Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

y'Cumhuriyel .^» V i T A D I A B I^ K İ T A P L A R I SÖYLEVI-II H.V.Velidedeoğlu Çag Pazarlama A Ş Tikkaagı Cad. No 39 41 (34334)Cagalogiu-IsönbulTel |212|514O1% Cumhuriyet y'CumhuriyetL ^ - . K İ T A P L A R I SÖYLEV-III-BELGELER H.V.Veüdedeoğlu ÇagPazjıtamA-Ş T&fera* Cad. No 3*41 134334lCagüogto-IsBnbulTel '212^5140196 82. YIL SAYI: 29115 / 50 YKr (500.000 TL) (KDV,çmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 24 HAZİRAN 2005 CUMA Blair, Türkiye'nin AB'ye alınmamasının yabancı düşmanlığını azdıracağını söyledi Lrkçılık ııyarLSiAB dönem başkanlığını 1 Temmuz'da Blair, birlikte yaşanan krize karşın Tür- Lüksemburg'dan devralmaya hazırla- nan îngiltere'nin Başbakanı Blair, AB'nin genişlemeye devam etmesi gerektiğini söyledi. Blair. birliğin ka- pılannı Türkiye ve Balkan ülkeleri gi- bi adaylara kapatmasının, yeni bir mil- liyetçilik ve yabancı düşmanlığı akı- mı doğuracağı uyansında bulundu. kiye gibi aday ülkelere verilen sözle- rin tutulacağını belirtti. Blair, genişle- menin bir tehdit olarak görülmemesi gerektiğini, üyeliğin eski üyelerin kay- bedip yeni üyelerin kazanacağı bir oyun olmadığını, tersine daha büyük ve güçlü bir birlik yaratmak için olağa- nüstü bir fırsat olduğunu vurguladı. Alman Der Spiegel dergisinin internet sayfasında, Türkiye'nin AB üyeliğiyle ilgili yayımlanan yorumda, "Blair'in Türkiye'nin son umudu olduğu" iddia edildi. Yorumda, "Erdoğan hayal kı- nklığına uğrayarak Fransa-Almanya eksenine yüz çevirdi. Blair Türklerin son umudu oldu" denildi. ELÇİN POYRAZLAR'ın haberi • 7. Sayfada Türkiye Avrupanın en yoksul ülkesi DİE "Satın alma gücü paritesine göre gelir tahmınleri"ni açıkladı. AB üyesi 25 ülkede "kişi başına gelir" sevıyesi 100 olarak kabul edildiğin- de, Türkiye 2004 yılında "29 düze- yi" ıle en alt sırada yer aldı. Avru- pa'da lıstenin tepesinde 223 ile Lük- semburg yer alıyor. • 8. Sayfada Protokole ek yazılı belge ile imza Türkiye'nin ek protokolü imza stratejisi belli oldu. Dıplomatık kaynaklardan alınan bılgiye göre, Türk, ABD'li ve Avrupalı hukukçulara da danışılarak Kıbns Cumhunyeti'nin tanınmadığına ilışkın deklarasyon protokol metnıne ek bır belge ıle açıklanacak. MAHMLT GÜRER'in haberi • 7. Sayfada Avrupa rüzgâr sörfü şampiyonası Alaçatı 'da Avrupa Rüzgâr Sörfü Slalom Şampiyona- sı Çeşme'nin Alaçatı beldesinde başladı. Birincilere 15 bin dolar ödül verilecek olan yanşlarda 13'ü yabancı olmak üze- re toplam 40 sporcu yanşıyor. Şampiyo- nanm ilk gününde Türkiye Şampiyonu Çağla Kubat 2.1ik elde etti. • Spor'da Orgeneral Büyükanıt, 'Güneydoğu'daki operasyonlar dursun' diyen AB büyükelçilerine yanıt verdi 'Akla ihtiyacımız yok'Yunanistan'da bulunan Kara Kuvvet- leri Komutanı Orgeneral Büyükanıt, terörle mücadelenin durmayacağını *' belirterek "Güneydoğu dağlannda kendi kendimize piknik yapmak için gezmiyoruz" dedi. Büyükanıt, terö- ristlerin Türkiye'yi C-4 patlayıcı de- posuna dönüştürdüğünü de vurguladı. MURAT İLEM ATİNA - Kara Kuvvetlen Komuta- nı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Baş- bakan RecepTayyip Erdoğan'ın ge- çen hafla Ankara'da bulunan AB bü- yükelçilerine verdiği yemek sırasın- da, elçılerin "Güneydoğu'da askeri operasyonlar dursun" yönündeki isteklerine sert çıktı. Büyükelçılenn istemlerine "Türkiye'de aklı başın- da kimsenin evet diyemeyeceğini" vurgulayan Orgeneral Büyükanıt, operasyonların sürecegini söyledi. Yunanistan Kara Kuvvetlen Komu- tanı Korgeneral Nikolaus Duvas'ın resmı davetlisi olarak Atina'da bulu- nan Orgeneral Büyükanıt, Türk gaze- tecilerin sorulannı yanıtladı. Kara Kuvvetlerı Komutanı Orgeneral Bü- yükanıt, büyükelçilenn "Güneydo- ğu'da operasyonların durdurulma- sı" yönündeki sözlerinın anımsatıl- ması üzerine. "Terörle mücadelemiz devam ediyor ve devam edecektir. Hiç kimsenin bize akıl öğretmesine ihtiyaç yok. Operasyonlar dursun diyorlar. Neden dursun? Daha dün mayın yüzünden 2 şehidimiz var, 7 de yaralımız. Peki bu ne olacak? Bir operasyon varsa ihtiyaçtan dolayı yapıhyordur. Güneydoğu dağlann- da kendi kendimize piknik yapmak için gezmivoruz. Bu ülkenin birliği, MArkası Sa. 8, Sü. 8'de IRAK MAHKEMEStNtN SON OTURUMU BAŞLIYOR Dünya Bush ve Blair'i yargdıyor Irak Dünya Mahkemesi'nin 3 gün sürecek son oturumu Darphane-i Ami- re'de bugün başlıyor. Insanlık suçu işledikleri belirtilen ABD Başkanı Ge- orge W. Bush ve savaş ortaklannın yargılanacağı oturumda on altı kişilik birjüri, somut kanıtlan, yazılı, görsel belgeleri, tanıklan dinleyecek; suç- lamalan, savunmayı değerlendirerek karannı dünya kamuoyuna duyura- cak. Savaş karşıtlan dün akşam da Erkan Oğur, İsmail Hakkı Demircioğlu, Ayşe Tütüncü ve Omar Bashir'in verdiği konserde buluştu. • 10. Sayfada DEV-YOL DAVASI 25 yıl sonra gelen karar Devrimci-Yol davasma ait 740 dosyanın avukatlara açılması- na karar verildi. Dava böyle- ce başlamasından 25 yıl son- ra avukatlann incelemesine açılmış oldu. Ankara 6 No'lu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanm dünkü du- ruşmasında, sanıklardan 5'i hazır bulundu. • 4. Sayfada PEW ) ÎNARAŞTIRMASI ABD'ye destek eridi ABD'nin "terörle mücadele" ve Irak savaşına destek, müttefik ülkelerde dahi düşmeye başladı. Uluslararası bağımsız Pew Araştırma Merkezı'nin yaptığı araştırma Türklerin yüzde 67'si- nin ABD hakkında olumsuz gö- rüşlere sahip olduğunu göster- di. Bush'a güvenenlerin oranı yüzde 8'de kaldı. • 10. Sayfada TÜRKIYE 1 HK. URt T M l D{ N UAMM II Hıı \ SMAMA/5INI/ ?L'r',XL, -, Srf Emekçiden Telekom protestosu Türk-Iş'e bağh Türkiye Haber-lş, KESK'e bağh Ha- ber-Sen, Türkiye Kamu-Sen'e bağh Türk Haber-Sen ve Memur-Sen'e bağh Birlik Haber-Sen üyeleri, Türk Tele- kom'u özelleşrirme çahşmalarmı yurt genelinde protesto ederek kamu kuru- luşlarının özelleş- rirme kapsanundan çıkarılmasını istedi. Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Hü- samettin Şanal, sa- tışın engellenmesi için miUetvekilleri- ne baskı yapacakla- nnı söyledi. Türk Haber-Sen Genel Başkanı tsmail Ka- radavut, "uluslara- rası sermayenin sözcülüğünü yapan hükümete ve IMF ile Dünya Banka- sı'na karşı toplan- dıklarını" behrtti. 1 8 . Sayfada Aynen geçti Yasadışı eğitim tsrarı Cumhurbaşkanı Se- zer'in Mechs"e iade ettiği, yasadışı eğitim kurumları- na yaptınmı azaltan ceza düzenlemesi Adalet Komis- yonu'nda değiştinlmeden kabul edildi. CHP'li Eras- lan, "Bu düzenlemeyle sa- dece radikal dıncilere değil, bölücü teröre ve misyoner faaliyetlere önayak olursu- nuz" dedi. • 5. Sayfada Katsayı tartışması Erdoğan YÖK'ü hedefaldı Başbakan Erdoğan, YÖK Genel Kurulu'nun üniversı- telere gınşte katsayı uygu- lamasım değiştirmemesini sert bir dille eleştirdi. Er- doğan, "Şu anda Türkiye üniversiteleri dünyada ilk 500 içerisinde yer alama- mış. Önce bunu halledin, bu başanyı gösterin. Katsa- yı zulmü büyük bir adalet- sizlik" dedi. • 6. Sayfada Coca Cola Sendika korkusu Coca Cola'nın dağıtımını yapan Trakya Nakliyat'ta 108 işçinin işine son veril- mesi protesto edildi. DİSK Başkanı Çelebi, ışçilerin sen- dikalı olduğu için atıldığını belirterek "Bu ülkede sendi- kal özgürlükten bahsedile- mez. Türkiye bu ayıptan kur- tulmalı" dedi. • 8. Sayfada BAKANDAN İLGlNÇ TANIKLIK • 5. Savfada YABANCIYA SATIŞIN BEDELİAĞIR M12. Sayfada ULUSAL TAKIM'IN BAŞINA YENİDEN TERÎM GEÇİYOR M Şpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK RTE'ye Inanmak! Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Amasya Genelgesi'ninyıldönümü nedeniyleyayımladığı me- sajda "Yapay gündemler oluşturarak Cumhuriyetin temel ilkelerini tartışmaya açmak yerine, onu güçlen- dirip geliştirecek çağdaş açılımları yaşama geçirme- liyiz" diyor. Oysa, bugünkü iktidar, tabiı partiye ve hükümete yön veren Bay Başbakan, Cumhurbaşkanı Sezer'in MArkasıSa.8,Sü.rde 20 CÎLTLİK TÜRK EDEBÎYATI Çağdaş yazarlar Alman dilinde Isviçre'deki Unionsverlag Yayınevi, yirmi ciltlik Türk Edebıyatı dizisi yayunlıyor. Türk Kütüphanesi adı altında yayımlanacak dizide roman, öykü ve denemeler bulunuyor. Dizi- de kitaplan yer alan yazarlar arasın- da Halit Ziya Uşaklıgil, Halıde Edip Adıvar, Sabahattin Ali, Adalet Ağa- oğlu da yer alıyor. • 14. Sayfada 50. KURULUŞYILI Arçelik'in hedefi dünya liderliği Avrupa'nın ilk beş beyaz eşya üretici- smden biri olan Arçelik AŞ 50. kuru- luş yıldönümünü kutladı. Genel Mü- dür Özdemir, yüzden fazla ülkede her iki saniyede bir ürün sattıklanm belir- terek hedeflerinm kendi sektörlerin- de Arçelik'i dünyamn en çok tercıh edilen ilk on markası arasma sokmak olduğunu açıkladı. • 13. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kayıtdışı Eğitim! AKP iktidarının eğitimden anladığı iki şey var: 1- Kuran kurslannın sınırsız-sorumsuz bir biçim- de açılması. 2- Imam hatip liselerinden mezun olanların üniver- sitede alanları dışındaki bölümlere de gitmesinin ko- laylaştırılması. Türk Ceza Yasası'nda (TCY) oynanmadık madde bırakmayan AKP, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog