Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

24 HAZİRAN 2005 CUMA CUMHURİYET SAYFA H Atıriiıl dishabfncumhuriyet.com.tr 11 Iran'da halk bugün cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu için sandık başına gidiyor Rafsancani para dağıtacakDış Haberler Servisi- Iran'da halk, bugün cumhurbaşkanlığı seçiminin ikincı turu ıçin sandık başına gidi- yor. tkinci turda "pragmatist, ıhm- b muhafazakâr" eski Cumhurbaş- kanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani ile "sertlik yanlısı muhafazakâr" Mahmud Ahnıedinecad yanşacak. Son kamuoyu yoklamalan, iki ada- yın başa baş gittiğini gösteriyor. Rafsancani, seçilirse ekonomik refah ve dış dünyayla yumuşama dönemine girileceği sözü vererek Iranlılara milyarlarca dolar dağıt- mayı vaat etti. Onceki akşam TV 'de konuşan Raf- sancani. "her aileye özelleştirilecek devlet kuruluşlanndan 100 milyon riyallik (yaklaşık 11 bin dolar) hisse senedi dağrtacağmı" söyledi. • Seçimde Mahmud Ahmedinecad'a karşı yanşan eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani, her aileye özelleştirilecek devlet kuruluşlarmdan 11 bin dolarlık hisse senedi dağıtacağmı söyleyerek refah sözü verdi. Rafsancani, "Iran'da 14 milyon di. Bugünkü seçimle 1979 Iran Is- medinecad ise yüzde 19.5 oranın- aile bulunduğunu, o halde dağıüla- cak paranmyaklaşık 155 mihar do- lar olacağını, ailekrin 100'er nıihon riyallerini 10 yıl içinde peyderpey geri ödeyeceklerini'' kaydetti. 3 milyondan fazla işsiz var Rafsancani, işsizlere de her ay 800 bin-1.5 milyon riyal ödeme yapıla- cağını anlattı. Iran'da 3 milyondan fazla işsiz bulunuyor. Dünkü gazetelerde, halkın "ülke- nin tüm gücünü ve sermayesini, iç- dış sürtüşmelere harcamayan bir cumhurbaşkanı" istediği kaydedil- lam Devrimi'nden sonra cumhur- başkanı ilk kez ikinci turda seçilmiş olacak. Daha önce cumhurbaşkan- lığı için yapılan 8 seçim, birinci tur- da sonuçlanmıştı. Yaklaşık 47 milyon seçmenin 3 milyon 772 binini lise öğrencileri oluşturuyor. Seçimin 17 Haziran'da yapılan ve katılımın yüzde 62 oldu- ğu birinci turunda, 7 adaydan hiç- biri, oylann yüzde 50'sinin bir faz- lasını alamaması üzerine, seçim ikin- ci rurakalmıştı. îlk turda Rafsancani yüzde 21, es- ki Tahran Belediye Başkanı Ah- da oy almıştı. 25 kişi tutuklandı Öte yandan. seçimin ilk turuna hi- le kanştırıldığı iddialanyla ilgili ola- rak, biri askeri görevli olmak üzere 25 kişi tutuklandı. Resmi haber ajan- sı ÎRNA, tçişleri Bakanlığı'na daya- narak verdiği haberde, tutuklama- lann, CD ve diğer malzeme dağıtı- mıyla ilgisi olduğunu belirttı. Ele geçirilen seçim malzemesi arasında 20 bin broşür bulunduğu belırtilen haberde, ıstihbarat, polis ve yargı erki görevlılerinden oluşan ortak ko- mitenin en az 44'ü askeri personel- le bağlantılı, 148 ihlal iddiasını araş- tırdığı kaydedildi. ÎRNA, tutukla- nanlar arasında bir askeri görevli ol- duğunu bildirdı. Tutuklanan aske- rin, seçimde Ahmedinecad'a destek verdiği düşünülen muhafazakâr Dev- rim Muhafızlan Ordusu (DMO) ya da Besic (gönüllü milis) üyesi ola- bileceği belirtiliyor. Seçim ihlalleriyle ilgili tutukla- malann, seçimin ilk turunda sürp- riz biçimde Rafsancani ile ikinci tu- ra kalan Ahmedinecad lehine seçim ihlalleri ve suiistimaller yapıldığı iddialannı desteklediği kaydedili- yor. Rafsancani, seçim ihlali yapan kişilerin, kendine karşı milyonlarca CD dağıtmak ıçin kamu kaynakla- rmı kullandığını söylemişti. ULGARİSTAN SEÇÎMLERİ Sosyalistler zafer bekliyorftş HaberlerServisi- Bul- garistan yann yapüacak par- lamento seçimlerine hazır- lanırken sosyalıstlerin se- çimden birinci parti olarak çıkması bekleniyor. Ülkede seçim sonrası oluşacak si- yasi tabloda Bulgar Türkle- rinin en büyük partisi Hak- lar ve Özgürlükler Hareke- ti de belirleyici olacak. Bul- garistan'da 6 milyon 700 bin seçmen bulunuyor. 22 parti ve koalisyonun katılacağı seçimlerde, 240 sandalyeli parlamento için 6666 aday yanşacak. Son kamuoyu araştırmalan, 22 parti ve koalisyondan sade- ce 7'sinin yüzde 4 olan se- çim barajını aşarak parla- mentoda temsil hakkı elde edeceğini ortaya koyuyor. Kamuoyu araştırmalanna göre, Bulgaristan Sosyalist Partisı (BSP) liderliğinde- ki "Bulgaristan Koansyo- nu", Başbakan Simeon Sakskoburgotski'nin lideri olduğu iktidar partisi îkin- ci Simeon Ulusal Hareketi (NDSV), Hak ve Özgürlük- ler Hareketi (HÖH-DPS), Birleşik Demokratik Güç- ler (ODS), Bulgaristan Halk Birliği (BNS) koalısyonu, Güçlü Bulgaristan İçin De- mokratlar (DSB) partisi ve aşırı milliyetçi. ırkçı ATA- KA yeni parlamentoya mil- letvekili gönderebilecek. Tüm kamuoyu araştırma şirketleri, BSP'nin seçimler- den birinci parti olarak çı- kacağını ortaya koyuyor. Değişik araştmnalara gö- re, BSP 95-110 mıllerve- külığı kazanacak, ancak tek başına iktidara gelecek ço- ğunluğu elde edemeyecek. BSP'nın,HÖHilekoalıs- yon kurabileceği belirtili- yor. Bir önceki seçimlerde 240 sandalyeli parlamento- da 120 milletvekilliği ka- zanan eski kral Sakskobur- gotski'nin lideri olduğu NDSV'nin büyük oy kaybı- na uğTaması bekleniyor. Araştırmalara göre, NDSV ancak 60-65 milletvekilliği kazanacak. Sakskoburgotski özellik- le makro ekonomi alanında başanlı oldu. Ancak ülke- yi Avrupa Birliği (AB) ka- pısuun eşiğine getiren ve NATO üyesi yapan eski kral aynı başanyı yolsuzluk ve yoksullukla mücadelede gösteremedi. HÖHyineküit parti Liderliğini Ahmet Do- ğan'ın yaptığı HÖH büyük bir sürpriz yaşanmazsa par- lamentoda yine kilit parti konumunu koruyacak 2001 seçimlerinde 20 milletve- killiği kazanan HÖH'nin bu seçimlerde milletvekili sayısını 25'e yükseltmesi bekleniyor. NDSV'nin sos- yalistlerle koalisyona gir- meyeceğini açıklaması. HÖH'nin yeniden iktidar ortağı olma şansını arttın- yor. Türkiye'den gelecek oylarla HÖH'nin 5 millet- vekilliği daha kazanabilme olasıhğı da var. HÖH'ye Türkiye'den 60 bin oy ge- lirse millerveküi sayısı 30'a kadar yükselebilir. Brüksel'de önceki gün yapılan Irak'm Geleceği konferansının ardından Bağdat art arda padayan bombalarla sarsıldı. (Fotoğraf: AP) Başkenttepatlayan bombalar çoksayıda kişinin ölümüneyol açtı Bağdatsavaş alanına döndüDış Haberler Servisi - Irak'ın başkenti Bağdat 'ta dün sabah bomba yüklü araçlar- la düzenlenen 3 saldında en az 17 kişi öl- dü, 69 kişi de yaralandı. Saldınlar, Brük- sel'de yapılan Irak'ın Geleceği konferan- suıda 80 ülkenin Irak'a destek sözü ver- mesinden ve ABD'nin direnişçilere yöne- lik Suriye suun yakınında yürüttüğü ope- rasyonu bitirdiğıni açıklamasından bir gün sonra gerçekleşti. Dün bombalarla sarsüan Bağdat savaş alanına döndü. îlk bomba yüklü araç, Bağ- dat'ın ahşveriş merkezlerinden Karrada böl- gesindekı bir Şii camisinin önünde patla- dı. Olayda en az 7 sivil. 6 Irak polisi öldü. Kısa süre sonra aynı bölgede polis kara- kolu yakınındaki devriyeyi hedef alan bir intihar komandosunun aracını havaya uçur- ması sonucu en az 3 polis öldü. Birkaç da- kika sonra ise bir hamamın önünde bom- ba yüklü bir araç patladı. Ardından Kar- rada'da yine bir cami önünde patlama ol- du. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Bağdat'ın kuzeyinde meydana gelen sal- dında 2 Irak askeri ve bir sivil öldü. Ku- zeydeki Tuz Hurmatu'da ise ABD konvo- yunun hedef alındığı saldında 1 Iraklı öl- dü. Önceki akşam da Bağdat'taki bir Şii böl- gesinde meydana gelen patlamalarda 18 ki- şi yaşamını yitirmişti. Böyleükle Irak'ta son 12 saatte meydana gelen şiddet olaylann- da ölenlerin sayısı 40'a yaklaştı. Geçen salı günü Ramadi'de 3 ABD as- kerinin öldüğü açıklandı. El Kaide'nin Irak kanadı, Suudi Arabis- tan'uı arananlar listesinde bulunan üst dü- zey Suudi militan Abdullah Muhammed El Raşid'ın öldürüldüğünü duyurdu. Ör- güt tarafindan bir internet sitesine gönde- rilen bilgide, El Raşid'in, ABD güçleriy- le Kaim'de çıkan çatışmada öldürüldüğü kaydedildi. BIÇAK SIRTI EROL MANİSALI Stratejik Ortaklık mı? Stratejik Sömürge mi? Türkiye'nin, ABD'nin stratejik ortağı olduğu, bil- dim bileli temcit pilavı gibi ısıtılıp ısıtılıp pompala- nır. Bu bir beyin yıkama meselesidir. Medyanın konuyu rnanşetlere taşıyıp tarbşır gö- rünmesi, insanlann "acaba" sorusunu sormala- nnayol açar. Insanlar bazen, "Türkiye stratejik or- tak da, acaba ben mi farkında değilim" diye dü- şünmeye başlar. - ABD ile stratejik ortaklık "meselem'ız"', Aziz Ne- sin'lik bir kara mizah konusudur. Halkla alay eden yönetimlerin aldatmacasıdır. Aynen AB üyeliği- miz gibidir. Ortada normal bir adaylık süreci ol- madığı halde Türkiye'yi özel statüye götürecek bir görüşme süreci "Avrupa yolunda Türkiye" yala- nı ile pazarlanır durur. AB'ye üyelik gibi ABD ile stratejik ortaklık da sa- nal bir konudur. Halkın kandırılması, AB'ye ve ABD'ye tek yanlı bağlanma sürecinin aksamadan yürütülmesi için pazarlanan bir aldatmacadır. Gazete manşetlerinde, televizyon ekranlann- da her gün "AB'ye üye oluyoruz", "ABD'nin stra- tejik ortağıyız" tartışmalan Nasreddin Hoca'nın eşeğinetaktığı "yeşilgözlük" misali kullanılır du- rur. Nasreddin Hoca'nın merkebi yerine konan halk da, acaba, diye düşünmeye başlar! AB'ye girdik de ben mi fark etmiyorum der ve kafası iyice ka- nşır. Sonra AB'den 20 milyar Avro'luk dış ticaret kazığını sırtından yiyince, bizim bir yere girmedi- ğimizi el yordamıyla da olsa hissetmeye başlar. - Tabii ABD'ye stratejik ortaklık biraz daha kar- maşıktır. Bu "stratejik" sözünü istediğinizyöneçe- kebilirsiniz. Bir zamanlar üs mü, tesis mi diye yıl- laryılı tartıştık. Irak'ta ve Güneydoğu'da insanla- nmız öldürülmeye başlayınca bunlann "emperya- lizmin üsleri" olduğunu fark ettik. - AB ile özel statüyü de "imtiyazlı ortaklık" di- ye yutturmaya kalkanlar çıkmadı mı? Sömürge- leşmeyi bile "imtiyaz" diye pazarlayanlara ne di- yelim; vatan haini mi, dolandıncı mı, şarlatan mı? Limuzin'de aşk başkadır... Ancak ABD ile stratejik ortakhğın bir limuzin ara- bada belirlendiğini yeni öğreniyoruz. Tabii, böyle bir stratejik ortaklığa ancak limuzinde karar veri- lebilir, TBMM'de tartışılıp verilecek değil ya... "limuzin ortaklığı" da tartışmaya açık bir ortak- lıktır. Istediğiniz kadar çekip uzatabilirsiniz. Watt Disney'in karton filmlerinden birinde hiç unut- mam, tavşanlaavcı arasında geçen, "ördekmev- simi-tavşan mevsimi" tekerlemesi vardır. Strate- jik ortaklık da aynen bunun gibi; birileri stratejik or- taklık derken diğeıieri "adi ortaklık" tezini teker- ler durur. Işin aslında isefiilen "stratejiksömürge- cilik" yürürlüktedir. Dikkatler üs mü, tesis mi gibi tekerlemeler üzerine çekilirken birileri malı alıp gö- türür. Stratejik ortaklıkta, kafamıza çuval geçirildiği zaman ortakhğın "adi ortaklık" olduğunu anlarız, uyanınz. Ama AB ile ilişkilerde kimin nereye girdi- ğini pat diye göremeyiz ve anlayamayız. - Dış ticaret açığı yavaş yavaş bizi boğacak dü- zeye çıkar. - En güzel sahillerimizi hissettirmeden ellerine geçirirler. - Eğitimimiz, okullanmız onlara bağlanır. - Aydınlanmız kullan, köleleri haline gelir. - Borsalar, bankalar ve siyasetçiler Brüksel'den yönlendirilir. Uyuşturucu gibi yavaş yavaş içimize girip tes- lim alırlar ve sonunda iş işten geçmiş olur. Işte bu nedenle gazetelerin yazdıklanna, televizyonlann söy- lediklerine fazla takılmadan, kalan aklımızı kullan- mamız gerekir. ümuzinlerde doğan gayri meşru ortaklıklan yır- tıp atmalıyız... Türkiye'yi AB'ye tek yanlı bağlayan belgeleri ortadan kaldırmalıyız... Tabii en başta bunlann karannı verecek halkçı yönetimleri işba- şına getirmek gerekiyor... www.istanbul.edu.tr/iktisat/emantsali YUMUKTALIKİCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL AÇIK AKTIRMA tLAM DosyaNo:2001 158 Saabnasına karar verflen gayrimenkulflB dnsi, kıymeti, adedi, evsafi: 1- Yumurtalık ilçesi. Kırmızı Dam Köyü, 12 parsel sayılı, killi-tınlı kırmızı toprak, boz renkli üzerinde kuru tanm yapılan dördüncü sınıf bir tarun arazisi olan ve bölge- de yetiştınlen buğday, pamuk ve ayçiçeğı yetıştirilmesi mümkün olan dönümünün 700,00 YTUen 28400,00 m2'lik tamamının değeri olan 19.880,00 YTL üzennden birinci satış günü olan 15.07.2005 günü saat 15.00'ten 15.10 arasında, 2- Yumurtalık ilçesi, Kırmızıdam Köyü, Köy ıçı mevkiındeki 109 parsel sayılı 2200.00 m2"lık arsanın üzenne yapılnuş iki katlı yığma kargir binanın zemin kahnın 2 oda, mutfak. banyo ve VVC'den ibaret ıçi ve dışı sıvalı ve kıreç badanalıdır. elektrıkı ve suyu mevcut birinci katın (zemin), iş evi olarak kullanılır durumda olan ikinci katı- nın 4 oda, salon, banyo, VVC'den ibaret olup. elektriğı ve suyu mevcut 130.00 m2 otu- rumundakı yerin toplam birinci ve ikinci katla birlikte ve arsa değeri ile birlıkte 15.600,00 YTOien 15.07 2005 tarihınde saat 15.20'den 15.30"a kadar satışı yapda- caktır. Satış Şartlan: 1- Satışın binnci günü olan 25.07.2005 Pazartesi günü saat 15.00'ten 15.30 arasında ayn ayn Yumurtalık lcra Müdürlüğu'nde açık artırma yo- luyla yapılacaktır. Bu artmnada tahmın edilen kıymetın %60'ını ve rüçhanh alacakla- n mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile üıale olunur. Böyle bir bedelle alı- cı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü bakı kalmak şarüyla 04.08.2005 Persembe gü- nü saat 15.00 ile 15.30 arasında ikinci artınnaya çıkanlacaktır. Bu arnrmada da bu mıktar elde edilmemışse gayrımenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ılanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki. artırma bedelimn malın tahmin edilen kı\-metınin %40'ını bulması ve satış isteye- nin alacağtna riiçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka, pa- raya çevırme ve paylaştırma masraflannı geçmesı lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artınnaya iştırak edeceklerin. tahmın edilen kıy- metin %20 si nisbetinde pey akçesı veya bu miktarda milli bir bankannı teminat mek- tubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı ıstedığinden 10 günü geçme- mek üzere mehil verilebılir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aıttir. Bınkmış vergiler bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahıbi alacaklılarla dığer ilgilıle- rin (*) bu gayrımenkul üzenndekı haklannı hususıyle faiz ve masrafa dair olan iddi- alannı dayanağı belgeler ile on beş gün ıçınde dau-emize bıldinlmeleri. Aksi takdırde haklan tapu sıcili ile sabıt olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- îhaleye katılıp daha sonra ihale bedelinı yatırmamak suretıyle ıhalenin feshıne sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve dı- ğer zararlardan ve a>Tica temerrüt faızmden müteselsılen mesul olacaklardır. îhale farkı ve temerrüt faizı aynca hükme hacet kalmaksızm dairemizce tahsil olunacak. bu fark varsa öncelikle teminat bedelmden alınacaktır. 5- Şartname. ılan tanhinden itıbaren herkesın görebilmesı ıçin dairede açık olup masraf venldıği takdirde isteyen alıcıya bir ömeğı gönderilecektır. 6- Satışa ıştirak edenlerin şartname>i gönnüş ve münderecatını kabul etmış sayıla- caklan a>nca 1İK 127 maddesı gereğüıce işbu gaynmenkul satış ilanı tapu hanci tüm ve tapu kaydında ılışığı bulunan adlanna teblıgat çıkanldığı halde teblıği edilemeyen tüm alakadarlara üanın teblıgi olmak kaydıyla isteyenlenn 2001/158 sayılı dosya nu- marası ile müdürlüğümüze baş\xırmalan ılan olunur 14.06.2005 (*) llgıliler tabırine ırtıfak hakkı sahıpleri de dahıldır. Basuı: 29052 TC YUMUKTALIKİCRA MCDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA ÎLAM Dosya No: 2004 76 Sanlmasına karar verilen gayrimenkulün dnsi, kıymeti, adedi, e\-safı: 1- Yumurtalık ilçesi, Kaldınm kasabası. Cennetören mevkiındeki 60 parsel sayılı 232750,00 m2'lik yörede yetiştirebilen tanm ürünlerinin tamamının yetıştirmeye el- verişli tarlamn borçlunun hissesi olan 150875 242742 hisseden 144.665.00 m2'sınin dönümü 1.200,00 YTEden 173.597,43 YTL üzennden aşağıdakı günlerde saat 14.00- 14.10 arasında, 2- Yumurtalık ilçesi, Kaldınm beldesi, Körpınar mevkiindeki 6 parsel sayılı 102.625.00 m2'lik yöredeki yetiştirilebilen tanm ürünlerinın tamamının yetiştirmeye elvenşlı borçlu hissesine düşen 12'24 hisseden 51.313,00 m2 hissenın dönümü 2.100,00 YTL'den 107.756,25 YTL üzennden aşagıdaki günlerde saat 14.20'den 14.30 arasında, Saüş Şartlan: 1- Yumurtalık lcra Müdürluğu'nde açık artırma yoluyla 01.08.2005 Pazartesi günü saat 14.00'ten 14.30 arasında yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin °'o60'ını ve rüçhanlı alacaklan mecmuunu ve satışm asraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kal- mak şartıyla 11.08.2005 Persembe günü aynı saatlerde aynı yerde ikinci artınnaya çı- kanlacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edılmemışse gaynmenkul en çok artıra- mn taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ılanında göstenlen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmın edilen kıymeti- nin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağma riiçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi la- zımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artınnaya ıştirak edeceklerin, tahmın edilen kıymetin %20'si nisbetinde pey ak- çesi veya bu miktarda millı bir bankamn teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para ıledir, alıcı istedığinden 10 günü geçmemek uzere mehıl venlebilır Tellali- ye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aıttir. Binkmış vergiler bedelin- den ödenir. 3- Ipotek sahibı alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gaynmenkul üzerindeki haklan- nı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde daıremize bıldırilmelen. Aksı takdirde haklan tapu sıcili ile sabıt olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- îhaleye katıhp daha sonra ihale bedelini yatırmamak surehyle ıhalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve di- ğer zararlardan ve aynca temerrüt faızınden müteselsılen mesul olacaklardır ihale farkı ve temerriit faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan itıbaren herkesin görebılmesi ıçin dairede açık olup masraf veril- dıği takdirde isteyen alıcıya bir örneğı gönderilecektir 6- Satışa ıştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayıla- caklan aynca IİK.127. maddesı gereğınce işbu gaynmenkul satış ilanı tapu haricı tüm ve tapu kaydında ilişiği bulunan adlanna teblıgat çıkanldığı halde teblıği edilemeyen tüm alakadarlara ilanın tebliğı olmak kaydıyla isteyenlenn 2004/76 sayılı dosya nu- marası ile müdürlüğümüze başvunnalan ılan olunur. 09.06 2005 (*) Ilgililer tabirine ırtifak hakkı sahıpleri de dahıldır. Basın: 29073 TC YUMURTALIK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTTRMA İLANI Dosya No: 200478 Sablmasına karar verilen gayrimenkulün dnsi, kıymeti, adedi, evsafi: 1- Yumurtalık ilçesi, Asmalı Köyü, köy cıvarı mevkiındeki 29 parsel sayılı, 61875,00 m2"lik yörede yetiştirebilen tanm ürünlennin tamamının yetiştirmeye elve- rişli tarlanın borçlu adına kayıth olup dönümü 21.500,00 YTL'den 154.687,50 YTL üzerinden aşagıdaki günlerde saat 11,40'tan 11 50 arasında, 2- Yumurtalık ilçesi, Forlar Göbeören köyü. Bucak mevkiındeki 4 parsel sayılı 97.625.00 m2'lık yoredekı yetıştinlebilen tanm ürünlennm tamamının yetiştirmeye elverişli borçlu hissesine düşen 9'60 hisseden 14.644,00 m2 hissenin dönümü 3.000.00 YTL'den 43 931.25 YTL üzerinden aşagıdaki günlerde saat 13.20'den 13.30 arasında. Satış Şartlan: 1- Yumurtalık lcra Müdürlüğu'nde açık artırma yoluyla 01.08.2005 Pazartesi günü saat 11 40"tan 13.30 arasında yapılacaktır. Bu artırmada tahmın edilen kıymetın %60'ını ve rüçhanh alacaklan mecmuunu ve satışm asraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü bakı kal- mak şartıyla 11.08.2005 Persembe günü aynı saatlerde aynı yerde ikinci artırmaya çı- kanlacaktır. Bu artırmada da bu mıktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok artıra- nın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ılanında göstenlen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar kı, artırma bedelinin malın tahmın edilen kıymeti- nin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına riiçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesı la- zımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştırak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nisbetinde pey ak- çesı veya bu miktarda mılli bir bankanın teminat mektubunu vermelen lazımdır. Satış peşin para ıledir. alıcı istediğinden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebtlir. Tellali- ye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan ahcıya aittir. Bırikmiş vergiler bedelin- den ödenir 3- Ipotek sahibi alacaklılarla dığer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzenndeki haklan- nı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemıze bildinhneleri. Aksi takdirde haklan tapu sicıh ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- îhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenın feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefillen bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve di- ğer zararlardan ve aynca temenüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerriit faızi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden ahnacaktır. 5- Şartname, ilan ıtibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masraf veril- diğı takdirde isteyen alıcıya bır örneği gönderilecektır. 6- Satışa ıştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmış sayıla- caklan aynca 1İK.127. maddesi gereğince işbu gayrimenkul satış ilanı tapu hancı tüm ve tapu kaydında ilişiği bulunan adlanna tebligat çıkanldığı halde teblıği edilemeyen tüm alakadarlara ilanın tebliği olmak kaydıyla isteyenlerin 2004' 78 sayılı dosya nu- marası ile müdürlüğümüze başvurmalan ılan olunur 09.06.2005 (*) Ilgililer tabirine ırtifak hakkı sahıpleri de dahildir. 9.6.2005 Basın: 29074
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog