Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 HAZİRAN 2005 C( 12 EKONOMI !!JMZİIJIJ feseAi bparç Oûşût rûnse* Kapantş S OtRy Hacm MaıaÇfMntc* MaraÇtıenoB Mara ünemo €\ Mamrca ı A3vanS3Sasa ] AfURm /VyarÇrrarro I MEnenı */ıoi «tart , Akçar» (taTsfafl «ooora /•*toû»n» ABrteGtfro 3725 / W o H c t * s 4775 nan-aeoş 500 HhVUMOeL 238 Ator<a5r( 1J1 , AtenKiTija 400 [ «matfYst Ot 202 ! UanzlBank 129 1 «TflS 037 Mm& -47 AradajCan 525 I AnadouSK 2Ş25 ı Araoauisuaj 1 0 J X taadauSıras 2 1 - •ntTrtsT 039 *»TrtS"(Y«™ 039 <rç* 745 *-raBb-w» 264 J M » I ;••: Ao " * Crt 6X fOaMSDyO 08S «•rt»r«.0a 236 AftaVatOıt 4tf -MaSgoda I5J0 A>raw»>î- an 22S A)«ıEwn 196 Aygaz 3C2 3İöş 29-50 M*na^ 2-2 Bir»» '32 B»Çmtr» 406 enMÇnmıı ıas aMoEMdn* 23! 9m»T «tad 348 B«t*s-'uitoY*. «25 BnsTssa 161 BotjÇonc 1"* EntMVaa IJM Bowanltera>ı<ır1C40 BouanYltPız 4;6 45c 520 2.80 08' 2"0 1.04 320 4:X :-55 i a 484 745 535 245 «50 12İ0 £60 148 454 5'5 2'4 086 1BB •m 314 54o:o 5J= 12" 480 '40 5İ5 244 4025 12-C 555 M-0 •46 450 5.25 284 DâE 2*4 •« 3.20 66S0C 5 7s i j o 4-90 '65 540 2.4* 4 X 12 « 583 ti20 •51 456 5İ5 280 087 2 T 104 3'6 65CÜ0 565 1J0 tte 7j5 3J5 İ45 40İ5 12* 5 "5 15« '50 BcynarMataa* Ekfnon;YSCIrt Lç*ana &/3a "nento 50 24f BssHotlnğ E a n r ! fcasGMVO rasHoUg MH8fa9W rfcYatSt M BBanmKırj "OODK ÎFn «ı 6J5 (sisı 2.80 IJGMYO 215 l$vzOn. : 66 ıjttr***! 115 0-ıOemt;** 284 Kxdan«q , KnanOtoiiotıv KnuTAOI s Koctololnc Krf«G« ' KbnMs1 KaıyaÇmnc ' MantnÇranm kbnaİAlıiyuu Itacs l NetHoöngıYef- laTrem , NetsTefekm. !0tanT*sS I OtıUsa l Otsfcr Fras Faa. a M Kaknna TTutoç TİHB ; 'arsaş f3!Kra s a » TascoKîps 186 1B5 238 2J5 360 346 45*5 « 7 5 •63 156 132 -89 106 1 « 1080 10 5C 4İB 4-4 21800 216 00 111 1 10 272 268 "30 *İS! 25» 24j » 1« 1J35 •610 -590 •30 1JS 218ü 2 1 » 122 120 078 07" 1610 1 5 * 6»; 640 5-80 5 T •30C ttOO 2310 229C •2SS 1 1 9 247 2« 163 161 2 * 2.56 tJ-SOO 1JBJ00 13*000 '50 ' 8 0 -6C T 1XCC SJXÛX 8.3OC00 6JC 64J SiO 2.8C 306 306 2 '5 222 218 2.66 ZSB V% '14 1-7 115 2İ4 232 293 4 50 4 76 4 68 7B5 715 ' 0 5 2.42 2"« 246 2İ4 266 264 1J0 U " 136 476 4İ4 478 0® 132 131 13500 '3800 13*30 288 292 28i •35 139 1 * 23 4C 24J0 352 4JC 348 366 24 00 4 10 362 201 6.10 Mzstt* 3000 «*ü»2jr»j Hottng ' 0 4 MedyaHokfng 690 MendaKT«sU 069 MensaUsnsucaî 120 Mtrio Oıda D76 1380 0.38 04 :J9 0*9 0.32 080 32.50 3300 32.75 785 8.0C ' 8 5 386 436 3,36 060 062 06C 252 256 252 5'5 5J0 İ2S ISJO t64C 1610 036 4i5 520 26" or 270 104 125 31S 0*9 65159 '80 567 '55 -2S 053 1J4 462 0.82 256 204 136 485 "55 536 24« 4C54 •223 5 72 1 4 * 145 38 K 38.J5 «30 47'5 5-0 505 487,588 &>U x2SB •3053-6 100F3 633.716 '28.356 1369J65 1-25 5TS 861470 280413 3O04'J36 319 9 r 59 551 323*3 332435- 4248480 •37 6B46 301295 65J26 1556166 483,868 1 42'2T 9 385 213a 3-2«S 566'66 2.254169 €1*338 '18J66 3O0 714 51743 5.87-J4S • a - 4 2 4 15SS7S 875273 415566 136123 30166- 4SL523 18.S2Sİ77 194,335 173 02* 190495 4*6 *-2 56017- 5066 « 88-553 2"836 28"225 SİM'411 810 885 • 1 1 " ' " 1 106520 2C224 16887*5 517*8 12*5,437 346J13 3'CO3 312S0' I7053S '45322 288433- 3 96'497 2-34181 '866'58 4133690 363492 3 9.805337 '38J37 3169600 2JZ2.746 6OB49.-42 24O350 263.62- 3*5025 885 9 « 58J74891 130 15C 132 7.5* 0"4 "21 250 XSİ 104 0.59 120 ar 866 093 -09" 056 183 2517 -96SS •-56340 •242 75c 3482İ6! 4333 789 2Uİ36 690166 76SZ6 88 te 23'662 36'825 15.64S 632 06t 2643-32 132 2.362843 11: 112 112 sjc 111 372 375 •« 366 •İ1 180 112 180 : 7- 0 *5 0 '6 168 - 6 ' 060 '67 2J- 231 -£43 232 15.10 '610 126 1597 117 1 Î 4 088 -13 2-6035 167J93 142374 665 700 650 690 1940 '9 70 '40 770 t234S3es 323663 1*K623 54-363 965110 1S8J4S 433*2.1*9 •4-46 759 13 364^4 Başbakan'ın Erdemir için söylediği 'Söküp götürecekler mi?' sözlerine sektörden tepki l^bancıya satışın zaran çok MÜRATKIŞLALI AIVK4RA-Başbakan Re- cep TsryjipErdoğan v e Malı- ye Bakanı Kemal Unakı- tan'ın Erdemir özelleştırme- sinde, "Yabanalar ahrsa te- sisleri söküp götürecekler mi?" savunmasına karşın, Karadenız Ereghsı Ticaret ve Sana_\T Odası Başkanı Ah- met İikoğlu "Biz deAKP'ye oj verdifc Biz de vatanı sevi- yoruz. Sanıyonun Başba- kan'ı ÖİB yanhş vönJendiri- jwr" dedı Adını açıklamak istemeyen bır sektor yetkili- • Demir-çelık sektörünün önde gelenleri, Erdemır'in yabancıya satışımn, kân yurtdışına kaçınna ve üretimi kısma gibi zararlannın olacağına dikkat çekerken ATO, hükümeti btr özel sektör işletmesine müdahale etmekle suçladı. si ıse "Bu kadar basitbir>ak- laşını olamaz. Zarar vermek içiıı tesisleri söküp götürme- ye gerek yok. Kâıînı transfer etsder, zor dönemlerde üre- timlerini Türkiye'den kıssa- lar yeter" dıye konuştu Demır-çelık ureticılen ve sanayıciler, Erdemır'in ya- bancılara geçışının, Türiaye açısından birkaçnedenle cıd- dı sıkıntı yaratacağı uyansın- da buJundu. Bu nederüer şöy- le sıralandj: Transfer fiyadaodırması: Alıcı firma bu yöntemle, Er- demır'ın urünlennı pıyasa değennın aJtında bir fiyatJa satın alabılır. Böylece yansı halka açık olan şırketın kân- nı kendı ana şırketleruıe ak- tarabihr. Isdemir yadnmı: Erde- mir"ı alacak şırket, Erde- mir'ın Isdemır'de yapması gereken 750 nuJyon dolarlık dönüşüm yatamını gerçek- Ieştırmeyebilır. Türkiye'run yassı çeük açığı oldugu ıçin bu dönüşüm döviz tasarrufiı ve sanayı açısından büyük önem taşıyor. Zor dönemJer faktörii: Yerli sanayıcıler, yabancı bır alıcının, üriin fiyatlanmn düşmesı halınde ana mer- kezlerindense, Erdemır'in üretımini kısabıJeceğını be- lırtıyor. Öte yandan Ankara Tica- ret Odası Başkanı Sinan Ay- gün, Başbakan TsryvipErdo- ğan'ın AKP Grubunda ER- DEMÎR'le ilgilı açıklanıala- rında ATO'yu hedef alması- na tepkı gösterdi. Aygün, ATO'nun ERDEMlR1 deki Yönetım Kurulu üyehğının AKP Hükümeti tarafından sona erdınldığınj, yenne de Başbakan Yardımcısı Ab- düllatif Şener'ın kardeşinın Yönetim Kurulu üyesı yapıl- dığını belırterek, "Bir özel sektörişletmesineshaset mü- dahale etnuştir" dedı. Eıı büyük organizasyon îstanbul, HABlTAT'ı gölgede bırakacakyeni bir organizasyona hazırlanıyor. Uluslararası MimarlıkKongresi 'ne 10 binin üzerinde mimar katılacak Ekonomi Senisi - KaJe Grubu Icra Kurulu Başkanı Zeynep Bodur, 30 Hazıran - 10 Temmuz tanhlen ara- smda Istanbul'da düzenle- necek olan Uluslararası Mi- marlık Kongresı'nuı (UIA), şimdiye kadar gerçekleşh- nlmış en büyük organizas- yon olacağını söyledi. Daha önce HABlTAT ıçın yaklaşık 3-4 bın kışinm Türkıye'ye geldiğini belır- ten Bodur, LJIA'ya 10 bınin üzennde uluslararası mı- mann katılımınm beklendı- ğını beluitı. MımarlarOda- sı'nın öncülüğü ve organı- zasyonu ile Büyükşehir Be- ledıye'sının ev sahiplığınde düzenlenecek ve 22'ncı Uluslararası Munarlnk Kongresi öncesı bir basın toplantısı düzenleyen Zey- nep Bodur, "Konferans do- la\ısı>1a vaklaşık 10 bin mi- mar. Türkive*nin düma külriir mirasuıa kaüolan. tasanm gücü \e çeşrtli sek- töıierin üninkrindcki kaü- teilebuhışacak"dedı. Kon- feransın ana sponsoru ol- duklannı hatırlatan Bodur, şunlan söyledi: "Kongre turizminden en az 3 milyar dolar geür sağ- lamamız gerekirken, 200 mihon dolar elde edÂoruz. UIA Kongresi'ne destek ve- riyoruz çünkü biziın etkin- lik alammıza gimor. O krt- leyi tanımamız ve fletjşimi- mizi güçlendirmemiz gere- Idyor. Biz bu projevi sosyal sorumlulıık olarak aigıhyo- ruz. 10bine vakmenteiektö- Kale Grubu İcra Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okya>. el, daha fazia dö\iz bırakan turist gelecek. Şimdiden 5 bin kayıt ahnnuş durumda. bu sayının onbini bulacağı- na inamyoruz. İstanbul'da- ki kimi oteüer dolmuş du- rumda. Sıradan bir turiste göre, gelen katıluncılann bt- rakacağj döviz beş, altı kat daha fazla olacakür. KaO- lım, sadece mimarlaıia sı- nırlı kalmavacak. Emlakpryasası uzmaıüa- m n da gelecek. Tanjtım ivi ohır w menuıun kairJarsa, turizmde katma degeri art- ürnuş olacağjz." Kongre ıçın dünyamn dort bıryamndan 10 bını aş- km mımar gelecek. 1948 yılından bu yana üç yılda bır gerçekleştınlen Uluslararası Mımarlık Kongresi ıçm 7 mılyon do- larlık bütçe aynlırken kong- re prpgramuıda çeşıtlı top- kuîtt, konferans ve soykşi- Kale, Ürdün'de yatınma hazırlanıyor Kale Grubu, yurtdışına açılmaya hazırlanıyor. Kale Grubu §ırketleri İcra Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, yann Urdün'e gıderek, bu ülkenin yatınm ımkanlannı araştıracak. Okyay. "Biz yurtdışına kesinökle açıiacağız. Ancak hangi ülke olacağı henüz befli degil. Öncetiğimiz Türkrve'ye yakın ülkeler" dedi. 2005 yıhnda yatmm yapacaklan ülkeyi beîırleyecekJerinı 2006'da ise seramik fabrikasını kurmaya başlayacaklarını vurgulayan Okyay, fabrika için 40 mılyon dolarlık yatınm yapacaklannı bildirdı. lenn yanı sıra, sergiler ya- nşmalar, geziler, mimarlık fuan, sosyal ve kultürel et- kmlıkJer ile dığer kentler- de düzenlenecek ön konfe- ranslar da yer alacak. Ana teması "Kentler: Mimarbğın pazar yeri" olarak belırlenen konfe- ransm Istanbul'ın tamtı- mında önemlı rol oynama- sı ve kongre turizminın ge- lışmesıne katkıda bulun- ması hedeflenıyor. 'Off-Shopezede'lere iyî haber • A.NKARA (Cumhuriwt Bürosu)- Anayasa Mahkemesı, tmar Bankası'nın mevduat kabul etme ıznının kaldınldığı tanhten öncekı 1 ay ıçınde off-shore hesaplannı viiitiçı mevduata donuşturen mudılere ödeme yapmayı engelleyen yasanın anayasanın eşitlik ve hukuk devletı ılkesıne aykın olduğunu bildirdı Anayasa Mahkemesı'nın iptal karannın gerekçesı Resmı Gazete'de \ r ayımlandı Anayasa Mahkemesı, mevduat sahıplennin soz konusu mevduatlannın Türkiye'dekı muhatap olduğu bankaya odenıp ödenmedığıni takıp etme zorunluluklannın bulunmadığını bildirdı ÇııkurovaveAffa Rus basımnda • MOSKOVA (AA) - Rus Alfa Telekom'un Çukurova Grubu ile bırlıktelığı. Rus basımnda genış yer aldı Vedomostı gazetesı, Alfa Telekom'un, Turkcell'in }iizde 13 22'lık hissesı ıçın 1 6 milyar dolar harcamaya hazır olduğunu duyurdu Haberde, Alfa'nın Turkcell hısselennı satın aknasmın asıl nedenının, Alfa Grubu'nun sahıbı olduğu Rusya'dakı "Megafon'" telefon operatonine ortak olan "Telıa Sonera'Va baskı \ r apmak olduğu da öne sunildu Ekonomı gazetesı Kommersant'ta da. Alfa'nın TurkceH"ı "Telıa Sonera'nın elınden kaptığına" dikkat cekıldı. TelıaSoneraCEO'su Anders Igel ıse gelışmelen talıhsızlık olarak nıtelendırdı ve haklannı korumak ıçın onlem alacaklannı belırtn. Kempinski 3 oteldaha açıyor Ekonomi Servisi - Türkıye'de Çırağan Palace'ı işleten Kempinski, Belek ve Bodrum'da birer otel, Istanbul'da da Kempınski Resıdences ile Türkıye'deki ışletme sayısını 4'e çıkaracak. Belek'te Akkanat Holding tarafindan yaklaşık 60 mılyon dolarlık yatınmla yapılan "Kempinski Hotel The Dome" ile Bodrum'da Aysır Turizm ve Inşaat AŞ'nın 50 mılyon dolara yaprığı "Kempinski Hotel Barbaros Bav" temmuz aymda hızmete gırecek. îstanbul Esentepe'de 2 kuleden oluşan ve yatınm maliyetı 100 milyon dolar olan Kempınskı Resıdences'm ıse Şubat 2007'de açılması planlamyor Kempinski Hotels operasyonlardan sorumlu başkanı .Vlichel .\watin Türkiye'dekı genışlemeyle ilgilı düzenlenen basın toplantısmda "Yabruncılann ilgisini çeken Türkiye, bizim için çok önemli bir pazar. Hiçbir problem y^şamadığunız. çahşanlaria hi diyaloglar kurduğumuz bir ülke" diye konuşru. Öncab & En Oeğşm Ağrttt ^m HsseM Kapan; Oûşût rûkset Kapanş % Otfiy. Hacm YORIM OZTİN AKGUÇ Bankaların 2004 Yılı Mali Pertormansları Türkiye BankalarBirliği'nin (TBB) verilenne dayar rak bankalara ılişkin bilgı aktarmayı sürdürüp 2004 lı mali performanslanni değerlendirmeye çalışacağı • Bankalarımız/n toplu olarak kârfan, bir oncekı y göre belırgın bır artış göstermemış, kârlılık oranlan i sınırlı dlçüde de olsa düşmüştür. Bankalarımızın toplu (konsolıde) dönem net kâria TCMB hariç 2004 yılında bir önceki yjla göre can yatlarla yaklaşık olarak yüzde 15.1 oranında artarî 5.610 tnlyon TL'den 6.456 trilyon TL'ye (6.456 mılyc YTL'ye) yükselmiştir. 2004 yılında TEFE'ye göre orte lama fiyat artışı yuzde 11.1 düzeyınde olduğundaı enflasyona göre düzeltılmış kâr artışı yüzde 3.6 düze yınde kalmaktadır. Bu artış da bır bolümü aynlan veı gi karşılıklanna göre bankalar üstündekı ortalama ver gı yükünün yüzde 30.3'ten yüzde 29.1 'e gerilemesin den kaynaklanmıştır. Gerçekten bankalann vergi ön cesi kârlan, canfiyatlarlayüzde 13.1 oranında artarat 8.036'dan (trilyon TL-mılyon YTL) 9.086'ya (trilyon TL mılyon YTL) yükselırken TEFE artışına göre düzeltıldı- ğınde, reel olarak ancak yüzde 1.8 oranında arttığı he- saplanmaktadır. USD bazında bakıldığında bankalann 2003 yılında 5.767 milyon USD olan vergı öncesı kârlan, 2004 yı- lında yıl sonu cari USD değen ile yüzde 17.9 oranın- da artarak 6.800 milyon USD'ye yükselmiştir. USD olarak net dönem kânnda artış ise yıl sonu USD de- geriyle yaklaşık yuzde 20.0 oranında olmuş, dönem net kân 4.831 milyon USD'ye ulaşmıştır. TL'nin USD karşısında değer kazanması USD bazında artışlan abartmıştır. Bankalar genelinde özkaynak kârlılığı (dönem net kâr/özkaynak oranı), bir önceki yıla göre yüzde 15.8'den yüzde 14.0'e gerilerken aktrf, (varlık) kâriılığı da (dönem net kân / varlık - aktrf toplamı oranı) yüzde 2.2'den hafifçe yüzde 2.1 'e gerilemıştır. Bu gerileyiş, özel sermayeli ticaret bankalanndan kaynaklanmıştır. • KamusaJ sermayeli ticaret bankalannın mali per- formanslan tyileşırken özel ticaret bankalannda kârlı- lık ve venmlılikfer azalmıştır. Kamusal sermayeli uç ticaret bankasının (TC 2üra- at, T. Halk ve T. Vakıflar bankalan) 2004 yılında dönem net kârlan can fiyatlarla yüzde 49.8 oranında artarak 1.730 tnlyon TL'den (milyon YTL) 2.682 trilyon TL'ye (milyon YTL) yükselmiştir. Söz konusu yıl ıçın yıllık or- talama TEFE artışjnın yuzde 11.1 olduğu dıkkate alı- narak donem net kân enflasyona göre düzeltıldığın- de, reel kâr artışı yüzde 34.8 oranında hesaplanmak- tadır. Bu gelışme sonucu. kamusal sermayeli ticaret bankalannda kârlılık oranlan da yükselmıştır. özserma- ye ya da öz varlık (öz kaynak) kârlılığı yuzde 18.7'den yüzde 26.6'ya yükselirken aktif kârlılığı da yüzde 2.2'den yuzde 2.5'e yükselmiştir. On sekiz özel sermayeli ticaret bankasmda ıse dö- nem net kân toplu olarak, can fiyatlarla dahi yüzde 3.2 oranında azalarak 2003 yılında 2.917 tnlyon TL'den (mılyon YTL) 2.825 trilyon TL'ye (mılyon YTL) genle- miştir. Enflasyona goredüzeltildiğınde kârazalışı, özel sermayeli ticaret bankalannda yaklaşık yüzde 13.0 oranında olmaktadır Reel kârazalışı beraberinde kâr- lılık oranlannda düşuşu de getirmıştır. özel sermayeli bankalarda özsermaye kârlılığı bir önceki yıla göre yüzde 13.9'dan yüzde 10.3'e gerilerken varlık (aktif) kârlılığı da yüzde 2.1'den yüzde 1.6'ya düşmüştür. özel bankalann kârlılık oranlannın kamusal sermaye- li bankalardan çok duşuk olduğu görülmektedir. Daha çok bankalar arası satın almalar, birleşmeler nedeniyle gundeme gelen yabancı bankalann mali performanslanna bakıldığında, on üç yabancı serma- yeli ticaret bankasının Türkiye'dekı faalıyetlerınden sağladığı toplu dönem net kân, 2004 yılında can fiyat- larla yüzde 32.5 oranında artarak 186 trilyon TL'den (milyon TL) 247 trilyon TL'ye (milyon YTL) yükselmiş- tir. TEFE artışına göre, enflasyon düzeltilmesi yapıldı- ğında yabancı sermayeli ticaret bankalannda reel kâr artışı yüzde 19.2 olarak hesaplanmaktadır. Bu artışa kuşkusuz, 2004 yılında mevduat toplama ıznı alarak, kalkınma ve yatınm bankası grubundan ticaret ban- kası grubuna geçen Deutsche Bank'ta etkilı olmuştur. Yabancı sermayeli bankalann özsermaye kârlılığı yüz- de 11.2'den yüzde 11.9'a, hafifçe yükselirken; varlık (aktif) kâriılık oranı yuzde 2.7'den yüzde 2.4'e gerile- miştir. Yabancı bankaların kârlılık oranlan, kamusal sermayeli ticaret bankalanndan daha düşük düzeyde bulunmaktadır. • Çalışan başına kâr, varlık, mevduat tutan kamu bankalannda, özel ve yabancı sermayelı bankalardan daha yuksektır. Aşağıdakı tabloda personel verimlıliğıni değer- lemede kullanılabılecek venler yer almıştır. Personel Başına Net Kâr Kamu özel Yabancı 67 37 42 Personel Başına Varfık (Aktrf) 2 709 2 288 1 760 (Milyar TL) Personel Başına Mevduat 2 088 1413 1055 Yukarıdakı çözumleme, kamusal sermayeli bankalar- da kârlılık ve venmliliğin 2004 yılında özel ve yabancı bankalardan daha yüksek olduğunu göstermektedır. ] TtHTraB» 59C JKKotoam 3<9 Jsas 5J5 ,~aM»ro 211 j Ufcer^oa 336 ı (JnveCınenc 130 ViMGMK) 530 VakkoT«sH 122 103 238 5.S5 314 5.5C 150 2- ! 396 045 130 2*8 853 6- s 340 222 1« !S6 4*4 I» 23i 232 610 3İ2 5.55 102 an •ffi 288 505 İX 3« 124 J 1T2 244 156 ÎSS 316 555 S 045 217 181 " S 2İ2 835 615 238 342 MB 2İ4 0S0 144 286 476 -042 İJB 240 3J4 254 C79 284935' 4ÜŞ95 625X124 1-53163 4417639 2-BŞ20 9O4İ62 400309 3*5,573 23976 72.-19 3216194 54371 15542179 '048806 •4037Î 25-437 ' zçt Krad Sıgcrta 2 1 - Vac* Kradl v*. Ot 0-K r«^-<:sato» 5.3C Yataş 125 Vaffir rn.va.0n 2 1 J Yınsa U ' 2 r t . B » 446 2. ULUSAL 2'4 032 520 •23 211 4375 135 444 Z2"1 094 533 128 222 46.50 138 '54 PAZAR 053 52J 123 212 •36 450 Jİ3 •û "4 16C •093 1 •"! -073 0.90 216 093 525 124 2.1" 45.Û* 136 450 212 S31 644530 36108 655 3/926: 326 458 "27205 806.347 SoıasiTeteM EgeProrl GedlıY*Ort Ipek Matbaaolık Cösâitı Pazan D97 399 12 282 2*6 284 2 7 ! 142 043 2İ2 04" 041 25C 0 » "48 04$ 05L 046 ;i9 0*9 5 70 336 "35 03- 03= 038 3X 53264 48024; r renf Ekonomi Pazan302 3W 3J6 302 MBKEZBJIMUaKUnJUtl 24ıuulUN2006 BSVİZ CM lABDDolan 1 AvTistralj-a Dolan 1 Damnaria Kronu 1 Euro 1 Ingılız Sterlını 1 ls\ıçrcFrangı 1 kveç Kronu 1 Kanada Dolan 1 KmertDtmn I Noncç Kroou 1 Sud AA Rnalı 100 İ3Ç)0o ^ enı i Vem tsra-1 Şekelj 13498 10427 021903 16316 24569 1 05"3 omı 10919 4 5S27 0 20569 036099 1239j 13563 10495 0.22011 1 6395 2469" 1064! 0 17501 I 0968 4 6431 020708 0 36164 İ.24" EFEKTİf I 5489 1 0379 021888 16305 2 4552 1 05i 7 0P3O9 108"9 4 5140 020555 035828 12349 13583 1 0558 022062 16420 24-34 1065 7 0T541 1 1010 4'12" 036435 12524 0 Î058 YATIRIM FONLARI 23 HAZİRAN 2005 FanAd DûnfajRyat Fart Dû*uFıyat Fark FonAdı ÇAPRAZ KÜRL/IR 12923 M n l p Dobn i--:'- OamnnartaKranı -ca?o 1İ366 6^96 3 7 * S.Ant Rıyilı 1 Etro: 1^088 ASODgltn 11*9 S -S209 UOOMan Borsa 13«^^ SEKBEST PlUS* (YTL) wş MjîŞ UODolan ' 1 ^ 0 'J590 Aın 16320 16360 lno*Ste*ı 2^50 2 4 ^ toiçfjFJjngı 'J5X 1J670 »AyarAJn 3<0 S20 CuıMn 1X30 129» SECElll F1İZLEI TöJitkRecc 1425 )0-3amW«E30-xi["r2SE CH -arar*-anALt3! CD1123 C ; Pi2k SaaBar A «BjCErt 1MB3S 3 " k 34 21-7 crses C"' C 318553 Fark FonAdı DûnUF|yal Fark cBTç ııiaı "31544S 3-J329E' 1013B8 ÜttetmiflVl^n 00**1146 *afi>ı 40ü 0239675 !'45Ş! 5İ3Ş581 _ ÖÖB6517 9"32S90< 1314CD" ar* 3C-* ar* [36* LOE* 10M 'Ö51 - •£3* C.35* am* Grat-3tSrYor Şt T l :3t"C* -103* U»n---taTmf*5m IJ*2J23 <!»* 130(3+8 BıBj-terc; )J1"030 •••* «6mas İ*"l E.RC Ejanırcl 0 CO9« -0 OT lt 5 Bfc3f Yor Şt E t « -S 3C1Î62-33'» •C45* 455» T* <at ıcn -fe 9*Ji*5jnc C01W HSSCYstSJ'B 8FS» 1242SC9 CH059" 0333133 3136*1 oasar 0ÜH279
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog