Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 HAZİRAN 2005 CUMA 10 dishab@cumhuriyet.com.tr Kfbrıslı Rum'dan iltica talebi • LEFKOŞA (AA) - Kıb- nslı Rum Themıstoklis Georgiu, Kıızey Kıbns Türk Cumhuriyetı'ne (KKTC) geçerek iltica ta- lebinde bulundu. 1974'ten beri sağlık somnlan nede- nıyle ışsiz olduğunu ve sosyal güvencesi olmadıgı içın kanser olan kardeşine bakamadığını anlatan Ge- orgiu, Rum devletınin yap- tığı bütün yardım başvuru- lannı reddettiğini kaydetti. KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'tan yar- dım isteyen Georgiu, iltica ıçin gerekırse sünnet olabi- leceğini söyledi. Muşluoğlu için girişim • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Irak'ta kaçınlan Tiirk işadamı Ali Muşluoğ- lu'nun serbest bırakılması içın Dışışleri Bakanlığı devTeye girdi. Dışişleri Sözcüsü Namık Tan, basın toplantısında, Türkiye'nın Bağdat Büyükelçıliği'nden, Ali Muşluoğlu'ndan 19 Mayıs tarihinden bu yana haber alınamadığının öğre- nildiğini, 22 Mayıs 'ta Irak ve ABD makamlanyla Re- hine Çalışma Grubu'na bil- gi venlerek yardım talebın- de bulunulduğunu anlattı. Guantanamo'ya gipiş yok • CENEVRE (AA) - ABD, Guantanamo Cezaevi'nde incelemelerde bulunulması- na yöneiik BM talebine ya- nıt vermeyı geciktiriyor. BM uzmanı Manfred No- wak, ABD'nın, Guantana- mo'daki terör zanlılannın ziyaret edilmesi yönündeki başvurulanna halen yarut vermediğıni söyledi. Guan- tanamo'daki tutsaklann du- rumunu kontrol etmek iste- yen BM, başvuruyu nisan ortalannda yaptı. Afganistan'da kn okulu yakıldı • KÂBtL (AA) - Afganis- tan'da sılahlı bir grup, bir kız okulunu yaktı. Salı ge- cesi Logar'daki kız ilkoku- luna gelen saldırganJar gaz dökerek bınayı ateşe verdi- ler. Afgamstan'da Taliban rejiminin yıkılmasından sonra kız okullanna birçok saldın oldu. Taliban reji- minde kızlann okula git- mesi yasaktı. ABD'den Kuzey Kore'ye yardım • VVASHESGTON (AA) - ABD. Kuzey Kore'ye 50 bın ton gıda yardımında bulunacak. Dışişleri Bakan- lığı sözcüsü Adam Ereli, ABD'nin Dünya Gıda Programı'nın talebi doğrul- tusunda, Kuzey Kore'ye 50 bın ton gıda yardımı yapa- cağını. yardımın bu ülkenin nükleer silahlanma progra- mından vazgeçmesiyle ilgi- li olmadığını söyledi. îstanburdaki 7. Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda GOP tartışıldı 'Sorunun kaynağı ABD'MtNE ESEN / CEREN EREN ABD'nin Genişletilmiş Or- tadoğu Projesi (GOP) dün Is- tanbul'da masaya yatınldı. An Hareketi tarafından düzenle- nen "GenişleuTmişOrtadoğu'da DemokratikJeşme ve Güven- Bk" konulu 7. Uluslararası Gü- venlik Konferansı'nın illc gü- nünde, NATO Afganistan Kı- demli Sivil Temsilcisi Hikmet Çetin, ANAVATAN Genel Baş- kanı Erkan Mumcu. AKP Iz- mir milJetvekili Zekeriya Ak- çam, Azerbaycan muhalefetin- den îsa Gamber ve Ali Kerim- B'nin de aralannda olduğu ta- nınmış isimler konuşma yaptı. Çenn, genişletilmiş Ortado- ğu'da demokratikleşme ve ka- lıcı güvenlik sağlanması için ekonomi boyutunun da eklen- mesi gerektiğini söyledi. As- ya ve Kuzey Afrika'nın bü- yük tasmını kapsayan geniş- • An Hareketi 'nin düzenlediği konferansta konuşan Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Anboğan, yaşanan sıkıntılann nedeninin ABD'nin Ortadoğu insanını anJamak için çaba harcamaması olduğunu söyledi. Hikmet Çetin, reformların içeriden desteklenmesi gerektiğini belirtti. letilnüş Ortadoğu bölgesinin uzun yıllar kendi içine kapalı yaşadığını belirten Çetin, böl- genin iç dinamiklerinin, Do- ğu ve Batı bloklan arasında süregelen gerilimin etkisiyle şekillendiğini ifade efti. Hedefler farklı Çetin, 11 Eylül'ü izleyen dönemde demokrasi, güvenlilc, özgürlük ve refah alanında ge- rekli düzenJemeyi sağlayama- yan ülkelerın büyük ölçüde İslam ile özdeşleştirilmeye ça- hşıldığını vurguladı. Bölge ül- kelerinin hedeflerinin farklı olduğunu vurgulayan Çetin, başan içinreformlanniçeriden desteklenmesi gerektiğini be- lirtti. Mumcu, güvenligin kü- resel bir sorun olduğunu be- lirterek, iki kutuplu dünyanın sona ermesinden sonra 11 Ey- lül saldırılarımn, küresel gü- venliğin sağlanmasmda işbir- liginin önemini bir kez daha gösterdiğini söyledi. ABD'nin liderliğinde sür- dürülebilir güvenlik, refah ve demokrasinin sağlanması için GOP'un yürütüldüğünü dile getiren Mumcu, demokratik- leşme ve küresel güvenlik ara- sında bağlantı bulunduğunu \urguladi. Akçam, Türldye'nin GOP'un bir parçası olarak gös- terilmesinin ilginç olduğunu dile getirerek Türldye'nin de- mokratik, insan haklanna say- gılı ve A\Tupa'nın bir parçası olduğunu söyledi. 'Değişim gerekü' Bilgı Üniversitesi Sosyal Bi- limler Enstitüsü öğretim üye- si Dr. Deniz Ülke Anboğan ise, Ortadoğu"da değişimin çok gerekli olduğuna herkes gibi inandığını söyleyerek insan haklan ka\Tamını benmerkez- ci bır özgürlük anlayışıyla sı- nırlandırmanın yanlış olduğu- nu belirtti. En temel ınsan hakkının adil bir dünyada yaşama hakkı ol- duğunu vurgulayan Anboğan, yaşanan sıkıntılann nedeninin ABD'nin Ortadoğu insanını anlamak için çaba harcama- ması olduğunun altnıı çizdı. Azerbaycan'daki muhalefet hareketinin iki önde gelen is- mi Gamber ve Kerimli de ko- nuşma yaptı. Musavvat Parti- si başkanı Gamber, ülkesinde göstermelüc, yapay birdemok- rasi olduğunu söyledi. Azer- baycan'da babadan oğula ge- çen bir iktidar yaşandığını be- lirten Gamber, Cumhurbaşka- nıîIhamAliyev'in gerçekde- mokrasiye ve seçimlere darbe \-urdugunu ifade etti. Gamber, "Siyasi anlamda demokrasi, Türkiye ile ortak çıkanmız- dn-" şeklinde konuştu. Halk Cephesi Partısi lideri Kerimli, "Adüvedemokratikbir seçün istiyoruz" dedi. Aliyev hükümetinın seçimlerin eşit şartlarda yapılmasını engelle- diğini iddia eden KerimJi, "îk- tidar seçime hile katarsa, halk bu sonuçlarla banşık ounaya- cakur" dıye konuştu. BD - FRANSA Suriye'ye baskılar artıyor Dış Haberler Servisi - Suriye'ye baskıyı arttıran Washington yöneti- mi, Şam'ın Lübnan'ı istikrarsızlığa sürüklemek için bu ülkede hâlâ çok sayıda ajan bulundurduğunu öne sür- dü. Fransa Dışişlen Bakanı Phiüppe Douste-Bİazy de, uluslararası toplu- luğun Suriye'ye karşı kararh olma- sını istedi. Ingiltere'nin başkenti Londra'da dün ABD Dışişleri Bakanı Condole- ezza Rfce ile görüşen Douste-Bİazy, Suriye'nin BM Güvenlik Konseyi'nin 1559 sayılı karannı tam olarak yeri- ne getirmesı gerektiğini anımsattı. Fransız Bakan, uluslararası toplulu- ğun Suriye'ye karşı kararlılığını gös- termesi gerektiğini belirtti. Karar Lübnan'daki yabancı güç- lerin çekilmesini, tüm Lübnan top- raklan üzerinde hükümet kontrolü- nün sağlanmasını öngörüyor. VVashington bu kez 'emin' Douste-Blazy'nin açıklamasının hemen ardından konuşan üst düzey ABD'li bir yetkili de Washington'ın Lübnan'ı istikrarsızlaştırmak için bu ülkede hâlâ ajanlannı bulundurduğun- dan emin olduğunu söyledi. Yetkili, bu ay Suriye karşıtı politikacı Geor- ge Havi'yle gazeteci Semir Kesir'ın öldürülmesinin ardından Lübnan'da- ki durumun çok kaygı verici olduğu- nu belirtti. Suriye, geçen nisanda 30 yıldır Lübnan'da bulundurduğu askerleri- ni çekmişti. Washington daha önce- leri askerlerin çekilmesine karşın Su- riyeli ajanlann hâlâ Lübnan'da bulun- duğundan kuşkulandıklannı belirti- yordu. ABD'li yetkili ise ilk kez "çok sayıda ajamn Lübnan'da kaldığın- dan emin olduklannı" sövledi. Çin 'de sel can alıyor Çin 'de şiddetli v ağışlann yol açöğı sellerde 97 kisi ölürken 67 kişi de ka> boldu. Ülkenin gü- ne>i ve güneydoğusunda etkili olan sellerde 1.4 milyon insan da evini terk etti. Taşkınlar sonucu binlerce ev vıkıldı. Seller özelükle Guangşi bölgesinde et- kili oldu. Guangdong ve Fujian bölgelerinde de seller ve toprak kaymalan can aldL Şijiang Nehri'nde sular, uya- n seviyesini 9 metre aşarak 26 metreye ulaşü. Yardım çahşmalannda görevlendirilen askerler Şijiang Nehri'- nin civanna kıundan setier kurarken toprak kaymalan karayoUannın kapanmasma yol açO. (Fotoğraf: AP) Dışişleri Bakanı, Gazze'den çekilme konusunda endişeli Fransa'dan 3. intifada uyarısı Dış Haberier Servisi - Fransa Dışişleri Bakam PhiHppe Douste- Blazv; Israil'in Gazze Şeridi'nden çekilmesinden sonra siyasi sürecin başlamaması halinde 3. intifadanın patlak verebileceği uyansmda bulundu. Douste-Bİazy, dün Londra'da ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice ile görüşmesinden sonra basına yaptığı açıklamada, Israil'in Gazze Şeridi'nden çekilmesini olumlu karşıladıklannı, ancak bundan sonra hangi siyasi sürecin izleneceğinin bilinmediğini söyledi. Fransız Bakan, "Hiçbir şey yapıtanaması ve çekümeden sonra faaüyette bulunulmaması halinde, 3. intifadanın patlak verebileceği r ' uyansmda bulundu. Gazze'den çekilmenin olumlu olmasma rağmen bazı endişeleri bulunduğunu söyleyen Douste- Bİazy, Batı Şeria'ya yeni yerleşimcilerin geünesinin ve güvenlik duvannın kendilerini kaygılandırdığını kaydetti. Israil'in agustos ortalannda Gazze Şeridi'ndeki askerlerini ve bölgede bulunan 21 yerleşkedeki 8 bin yerleşimciyle Batı Şeria'daki 400 yerleşimciyi tahliye etmesi bekleniyor. îlk Filistin intifadası 1987 yılmda başlayıp 1992'ye dek sürmüştü. tkinci intifada 2000 Eylülü'nde patlak verdi. YUMUKTALIK İCR\ IVIÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAIHEVIENKLI, AÇIK AKTIRMA İLANI DosyaNo: 1999-224 Sablmasına karar verilen gavrimenkuiün dnsi, kmneti, adedi, evsafi: 1- Yumurtalık ilçesi, Kemaipaşa Mahallesi, 239 ada, 2 parsel üzennde S.S. Reyhan Yapı Kooperatıfi, 10. Blok zemin kat, 49 bağımsız bölüm no'lu 90 m2 olup taban ka- ro duvarlar sıvalı ve plastik badana elektnği ve suyu mevcut olan ve denize mesafesi- nın yaküi olup havuzu mevcut olan site içensinde yazlık olarak kullanmaya müsaıt ar- sa b'ına bedeli olarak 25.515.00 YTL bedelle aşağıdaki tarihlerde saat' 14.40-14.50 arasında, Saöş Şartlan: 1- Yumurtalık Icra Müdürlüğü'nde açık artırma yoluyla 15.08.2005 Pazartesi günü saat 14.40"tan 14.50 arasında yapüacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıvinetin %60'ını ve rüçhanlı alacaklan mecmuunu ve satışm asraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle ahcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kal- mak şartıyla 26.08.2005 Perşembe günü aynı saatlerde aynı yerde ıkinci artınnaya çı- kanlacaktır. Bu artırmada da bu nuktar elde edılmemişse gayrimenkul en çok artıra- nın taahhüdü saklı kalmak üzere artınna ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelirun malın tahmin edilen kıymeti- nın ^i>40'ını bulması ve satış ısteyenin alacağına riiçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflanaı geçmesi la- zımdtr. Böyle fazla bedelle ahcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya ıştırak edeceklerin. tahmin edilen kıymetin %20'si nisbetinde pey ak- çesi veya bu mıktarda millı bir bankanın temınat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para ıledır, ahcı ıstediğinden 10 günü geçmemek üzere mehil venlebılır. Tellaiı- ye resmı, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aıttır. Bırikmiş vergıler bedehnden ödenır. 3- Ipotek sahıbi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklan- nı hususiyle faiz ve masrafa dair olan ıddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün için- de daıremize bıldırilmelen. Aksi takdirde haklan tapu sicüı ile sabıt olmadıkça.pay- laşmadan hanç buakılacaktır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelinı yatınnamak suretiyle ıhalenın feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve dı- ğer zararlardan ve aynca temerriit faizicden müteselsılen mesul olacaklardır İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kahnaksızın dairemizce tahsıl olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ılan tarihinden ıribaren herkesin görebıknesı içın daırede açık olup masraf %'enidiği takdirde isteyen alıcıya bir örneğı gönderilecektır. 6- Satışa ıştırak edenlerin şartnameyı görmüş ve münderecatıru kabul etmiş sayıla- caklan aynca llK. 127. maddesi gereğince ışbu ga\Tİmenkul satış ilanı tapu hancı tüm ve tapu kaydında ilişiğı bulunan adlanna tebligat çıkanldığı halde tebliği edilemeyen tüm alakadarlara ılanın teblığı olmak kaydıyla ısteyenlerin 1999'224 sayılı dosya nu- marası ile müdürlüğümüze baş\iınnalan ılan olunur. 13.06.2005 (*) tlgilıler tabırine ırtifak hakkı sahıpleri de dahıldir. Basın: 29058 TÜRK HALKININ BUSH'A GÜVEN ORANI YALNIZCA YÜZDE 8 ABD karşıtlığı artıyor Thş Haberier Servisi - Türkiye'deki ABD karşıtla- ıının sayısı geçen yıla oranla arttı. Uluslararası ba- ğımsız Pew Araştırma Merkezi'nin yaptığı son ka- muoyu yoklamalan, ABD'nin müttefiki bazı ülkeler- de bile Washington liderliğindeki terörle mücadele- ye desteğin azalmaya başladığını ortaya koydu. ABD, 15 Avrupa, Ortadoğu ve Asya ülkesinde ni- san-mayıs aylan arasında gerçekleştirilen araştırma, her ülkede yaklaşık bin yetişkinle yapıldı. Araştırma, Türklerin yüzde 67'sinin ABD hakkında olumsuz görüşlere sahip olduğunu gösterdi. Bu oranın geçen yıl yüzde 63,2003'te ise „„. . yüzde 84 olduğu belirti- liyor. Ankete katılanlann yüzde 77'si, Washing- ton'ın dış politikasında diğer ülkelerin dikkate alınmadığını bildirirken ABD Başkam George Bash a güvenenlerin ora- nı yüzde 8'de kaldı. Araştırmaya göre, TürklerBush'tan daha çok Avrupalı liderlere güveniyor. Katılımcıla- nn yüzde 81 'i Amerika'mn askeri gücüne bir rakip ohnasuıın iyi olacağı görüşünü bildirirken yüzde 65 'i ABD'nin Türkiye için askeri tehdit olabileceğınden endişe ediyor. Türklerin ABD önderliğındeki terörle mücadele- ye desteğininse yüzde 37'den yüzde 17'ye düştüğü belirtildi. Kendi ülkesinin uluslararası toplulukta se- vılmediğini düşünenlerin oranının Türkler arasında • Uluslararası bağımsız Pew Araştırma Merkezi'nin yaptığı son araştırmaya göre, Türkler Bush'tan daha çok Avrupalı liderlere güveniyor. Katılrmcılarm yüzde 65'i ABD'nin Türkiye için askeri tehdit olabileceğinden endişe ediyor. yüzde 66, ABD 'liler arasında da yüzde 69 olduğu kay- dedildi. Terörle savaşnı yanı sıra Irak savaşına deste- ğin de düştüğü belirlendi. Araştırmaya göre, halklar, ABD Başkanı Bush'un. "Saddam Hüseyin'indevril- mesinin düma%ı daha gûvenli hale getirtl^i'' sa\ona da katümıyor. Ispanya halkının yüzde 76 sı ABD karşıtlığınm te- mel nedeninin, Bush olduğunu düşünüyor. Bu oran Almanya'da yüzde 65, Fransa'da yüzde 63 oranında. Ingiltere, Fransa ve Almanya'da terörle savaşa deste- ğin yüzde 50 olduğu belirtildi. Terör savaşına deste- ğin en hızh düşüş göster- diği ülkelerden biriyse Ispanya oldu. Ispanya'da savaşa destek 2 yıl önce yüzde 63 iken bu oran yüzde 26'ya indi. Rus- ya'da da destek yüzde 73'ten55'edüştü. ABD dışında terörle mücadele kampanyası- na desteğin sürdüğü iki ülke Hollanda ve Polonya ol- du. Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi Endo- nezya'da ise 2003'te yüzde 23 olan terörle savaşa desteğin yüzde 50'ye yükselmesi dikkat çekti. Ka- muoyu yoklamasına göre, Irak'ın işgalinden sonra ABD'nin imajı o kadar zedelendi ki pek çok ülkede Çin'e daha olumlu bakılmaya başlandı. Kamuoyu yoklamasına göre, ABD'nin imajı Amerika'nın müt- tefiki 3 Müslüman ülke Türkiye, Pakistan, Crdün ara- sında en düşük düzeyde bulunuyor. Irak Mahkemesi Dünya Bush ve Blair'i yargılıyor tstanbul Haber Servi- si - Irak Dünya Mahke- mesi'nin son orurumu bugün Istanbul Darpha- ne-i Amire'de başlıyor. George W Bush ve Tony Blair'in yargılanacağı son orurumda, tüm dün- yadan sistem karşıtlan- nın, banşseverlenn, ada- let isteyenlerin destek vermesi bekleniyor. Irak Dünya Mahkeme- si'nin açılışı dün saat 20.00'deErkanOgur,ls- mail Demircioğlu, Ayşe Tütüncü, Omar Bas- hir'in Darphane-i Ami- re'de verdiği konserle ya- pıldı. Bugünkü ilk otu- rum dünyaca ünlü Hin- distanlı yazar Arundha- ti Roy'un vıcdan jürisi adma, LTvESCO Banş Ödülü sahıbi Prof. Ric- hard Falk' ın iddia heye- ti adına yapacağı konuş- malar ile açılacak. 3 gün süresince yerli ve yaban- cı katıhmcılar. "ulusla- rarası hukukve kurum- lann rolü. önlevici saldı- nnın ve tek tarafh güç kiıHaniTnmm yasarhşıhgt, Türkiyehükümetinin so- rumhuuğu, medyanm sa- vaş ve işgal sırasında oy- nadıgı somut rol oranO- sız silah kullanımı ve ya- saklanmışsilahlannkul- lanılmasL kültürel mira- sm tahribi" gıbi konu- lan tartışacaklar. 26 Ha- ziran Pazargünü son otu- rumun ardından saat 19.00'da Mor ve Ötesi, Eminönü Meydam'nda "Banş. ve Adalet Konse- ri" verecek. Küresel Banş ve Ada- let Koalisyonu üyeleri, Irak Dünya Mahkeme- si "ne destek için başla- tılan "ABD hesap ver, Bush yargüansın" kam- panyası kapsarmnda ön- ceki gün Taksim Gezi Parkı'nda yaptıklan açıklamada, Amerikah- ların yüzde 76'sının Irak'ta ölen askerlenn sayısının kabul edilemez düzeye ulaştığma dikkat çektiğine değinilmişti. 103 militan öldürüldü Afganistan'da 'Taliban avı' Dış Haberier Servisi - Afganistan'daki ABD as- kerleri ve Afgan güvenlik güçlerinin Taliban rejimi- nin yıkılmasından bu ya- na ülkede başlattığı en kanlı operasyon sürüyor. Güneydeki dağlJc kesim- de yoğunlaşan operasyon- larda 103 Taliban milisi- nin öldürüldügü, 40'tan fazla nülitanın da yaka- landığı belirtildi. Operasyon, Uruzgan, Kandahar ve Zabul eyalet- lerinin kesiştiği dağlık ke- simlerde yürütülüyor. Afgan güçleri güney- batıda Kandaharve Zebul bölgelen arasmdald sınır- da 150 Taliban militanı- nj kuşattı. Operasyona ka- tılan Afgan güçleri ko- mutanı General Farih Han, Kandahar ve Zebul sınınndaki Dai Çopan bölgesinde kuşatılan mi- litanlar arasında, Tali- ban'ın 10 üyeli liderlik konseyinden Molla Da- duDah'uı da bulunduğu- nu söyledi. Han, Afgan askerlerinin, Taliban mi- litanlannı yakalamak için üç taraftan militanlara yaklaşhğını belirtti. İ50mü1skaçtı Içışlen Bakanhğı sözcü- sü LütAıBahMeşel de ope- rasyonda öldürülen Tali- ban militanı sayısının 103'e yükseldiğüu. 150 kadar militanın ise kaç- mayı başardığmı belirtti. ABD hderliğindekı güç- ler. 11 EylüT saldınlann- dan sorumlu tutulan El Kaide lideri Usame bin Ladin i teslim etmeyi red- deden Taliban hükümeti- ni devirmiştı. Taliban yö- netiminin devrilmesinin üzerinden yaklaşdc 3.5 yıl geçmesine rağmen, Af- gan güçlerinin yanı sıra çoğu Amerikalı 20 bin as- ker şimdıye kadar ne ayak- lanmayı basnrabildi ne de Bin Ladin'i yakalayabildi. Eski Ingiliz bakanlar NATO üslerinde 400 nükleerbomba var LONDRA (ANKA) - ABD ve îngiltere eski sa- \ r unma bakanlan Robert McNamara ve Robin Co- ok, NATO'nun halen ara- lannda Türkiye'nın de yer aldığı 6 ülkedeki üs- lerinde 400 kadar taktik nükleer bomba bulundur- duğunu açıkladılar. Financial Times, ABD ve Ingiltere'nin eski sa- vunma bakanlan Robert McNamara ve Robin Co- ok imzalı bir makale ya- yımladı. "SoğukSavaş'uı Nükleer.Vlirasuıı Sökme Zamam" başlıklı maka- lede NATO'nun halen Türkiye, îngiltere, Al- manya, Italya, Hollanda ve Belçika'daki üslerin- de 400 kadar taktik nük- leer bomba bulunduğu belirtiliyor. McNamara ve Cook. ortak makale- de Sovyet tehdidi orta- dan kalktığı için ABD'nin A\Tupa'da tak- tik nükleer silahlar bu- lundurmasının kıtanın sa- vunması açısından an- lamsız olduğunu öne sür- düler. NATO'nun. yol açaca- ğı insan felaketi nedeniy- le nükleer silahlan kullan- mak isteyeceğinin pek düşünülmeyeceğini sa- vunan iki eski bakan, Amerikan nükleer silah- lannm kademeli olarak Avrupa'dan çekilmesi ve NATO'nun kalan taktik nükleer misyonlarının son bulması çağnsında bulundular. McNamara ve Cook, silahlann geri çekihnesi halinde Avru- pa tarihinin tehlikeli bir döneminin kapanacağını savundular.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog