ kapsamında MFÖ. Atheıra, Ayiin Aslun ve Tayfası, Direc-t, DJ Kivvi ve Fan- tastic Rhythm Dans Crubu konser verdi. Organizasyo- nunu Adantis Yapımın üsdendiği Fanta Gençlik Festi- I vaü'nde sahne alan sanatçılann seslendirdiği eserler, gençler tarafindan büyük coşkuyla dinlendi. 2 Hazi- ran'da Izmir'de başlayan ve 26 Haziran Pazar günii Is- tanbul'da sona erecek festivalde. sanatçılar toplam 5 bin 36 kilometre yol katetmiş olacak. Bugüne kadar basta tzmir, Aydın. Antalya, Konya obnak üzere 16 ilde kon- ser veren sanatçılar, bugün Çorlu'da, 26 Haziran Pazar gûnü ise Istanbiıl'da konser verecek. (Fotoğraf: AA) Bozuk sistemleoperasyon HASTANEDE ANJİYO KAYDI BİLMECESİ GÜRSUKUNT ANTALYA - Antalya'dakı Akde- niz Sağlık Vakfi Hastanesı'nde an- jiyo olduktan sonra fenalaşarak Ak- deniz Ünrversitesi Tıp Fakültesi Has- tanesi'ne kaldınlan KemaJ Eldeniz adlı hastanuı aort damannın yırtıl- dığımn belirlenmesı ıkı hastane ara- sında tartışma başlattı. Üniversite hastanesi yetkilileri, yenı bir amelı- yat için daha önceki anjıyoda çeki- len görüntü kaydını ıstedi ancak sıs- temin bozuk olduğu yanıtıyla karşı- laştı. Sağlık Vakfi Hastanesi Kardi- yoloğu Dr. Hakan Gürçuıar "Anji- yo yapıkh. Ancak bir anza nedeniy- le bu kayda annamadL Damarlann normal olduğu tespit edildi. Ancak daha sonra hastanuı aortunda küçük bir yırûk tespit edümiş. Bu yırük herhangi bir zamanda ohnuş olabi- fir" dedı. Tıp Fakültesi hekimleri ise ameliyat kaydı görülmeden yapıla- cak bır operasyonun nski 3-4 kat arttıracağına dikkat çektıler. GENÎŞ AÇI HİKMET BtLA Blair'in Dediği Ingiltere Başbakanı Blair, dün önemli bir konuşma yap- tı. Hatta, tarihsel önemde bir konuşma. Ayrıntılarını bugün Cumhuriyet'in haber sayfala- nnda okuyorsunuz. Blair, bu çıkışıyla masaya yumruğunu vurdu, Avrupa'nın dığer liderlerine meydan oku- du. Bu konuşma neden önem- liydi? AB'de reform yapılmasını istediği için değil. Son zaman- larda yükselen seslere karşı- lık, "genişleme"ye taraftar ol- duğunu söyleyerek Türkiye'ye destek verdiği için de değil. Blair'in bu çıkışı, Avrupa'da üç yüz yıldır süren bir gerçe- ğin hâlâ geçerli olduğunu göstermesi bakımından önemliydi. Ayaklan yerden ke- silmiş, adeta uçan bir AB pro- jesinin gerçekle yüzleşmesi bakımından önemliydi. AB bir uygarlık projesi ola- rak sunulurken özellikle Türki- ye'de entelektüel kesimin bü- yük bir bölümü tarafindan bir "din" gibi algılanmıştı ve top- luma o şekilde kabul ettirilme- ye çalışılıyordu. "AB'ye gir, dertlehnden kurtul." "GirAB'ye huzur bul." AB, gerçekten de büyük bir projeydi. Türkiye Cumhuriye- ti'nin çağdaşlaşma hedefleriy- le örtüşen bir adresi gösteri- yordu. Ama özellikle son ytl- larda bu proje, insanlardan, ülkelerden ve bunlar arasın- daki ilişkilerden oluşan bir proje değil de bir "din" gibi a/- gılanır oldu. Son üç hafta içinde peş pe- şe yaşanan olaylar, bu yanılgı- yı ortaya çıkardı. Fransa ve Hollanda'da AB Anayasas/'nı reddeden refe- randumlar, AB'de bütçe kav- gası ve Blair'in dün yeni dö- nem başkanı olarak yaptığı konuşma, AB'nin de etten, kemikten, sinirden, hesaptan, kitaptan oluştuğunu gözler önüne serdi. Anlaşıldı ki, AB krtterleri, AB içindeki ülkelerin güçlerine ve isteklerine göre değişebiliyor ve çifte standartlar uygulana- biliyormuş. Anlaşıldı ki, Al- manya, Fransa ve Ingiltere, AB potası içinde erimemişler ve aralanndaki çatışma 21'in- ci yüzyılda bile şu ya da bu şekilde ama ciddi olarak sürü- yormuş. Anlaşıldı ki, Ingiltere, kendi istediği kalıba girmediği sürece AB'ye sıcak bakmjyor- muş ve Almanya-Fransa ittifa- kını kırmaya öncelik veriyor- muş. Bir Amerıka, koskoca Avrupa Birliği'ni ortadan ikiye bölebiliyormuş. 450 milyon nüfuslu bir kıtayı Roma impa- ratorlan gibi yönetmek o ka- dar da kolay değilmiş. Anlaşıldı ki, din, dil, ırk, kül- tür farklılıklan hâlâ Kopenhag kriterlerinin önüne geçebili- yormuş. Ya da tanm sübvan- siyonlarındaki çıkar kavgası Maastricht kriterierini çöp se- petine atabiliyormuş. Üç gün önce "Tûrkiye'nin yeri Avru- pa'dır" diyen ve Türkiye'de avuçlan patlatırcasına alkışla- nan liderler, üç gün sonra "Tûrkiye'nin üyeliğini tartış- malıyız" diye çark edebiliyor- muş. Türkiye, artık bütün bu ger- çekleri dikkate alarak hareket etmek zorundadır. Herkesten önce de, Türk basınının ayak- lannın yere basması gerek. Blair, Türkiye'ye verilen söz- lerin tutulmasından da söz etti ya, gazete başlıklarını görür gibi oluyorum. Şimdi en bü- yük dost herhalde Blair ola- cak. Daha önceki manşetleri de hatırlıyorum: "Merci Mösyö Chirac." "Dankeşön Herr Schrö- der." "Sağol, varol BeriusconL" Ya şimdi? hikmetbila@ntv.com.tr Depremzedeler tapu mağduru • DÜZCE (AA) - Düzce'de meydana gelen depremlerin ardından yapılan toplu konutlardan yaklaşık 1500'üne 2B (Orman niteliğini kaybetmiş araziler) arazisi üzerine inşa edildiği gerekçesiyle tapu verilmiyor. Düzce Bayuıdırlık ve Iskân U Müdürii Necati Alkan, 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 yılında meydana gelen depremlerden sonra Orman Kadastro Müdürlüğü'nün "Olur" raporuyla 8 bin konutun yaptınldığını, konutlann tamamlanmasmdan sonra Orman Kadastro ekiplerinın yaptıklan incelemede 1500 konutun 2B arazilen üzerinde inşa edıldiğini tespit ettiklerini kaydetti. TÜPkiye bebek öNinrierinde itk smada • .\NKARA (ANKA) - OECD tarafindan hazırlanan Sağlık Raporu'nda, Türkiye bebek ölümlerinde 30 ülke arasında birinci sırada yer alıyor. OECD'ye üye 30 ülkenin 1960-2003 yıllan arasındaki sağlık verilerinı içeren raporda Türkiye"de doğan bin bebekten 29'unun hayatını kaybettıği belirtilirken Türkiye'yi binde 20.1 ölümle Meksika izledı. Bebek ölümlerinin en az yaşandığı ülke, binde 2.4 ile Izlanda oldu. Türkçe için öneri • ANKARA (CumhuriyeC Bürosu) - AKP Adana Milletvekili Atüla Başoğlu, "mületvekilleri ve cumhurbaşkanının ant içmesüıi düzenleyen maddelerin yabancı sözcüklerden anndınhnası" amacıyla anayasaya bir madde eklenmesi için öneri verdi. Başoğlu'nun önerisinde, anayasaya "Mılletvekillerinin ant içmesıni düzenleyen 81. ve cumhurbaşkanının ant içmesini düzenleyen 104. maddeler yabancı kehmelerden anndınlır. Türkçeleştirilen kelimelen Türk Dil Kurumu belirler" içerikli bir madde eklenmesi isteniyor. Benzine yine zam • ANK4RA (ANKA) - TÜPRAŞ, dokuz gün aradan sonra benzin fiyatlanna bugünden geçerli olmak üzere yenıden zam yaptı. Vergısiz rafineri fiyatlanna yapılan yüzde 6.6-6.9 oranlan arasmdaki zam, pompa fiyatlanna yüzde 1.8-2 oranlan arasında yansıyacak. ÜL Ayasofya Mûzesi, Topkapı Sarayı ve \erebatan Sarnıcıik Sultanahmet Camii'ni gezmek isteyen turistierin kurulan standlar nedenhk çile çektiğini belirten ügüüer, budununu, "turiste çıkanlan zorluk" olarak değerlendirdi (HASAN YİĞIT) Fesüvalin turizmi olumsuz etkilediğini sovunuyorlar Sultanahmet esnafi dertli Îstanbul Haber Servisi - Kültür ve Turizm Bakanlığı 'nca Ayasof> a Müzesı önünde dü- zenlenen "Geteneksd ElSanatianFesth'ali'' tu- rizmcilenn ve bölgedekı esnafın tepkisinı çe- kiyor. Tunzmcıler ve rehberler îstanbul'un ta- nhı meydanlannda düzenlenen festivallerin bölgeye giriş-çıkışı engellemesi nedenıyle tu- rist akışını zorlaştırdığını belırterek "AVTU SO- runlanyenidenya^yoruz. Sorunlan \iasa>arak öğreıunemize karşın, ne yazık ki geçmişten ders çıkanTmoruz" dediler. Açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Atüla Koç'un yaptığı -Geleneksd El Sanatian Fes- tivaH" kapsamında kurulan 100'ün üzerinde- ki stand, turist otobüslerinin tur yapmalannı ve turistierin meydandarahat dolaşmalannı en- gelliyor. Festivalden rahatsızlığını dile getı- ren esnaf, "Turizm sezonunun tam ortasuıda bu içerikte bir festh aJ anlaşılır değiL Böylesi- ne festhalier, örneğin Feshane'de kurulabiür. Neden butarihi meydanlarseçilhor, anlamak- ta zorluk çekiyoruz" dedı. Festı\al personelı ise organizasyonu savundu. Festrval sorumlu- lanndan Emre tnkün. "Buraya getirilen in- sanlar. yöresel el sanadan ustalandır. Kendi- lerinden maddi olarak biçbir taJebimiz olma- dı. Bu kişilerin tüm gereksinimleri bakannğı- nuz tarafindan karsdanrvor" dedi. D l Ş HEKİMLİĞ1 KONGRESİ'NİN AÇILIŞINDA POLEMİK 'Hastolıküzerinekazanç hesaplanyapıhımaz'ÎstanbulHaber Servisi-UluslararasıDiş Hekımliğı Bırliği kongresının bilimseî programı, Türk Dış Hekimleri Birliğı (TDB) Başkanı CeJalKorkuf Yıldınm ve AKP Muğla Milletvekili Orhan Seyfı Terzibasoğlu arasında yasanan polemik- le başladı. Programın açılışında konu- şan Terzibaşoğlu, "çadır kurmakla,pan- kart açmakla, bir şey elde edileme>eceği- ni, yalnızca karşı tarafin tahrik edilece- ğini'' söylerken. Yıldınm, Terzibaşoğ- lu'nakonuşmasında, "sağhkhizmederi- nin piyasa anlavısına göre düzenleneme- yecegi, gerektiğinde sokağa çıkılacağı" yanıtuu verdi. 12. Uluslararası Diş Hekımliği Kong- resi'nin açılışında konuşan Terzibaşoğ- lu, kendısinin de diş hekimi olduğunu ve Meclis'te bulunan 6 diş hekimi mil- letvekili ile birlikte, diş hekimliği ile il- gili sorunlan çözmeye çalıştıklannı be- lirterek bugüne kadar. diş hekimliği ala- nında yapılan yasal düzenlemelen an- lattı. Genel Sağlık Sıgortası'nın fGSS) da Mechs Alt Komisyonu'nda görüşül- mekte olduğunu ammsatan Terzibaşoğ- lu, sorunlann Mechs'te >airütülecek lo- bi faaliyetleri, hoşgörü ve uzlaşmayla halledihnesini istedi. Terzibaşoğlu, "Çadır kurmakla pan- kart açmakla bir şey halledilmez. Bu ta- vniaıia sadecekarşı taraftahrikedüir. Uz- laşnıav la bu işi halletmenıiz gerekû-" de- di. Celal Korkut Yıldınm ise u lnsanla- nn hastalığ] üzerinekazançhesaplanya- pılamayacağını'' anımsatarak "Bizimen- disenıiz. büyük sermayenin tekeicibir an- layışla sağlık alaıunda egemen oünasıdır, hekim emeğinin ve insan sağuğuun sö- müriisüne yol açnıasıdır* 4 diye konuştu. Her orman bir tohumla başlar. Haziran ve Temmuz aylan boyunca HSBC Advantage ile Dora bayilennden bır Nokia cep telefonu alanlar, hem "TEMA Vakfi 10 Milyar Meşe Projesi"ne 3 tohumla kanlmış olacaklar hem de 13 taksit imkanından faydalanacaklar. Siz de bu kampanyaya kaoiın. Bu ormana imzanızi atın.. www.nokia.com.tr Kampanya stoklara sınım o*up tum Nokia cep telefonlan ıçn geçertıdır IMOKIA CONNECTING PEOPLE advantage Memtvr HSBC <X> Oraıp
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog