Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

24 HA2İRAN 2005 CUMA CUMHURİYET SAYFA J\_ f j J_j J_ U J \ kultur(gcumhuriyet.com.tr 15 Çok hızlı yaşanan Los Angeles'ta, yaşamlan kesişenlerin gerçekçi hikâyesi: 'Crash' Irkçılık, korku veönyargı SUNGU ÇAPAN Ahalisinin çoğunluğunun gece gün- düz demeden ünlü Hayal Fabrikası'na çahştığı, şehir içinde şehir halindeki büyük stüdyolann sınırlan dahilinde y- er aldığı, sinemanın Kâbe'si sayılan Hollywood'u da banndıran, yüz yıldır Yedinci Sanat'la adeta özdeşleşmiş şu Melekler Kenti (Los Angeles) denen, kapitalizmin doruğundaki devasa can- gıla ve (nerdeyse tuvalete bile arabay- la giden) sakınlerine ilişkin, şimdiye dek seyrettiğimiz nice benzeri film ara- sında kuşkusuz kendine yer bulacak ni- telikteki yeni bir fılm başlıyor bugün: Crash- Çarpışma. Mark Isham'ın seçtiği, etnik müzikler eşliğinde akan, parlak bir jenerikle açılan bu bağımsız fılm, günümüzde modern hayatın ni- metlerine boğulmuş ve ayağını yerden kesmiş herkesin ancak arabasının için- de kendini güvende hissedebildiği Los Ange- les'ta, artık insanın insana pek dokunamadığın- dan, birinin bir başkasına şöyle doyasıya sanla- madığından fılan dem vurarak giriyor konuya. Konuysa, Los Angeles'ta meydana gelen, fark- lı etnik köken ve sınıftan bir grup insanın zenci bir gencin öldürüldüğü bir trafik kazası nedeniy- le, kısa bir süreliğine kesişen yaşamlan. Kahra- manlanmız; kasıntılı, yakışıklı bir savcıyla uğ- radığı saldınnın perişan ettiği, arabası çahnmış. sinirlen laçka kansı (Brendan Fraser, Sandra Bullock) televizyona dizi film yapan kurallara saygıh, uysal bir zenci yönetmenle, arabada ko- casına saksafon çeken, sivri dilli, hırçm kansı (Terrence Howard, Thandie Newton) prostat- Crash / Yönetmen: Paul Haggis / Senaryo: P. Haggis, Bobby Moresco Kamera: J. Michael Muro' Müzik. Mark Isham Oyımcular: Don Che- adle, Matt Dillon, Thandie Newton, Brendan Fraser, Jennifer Esposito, Sandra Bullock, VVilliam Fichtner, Terrence Howard, Ryan Phi- lippe ABD 2005 (Pra Films - WB) lı babasının haline çok üzülen, tutucu ve ırkçı bir polısle onunla bir daha göreve çıkmak isteme- yen, idealsit ama acemi genç arkadaşı (Matt Dillon, Ryan Philippe) hasta annesini, suça ve kötü yola kaymış kardeşini ihmal etmiş, kazayı soruşturan zenci polisle Porto Riko kökenli yar- dımcısı- sevgilisi (Don Cheadle, Jennifer Es- posito) kaba saba görünüşünün tersine melek gi- bi, Meksika asıllı, aile babası, genç bir anahtar tamircisi, doktor kızının bile yanlış yapmasını engelleyemediği, kapısuıı değiştirmedıği dükkâ- nı talan edilen, Iranlı göçmenle kansı, her şeye ters açıdan bakarak hırsızlığa kalkışan, iki genç, uyumsuz zenci Koreli orta yaşlı çift vb. TV'ye hazırladığı ödüllü dizilerle adını duyurduktan sonra Gizemli Nehir ve Milyon Dolarlık Be- bek gibi, 11 Eylül'ü izleyen son dönemin ses ge- tirmiş iki üginç fılminin senaryosunu yazarak si- nemaya geçen Paul Haggis ın bu kez yine ya- zıp yönetmeliğini de üstlendiği Çarpışma, bun- dan böyle bu senarist-yönetmene dikkat etme- miz gerektiğini anımsatan, etkileyici, sürükleyi- ci bir film. Etkileyici. sürükleylcl bir film 11 Eylül sonrasının Los Angeles'ında farklı etnik kökenlerden gelen çeşitli karakterlerin ke- sişen yaşamlannda ortaya çıkan ırkçıhğı, kor- kuyu, hoşgörüsüzlüğü farkJı bakış açı- lanndan ele alıp esaslı ve sarsıcı diya- loglarla işleyen Haggis, Amerikan top- lumundakı aynmcılığı, önyargılılığı, şiddet ve korkuyu vurgulayan, yer yer tokat gibi çarpan, doğnılan deşen, beylik deyişle iz bırakan, sıkı bir eleş- tirel fılm imzalamış özetle. Kalabalık oyuncu kadrosundan başanlı görüntü ve müziklerine kadar belli bir düzeyin altına düşmeyen Çarpış- ma, büyük süıema değilse de iyi sınema kuşku- suz. Hollyvvood fabrikasmdan arada sırada böy- lesi fılmlerin de çıktığına tanık olmak, her haf- ta yaşadığımız bir şey değil. ABD toplumu ve bireyleri üstüne bazı gerçeklere değinen, sonuç- ta salık verilmeyi hak eden, farklı bir seyir de- neyimine kapı açan bu meydan okuyucu, büyük şehir draması, aslında yargılanmaktan çok kor- kan ama başkasını yargılamakta hiç duraksama- yan kahramanlanyla akılda kalıyor öncelikle. Kaçırmamalı. Bir sanatçının diğersanatçıya bakışı On yıl kadar önce, genç yaşta ero- in aşın dozundan ölen, Haiti asıllı, Amerikalı ressam ve graffiti sanat- çısı Jean-Michel Basquiat üstüne çektiği "Basquiat" ile ilk yönet- menlik smavmdan geçen, 1951 do- ğumlu ressam- heykeltıraş Julian Schnabel'ın bugün gösterime giren ikinci fılmi "Karanlıktan Önce" de yine bir sanatçı biyografisi. 1990'da ardında 20 kadar ki- taba yayılmış hikâye, roman ve şiirler bırakarak ıntihar e- den Kübalı yazar Reinaldo Arenas'ın Küba devrimine yol açan özgürlük mücade- lesiyle taşkm eşcinsel ilişki- lerin sarmalrna dolanrmş ve güzelliğin aramşına adan- mış, 47 yıllık aykın yaşamı- m parlak bir oyuncu kadro- suyla perdeye taşıyor, 2000 yapımı "Karanlıktan Ön- ce", 1943 'te bir taşra çiftli- ğinde doğan, babasının an- nesini terk ettiği, yoksulluk- tan, baskıdan nasibini bolca alan çocukluk yıllanndan sonra 15 yaşındayken 1958'de Batista'ya karşı ve- rilen bağımsızlık mücadele- sinde, Castro'nun önderlik ettiği devrimcilere katılarak Küba Devri- mi'nin tüm coşkusunu yaşayan, genç yazarlar arasına girip Jose Mar- ti Kütüphanesi'nde iş bulan ve hikâ- yeler yazmasınm yanı sıra, Kaf- ka'dan Flaubert'e kadar bol bol okuyup kendini geliştiren, sonunda AIDS'e yakalamp sürgünde yaşadı- ğı New York'ta intihar ederek ateş- Before Night Falls ' Yönetmen: Julian Schnabel , Senaryo: Cunnigham O'Keefe, Lazaro Gomez Carilles, J. Schnabel Kamera: Xavier Perez Gropbet, Guilermo Rosas / Müzik: Car- ter Burwell / Oyuncular: Javier Bardem, Olivier Martinez, Se- an Penn, Andrea Di Stefano, Johnny Depp, Hector Babenco /ABD"2000(îrfanFilm) li, öfkeli ve çileli kısa ömrünü nok- talayan, hızlı eşcinsel Arenas'ı, son dönemin gözde Ispanyol oyuncusu Javier Bardem canlandınyor. Acı, baskı, tehdit, ihanetler ve ha- pisliklerle geçen ama umut kınntıla- nnın da eksik olmadığı, eşcinselliği yüzünden yasaklanmış, içeri atılmış ve sürgün edilmiş bir yaşam Reinal- do Arenas'ınki. Yazdıklanndan ve eşcinselliğinden ötürü Castro yöne- timiyle ters düşüp bir süre hapis yat- tıktan sonra 198O'de sınırdışı edıle- rek kapağı ABD'ye atan Arenas'ın biyografik romam "Before Night Falls"dan uyarlanan film, sarsıcı, zorlu bir hayatı iki saate ındirgeyip sığdırmayı deniyor bir ressam gö- züyle. Devrlm önceslnde Kübadakl değlşlmler Bir sanatçının başka bir sanatçıya (resam Schnabel'in yazar Arenas'a) bakışınm ürünü "Karanlıktan Ön- ce", devrim döneminde Küba'dakı değişimleri Arenas'ın gözünden yansıtırken bütün olumsuz koşulla- ra karşın yazmayı sürdürmesindeki azmini de aktanyor. Hapishanede öteki mankûmlann mektuplaruıı ya- zarken kaleme aldığı romamnı giz- lice ülke dışına kaçırtıp bastıran Are- nas'ın hapislik, işkence, baskı, ezi- yetten sürgünlüğe, göçmen yazarlı- ğa atlayan, tutkulu, zorlu yaşamın- dan dokunaklı, heyecanlı ve kişisel bir film çıkarmayı nisbeten başar- mış New Yorklu ressam-yönetmen Schnabel. Titanic'in başkameramanı Guil- lenno Rosas'ın görüntü çalışması birinci sınıf. Coen Kardeşler'in müzikçisi Carter BunvelTin Mah- lerle Ennio Morricone'ye, Lou Reed'le Laurie Anderson'a da yeT veren müziklerine ve özellikle, Javi- er Bardem'in performansma diye- cek yok. 2000 Venedik Festivali'nde jüri özel ödülüne değer görülmüş, şiirsel ve insancıl olduğu kadar dramatik ve politik de olan, hatta zaman za- man allak bullak edici bu filmi sey- redince insan Arenas'm kitaplannı da okumak istiyor. Bardem'in yanı sıra zengin oyuncu kadrosunda yer alan Fransız Oliver Martinez'in ya- zann yakın dostu Lazaro G. Carri- lesi, Andrea Di Stefano'nun Are- nas'ın gerçek kimliğini bulmasım sağlayan, hem dostu hem de düşma- nı Pepe Malası oynadığı filmde Johnny Depp de iki farklı rolde;sa- dist teğmen ve hapisteki azgın mah- kûmlan baştan çıkaran travesti ola- rak karşrmıza geliyor. Aynca konuk oyuncu konumunda fılmi şereflendi- ren Sean Penn de biraz çatlak, biraz asi Cuco Sanchez rolünde kısacık boy gösteriyor. 1980'lerin ünlü "Orümcek Kadının Öpücüğû" filminin yönetmeni Hector Baben- co da var kadroda. KADIKÖY 1. İCRA DAİRESt MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN MENKULÜN AÇIK ARTIRMAİLANI EsasNo 2005 3218 Bir borçtan dolayı hacızh olup aşağıda cıns, miktar ve kıymeti yazılı mallar satışa çı- kartılmıştır. Birinci artırma 30.6.2005 gûnü saat 11 00-11.10 Hasanpaşa Poyraz Sokak No:l Özel Kuşdili Otoparkı-Kadıköy adresinde yapılacak ve o günü kjymetierinin %60'ına istekli bulunmadığı takdırde 05.07.2005 gûnü aynı yer ve saatte 2. artırma yapılarak satılacağı. Şu kadar ki artırma bedelinın maîın tahinin edilen kıymetinin %40'ının bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçham olan alacaklının toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştınna masraflannı geçmesinin şart olduğu, mahcuzun şart olduğu, mahcuzun sahş bedeli üzerinden hesaplanacak KDV'nm alıcıya ait olacağı, ihaleye %20 temınatla iştirak edaleceği ve satış şartnamesinin icra dosyasından görûlebi- leceği, masrafı verildiğinde şartnamenin bir ömeğınin isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi almak isleyenlerin yukanda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmalan ilan olunur. 8.6.2005 Muhammen kıymeti (lira): 22.000,00 YTL Adedi: 1 Cinsi, mahiyeti ve önemli niteliği: 34 RDS 94 plaka sayılı K1A Shuma 11 gp mt marka 2004 model çöl beji renklı. faal hususi otomobıl, sağ ve sol taraflarda hafif vuruk ve çizikler mevcuttur. Basuı: 29033 BtNGÖL ASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN EsasNo: 2005'132 Davacı DSİ Genel Müdürlüğü vekili Av. Mehmet Ozmen tarafından davalı Meh- met Emin Vargen aleyhine mahkememizde açılmış bulıman kamulaştırma bedelinın tespiti davasının yapılan tensibi sırasında, Bingöl merkez Gayt Sağ sahil üst kodlan sulama projesi ana kanal tahliyesı inşaatı nedeniyle Çayboyu Kö>-ü sınırlan içerisın- de kanal güzergâhında kalan taşınmazlar kamulaştınlmaya tabı tütulduğundan, mah- kememizde 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10. maddesıne göre bedel tespiti da- vası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddı hatalara karşı düzeltme davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin DSİ 9. Bölge Müdürlüğü Elazığ adresinde bulunan DSİ Genel Müdürlü- ğü'ne yöneltılmesi, 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürüt- meyi durdurma karan aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma ışlenü ke- sinleşecek olup. mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden ırtifak hakkı-mülkiye- ti DSİ Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli admıza TC Ziraat Bankası Bingöl Şubesi'ne yatınlacaktır. Konuya ve taşmmaz mahn değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ ta- rihuıden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildinhnesi gerekmekte- dir. llgililerin 2942 sayılı kanunun 10. maddesı gereğınce ilan olunur. lli: Bingöl îlçe: Merkez Pafta: Muş K45A 06 d. Basın: 29541 tSTANBUL 2. AÎLE MAHKEMESİ'NDEN EsasKo: 2004/1004 Osman Koca tarafindan davalı Hatice Koca aleyhine şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahkeme- mizde 09.11.2004 tanhinde boşanma davası açılmış- tır. Hakkı Tarık L's Sokak No:l Yeşildirek Eminönü- Istanbul ve Turgut Reis Mah. 546. Sokak N'o:18 Ga- ziosmanpaşa-Istanbul adresinde bulunan davalı Hatı- ce Koca adına gönderilen davetıye bıla tebliğ iade edildiğınden ve emniyetçe de yem adresi tespit edile- mediğinden adı geçen davalıya ilanen tebhgat yapıl- masına karar verihniştir. Duruşmanın bırakıldığı 25.10.2005 günü saat 10.00'da duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettınneniz, hazır bulunmadığınız veya temsil ettirmediginiz takdirde yokluğunuzda du- ruşmanın devamına karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 21.06.2005 Basın: 29775 tSTANBUL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 2005/67 Es. Gaipler: 1- Mehmet Müfit, 2- Mahmut Nedım, 3- Fatma Necdet Mahkememize davacı tstanbul Vakıflar Bölge Mü- dürlüğü vekili tarafından açılan gaiplik ve tescil dava- sında verilen ara karan uyannca. Istanbul, Emınönü ilçesi, Kapalıçarşı Mah. Cevahir Bedesteni Sokağı'nda bulunan 7 pafta, 2768 ada, 13 parsel sayılı, 32-33 kapı no'lu 3.25 m2 sahalı ahşap dolap vasıflı taşınmazın 2 12 hissesi sahıbi Mehmet Müfit, 212 hissesi sahibi Mahmut Nedım, 2 İ 2 hisse- si sahıbi Farma Necdet'in gaıp olduğu bildirildiğınden kendisinden bugüne kadar hiç haber ahnmadığı anla- şıldığmdan adı geçenin ölmüş addolunarak. gaipliğıne karar verilmesi talep edihniş oteıakla, kendısı ve var- sa mirasçüannı bilen hayat ve mematı hakkında bilgı ve görgüsü bulunanlann varsa altı aylık süre içinde Is- tanbul 2. Aslıye Hukuk Mahkemesi'nin 2005/67 esas sayılı dosyasına müracaatlan ilgılilere ilanen duyuru- lur. 14.06"2005 Basın: 28955 İLAN TC BOZKURT/KASTAMONU KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 200433 Karar No: 2005 31 Davacı Satılmış Güner vekili tarafından davalılar Necati Erol vs. aleyhine mahkememize açılan kadast- ro tespıtme itiraz davasımn yapılan yargılaması sonu- cunda; Davanın kabulü ile, dava konusu Kastamonu ili, Bozkurt ilçesi. Yakaören köyü, Çarşıda mevkiınde bu- lunan 106 ada 3 nolu parselin kadastro komisyon ka- rarının iptali ile üç katlı kagir bma mteliğı ile davacı Mehmet oğlu, 1960 doğumlu Satıhnış Güner adına ta- puya kayıt ve tescilıne, malik hanesinın bu şekilde doİdurulmasına karar verilmiş olup, davalılar Fatma AJi Erol. Sakıne Öztürk. Sebahat Ertan, Nurhayat Ka- radenız, Ersin Erol. Necati Erol mirasçılan; Gülser Has. Özdemir Erol, Emine Inci Koç, Cansel Fırat, Mustafa Erol mirasçılan; Melahat Duru, Ifakat Eras- lan. Sabriye Kütüklü, Arif Erol mirasçılan; Adeviye Erol. Gülay (Erol) Varol, Hatice (Erol) Bora mirasçı- lan; Fatma Özkan. Güldane Bozkurt, Ismail Erol, Rahmı Erol, Emıne Erol mirasçılan; Behıre Üstün, Cemal Gür. Emine Özgövercikli'nin tebligata yarar açık adresleri tüm araştırmalara rağmen tespit edıle- medığinden dava dılekçesi ve dunışma günü ilanen tebliğ edilen davalılara ışbu karann ilanen tebliğ ya- pıhnasma karar verümış olmakla. adı geçen davalılara bu ılanın yayımı tarihinden ıtıbaren 15 gün sonra teb- liğ edihniş sayılacağı, temyiz başvunısu ıçin. mahke- memizin 2004'33 Esas, 2005 31 Karar sayılı dosyası- na müracaatlan ilanen tebliğ olunur. Basın: 29736 KEDİGOZU VECDİ SAYAR Açılımlar ve Umut Van ve Hakkâıi'den sonra Istanbul'a uyum sağlama- ya çalışırken Van'dan gelen haberlerle sarsıldık. Neyse ki, dün üzerimizdeki karamsartık bulutlannın bir ölçüde dağılmasına neden olan bir deklarasyon geldi. Geçen hafta Türk aydınlannın yaptığı banş çağnsına Kürt ay- dınlan yaptıklan açıklamayla destek veriyordu. Aralann- da, çok sayida dostumun imzasının yer aldığı deklaras- yonda, son günlerde yoğunlaşan çatışma ortamından duyulan derin kaygı dile getirildikten sonra, "Artık insa- nımız ölmesin. Banş içinde adil bir yaşam sürelim" de- niliyor. Değerii yazar Tank Ziya Ekinci'nin okuduğu açıkla- mada silahlı eylemlere derhal ve önkoşulsuz son veril- mesi isteniyor. Bu arada, hükümetten de "kalıcı banşın sağlanabilmesi ve herkesin demokratik hayata katılabil- mesi ıçin gerekli yasal düzenlemeleri gerçekleştirmesi" talep ediliyor. Bu, uzun süredir özlemini çektiğimiz bir açılım. Kürt aydınlannın şiddet karşısında net bir tavır takınmalannın, Türkiye'nin ilerici ve demokrat güçleri- nin sürdürdükleri mücadeleye önemli bir güç katacağı kuşkusuz. Dileriz, aklıselim tüm taraflara egemen olur ve Kürt aydınlannın önerdiği Sürekli Banş Izleme Komi- tesı'nin bir an önce hayata geçirilmesi sürecinde Türki- ye'nin tüm aydın kesimleri, bu arada sanatçı dostlan- mız üzerterine düşen görevleri üstlenirler. Aydınlan karalamanın moda olduğu şu 'post-modem' günlerde. Türk ve Kürt aydınlannın Kürt sorununun çö- zümü için el ele vermeleri önemlidir. Son günlerde umut- lanmızı güçlendiren başka aydın hareketleri de art arda geliyor. Sivil toplum girişimleri, yaşadıklan hayata iliş- kin rtirazlannı, taleplerini dile getiriyorlar. Elbette, her bi- ri küçük bir grubun öncülüğünde başlıyor. Ama, haklı gerekçelere dayanan bir hareketse çığ gibi büyümesi kaçınılmaz. Yeter ki, kitlelerin üzerine beylik 'res/mier ve alışılmış sloganlarla gidilmesin. Sivil hareketlere ya- kışır bir naiflik ve samimiyet içersin gerçekleştirilen ey- lemler... Son zamanlarda bu yönde umut verici pek çok adım atıldı. Hafta başında. Behiç Ak dostumuzun ön- cülüğünde başlatılan 'Vapurlanmızı Vermeyeceğizl'baş- lıklı imza kampanyası, Istanbul'un en önemli simgele- rinden biri olan vapurlann kaldınlarak yerine hızlı ulaşım araçlan konma niyetine karşı çıkıyor. "Istanbul'un gü- zelliklerini fark etmeyip gittikleri zengin Arap şehirterin- deki çöl yaşamının kapalı gökdelenlerine, otoyotlanna, oransız binalanna hayran kalanlann, Haliç'e yüz metre yüksekliğinde boynuzdan köprü yapmaya, Süleymani- ye Camisi'nin altına altı şeritli otoyol sokmaya çalışan- lann, kıyılan otogan andıran çirkin iskelelerle donatıp tek deniz ulaşım alternatif olarak deniz otobüslerini daya- tanlann, güzel Istanbul'u çölleştirmesine duyarsız kalmak istemiyoruz!" diyen deklarasyonda imzası bulunan pek çok aydın, hafta ortasında Haydarpaşa'da bir başka eylemde buluşmuştu. Bu kez, Mimarlar Odası Istanbul Şubesi'nin öncülü- ğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlan, siyasi partiler, işçiler ve aydınlar Haydarpaşa'yı bir ticaret ve kültür merkezi yapmak ve arkasına yedi gökdelen di- kerek Anadolu yakasının silüetini gözden çıkaran rant- çı zihniyete karşı sesini yükseltiyordu. 3. köprüye karşı gerçekleştirdikleri eytemlerie, yöneticileri gerileten Ar- navutköy Inisiyatifi'nin, Gazhane'yi bir kültür merkezi- ne dönüştürmek için kamuoyu yaratmaya çalışan gö- nüllülerin ve Istanbul'un daha pek çok semtinde, yaşa- dıklan ortama sahip çıkan sivil girişimlerin çabalannı övgüyle anmak isterim. önümüzdeki dönemde, tüm bu hareketlerin bir sinerji yaratması, kentin tümünü ilgilen- diren konularda ortak bir tavır gelıştirme şansının doğ- ması beklenebilir. Bu arada Türkiye Sosyal Forumu'nun kurulmakta olduğu müjdesini de vermek isterim. Umu- dum o ki. Türkiye Sosyal Forumu, Türkiye'nin ekono- mik ve sosyal yaşamına ilişkin yaşamsal sorunlara iliş- kin düşünce üretip eylemler örgütlerken, kentlerimizin geleceğine de sahip çıkar. Sivil girişimlerden söz açılmışken, bugün Istanbul'da gerçekleşen çok önemli birtoplantıyı nasıl unuturum. I- rak savaşı sırasında tüm dünyada oluşan ve ülkelerin siyasi kararlan üzerinde etkili olan savaş karşıtı hareke- tin bir ürünü olan 'Irak Dünya Mahkemesi'nin son aşa- ması önümüzdeki üç gün boyunca Istanbul'da tarihi Darphane binasında gerçekleşecek. Bu toplantıya eme- ği geçen Banş Girişimi ve BAK (Banş ve Adalet Koalis- yonu) aktivisti tüm arkadaşlarımı gönülden kutluyor, dünyanın dört bir yanından Istanbul'a gelen aydınlara hoş geldiniz diyorum. Dünyanın gözü kulağı Istanbul'da olacak şu üç gün boyunca. Ortadoğu'yu diledikleri gi- bi 'design' etmeye çalışan güçlere karşı onurlu bir ses yükselecek tarihi yarımadadan. Söze başlarken, bir başka açılımdan, Uluslararası Plastik Sanatlar Birliği'nin geçen hafta Istanbul'da ger- çekleşen Avrupa kongresi nedeniyte Pera Müzesi'nde Mehmet Güleryüz'ün başkanlığındaUPSD'nin düzen- lediği 'Genç Açılımlar* sergisinden bahsetmeyi düşü- nüyordum. Ama açılımlar çok, yerimiz dar ne yazık ki... Haftaya devam ederiz. vecdisayar@yahoo.com KÜLTÜK • SANAT Beyoğlu ALKAZAB 293 24 66 1 1 3 0 - 1 3 3 0 - 1 5 3 0 - 1 7 3 0 - 1 9 - 3 0 - 2 1 3 0 Ortakfly FEBİYE 236 28 64 11 15 - 13 15 - 15 15 - 1715 - 1915 - 21'30 DÜZELTME İLANIDIR 30 05.2005 tarihlı Cumhuriyet gazetesinde yer alan B: 24608 No'lu Alaplı İcra Müdürlüğüne ait 2004'614 esas sayılı dosyası gaynmenkul satış ılanında, 8 satırda yer alan ". .30M4a4d pafta, 5 parsel..." ıbaresim "...30M4a4d pafta, 131 pafta, 5 parsel..." olarak, 9. satırda yer alan "...arasında..." kelımesıni "...arsasında..." olarak düzeltıriz. İlan olunur. Basın Tashıh
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog