Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

24 HAZİRAN 2005 CUMA CUMHURİYET JijJvl_rll \_/lVll ekonomi@cumhuriyet.com.tr Avrupa'nm ilk beş beyaz eşya üreticisinden biri olan şirket 50. kuruluş yıldönümünü kutladı Arçelik doruğa turnanıyor Aka Gündüz Özdemir. • 100'denfazlaülkede,her 2 saniyede 1 ürün sattıklannı belirten Genel Müdür Aka Gündüz Özdemir. "'Vizyonu- muz 5 yıl içinde kendi sektö- rümüzde dünyanm en çok ter- cih edilen ilk on markasından birine sahip olmaktır" dedı. Ekonomi Servis- Avrupa' nın ilk beş beyaz eşya üreticisinden biri olan Arçelik AŞ, 50. kuru- luş yıldönümünü Koç Holding Şeref Başkanı ve Arçelik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rah- mi M. Koç ve Arçelik AŞ Ge- nel Müdürü Aka Gündüz Ozde- mir'in ev sahipliğinde Rahmi Koç Müzesi'nde düzenlenen bir davetle kutladı. Arçelik Ge- nel Müdürü Aka Gündüz Özde- mir, "Bugün 100'den fazia ülke- de, her 2 saniyede 1 ürünümüz sablmaktadır" dedı. Özdemir, davette yaptığı ko- 50. yüdönümü Koç Holding ŞerefBaşkanı Rahmi M. Koç ve Genel Müdür Özdemir'in ev sahipliğinde kuüandı. nuşmada, elli yıllık tarihinde kabına sığmayan Arçelık AŞ'nin, sanayileşmenin kanat çırpuıışlan içinde hep bir mo- del olarak Türk özel sektörüne liderlik ettiğini belirtti. Toplum refahının arrmasında da öncü rolü üstelenen Arçelik AŞ'nin uluslararası şirket olma yolun- da liderlik yaptığına işaret eden Özdemir, şöyle devam et- tı: "Her ülkenm kendi koşullan- m dikkate alarak ohışturduğu- muz potitikalanmızla her girdi- ğüniz pazarda ana oyuncular- dan biri haline geldik. Bugün Arçelik AŞ, Avrupa'nın en bü- yük ilk beş beyaz eşya üreticisin- den biri konumundadır. Koç Holding'in 'Her Avrupahnın e\inde bir Koç ürünü' hedefinin en önemli taşryıcısı olmayi amaçhyoruz. YTzyonumuz 5 yıl içinde kendi sektörümüzde dünyanın en çok tercih edilen ilk on markasından birine sa- hip olmakür. Bu vizyona ulaşa- cağunıza inancınıız tanunr." Etkinlikte, 1955 yılında mer- hum Vehbi Koç tarafindan ku- rulan Arçelik AŞ'nin kısa bir tarihini aktaran Koç Holding Şeref Başkanı ve Arçelik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rah- mi Koç ise bugün Türkiye'de Arçelik mamulü olmayan ha- nenin kalmadığını söyledi. Koç, şöyle dedi:"TürkiyeAr- çelik'e dar gehneye başlath. Ya- bancdar Türk pryasalanndan pay almaya çahşırken Arçelik de onlann piyasasuıa ginneye karar vermiştL.'' Sanayi ve Ticaret Bakanı AB Coşkun da, Arçelik AŞ'nin Türkiye'nin sanayileşmesinde öncülük rolünü üstlendiğini be- lirterek kuruluşun sanayiyle kalkınmada model olduğunu söyledi. FENIŞ ALUMINYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ 31.12.2004 TARİHLİ ÖZET BİLANÇO (YTL) (2499 SAYILI KANUN HÜKUMLERİ UYARINCA YAPILAN DUYURU) AKTİF {VARUKLAR) 1. DONEN VARUKLAR A Kazır Deûerter S Menkıi Kjyroetler C Ksa Vaoe* Tican Atacafctar D OQw K«a Vaöai AlacaMar E Stokiar'NaO 1 StoOar 2 872 793 l Venten Sıpara Avansiar 2 148 F D^er Döner Varhklar II DURAN VARUKLAR A. Jzun VaOefı Tican Atocaknr 6 ^ınansal Duran Vartldar C Mado Duran VarMdar 1 BmaJar.AfazimAralar 8371 162 2 MekneTMaveOhazta 65 759 656 3 Dtûer Duran VarMdar 2 968 940 4 Smkn-YşAmomsmantarH (65 646 227) 5 Vapimakta Otan Yatnmev 179 927 6 »'enlerı Sıpanç Avaratan 4 588 D Maddı Otmayar Duran Var (Net] 1 D^er Maddt Otrnava- Duran Varbktar 3 669 AKTİF fVARLJKLAR) TOPLAMI CARİDONEM (31.12_20O4t S6 00B729 45 936 5 T75 46'86.340 6 09C851 2 874.941 805 B86 11 643 386 661 1011 11 638.045 3669 •7463.115 ÖNCSdDONEM (31 12.20031 68 580 908 159 102 57 726 631 S 612 769 1921 692 1 921 692 160 7*4 11 841 649 782 ı 169 11 836-203 8 342.221 63218 871 2901332 «2631730) 5009 3.496 3.495 80.422567 PASİF auYMAKLAR) I. IOSA VADEÜ BORÇLAR A. Fınansal Borçlar 8 Tican Bordar C Oûer Ksa Vadei Boröar D Atnan S«Mriş Avanatan E BorcveGNteKarsattan L UZUN VAOeJ BORÇLAR B Ofler Uz«oSaB Borçlar HLOZSCRMAYC A. S«rmay« C YedeMar 1 Yaaal Y«dek*er 2- Ozaı Yedektar 3 Olaûanûatü Yedeh 0 Net Dönem Kan E-Dönem Zarani-j F- Gecm- Y«ar Zararlan [-) 1 2O03Y*2aran G- Ozaarmaye Enflesyon DüzaftTne Farklan PASİF (KAYr4AKLAR) TOPLAM CARİ DÖNEM (31 122004) 7 351 034 1 731 959 447 746 2 934203 32 240 849 538 *64 3 166*32 9 878 047 307 428 307 010 418 2 513.822 (2 967 353) C967 3&3) 9511084 ÖNCEKlDOtiEM (31 12.2003} 12 464 942 36 945 145 21 2G3 386 6 001 440 2830 435 340 809 12 030 701 42 « 7 827 38.490 040 1.059 026 2.888 761 19 243 028 16 78' 345 7 317 072 1 533 0"^ 307 010 602 ^ 218 656 6806 (2 967353) (15935119Î 26 833 672 «7.663.11S 80.422567 31 ARALJK 2004 TARİHİ tTİBARfYLA ENFLASYONA QÖR£ DÜZELTİLMtŞ ÖZFT BtLAMÇO DtPNOTLAR» (YTTJ 1- latatmenit Ffil FaaHyvt Ko A E J Ureüm< ve Satışj 2- 5wnwy«ran S i O n D»hm FaztamS*NpOttaktem 31 Ara+ 20O4 -ârr, riTbarrj-te S«rr-^yflnf~ % 10 ve Oaha tazlasma sahp ortaMar 3112^004 Pay Onm Pay Tuajn Pay Tutan «0 84 908 P*V Oranı 26 2C7 807Fflreş Hot*ıg A.Ş % 84 906 27 25C 252 3- 3—mayyl T « m l EdMi H I S M Swwttartn« Taranan Imt t yiİT (Htnt smttari lartiptori va «mtyaz tiMari Mbartytı ayn ayo) Imtıyazt tvsse sanect vo«tur 250 Met tojnjcu ınofa sar«dı txurımaktaOr B<rtno Tw-«tTJö^ sonra kaian net dağttteUır Urdar H * 0 oranmda kjrucu ın'r^a sen«* uh«)ienn« tamertu aaört^r^rt^ır 4-KwıIhS«<m^rt<>trtd#dart»K^ıdı»wmay«Tutwı:i5 000 000YTl.tJr (3i 122003 15OOO0OCYTU 5- Yri Içjnd* Yaptfan S«rn«y« Artonnaan #• Kaynalüan: Swm&y* armmı yvprim^tr ArarvnTarM ArtranTutan NaUt Yadaklar YDOAF MAF 10 03 2004 2 56C97S YTL - 95S 13* Y U 1 596 038 YTL 6 806 YTL Sermays arhnmı 14 04^004 tafihır<J« tesc* ed*r*f3r 6- V* Içktda Ihnç C J ı n HteM S O T « S Oıamdafcj Manfcul Kıym«0«r DCner- ıçınoe hese senert dtşryia f i ^ ecttar menkul WvTT*t yoktur 31 12 2003- v oW^rj 7- Yri Içtnds Itfa Edi*n Bor^lanmayt Tm&H Edan Menkul Krymeflar Dânetr içinde <tfa sffien oorçurvna>) tsmsj) eden r-*okul kry'neiyotctur f31 12JOO3 Yo*tur S- lşte(meta» OrtaMar, latlraktor v« Ba#ı OrlalıMaarta Otan Alacak/Borç kaktafc Fıcari OrtsMar 31 12^004 31 122003 Tlcari Olmayan 5 644 724 S191 791 Tteari TlcartOttnayan 235 268 »- StoUar ve Hfter Baanço Katamterlncto üygıaanan D*O«rl Dtpar H t * M n h ı PotMfcjianndi önoaM Mnamlaf» Oön Yaj SürakM» — PB •••>' V nPa v «• Bunlann Q««kçal>rt EttdariM V ^ K 2004 tiesap d6nemrw art m * tabtoiar^ rıazrtB/vnaanda uygıdanan muhasatM autar aşağKfato gtndv rt Şrtat 31 AtMK 2004 tarihax» aona w r hesap dflnemı *e *gft mai f p t o t ^ n . S4fmay> Pry»a» 'mjr Sen XI r4o 20 sayrt "YÛicsafc &ifosyon D6nemtwnnd« Mrt Tab*oiann Dozamtmesme Itgldn UsJ v« Esaoar HaMcnda ı asas Aarak hazirtaruşhr 31 12.2003 tarf* maf tabtatar ve dıpnoflar fc^Tüaçtırr*. malı tablo haartanması amaoyla büanço aJma gûcü onsindsn )tt<le edıkSkfen >ç*n ts^vna ıştem- yapcvnf&r 31 122004 ve 31 12 2003 tarihiı T r t tablo *9 dıpnotlan V~L ans>nden *ade edllrnıştifi«r 20- Yabana ^aralaHe Temsii Edtan ve Kır Oaranltal Oaneyan Alacak ve Borçtar he AJcttfW Mvvcut YatMncı Paralenn Ayn Ayn Tularlan ve TL'na Unûşturûlme Kurtan. Yabanct paraiarle temsıl «*l«r n kur Bararn» crimayan atocarta- ıhracat sabştvvyur otar a MevculYTI. Tutan Kuru 1 395S35 Mvvcut YTL Tutan 46395 Dftvtz Tutan 205989314 USO 1 128.833 82 ELffi 33 79800 OBP 7a858 78 CHF YTLTulan 2 764 583 2 062 154 87 081 83 656 Dovtı Tutan 28 528 895 22 USO 650 524 55 EUR 1 081 12 GBP 35 491 96 SEK Kuru 1 3486 1 8356 258 0.2039 YTL Tutan 38 474 068 1 194'33 2 800 7237 1 525 584 98 USO 1 765 176,00 EUfl 44 04TOO GBP TO5 853.00 CHf 26 636 817 12 USD 612 868,60 0JR ' 081 12 GBP 35 491.96 SEK Kuru •395835 11 7 45072 2 47661 1 H5749 YTLT 2 129 479 Kuru 1 402567 1 -"53489 2489S56 0193212 Bonun YTL Tutan 37 359 921 1 IT4 658 2692 21- OrtaUar, İatJrafdar ve Bapı OriafckUar Lahhe V**m Oarand, Taahhüt, KafaM, Arana, C*n> Q U YuMhnUluMerki Tutarc ENFLASYONA OORE (2496SAYIU SANAYİ VE TtCARET AMONİM ŞjRKETt 01.01.2004 • 31 12.200- DÖNEMI ÖZET GCÜR TASLOSU (YTU ' UYARINCA YAPtLAN DUYURU) y MJteeetnır Bu wc*§ jyavca mat taototann enftasyona gûra düzettmesfnd* * * « • aanan ana IWMr aşafrOaKı gtfvdr • Parasal katerrter btanço tartwxMa can satın a*na gûcü &nmnöanrfadsadMMen tç«i düzoftme l^lemne tatw tutıimamaKtacfc - Parssal olmayar kaMmMr Can satnalma 0ücü cınatndanrtadaedinayan atcttf paaff ve taaermaye <ca»emler t>j teUg NMjT^sn «•f>C«v«ar>de düzattme katsaytsı tcuUarttara* peranm can satna*r« gücö cnandan aad» acibnektedır Ozsarmaye Uiemtannn â b M i & t o m a t o & m t ı m t ı V M Nstot yapev svrnaye artşMrı e> y l t iaf^t»t»e«as*n«*duz«(m«a^«T»r«tafr turJrrnjşnjr Gmkr tablcaunda: Amortaman ve « a paylan. aaoalann malyati. <&m ve gder otarak doğrüdan gehr laDkguyla iqMendrten oaraaaJ otfnayan katemler dyndakı tttm katemier gafc- ve grter kalamlanran O*tSftvJÖii aydakı enflasyor kattaysı ie dûzartme şiernın« :at> tutJmjMachr Amonnman ve fla paylan tgılı aktrilann dûzeBim^ de§er«r uzennden gear veya gKlar otarak do^rjdar cjeiı--atıosuyla »şfctendiriten parssat ot^ayar kaiemler KOTHJ o*an varkğm a-zettjiımış net ûegen İe Mbş baöafann düzett*rrç değer ara&ndak tortc olarak yarMen nesaptan-aMaar Satştann makyetL stoktam ve dtğer maiı>'et jnsurlamei dOzeftirr^ tutaflann^ dıkkaîe a mat suretryte yanıdon rt«sapianmaMaar Tjtar dönem aonunda Ke&*nıeşeceK veya dûnam sorKnda ortaya çfftan ^niere Qöre ^tesap^artftn vergı KarçılıQı ve kıdam tazmAatı Qtoı karaaMar dönern sonundakı mhaı tutartarryia rnalı taokıiars yanartjffTnşty Parasal itf*. butundurmaktan dodan kayıptar ıle parasa 1 yûkürr*jlûk txiundurTnaktari doOan kazançlar. net parasaJ possyon kan/zaran nesaboOa yansıMrnatr SPK'rui S«n W, No 20 say* tabid; uvamca.31 Arakk 2003 hesap donamıpr be&nşç tarfn otan {1 Ocak 2003 tariarte kadar) donama art. duzeftılmfl tueartan ie oimaK Oian, aktrf katamlarrJan. borçlanr ve Özsermaye kalanaanran çatankna» aonuanda katan tam özsarmaye hesap ^uöu >çvxte " 31 Arakk 2004 tart» m*^m*WMtodtaallm*wku^ıtovıöeks*9öLBmllma Kataayi 1 1 384 V BRÜrT SAT1ŞLAR &- SATIŞLAROAN IrOHMLER >-) C-NET SATTŞLAB O- SAT1ŞLAR1N P*VÜYET| {-1 BRÛT SAT1Ş KARI vsya ZARARI j E- FAALİYET GtDERLERI I-) ESAS FAALİYET KARİ v«ya ZARARI F- DİĞER FAAL 3ELJRLE» VE KARLAR G- DlâER FAAL GİCER VE ZARARLAR H H- FİNANSMAN OİDERLERİI-) FAAÜYET KAtt vavı ZARAflJ I-OLAâANÛSTÜ C^RLER v» KARLAR J- OLAâANÛSTÛ GtDERLER veZARARLAR H K- NET PAAASAL POZÎSYON KARİ v«ya ZARARI DÛNCM KAR1 ^r,a ZARAR! L- ÛD6NECEK VÎBGJ VE OĞEP YASAL VUKÜML (-) NET DONEM KAfll veya ZAftARi 0101^004-îi 1220WDONEMf ENFLASYONA OORE DÜZELTİLMİŞ ÖZET OEUR TA6LOSU O&NOTLARI {YTL) 31 12^003 31 122004 7 382,10 8 403 80 t>- Alacak w Borçtar T-cwı atecaK v« borçlar. kayffb değerten ie gasterflmektadr Vadel ıam ve sabmtar nedentyte cart '«sap aiacağı ve borcu buıunmaktadv TL atacak ve borçlar ıçm borç vova aıacağm vadeane mutanasç '.-adeterae ae*-tet <; borçianma sen«tter ıçır oiuşan *wz hatterl kuaaniaraK yabana para bezrKMu tıcar aiacaklar ve borçlar *pn oe übor oraniar kuilarviarak rBeskoma rat» hjtjtnvjştur Yaptan düzanmtf tatamtari «j lg« kayrtttr biançoda ^acak ve borç reeskonoı otvak gûstentmtştır c- Stotdar SloKtar safha maJyet «atam kutamtank harakatt afrrlM ortalama mahyet yfirıtam. ie O»öert«Tme*te* 31 12.2004 tanhı rtibarry^ *M#I stok sayırr» yapimtar ö- Hnansal Duran VarbUar Rnamat duran varaMar grutuxJa yer aan difler V^ns* * r ^ vartıkiar twrsada ^iem Börmetd» otup, tMtanço tarhı lübartytoi »an 5 ^gûnûnde aluşm4 a>rWdı artalamaflyaÜBnnortsv^ası ıle <J6ğ«nandHrnq0r •- Maddi Duran VartHar: Amortismar» t*« madd duran varUdar. aWe «bne anh. ^ v e v a tmal v» msjıyat ı n u l a n n aktıt» ıfc gınş tanhlen dıKkate aknarak anAasyor kats*y»«yta duzaajmatı surabyle göslenlmsMedır A,Tiortısman bûtûn maddi duran varlMtar Sxı duzBttmş "utartar jzamdan normal amûrnsfnan yöntam kLüanrtaraK kısi esasa göre tesaptanmifCr Uaddı duran variıklar 2004 /ııırda . L K ncau »konom* ömurler c*kka» aknarak amortMma.-a 3b- tutJmuşfjr f- Maddt Otmsyan Duran VarMdan Maddı t*n»yan Ouran varUdar e*de etme r a y f f l ıle ksynare ırtKal ettınlmekteda Bu heaap gnjbunaa > w a^an 'Dığer Maddi Olmayan Ouran Variıktar" bes yw sureyte ve eşrt yuzdetertt amortamana îabı tutulmaktadır Maddi c*~ayan duran varMoar tta oaytan rtdırldıkten soora net değertenyto biançoda gû«teritm«çt» 9- Yabana Para Veri* ve Bor^ar Yabana osn ansmden oian dövtz m«vcutlan ve döviz» alacaMar T C M B ren dövb ake. kurtan ıte dövırı borçiar ıs* Oövn satış kurtan esas alınara* değehameye tatw tutulmuştur Bu çtomler sonucunda meydana gelen tuır tarVı g&r ve gıderteri grtır tablosuna yan*Wrmçbr h- Kıdam Tazminatı Karyiıidan: Kdem tazmınatı karşritğı yürurlûKte buunan mevzuat jyannca ve SPK nun Deirteclıöt çerçeveoe CADİDdNEM IO1.01 J004-31 12^00» 53 914 914 (751 979 53162 94- (41İ33 003 11 929 939 17 208 8631 4 721 076 4686546 (322 393) (4 968<02> 4 097 127 5-255 I511.2*3> (427 375» 3163 724 «49 902ı 2513822 ÛNCEKİDÖNEM P1JÎ1JD01-31 12JDO31 45 075 696 (145 0861 44 930 610 06 6S1 8971 8^48 713 15 956 6241 2 292 0615 11 935 945 1412 963) (13 888 660) f73 594) 370 600 ıi 545 061} 11 599 656) a 847 711) (119642) E 967 353) •e Rfa ve tûkanme paytan a) Amomsmar GıdaDen b) ttta ve Tûkanme Payian 2- Dtaamtn raeefcoot ve kv^ak gMartarf a) Reeokont Oıdanen b) Kıdefn Tamtrat K 3.152A37YTL 3 150 848 VTL 1789 YTL 783.062 YTL 57 374 YTL 725 678 YTL 2.«47.638YTL 2 646 310 YTL 1328 YTL 740.130 YTL 43.242 YTL 596 888 >TL n tûm flnanaman giderleri a) Ûrebr-ı malıyetrte venlenier b) Sa&i varlıklanr mafyvbne varlenler cj Do^-jdar g>öar yazılanlar - D&m ntnFfru •rtarlrH n OrtaUar, B a > Ortakak ve tfOraUerte İlgai KmiMn Tutan (Toptam Tutar İçindeW Paylan ^ O 269 26 ~ ft 2 30 505 YTL > f g % 20-yl Aşanlar Aynca Q6rteıaeı»fct^. Orta^taf 269 266 Y~L ft- 12 2O03 1 530 505 YTLj 5- OrtaUar, B * > OrtaM* ve İfBraHerie Yapean Sabş ve Akftar fTopt*m Tutar (çatdeU Paylan % 20*yi Aşanlar Ayncı O t {31 12 2003 - Yatciur) Ortakak ve tşürakleıdaıı Aanan ve Bureara Ödenan Fao, Kira ve Benıarlerj fTopiam Tutar Içindeki Paylan -- - y I- Veroi Karsa4ı: vjoıriuKiek) vergı -^e.r^at^ıa göre te.rum kazançian % 33 oramnöafcurumlarvergısıne tabKHr KLrjmlar vergts matrartırKjan ncfirr- konusu y^jHan yaOnm «VSTKT» îjtar üarwıdenaynca% 19 8 ofar»r«te gehr v«gısı stooa)i besapianmaktadff 31 13-2O«tartlıtft^/1evargrkarşıi^¥UkarKteaç^ Yd «?nOe ûdenen geçKt vergı ie tevkıf surstıyle ödeneri ver^ter hesaptanan kurumlar vvgonaer mahsup ed»eb<teceKir \- Dtfter Biany> Katamlari: D^er biar;o •^srrer esas oı^ai ka><G değenenteyansıMrm^tır İ- Oelir ve GkJertar. AmortBman ve tia D^i)^ar Ovjenii-r ş 3«^e-ier 1 e 3ıkwıte alnrv}. sabaiam mafyeo yenoan hesapianmı? karşıb^lardönem sonu değenen tege-r tabissjra .a-siı~ ş d^e- 9er ^e gıder kotemtortyılık ortaiamaendaKsie duzerHmıçcr 10- TebUffn 1 Numarah EUnde Beertüen EHIanço Tarihinden Sonra Ortaya Ç*an ve AçjUamayı GareMJren Huauslara İBfUn BMgc KKW- tazr-natı îsvarr C1 01 20C- •^rf -ıdef geçeriı oima* jzere 1 649 YTLv» yjksettılmıştr 3 1 1 2 2003 - 1 691 YTU II- TebHğin 2 Numaralı Elunde Beartilen Şvts Ba#t Zarsrtar lle rtarTûrtû Ş«rta Bagh Kuançtar* İNştdn BMp (Melnwyl Borç Altma Sokacak ve Ddnem Sonucunu EOuMyecefc Hukukı IhUaftann htaMyetteh Bu Botümde AoManv.): v Oktur 01 1220C3 tfottur) 12- lşleOı>eıa>ı Ckrymafl Kar Oranlan Uzarinde ö ı w n l ölçûde etUde Butunan hluhaMbe TalwınHeiiKİe De«i*Mfciere İNfkin BMi S l P l Ekfl Yc*iu- <3i 12 2003 Ycktıjr) T l> p p y YTLtor |3' 12 2003 33 359 W9 VTb 14-Afc«Deö«tennTc>p*amSfoortaTutan:17-215557YTLüır 31 12 20G3 - 15 826 689 YTL, 15- Alacaklar içın AJımrnş Olan Ipotvk ve D*y»r Temlnattann Toptam Tutarn 1 T 50 YTL dır p1 12.2003 - 1 992 YTU 16- Pa*m» Yer Aftnayan TaahhüöerinTopHmTutarc Yoirtjj (3* " 2 2 X 3 - VoKfur 1- PanfceliMilelıl Me.ıhnlııı Dluln CHIUM>JI h>trı Tııl ıılıı 1 6^2 VT. flr ı^' 12 2003 - 56 ^58 Y T j 18- Btançoda Mafyet BedeA Ûzertıden QÜ*taî*ırtş Menkul KjymeOertn ve Fmansal Duran VarMoann Borsa Rsytçtehne G6re, Borsa Rayiçtari Özertnden G6etaıiıııiş Menkul KıynMtterin ve Rnaraal Duran VarUdann MaHyei Bedeiertne Oö D Oösteren Bİİgi- Borsa Raytcı 31 122004 31.122003 Borsa R*yW ' C1" YTL 172 1 169 YTL '78 19- Mal Tabtolardakı fMfter" İbarasaıi Tafiyan Hesap Katemtertnden, DanH Otduğu Grubun Toplam Tutamn % 20*aira veya BOanço Aktff Toptanvran % 5-im Asan KaWmtar1n Ad ve Tutartarc BİLANÇO 31.122004 31.122003 """ " 5.7T5 —Difter Menkul Kıymetler - Yatmm Fonu Katııma Betg# - Yatmrn For*j "M. Bekj AJ<m-Satm Kazarta D*»r Ddnen VarMdar - G&ecek Aıriara Aıt Gtdertef Peşır ûbenen Vergıfar ^^a^SJp Eü =eşın Od Verpıier Dığef Çeşrtı Dörer VarlıKiar Dı$er Fvunsat Duran VarMdar - AJ^ Erwrj Ele«rtnk U»Wr A.Ş DiyV Maddi Oknayan Duran Vartk!*r 5230 545 E>$of Maddı OttTia^ar Dur .ariıklar - &r*mış Arryjrtismaniar Di&ar Borç ve ötder KanfiUdan - Faız TahakkJcar Hammadde Gıoer Tahakkukan Dtğer Gıder Tanakkukian GELIfl TABLOSU Faa ve Dt^er Temettû Geürleh - F iaısa Hesap Fatz j&ılen - Mevduat Faa âelırlen - Oğer Temettu Gelırleo FaaVyaOe IgBi Dt&w Gellr v« Kİriar Seröest Bûlge Şub* Kân Saysrrr ve Tese«jm Fazlaian - Kur Farklan - Reeskont Faz Geii^en - Menkjl Kry—et Satış Kanan -D^er Zhfrr Faaftyetterden Gıder ve ZararMr P c G D*ğer GıcKr >.B Zarartar Dıfter OlağanustO Gearier ve Kartar OOar DH>er Olaftanûstû Older ve Zarartar - ihDar Tazr-ıt-atar (şte 'Igılı "'aiTrınaîlar G ! F SATIŞLARIN MAlJYETl TABLOSU Dtger SatJjlanr MaHyetl Ha-nmadöe Satş Maır>etı Malze^^ îatış Mat «1 Norna Satış l,tai(/W 82 506 136 004 582 747 4629 1.011 1 01 ^ 3.ao0 299 034 86 441 16C483 1544 289) 2J84J301 1992 518 261 834 9 949 1.314.043 1 314 229 3-372503 723 416 62 359 2340.911 109 184 235 H6 398 322393 57 3-^ 225 880 39 139 6.255 5255 511.283 B 827 502 406 1.54&SB2 536 973 32B44 975 775 160.714 •"5 810 32 "*29 50 886 1289 1.180 1 169 3.405 299 034 88 441 156 523 {542 503) 11 911.069 1281608 •061SOO9 •0442 2 505 472 154 440 231 089 B ""08.220 56 3'5 211 '39 979 412963 43 242 326 256 43 465 1 546.061 5 542 4 310 1 535 202 1 854 13868 55C "'60 - OiakJardan A.n»! Faater Fen^ H<*Sng A.Ş - Otaktardar Aınan Kralar ^ g Ş - Otaklara ÖOenen hkzmet Bedeaan Fen<ş HoJdmg A.Ş 268 951 YTL 268 951 •^TL 4500 YTL 4500 YTL 735 0O0 YTL 735 00C YTL 357 527 YTL 357 527 YTL 5-29CYTL 5.29CYTL 466 "45 YTL 466 745 YTL 7- Y&netkn Kurulu Başfcan ve ÜyelenVle Genai Mûour, Oenol Koordhıatör, Genal Müdûr Yardımc4an QIM Ûst YöneOcaere Cari DÖnemde Safiianan Ocret ve Benzeri ManfaaBeıiıı Topiam Tulan- 309 419 YTL {31 12 2CO3 - 23 T 396 ITLJ 8- AnmHtaıııan I lııaplıma YonamTteri ae Bu Yontmieıue Yapaan De»şataxjer1n Donerran Amortaman Okteıletııüe Meydana Gata401 Arttş (+J Veya Azahş (-): Mada durar variıkiar er<teks«rimış tu-anaf uzeintter -onnaJ »e azafan Dak.ryetef vc'ter^^ı *e amor&smana taD. tutulmaKtadır 9- Stok Mafyett Heaapeıma Sntamieri (Safha veya Stpartş MatyeD QM) ve Yöntemlen İAfrhkk Ortatoma MaByet •*. âiran Ik Çıkar HarekeHI Ortatema Mativet Ototf: Stok maJryecı hesapiama sstsmı saftıa rr^vetı s«Kemı sic* değerteme yontem ıse hareketlt a5«iıkJr oralama •naive' vöntemı jygulanmafctadır 10- Vana Tamamen veya Kjsmen FHI Stok Sayıro Yapdarrtfmesnm Oerekçeiari Fm stok savmı vapılmıştr 11- Yurtiçı ve Yurfcaaı Sa«*lar Haaap Katomi tçlnde Yeratan Yan Ûrun, Hurda, Dokûntii Gfc. Maddetem Satısian İl« Hlzmet SataalanrMn Ayn Ayn Toptamlanrm Brût S*faş*ann S, 2O'«mi Aaması Hattnde Bu Madde ve Hizmettere liştun Tutarian: Vü2de vwmts>ri( aşmamaktadır 12- btotmenin V a m Sabslanyta itgnl Teavfc ve Subvansiyo ıO6ei13- öncekı Döneme llşlan Oeflr ve Giderter he ÖnceU Doneme AN GMer ve Zarariam Tutartam ve Kay Açriday» Not Onc*. D&ne^ic !hşwn Gelr ve Kirtar Yoktur 01 '22003-12 362 YT. oiup 2002 ytrr AnMK ayra an »etark sanrvan tahak>a>unüa s^uer tariaFkuk ?rt)n)en reafcbf tMdoan tadmtdir} Ûncekı Do^«-« I tşfcr Gıder va Zarariar Yoktur ı^' 12 2003-Yoktur 1 14- Adl ve (mtryazk Hl»aa Senvtteri (çin Ayn Ayn Oostertknek Koeukjyte, ntoa* B*>na Kar ve Kar Payt Orantan: Şınceuı jerçı mevzuau» gûre erttasyon düzettmes sonuou hâzmao^ğı r^alı taDtoiardakı dûner- kâr-^rar ie SPK n<^ Sen X) No 20 say* labağne gûre beirtanan dönem kâr-zaranrar k»ş4*şîırtmasj sonuc^ an az tutam oağrjma tat> njtj*mas gerekscetcCr SPK m*,xuabna gûre geçrraş y* zarartanrf- mahsup ed)knes.nden sonra net dağrtiafcnlır kar ohjşmamaktadır 1 000 YTL Norrvıal Değerdakı hfisse Saşına K&-13' 12 2003 - Yottur" 15- Her Bk Ana Ürettm Grubu tçjn Ayn Ayn Ohnafc O u n , l*»eUnenın Dönem Içatd* Gerçektostvdlgi Mal ve Hızmet Orvtvn MUaıiamdakı D«#şme*er Ana Ürün Grubu Ocak-Araak Etoksaü Prof3« Toz Boya*\ P-ofüter Ton TDH Tan 12^35 4 477 2 407 Kaptama&z o»raK jretter pruffeer komer yıicanda yazriı miaarlarda etotaaJ l Opiarna orosesv^den oeçv^lro^îY1 16- Her Bir Ana Sata? Grubu İçkı Ayn Ayn ı Ana Ûrün Grubu Kaptar-asj Prof )(ef Toz Bayalı Ptrflter Topiam Brim Ton 9404 3^70 '689 k*>iama /e etektrostatık toz D< Dknak Ozere, (fMmerdn DOnem içinde GerçeMeftirdMp M Ocak-Arakk 2004 53Ö0 4 437 2359 121« Ocak'Aratık 2003 4 413 3^94 U M 31.1 369 42 5 ava -:apa^a jnı*e*emde ad ve Homet Satj? Değtşım (%) 21.9 347 39.4 2 « FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2004 • 31.12.2004 HESAP DÖNEMİNE AİT ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ MALİ TABLOLAfU İLİŞKİN BAĞIMSIZ E>ENETİM RAPORU Femş AJummyum Sanayt ve Tıcaret Antxw ŞırkM'nın {Ş*i«eQ 31 Arata 20W tarhr [bbarrvte enftasvora göre duıenienrruş htarçosufHi ve bu taihte sooa eron hesao dönemme aıl entlasyorıa gore aüzafüfcnş r^* taDlosuru "•cetemış bulu-ımaktayo Söz kcrvj*. maiı tabtoiar Vanı ^LTK LJTBS rwi 31 Aram 2004 tanhndek, satın afr"* gücu ıle pfade ednfiuştTf kncelememız. 5ermaye Pıyasası Ku r u1u 'SPK; tarafndan yayımianari TurVrye de ger*i kabu gfinnuş denetım ılke esas \-e standaritama uygu" otarak yapimej ve doiayısryia rwsap >« ışterrterte 'fgılı o a r » muhasebe kavjöannın tontrolü ıle gensklı gûfdu^ur-uz d»â«'' oenetn y^ontam ve tennjKJerr 23 O9-20C4 tanhı öze durum açKta^randa belırtild^ı azere 4"*43 sayılt kanurı -lukmuf^e goro, "Fıransal Yenıder Yapiandrma Sözteşmes' rr^alanmısur &. sözSeşme 4e Nakdı ve Gaymakdl toplam 24 '09 678 LtSD kredi yeraüen yapıarOmlrnış o«up sâz>eşme 30 09 2015 tarhmoe scia erecekîır 31 12 20O4 tathı ılt>any1« aözleşme hukümien gereğı yukumlülL.fctar yenne gefınimştr söz komau malı taDtotar Şirkofın 31 Arahk 2004 tanhınete*c gerçek T * durur-unu ve oc tanhte sooa erart nesap oonemne an geroak faaiıyet sonuçtanm SPK tarafıodar yayımianan &en M No 20 say*ı teöiğı ve t>r öncekj <iesap dönemı ıle tutari bir şekılde uvg^lanan genel kabu gormjş m^hasebe ikelenne uygu-ı olarak doğru bır Cıçın^de yansıtmaktad r İSTANBUL 10 Mart 2005 DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVfRÜK A.Ş SORUMLU ORTAK B Ş O ^ E J O FAİK Y HÜKÜMETPR0GRAM1NA UYACAKLAR BDDKve TMSF'nin özerkliğine sınrr EMİNEKAPLAN ANK\RA-AKP,Ban- kacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ıle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fo- nu'nun (TMSF) özerkli- ğini kaldınyor. Bankacı- lık Yasa Tasansı'nda ya- pılan değişiklikle. iki ku- ruma "hükümet progra- mma ujma" zorunlulu- ğu getirilırken, Başba- kan'a da hastalık ve mah- kûmiyet durumlannda kurul başkan ve üyeleri- ni doğrudan görevden al- ma yetkisi verildi. TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyonu, Banka- cılık Yasa Tasansı üze- nndeki çalışmasını ta- mamladı. Tasan, üst ko- misyonda bugün görüşü- lecek. Tasan üzerinde ya- pılan değişiklikler şöyle: Banka kuruculannda aranan kriterlcr artü • Banka kuruculann- da aranacak kriterlenn kapsarnı genişledi. Dev- letin egemenlik alametle- rine ve organlannın say- gınlığına karşı suçlar, devletin güvenliğine kar- şı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işle\işine karşı suçlar, de\ let sırla- nna karşı suçlar ve casus- luk, yabancı devletlerle olan ılişkilere karşı olan suçlardan hüküm giyen- ler banka kuramayacak. • Bankalarca, banka sahibinin eş ve çocuklan ile kendisinin ortak oldu- ğu şirketlere kullandınla- cak kredi, özkaynaklan- nın yüzde 20 sini geçe- meyecek. BDDK. bu ora- nı yüzde 25 'e kadar yük- seltmeye yetkili olacak. • Kredi kuruluşlan- nın iflası halinde, mev- duat ve katılım fonu sa- hipleri, TMSF'nin imtı- yazlı alacaklan ile devlet ve sosyal güvenlik kuru- luşlannın alacaklanndan sonra gelmek üzere ön- celikli alacaklı sayılacak. *^Yeni TCY'ye göre suçtan kaynaldanan mal- varlığı değerleri sigorta kapsamı dışına çıkanldı. • Kredi kuruluşlan ile ılgili sırlann saklanması konusunda BDDK Baş- kan ve TMSF Başkanı ve üyeleri ile personeli de sorumlu tutuldu. •Bankalara kredi söz- leşmelerinin onaylı örne- ğini müşterilerine verme yükümlülüğü getirildi. */ Hukuk. ıktisat. ma- liye, bankacılık, ışletme ve kamu yönetimi me- zunlannın yanı sıra mü- hendislik mezunlanndan bu alanlarda lisansüstü eğitım yapmış olanlar da BDDKveTMSF'yeüye olabilecek. Başbakana görevden alma yetkisi • Başbakan, BDDK başkan ve üyelerini has- talık ve görevleriyle ilgi- li haklannda mahkûmi- yet karan verilmesi duru- munda görevden alabile- cek. Hükümete gelen ta- sanda bu yetki Bakanlar Kurulu'na verilmişti. • BDDK ve TMSF, yasasında verilen yetki- ler saklı kalmak kaydıy- la kalkınma planı, prog- ramlar ve hükümet prog- ramında yer alan strateji ve politikalara uymakla yükümlü olacak. Doğuş 'a 250 milyon Avro 'luk kaynak Doğuş Grubu şirketlertaden Doğuş Otomotiv Servis ve Tıcaret AŞ ve Katalonya Oto Servis ve Tfcaret AŞ ABN AMRO üderüğinde 250 milyon Avro g^ri nakdi sendikas>x)n kredisi sağladL Çırağan Sarayı'nda düzenlenen imza törenine Doğuş Grubu lcra Kurulu Başkanı F. Ferit Şahenk, ABN Amro Bank Orta Avrupa ve Gelişmekte Olan Ülkeler Sermaye Pijasalan Başkanı Nike E1M, ABN Amro Bank Türkrye Birimi lcra Direktörü Bilgün Urga Giirkan ve Doğuş Otomotiv Grubu Finans Koordinatörü Berk Çağdaş da kaüldL (HAKAN .AKARSU) NOTDEFTERÎ ZEKERİYA TEMİZEL Türkiye Nereye? Türkiye'nin amacı ABD'ye stratejik ortak, AB'ye de tam üye olmak ıçin her şeyi yapmak mı? Ne yapılırsa yapılsın, bu iki amacın da gerçekleşme- si çok zor. Türkiye'nin ABD ile stratejik ortak olabilmesi için iki ülke arasında çıkar biriiğinin olması ve her konuda bir- likte davranmalan gerekiyor. Belki siyasi iktidar, gele- cegini ABD ile ilişkilennde görerek amaç biriikteliği ser- gileyebilir. Ancak bu yetmez. özellikle de stratejik or- tak olan ülkelerin halklannda, diğer ülke aleyhtarlığının olmaması gerekir. Ülkemizde ABD halkına karşı bir aleyhtarlık yok. Aleyhinde olunan, mevcut ABD yöne- tıminin politikaları ve uygulamalan: Işgalci bir devlet olarak bulunduğu ülkelerde gerçekleştirdiği insanhkdı- şı davranışlar, katliamlar. Dünya kaynaklanna tek başı- na sahip olma çabalan. Bu davranışlan sergileyen bir devlete karşı Türk hal- kının davranış, duygu ve düşüncelerini değiştirmek, ABD'yi sevimli ve "dünya için gerekli birgüç" olarak kabul ettirmek 0 kadar kolay mı? Işgal altındaki Irak'ta camilerdeki katliam görüntüle- ri henüz belleklerden silinmeden, ABD'yi sevimli kıl- mak ve sevdirmek olanaklı olmadığına göre, halktaki ABD aieyhtarlığını korkutarak ve sindirerek yok etmek- ten başka çare yok. Yoksa halk, ABD'nin, karşıtlarına neler yapabildiğı gösterilip korkutularak. umutsuzluğa sürüklenerek, ABD olmazsa ya da bize kızarsa mahvoluruz kanısı uyandınlarak mı sindirilecek? Amerika isterse borsamızın çökeceği, dolar kurunun fıriayacağı, ithaiatın duracağı tehditleri bu yaklaşımın en sıradan söylemi olmasın? • • • Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği ise başka bir çıkmaz. Türkiye'nin 1959 yılında başlayan Avrupa arayışı tam bir yol aynmında. Üstelik bu durum sadece Türkiye'den de kaynaklanmıyor. AB, genişleyerek dünya gücü olmayı hedeflerken genişlemenin doğuracağı sorunlarla güçten düşeceği korkusuna kapıldı. Kendi iç sorunlanyla bile başa çıka- mayan Biriik, yeni ülkelerin doğuracağını sandığı sos- yal sorunlardan ürktü. 16-17 Haziran doruğu sonuç bıldirgesınden. Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve Hır- vatistan'a yönelik genişleme paragrafı, beklenildiği gi- bi çıkanldı. Buna karşılık Güney Kıbns Rum Kesimi'nin Türkiye tarafından tanınması sonucunu doğuracak "ge- nişlemeye yönelik ek protokol" ise onaylandı. Şimdi Türkiye, elde edemeyeceği bir üyelik için ulu- sal çıkarlanndan vazgeçmeye zorlanıyor. Avrupa Bıriiği Türkiye'yi, kalkınması ve büyümesi de dahil, tüm politikalannı kontrol altında tutacağı bir su- rece sokmaya çalışıyor. Bu süreç, yakında Birlik ile Tür- kiye arasında önemli çatışmalara neden olacak. Türki- ye yaşadığı her hayai kınklığından sonra tepkiler vere- cek, sonuçta ilişkilerimizi siyasi biriiğe vardıralım der- ken ticari ilişkilerimız de tehlikeye girecek. Türkiye, olmayacak rüyalann peşinde, Dimyat'a pi- rince giderken evdeki bulgurdan olmak üzere. Bunun için Türkiye'nin, yenı koşullan değerlendire- rek, gerçeklen görerek yeni politikalar oluşturmaya baş- laması gerekiyor. Ancak hükümet gerçeklerın kabulüne yanaşmıyor Gerçeklerin kabulü demek, 15-20 yıl sonra AB'den çı- kacak "hayır"\r\ sonuçlannı bugünden yaşamak anla- mına gelecek. Tüm sorunlan zamana çözdürmeyi benimsemiş bir hükümet bu konularda neden sıkıntıya girsin ki? En geç iki yıl içerisinde seçime gidecek bir siyasi ik- tidar, gelecekteki sorunlan bugünetaşıyarak kendini ris- ke atmak istemiyor. Buna karşılık ülkenin geleceğini be- lirsizliğe sokuyor. Ancak AKR IMF politikalannı savunmaktan ötürtj al- dıklan tepki yetmiyormuş gibi, şimdi de, bir yandan toplumdaki ABD aieyhtarlığını önlemek için çaba har- carken bir yandan da gerçekleşmeyecek AB üyeliği için verdiğı tavızleri savunacak. IMF politıkalanna sıkı sıkıya bağlı, ABD politikalannı savunmak zorunda olan, elde edemeyeceği AB üyeli- ği için ulusal çıkarlanndan vazgeçen bir iktidann seçi- me kadar güvenilirliği kalacak mı? Onu zaman gösterecek. Yapılması gereken; ABD'yi sevmezsek, AB'ye tam üye olmazsak biteriz diye toplumu korkulara sürükle- mek ve her denileni yapmak yerine, ulusal çıkarlanmı- zın korunacağını, toplumsal varlığımızın her şeye kar- şın sürdürüleceğini, Türkiye'nin bu ilişkilere mahkûm ol- madan da kendi yolunda yürüme gücünün olduğunu ortaya koymaktır. temizelîg cumhuriyeLcom.tr SABANCI'DAN SÎYASİLERE UYARI TÜSİAD: Erken seçim ülkegündeminde yok Dİ\ARBAKIR(AA)- TÜStAD Yönetim Ku- rulu Başkanı Ömer Sa- bancı, erken seçimin ekonomıye faydasının olmayacağıru söyledi. Doğu ve Güneydoğu Sanayici ve Işadamlan Derneklen Federasyo- nu'nun düzenlediği "Bölgesd Kalkınma, Teş- \ikler ve GAPr konulu toplantıda konuşan Sa- bancı, "Bizim gündemi- mizdeekonomive AB ko- nulan ^r. Türkiye'nin gündeminde erken seçim olduğunu düşünmüyo- nız" dıye konuştu. Sa- bancı, muhalefetı ülke- nin gündemınden uzak- laşmamalan konusunda uvarmak zorunda kal- dıklannı belirterek "Kt- sır sh'asi çekişnıelerle za- man yitirmemelivTz'' de- di. AB'nın geçicıbırkriz yaşadığını ifade eden Sa- bancı, bunun parçalan- mayla sonuçlanmasını AB karşıtlan dışında hiç kimsenin bekJemediğini bildirdi. Sabancı, şöyle devam etti: "Müzakere- lerin engeüenmesi yö- nünde çaba sarf edenler olacağı açıktır. Ancak, müzakereleri engeUeye- cek bir konu bulunma- maktadır." Sabancı, ta- nmda dönüşümün ve ye- niden yapılanmanın sağ- lanamaması durumunda büyümeden. istikrardan ve sosyal refahtan söz edilemeyeceğini belirtti. OKURLARIMIZA: Mustafa Pamukoğlu'nun hazırladığı Vergi Dünyası köşesi yarın yayımtanacaktır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog