Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet îmtiyaz Sahlbi: CUMHURİYET YÂKFI adına İLHA1S SELÇUK Genel Yavzn Yonetmenı İbrahim Yıldız # Yazıışlen Muduru Saöm AJpasbn#Sorumlu Mudur Mehmet Sucu # Haber Merkezı Muduru HakanKara îstıhbarat Cengız \ ıldırım # Ekonomı Hasan Erış # Kulrur Egemen Berköz # Spor Ab- dülkadır Y ücelman • Makaleler Samı Ka- raören • Duzeltme \bdullah Vazıcı# Bıl- gı-Belge Edibe Buğra • Yurt Haberlen Meh- met Faraç # Avrupa Temsılcısı Guray Oz Ya>ın Kurulu tlhan Selçuk (Başkan) Emre Kongar (Da- nışman/ Orhan Ennç, Hıkmet Çetınkava, Şukran Soner, tb- rahım \ıldız, Orhan Bursalı. Muslafa Balbav, Hakan kara. •Vnkara TemsıJeısı Mustafa Balba\ AtaturkBuhan\o 125 Kat 4 Bakanlıklar Tel 419^020rhat) Faks 419502" 7 #îzmırTemsılc]bi SerdarKızık,H ZıvaBK Po2 S 2 iTel 4411220 Faks 4418"'45 • AdajıaTemsılcısı ÇetınYığenoglu, înonuCd 119S No 1 1 Tel W 12 11 Faks W 12 l S Antah a Temsılcısı \hmet Omçoğlu CumhunvetCad 80 5 Tel 0242 248005"> Faks 2430M)9 0 !dan \ e Malı Işler Bülent \ ener 9 Satış zıJet Kuza # Cumhumet Rcklam # Ge Mudur Özlem 4\ den • Genel Mudur 'i ard cısı Naz«nde Pa! Tel (0212)231 98 ^4 2M 98 81 82 Faks (0212) 251 98 68 Rez vasvon (212)51205 0i Faks 2125138463 mbmn V-njGunHabeTAjaiMBasiMe'UYincılık ^Ş TuAocagıCad »41 Cagal* 4 4l,tantmiPk 46 Snfao »+>'•• I« Td 121 •>L0 O'ıJDta FaL (Tl.l $ ^ \3\%n aırtnavto Mertez Gajete Dera Basfin "i avm. f.i*«ac *eTîc \Ş Fanb Mah.Ha^an3asrCad Sajnandırakanalt^anfcul Dtğttnn MaiiezDagıQmPa22rtariHSan-\a TK A^ ww-w curahun%eı com a 23 HA7IRAN 200^ Imsak 3 23 Güneş 525 ögle H 13 îkındı 1" li Uşam20 49 \atsı 22 Suna-înanKıraçAMenizMedeniyetleriAraştirmaEnstitüsü'nünyaymladı^ kiiabınüeliğinde Antalya'nınharikalanHaber Merkea - Sanat tanhçısı Karl Graf von Lanckoronskinın. 18-19 yuzyülardakı Anta]> a ve çevresının ta- rüu-arkeoloj ık ozellıklenne > onelık ha- zırladığı -Pamplnlia ve Pisidia Kent- leri" adlı bılımsel yapıtı Turkçe'ye ka- zandırıldı Suna-înan Kıraç Akdenız Medenı>et- len Araştırma Enstıtusu nun(AKMED) yayımladığı "Pamph>lia" adlı yapıt, "PamptrtüavePiadiatontferi"nınıflc cıl- dı Yapıt ılk olarak 1890 yılında V^ı>a- na'da basılmiştı Kıtabın çevınsı Dr Sebna Bulgurlu Gün'eaıt YayınahazırlayanlarKayhaıı DörtlükveDoç Dr Burban Varkıvanç TARİH VE MİMARİ "Pamphylia ve Pisidia Kentleri", Pamphylıa ve Pısıdıa'ya yapılan çok sa- yıda bılımsel araştınna gezısının sonu- cunda hazırlanmış Bır Avusturya asıl- zadesı olan sanat tanhçısı Karl Graf von Lanckoronskı, ekıbıj le bırlıkte tanhı ve mıınan rontgenını çektıgı ve doğasına da aynca hajTan kaldığı bu coğrafya ıle 1882 Ekunı'ne uzanan tanışıklığıru şoy- le anlatmış "._AntaJya'va birkaç saat mesafede, PamplnKa Oası'nda yer alan antik şe- hirlere yapdan bir dizi gezi, birkaç raU uzunluğunda bir alan içinde şitndiye ka- dar üzenne hak etöğforanda vazılmamış çoğu Geç Ifflparatoriuk Çağı'na ait çok sayidaönemliantikjapıbuhınduğunu gos- tererek beni ha\retcduşitnnüştür. Anıa her şeyden çok, bcm. bölgeııin biJdiğını butûn \crlerden daha görsel harika do- ğası etİaledi™" • « OREN YERLERI Esenn ıçerdığı tum mıman ve arazı resımlen, çını murekkebı ve karaka- lemle yapılan çızımlerın mekanık >ol- la çoğaltılmasıyla elde edılmış Bunla- nn büyuk bolumunu oluşturan metın ıçındekı resımler, V'ıyana 'da Angererve GöschJ tarafmdan çınkografı yonte- mıyle çoğaltılmış Metınlenn dışmda kalan levhalann buyuk kısmı Kralıyet Asken Coğrafya Enstıtusu'nde, dığerlen ıse Vıyana'da J. BJechinger ın atolyesınde hehografı >o- luyla hazırlanmış Le\ ha ve metın resımlennın onjınal- lennın bu>oık çoğunluğu G. Memann tarafından çızılmış Oren>erlennınpla- nı Kralıyet Asken Coğrafya Enstıtu- su'nce hazırlanmış Eserde yer alan her ıkı hanta da bu enstıtunun esen Hanta- lann onjınalı Heinrich Kiepert'tn çalış- masının sonucu özgürbir sudur' tstanbul Haber Servisi - 27 Hazıran Pazarte- sı akşamı Harbıye Cemıl Topuzlu Açıkhav a Tı- yatrosu'nda gerçekleştmlecek olan "He> Gidi Karadeniz Gecesi"ne programda olmasuıa kar- şuı saglık durumu nedenıyle Kazım Kpyuncu katılamayacak HeyGıdı Kara- denizprojesınm mıman Koyun- cu, 10 gun once başlayan \ e ge- çıcı olduğu duşunulen ses kısık- hğının gıdenlemedığını soyledj Enfeksıyon kapma tehlıkesı ne- denıyle geceye se>ircı olarak da- hı katılamayacağmı ıfade eden Koyuncu, şoyle de\-am ettı "Ka- radeniz, de\ bir dalgadır, özgur bir sudur.Bir olguyabir kişrneba- ğımlı değildir. Bu nedenk 'Hey Gıdj Karadeniz Gecelen' devam etmefidir." Koyuncu, programda yer ahnaması- na karşın Karadeniz muzığuını ustalanndan Bi- rol Topaloğhı'nun da katılmayı kabul etmesını sevmçle karşıladığını soyledı Hey Gıdı Kara- denız Gecesf nde bu yıl Sunay Akm, Vblkan Konak, Bayar Şahin sahne alacak Araştrmada Türk kadınlannın gerçek saç rengine ilişkhı veriler de yer aldı: Buna göre kadınlann yüzde 54.1'i kah\ erengi, .viızde 37 J'ü siyah. yıızde 6.9'u san, yüzde 1.7'si ise kızıl saçh. Efes Piken'in geleoekselleşen araştırması Birev sel ve Fiziksel Ozelhkkr. Tüketim Kaipian. 4Jjşveriş Afaşkaniıklan. Tasarruf Abşkaolüdan, Konat ve Ev Tekstiu. Değerler. Çahşma Havaü ve Sosyal Yaşam otmak uzere 8 konu baştağmda yapddL Araştmnaya gore Turk kadınlan dış bakımına ozen göstemuvor. Kadınlann yansından fazlası geneltikJe makyaj yapmıvor.) uzde 92.6'uk bir kesinı >ıırtdışına hiç çıkmamış. Türk kadınının profîliHaber Merkezi - Turk kadınJan- nın goz rengı kahverengı, tenlen buğday, saçlan duz Kadınlar hâ- lâ eşlennı az tanıyarak ev lenıyor, buyuk çoğunluğu gecelen dışan çık- mıyor Bu v enler Efes Pılsen'ın Turkı- ye Kadın Profılı 2 araştırmasmdan 1998 yüında Turkıye Profılı ıle baş- lavan. 2000'de Turkıye Kadın Pro- fılı olarak suren. 2002'de Turkıye Profılı 2"yle gelenekselleşen araş- tırmaJann sonuncusu Turkıye Ka- dın Profılı 2 Kıtap olarak hazırla- nan araştırmaya ılışkın venlen ka- nkatunst Ismaıl Gulgeç resunJedj Araştırmada ]8ılden 1589kadınla goruşuldu Araştırmadan bazı ıl- gınç aynntılar şoyle • 'Bekaret kadınlar için onemli- dir'(vTizde85.9) • 'Yuzme bılmıyorum' (yuzde 72 3) • 'Deodorant kuilanmıvorum' (yûzdeSO) • 'Evlenmeden bırlıkte yaşama- yı uygun bulmuyorum' (yuzde 85 2) Erkekler artık bunlardan bınne karar vermetı' UNIVERSIADE 2005 - İZMİR Izmir dev organizasyona hazır İzmir, 11-21 Ağustos 2005 tarihleri arasında 23. Üniversite Oyunları'na ev sahipliği yapıyor... 5 kıtadan binlerce üniversiteli sporcunun dev buluşmasını kaçırmayın, tribünlerdeki yerinizi alın. DünyafğtlVIavisı'ı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog