Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 23 HAZİRAN 2005 PERŞEMBE 10 DIŞHABERLER dishab(Ş cumhuriyet.com.tr ABDULLAH AÜ IRAKTA REHIN Türk müteahhit kaçınldı Dış Haberier Servisi - irakta AB Abdullah AB adh bır Türk müteahhi- din kaçınldığı bildirildi. Direnişçilertaranndan 19 Mayıs'ta kaçınlan Muş- luoğlu Nakliyat'ın sahibi AB Muşluoğlu'nun ser- best bırakılması için aile- sinden 5 milyon dolarfîd- ye istendiği öne sürüldü. Irak'ta yine bir Türk ka- çınldı. El Cezire televiz- yonu, önceki gün eylemi düzenleyenlerin gönderdi- ği bir video kasetini ya- yımladı. Rehinenin tek başına çekıl- _ _ _ _ mişgörüntüsü- nün ve pasa- port görüntü- lerinin yer al- dığı kasette, ses kaydı ol- madığı bildiril- di. Rehinenin adıAli Abdul- lah Ali olarak açıklandı. Ka- sette, Ali'nin ABD güçleri için çalıştığı kaydedildi. El Cezire, eylemi düzen- leyenlerin, Tür- " ~ ~ ~ ~ ~ kiye'nin Irak'taki ABD güçlerine desteğini çek- mesini talep ettiğini ve bu- nun için 3 gün süre verdik- lerini belirtti. Iskenderun muhabiri- miz Akm Bodur'un bıldır- diğine göre, Muşluoglu Nakliyat'ın sahibi Ali Muşluoğlu'nun bırakıl- ması için, ailesinden 5 milyon dolarhk fıdye ve Türkiye'nin ABD ile iliş- kisini kesmesinin isten- diği, aksi takdirde işada- mının öldürüleceği teh- didinin savrulduğu öne sürüldü. görüntüleri El Cezire'de yayımlandı. 19 Mayıs'ta kaçınlan işadamı Muşluoğlu'nun bırakılması için ise 5 milyon dolar fidye istendi. AhmetMuşhıoğhı, kar- deşi Ali Muşluoğlu'nu Ali Bin Ebu Talip örgütünün kaçırdığını ve militanlann kendisiyle bağlantı kurdu- ğunu belirterek "Üç gün içinde 5 milyon dolariık fidyenin ödenmemesi du- rumunda kardeşimin ba- şuu keseceklerini söyledi- ler" diye konuşru. Bu mık- tann çok yüksek olduğu- nu söylediklerinde mili- tanlann fidyeyi devletin ödemesini istediğini be- lirten Muşluoglu, "Bizde durumuTürkDışişleriBa- _ — _ kanhğı ve Bağ- dat Konsolos- hığu'na ikftik. Ama, bugüne kadar devlet yetküılerinden hiçbir haber alamadık. Bi- zim isteğimiz Romanya,ltal- ya,Japonyagi- bibiayöneten- lerinderehine- lerisavunmasL Çünkü, bizün devletimiz de aciz değil. tn- sanlanmız da bu kadar de- ğersizdeğjr diye konuştu. Kardeşinin daha önce de Amerikan askerlerinin saldınsında ayağından ya- ralandığını anımsatan Muşluoglu, "35 gûnden bu yana cehennem azabı çekrvoruz. Kardeşim ek- mek parasını kazanmak için Irak'agkfiyonlu. Ora- da kazand^mı Türkiye'de harcrvordu,vergisini ödü- yordu. Devietimizinkarde- şime sahip çıkmasuu isti- yoruz" dedi. Öte yandan, Irak'ta 8 aydır rehin tutulan Fili- pinli serbest bırakıldı. QlZI_l CIA RAPORU: Irak militanlann laboratuvan Dış Haberier Servisi - Amerikan Merkezi Habe- ralma Örgürü (CIA) tara- findan geçen ayhazırlanan gizli bir belgede, Irak *ye- ni terörlaboratuvan" ola- rak nitelendirildi. Rapor- da, Irak'ta "kent sava- şı"nda deneyim kazanan "terörisderin* gelecekte dünyaya yayılacağına ve edindikleri deneyimi et- kili bir şekilde kullanaca- ğına dikkat çekildi. CIA, Irak'taki direniş konusunda hazırladığı ra- poru yönetimin çeşitli ku- rumlanna dağıth. Raporu okuyan yetkililerin He- rald Tribune gazetesine verdiği bilgiye göre, ra- porda Irak "AfganJstan'uı yerini abn yeniterör bbo- ratuvan" olarak nitelen- diriliyor. Raporagöre, 1980'ler- de egitim almaküzere Af- ganistan'a giden Islamcı militanlann yeni eğitim alanı Irak oldu. ABD iş- galinin ardından Arap ül- kelerindeki Islamcı mili- tanlann Irak'a gittiği, bu- rada yeni tür saldınlar dü- zenleme yeteneklerini ge- liştirdiği belirtiliyor. Ra- porda, Irak'ın Afganis- tan'dan daha tehlikeli bir "terör laboratuvan" ol- duğuna dikkat çekiliyor. Brüksel'deki Irak'ın Geleceği konferansmda işgal altmdaki ülkeye destek çağnlan yapıldı GüPdenteröruyarısıBRUKSEL (Cumhuriyet) - Dışişlen Ba- kanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül, Türkiye'nin hâlâ Irak'ın kuzeyinden dogan terörden mustarip olduğunu söyleyerek, bu- nun son bulmak zorunda olduğunu kaydetti. Belçika'nm başkenti Brüksel'de dün yapılan Irak'm Geleceği konferansmda, 80 ülkenin temsilcisi işgal altındaki ülkenin yeniden ya- pılanmasını ele aldı. Türkiye'yi Gül'ün temsil ettiği ve ABD ile Avrupa Birliği (AB) tarafından düzenlenen konferansa, Irak Başbakanı İbrahim el Cafe- ri, Dışişlen Bakanı HoşyarZebari BM Genel Sekreteri Kofî Annan, ABD Dışişlen Bakanı Condoleezza Rice, bazı AB ülkelerinin dışiş- len bakanJanyla Irak'a komşu ülkelerin bakan- lan katıldı. Gül, konferansta yaptığı konuş- mada, Türkiye'nin Irak'taki siyasi geçiş süre- cine tam destek verdiğini söyleyerek sürecin en hassas aşamasına girdiğini ve Iraklılann ar- hk geleceklerini çizeceklerini belirtti. Kerkük bassasiyeti Anayasa yazım sürecinin ülkenin kaderini be- lirleyeceğine işaret eden Gül, bu sorumluluğun bütün Iraklılarca omuzlanması gerektiğini kay- detti. "Uhısal nitelikteki bûtün sonınlann yi- ne uhısal çerçeveiçinde çözübnesigervktigT söz- leriyle Türkiye'nin Kerkük konusundaki has- sasiyetine atıfta bulunan Gül, bu noktanın ana- yasa sürecinin katılımcı bir şekilde sürmesini daha önemli kıldığını, bu konuya hak ettiği önemin verilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin Irak'a desteğinin heralanda sür- düğünü belirten Gül, bu süreçte çoğu kamyon Bakanı Abdullah Gül, Irak'm kuzeyinden Türkiye'ye yönelik saldınlann son bulması gerektiğini söyledi. Irak Başbakanı Caferi, ülkesindeki yabancı güçlerin varlığının 'geçici' olması gerektiğini söyledi. (Fotoğraf: AA) şoförü 100'e yalan Türk vatandaşınm yardım götürürken teröre kurban gittiğini anunsatü. Gül, bu rakamın, Irak'taki Çokuluslu Güç'ün aske- ri kayıplanndan daha fazla olduğuna dikkati çekti. Bölgenin geçen yüzyılın son çeyreği boyun- ca Irak kaynaklı istikrarsızhktan etkilendiğini belirten Gül, "Türkrye bugün bue hâlâ Irak'm kuzeyinden kaynaklanan terörden mustariptir. Bu son bulmak zorunda" diye konuştu Gül, "Irak'ın siyasi biıüği ve toprak bütünlüğünün, gerek Irak gerekse bölge istikran için zorunlu- hık" olduğuna dıkkatı çektı. ABD Dışişleri Bakanı Rıce da, "Irak,sorun> luluklannı tek başına taşıyamaz" dedi. Rice, Irak hükümetine çağnda bulunarak "Irak'ın da kendi ödevleri var. Hükümet güvenKği güçlen- dirmeli. ekononüyi liberalleştirmeli ve siyasi alanı şidderi reddeden Iraktoplumunun bütün üyelerine açmah" diye konuşru. "Irakh yetki- Bler, sorumluluklannın yükünü tek başına ta- şıyamaz" diyen Rice. "Irak'm yaranna ulus- lararası bir biıükteb'k kurmak için ortak kara- ra vardık. Irak'uı cesur halkı bizden kendile- riyle beraber olmamızj istedi. Buradakitüm ül- kelerin desteğini hak ediyorlar" dedi. Annan: Irak'a güvence verilsin BM Genel Sekreteri Annan, uluslann, dün- yanın yeniden yapılanmaya çalıştığı bu dö- nemde Irak'ı destekleyeceğinin güvencesini vermesi gerektiğini söyledi. Annan, "Uhısla- rarası topluluğun Irak hükümetini ve haDam destekieyeceğine ve yeniden yapılanmannı ba- şanlı olması konusundaki kararfaoğunıza dair hem Irak'ta, hem de başka yerlerde açıkça du- yulacakönemli bir mesaj veriyonız" dedi. An- nan, Irak'ta şıddete son vermenin tek yolunun "uzlaşnıa" olduğunu söyledi. Irak Başbakanı tbrahim Caferi de, Irak'ta- ki yabancı birliklenn varlığının "geçici" ol- ması gerektiğini söyledi. Caferi. "Irak, kendi üzerine düşen görevleri yerine getirmeK" dedi. Cafen. "Arzumuz, çokuluslu güçlerin varhğı- nm geçici olması ve kendi silahlı kuvp vetlerimi- zin üzerierine düşen görevleri yerine getirme- a" diye konuşru. Cafen şöyle konuştu. "Irak'm egemenliğine saygı gösterilmesini istiyonız. Komşulann egemenlik haklanna da sa>güryız. Dış politikamızın temel düsrunı şudur: Irak is- tikrar unsuru ohnahdır, tebditkaynağıdeğiL." IJCM İÇİN ANLAŞMA YOK EkvadorABD'ye meydan okuyor Türkmenler, Saadertin Ergeç'in konvoyuna Kerkük'ün kuzeyinde düzenlenen sakürrya büyük tepki göstenü (Fotoğraf: AFP) Türkmen Cephesi lideriSaadettin Ergeç, Kerkük'tesaldırıya uğradı ITCBaşkanı kılpayı kurtulduDış HaberierSenıa-Irakın Kerkük kentinde Irak Türk- men Cephesi (ITC) Başkanı Saadertin Ergeç'e dün bom- ba yüklü bır araçla saldın dü- zenlendi. Ergeç saldından ya- ra almadan kurtulurken 4 İco- ruması ağıryaralandı. Saldı- nnm, Ergeç'in Irak Türkmen Cephesi binasına otomobi- liyle gittiği sırada, yol kena- nndaki bir aracm havaya uçu- rulmasıyla gerçekleştirildiği kaydedildi. Ergeç, geçen haf- ta Faruk Abdurrahman'ın yerine, ITC'nin başkanlığı- na seçümişti. Başkent Bağdat'ta, yeni anayasayı hazırlayacak parla- mento komisyonu üyeliği için bir dönem Sünnilerin liste- sinde yer alan yargıç Casim d İsavi öldüriildü. Ulusal Sün- ni Diyalog Konseyi Genel Sekreteri Saüh el Mutlak. Bağdat Üniversitesi'nde hu- kuk profesörü olan El İsa- vi'ye düzenlenen suikastın, siyasi süreçte önemli rol oy- nayacak tüm Sünni şahsiyet- leri yok etmek amacıyla yü- rütülen kampanyanın bir par- çası olduğunu belirtti. Bakuba'da yola yerleştirilen bir bomba 9 yaşındaki bir ço- cuğun ölümüne neden oldu. Bombanın bısikletle gezen çocuklann yoldan geçtikleri sırada patlaması sonucu 2 kü- çük çocuk da yaralandı. Tel Afer'deki havan topu saldınsında bir kadın ve bir çocuk yaşamını yitirdi. Irak'ın kuzeyinde bir ABD askeri öldüriildü. Ramadi'de askeri konvoyu hedef alan saldındaysa 1 sivil. Maden'de yola yerleştirilen bir bomba- nın patlaması sonucuysa 2 polis öldü. Dün akşam saatlerinde ise Bağdat'ın kuzeybatısında bomba yüklü bır aracın pat- latılması sonucu 18 kişi öl- dü. Patlamada 47 kişi de ya- ralandı. Dış HaberierServfci - Ek- vador'un, bütün baskılara karşın Amerikan askerleri- nin Uluslararası Ceza Mah- kemesi'nde (UCM) açıla- bilecek davalardan muaf ru- tulması konusunda ABD ile anlaşma imzalamayacağı bildirildi. Devlet Başkanı Alfredo Palacios, önceki — . ^ gece televizyon- da yaptığı konuş- mada, ABD'nin bu yöndeki bas- kılarına karşın anlaşmaya ya- naşmayacaklan- nı açıkladı. Palacios. "Be- ni kinıse korku- tamaz. Ne ben, ne hükümet ne deEkvadorhal- — — — kı korkuyor" dedi. Alfredo Palacios. "Was- hington yönetimi kendi ru- tumunu belirteme hakkma sahip, buna saygımız var, ama Ekvador'un da kendi rutumunu belirieme hakkı var, bu hakka da saygı gös- terflmeB" diye konuştu. Uluslararası Ceza Mah- kemesi 'ni kuran Roma An- laşması'nın altına imza MJJ kvador, yardımlann kesileceği tehdidine karşın Washington'a boyun eğmiyor. koyduklarını anımsatan Alfredo Palacios, "Anlaş- manın gereklerine uvmak istiyoruz" dedi. Ülkedeki insan hakları örgütleri de hükümete ABD ile anlaşma yapmaması çağ- nsında bulunmuştu. VVashington yönetimi, dı- ğer ülkelere yaptığı gibi, — — Ekvador'u da muafiyet anlaş- ması için uyar- mışveQuito'nun anlaşmaya ya- naşmaması ha- linde 70 milyon dolarhk askeri yardımı ıptal edeceğini bildir- mişti. ABD, askeri ve sivil yetkilileri- ni, insanlık suçu işleyenleri yargılayacak UCM'den kurtarabilmek için çok sayıda ülkeyle iki- li anlaşma yapmış bulunu- yor. Dışişleri Bakanlığı, ge- çen ay 100 ülkeyle ikili an- laşma imzalandığını açıkla- mışh. Ancak bu ülkelerden 29'unun hangilen olduğu hükümetlerüıin isteği üze- rine Washington tarafindan açıkJanmıyor. YUMURTALIKICRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTBRMA tLANI DosyaNo:2001'82 Sablmasına karar verilen g3>TimenkulüB cinsL laymeti, adedi, evsafi: 1- Yumurtalık Uçesi, Şeyhganem Köyü, Karye cıvan mevkiindeki 14 p>arsel sayıh tamamının borçlu adına tapuda kayıth olan 22.900,00 m2'Iik ve yörede yetıştinlebi- len tüm tanm ûrünlerinin yetiştirmeye elverişli ve kendi imkânlan ile sulama ımkânı bulunan dönûmü 2.750.00"YTDden 62.795,00 YTL üzerinden aşağıdaki tarihlerde sa- at 14.40-14.50 arasında, 2- Yumurtalık ılçesi, Şeyhganem Köyü, köy civan mevkiındekı 5 parsel sayılı 34.000.00 m2'lik tarlanm borçlu hissesine düşen 1/2 hisseden 17.000,00 m2"lik hisse- nın dönümü 2.750,00 YTLden 46.750,00 YTL üzerinden aşagıdakı tarihlerde saat 15.00-15.10 arasında, Saüş Şartlan: 1- Yumurtalık lcra Müdürlüğü'nde açık artınna yoluyla 16.08.2005 Salı günü saat 14.40'tan 15.10 arasında yapılacaktır. Bu artınnada tahrnin edılen kıy- metin %60'ını ve rüçhanlı alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 26.08.2005 Cuma günü aynı saatlerde aynı yerde ikinci artırmaya çıkanlacak- tır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse gaynmenkul en çok artıranın taahhü- dü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok aıtırana ihale edilecektir. Şu kadar kı, artınna bedelının malın tahmin edilen kıymetınin %40'ını bulması ve satış ısteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka. paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi la- zımdır Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya ıştırak edeceklerin. tahmin edılen kıymetın %20 si nisbetinde pey ak- çesı %eya bu mıktarda milli bır bankanın temınat mektubunu vermelen lazımdır. Satış peşın para iledır, alıcı ıstedığinden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebılir. Tellali- ye resmı, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler bedelin- den 6dena. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla dığer ilgılılenn (*) bu gayrimenkul üzenndekı haklan- nı hususıyle faız ve masrafa dau- olan iddıalannı dayanagı belgeler ile on beş gün içinde daıremize bildinlmeleri. Aksi takdırde haklan tapu sicih ile sabit olmadıkça paylasmadan hanç bırakılacaktır. 4- Jhaleye katılıp daha sonra ihale bedelıni yahrmamak suretiyle ıhalenin feshıne sebep olan tüm alıcılar ve kefillen bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve dı- ger zararlardan ve aynca temerriit faızınden müteselsilen mesul olacaklardır İhale farkı ve temerriit faızı aynca hükme hacet katoıaksızın daıremızce tahsıl olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname. ılan ıtibaren herkesm görebümesi ıçın dairede açık olup masraf veril- diğı takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilecektir. 6- Satışa ıştirak edenlerin şartnamevi görmüş ve münderecatrnı kabul etmiş sayıla- caklan ajTica İİK. 127. tnaddesı gerefince işbu gayrimenkul satış ılanı tapu hancı tüm ve tapu İcaydında ılişiği bulunan adlanna tebligat çıkanldığı halde teblığı edılemeyen tüm alakadarlara ılanın tebliği olmak kaydıyla isteyenlenn 2001/821 sayılı dosya nu- marası ile müdürlüğümüze baş\'urmalan ılan olunur. 13.06.2005 (*) Ilgılıler tabınne ırtıfak hakkı sahipleri de dahildır. Basın: 29062 YUMUKTALIK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRtMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2004 132 Sablmasına karar verüen gayrimenkıılün cinsL laymeti, adedi, evsafi: 1- Yumurtalık ilçesi, Yeşilköy kasabası (Sadıye) Sakız Adası mevkundeki 427 par- sel sayılı 100.000,00 m2'lik yörede yetıştirebilen tanm ürünlennin tamamının yefış- tirmeye elverişli tarlanın borçlu hıssesuıe düşen 60'1080 hıssenın dönümü 1.750,00 YTL'den 9.722.25 YTL üzerinden aşağıdaki günlerde saat 11.20 den 11.30 arasında, 2- Yumurtalık ilçesi, Yeşilköy (Sadiye> Kum mevkiındekı 180 parsel sayılı tamamı olan 92.500,00 m2'lik tarlanın borçl'u hissesine düşen 16288 hisseden 5.139,00 m2'lik tarlanın dönümü 1.500,00 YTL'den 7.708,00 YTL aşağıdaki eünlerde saat 11,40'dan 11.50 arasmda, Saöş Şartlan: 1- Yumurtalık lcra Müdürlüğü'nde açık artırma yoluyla 26.07.2005 Salı günü saat 11.20'den 11.50 arasında yapılacaktır. Bu artırmada tahmın edılen kıy- metın %60'ını ve rüçhanh alacaklan mecmuunu ve satışm asraflarını geçmek şartı Ue ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kaîmak şartıyla 05.08.2005 Cuma günü aynı saatlerde aynı yerde ıkıncı artırmaya çıkanlacak- tır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhü- dü saklı kalmak üzere artınna ilanında göstenlen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar kı, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyemn alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi la- zınıdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştırak edeceklenn. tahmin edılen kıymetin %20'si nisbetinde pey ak- çesi \eya bu mıktarda mıllı bır bankanın temınat mektubunu vermelen lazımdır. Satış peşın para ıledır, alıcı istedigınden 10 günü geçmemek üzere mehıl venlebılır. Tellali- ye resmi. ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aıttır Binkmış vergiler bedelin- den ödenir 3- Ipotek sahibi alacaklılarla dığer ilgililerin (*) bu gaynmenkul üzerindeki haklan- nı hususıyle faiz ve masrafa daır olan ıddialannı dayanagı belgeler ile on beş gün içinde daıremize bildinlmeleri. Aksi takdırde haklan tapu sıcıli ile sabıt olmadıkça paylasmadan hariç bırakılacaktır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelını yatırmamak suretiyle ıhalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefillen bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve dı- ğer zararlardan ve aynca temerriit faızinden müteselsilen mesul olacaklardır. ihale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın daıremizce tahsıl olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan itibaren herkesin görebılmesi için dairede açık olup masraf veril- dıfi takdırde isteyen alıcıya bir örneğı gönderilecektır. 6- Satışa iştirak edenlenn şartnameyi göımüş ve münderecatını kabul etmiş sayıla- caklan aynca IIK.127 maddesı gereğınce işbu gayrimenkul satış ılanı tapu harici tüm ve tapu kaydında ilışiği bulunan adlanna tebligat çıkanldığı halde tebliği edılemeyen tüm alakadarlara ılanın tebliği olmak kaydıyla isteyenlerin 2004' 132 sayılı dosya nu- marası ile müdürlüğümüze başvurmalan ılan olunur. 09.06.2005 (*) Ilgılıler tabirine irtıfak hakkı sahipleri de dahildır. Basın: 29082 YUMURTALIK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL AÇK ARÜRMA İLANI Dosya No: 2004 130 Sablmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafi: 1- Yumurtalık ilçesi, Yeşilköy kasabası (Sadıye) Arabayolu mevkiındekı 124 parsel sayılı 221.250.00 m2'lik yörede yetıştirilebilen tanm ürünlennin tamamının yetiştirme- ye elverişli tarlanın borçîu hissesine düşen 1 3 hisseden. 73.750.00 m2sınin dönümü 900.00 YTL'den 66 375.00 YTL üzerinden aşağıdaki günlerde saat 13.30'dan 13.40 ara- sında. 2- Yumurtalık ilçesi, Yeşilköy (Sadiye) Cinören mevkiındeki 144 parsel sayılı tama- mı olan 76.250.00 m2'lık tarlanın borçlu hissesine düşen 336 hisseden 6 354.00 m2'lik tarlanın dönümü 900 00 YTL'den 5.718.75 YTL aşağıdaki günlerde saat 13.50'den 14.00 arasında. Saüş Şartlan: 1- Yumurtalık lcra Müdürlüğü'nde açık artırma yoluyla 26.07.2005 Salı günü saat I3.3O'dan 14 00 arasında yapılacaktır Bu artırmada tahmin edılen kıy- metın %60'ını ve rüçhanlı alacaklan mecmuunu ve satışm asraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 05.08.2005 Cuma günü avnı saatlerde aynı yerde ikıncı artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edılmemişse gaynmenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artınna ilanında göstenlen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki. artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetınin %40'ını bul- ması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka. paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle faz- la bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektır. 2- Artırmaya iştirak edeceklenn, tahmin edilen kıymetin %20'sı nisbetinde pey akçesi \eya bu mıktarda mıllı bir bankanın temi- nat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para ıledir, alıcı istediğinden 10 günü geçmemek üzere mehıl venlebıhr. Tellaliye resmi. ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir Binkmiş vergiler bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ıl- gililenn (*) bu gayrimenkul üzenndekı haklannı hususıyle faiz ve masrafa daır olan id- dialannı dayanagı belgeler ile on beş gün içinde daıremize bildirilmeleri. Aksi takdirde haklan tapu sıcıli ile sabıt olmadıkça paylasmadan hariç bırakılacaktır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedeltnı yatırmamak suretiyle ihalenin feshine se- bep olan tüm alıcılar ve kefillen bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve dıger zararlardan ve aynca temerriit faızinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faızi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname. ılan tanhınden itibaren herkesin görebılmesi için dairede açık olup mas- raf venldiğı takdırde isteyen alıcıya bır örneği göndenlecektır. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayıla- caklan aynca İİK. 127. maddesi gereğince işbu gaynmenkul satış ılanı tapu hancı tüm ve tapu İcaydında ılişiği bulunan adlanna tebligat çıkanldığı halde tebliği edilemeyen tüm alakadarlara ılanın tebliği olmak kaydıyla isteyenlenn 2004 130 sayılı dosya numa- rası ile müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 09 06.2005 (*) Ilgılıler tabinne irtifak hakkı sahipleri de dahildır. Basın: 29081
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog