Bugünden 1930'a 5,470,688 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 HAZİRAN 2005 SALI EGİTİM Puanınızın yeterli olup olmadığına bakmadan tercihinizin ilk sırasına en çok istediğiniz bölümüyazm Kılavuzçokiyi incelenmeliEpmServisi-2()O5-ÖSYS Yük- seköğretim Programlan ve Konten- janlan Kılavuzlan, temmuz ayı- nın ilk haftasında adaylara gönde- rilecek. Sınav sonuçlan da tem- muz ayının son haftasında açıkla- nacak. Adaylar, 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında ise ter- cih formlannı teslim edecekler. YERLESTİRME NASIL YAPILACAK? Fen Bilimkri Merkezi Dersha- nesi'nce hazırlanan "ÖSS Rehbe- ri"nde, "Yerieştirme" işlemi şöy- le anlatıhyor: "ÖSS'yegirecekadaylar, yükse- köğretim programlanna. Yerleş- rinne ÖSS Puanlan ile ilgili tercih- leri ve bu programlann kontenjan ve koşullan göz önünde rurularak Öğrend Seçmeve YerkştirmeMer- • 2005-ÖSYS Yükseköğretim Programlan ve Kon- tenjanlan Küavuzları, temmuz ayının ilk haflasın- j da adaylara gönderileceL Adaylar, tablolardan toplam 24'ü geçmemek üzere tercih yapabilecek. Adaylar tercihformlannı 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında teslim edecekler. kezfnce bilgisayarla yerleştirile- cek. 2005 ÖSS sonuçlannagöreya- pdacakmerkea verleştirmede,2005 Y-ÖSS puanlan ve varsa2005 ÖSS için hesaplanmış ek puanlarkulla- nılacak. Bu yerleştirme işleminde. daha öncekiyıHaraait ÖSS, Y-ÖSS ve ÖYS puanlan geçertiohnayacak." TERCİH BİLDİRİMİYLE İLCİLİ KOŞULLAR: • Sınavsız geçişle yerleştirile- cek adaylann dışında, 2005 ÖSS'de her dört puan türünde de 160.000'ın altında ÖSS puanı alan adayla- nn tercih hakkı bulunmuyor. • 2005 ÖSS puanlan ' 160.000-184.999 arasında bu- iunan adaylar, açıköğretim prog- ramlannı (Ingilizce öğretmenliği hariç) Tablo 3A \'e Tablo 3B'deki önlisans programlarım tercih ede- bilecekler. Ancak Tablo 3A'daki önlisans programlanna yerleşme önceliği, sınavsız geçiş hakkı olan adaylarda olacak. • 2005 ÖSS puanla- n l 85.000 ve daha çok olan adaylar, lisans, Tablo 3A ve Tablo 3B'deki önlisans ve açıköğretim programlarım (In- giüzce öğretmenliği hariç) ter- cih edebilecekler. Tablo 3A'daki önlisans program- lanna yerleşme önceliği sınavsız geçiş hakkı olan adaylarda olacak. • Adaylar, tercih yap- ma haklan bulunan tab- lolardan toplam 24'ü geç- memek üzere tercih yapa- bilecekler. • Yükseköğretim programlan ile ilgili aynntılı, kesin bilgiler ve öğrenci kontenjanlan, adaylara 2005 Temmuz ayı içinde gönderi- lecek olan 2005-ÖSYS Yükseköğ- retim Programlan ve Kontenjanla- n Kılavuzu'nda yer alacak. TERCİHLERDE NELERE DİKKAT ETMELİ • Tercihlerinizi mezun olduğunuz alan ile aynı alanda olduğu gibi kabul edilen yükseköğretim programlanndan yapmaya çalışın. Aksi takdirde puan kay- bınızın büyük olacağını unutmayın • îlk tercıhlerinize "puanım yeterli olmaya- bflir" endişesuıe kapılmadan en çok iste- diğiniz programlan yazabilırsiniz. • Gırmek istediğiniz yükseköğretim program- lannm özel koşullanm. mutlaka 2005 ÖSYS Yükseköğretim Programlan ve Kontenjanlan Kılavuzu'ndan okuyun. Ba- zı programlann özel koşullan olabilıyor. • Tercih listenizın tamamını doldurmak zo- runda değilsiniz. Okumayı düşünmediğiniz bir programı lıstenıze yazmayın. • Tercih listenizin tutarhlık değerlendır- mesini, kesinlıkle rehber öğretmenınizle yapın. TÜRKÇE'DE 18. SORU ÖSS'de hatalı soru iddiası DtYARBAKIR (AA) - Diyarbalar Özel Servet Günay Dershanesi Sahibi Servet Günay. Öğrenci Seçme Sınavı'nda (ÖSS) 1 so- ruda hata bulunduğunu öne sü- rerek iptalini istedi. Günay, dershanede düzenlediği basın toplantısında, bölüm başkanla- nyla gazetede verilen sorulan üıcelediklerini, Türkçe bölü- münde 18. soruda hata tespit ettiklerini söyledi. Günay, şöy- le dedi: "Soruda öğrenchi ya- nılbcı bir bilgj söz konusudur. 'Aşağıdakılenn hangisuıde, iyelık eki aldığı ıçin belgisiz zamir olan adlaşmış bir sıfat kullanılmıştır' sorusu sorul- muştur. 'Adlaşmış bir sıfat kul- lamhruştır' ibaresi kuDanılması doğru bir yaklaşım degfldir. Bu öğrenchi yanıltıcı bir ifadedir. Çünkü adlaşmış sıfat, niteleme sdatuu çekim eki alarak veya almayarak adın yerini rutma- sıyta ohışturulmuştur. Ancak soruda belgisiz sıfat olan bir sözcük adlaşmış sıfat olarak ifade edilmiştir. Bu yanhş bir bilgidir. Hiçbir şeldlde belgisiz srfatiar adlaşmış sıfat olamaz. Dolayısıyla soruda yanııbcı bir bilgi söz konusudur. Sorunun iptaJi için gerekli merdlere bu- gfin başvununuzu yapacağE." İKİKİŞİNİN KÂĞIDIAYNI Danıştay kopyayı affetmedi ANKARA (ANKA) - Üniversitele- rararası Kurul Yabancı Dil Sına- vı'nda (ÜDS), oturrna düzeni dikkate alınmaksızın, sadece doğru ve yanlış cevaplardaki benzeşmeler iki öğrencinin bir- birinden kopya çektığınin kanıtı sayıldı. Danıştay, ögrencilerin sı- navdan sıfır almalarına karar verdi. Suıav kâğıdındaki yanlış ve doğru seçenekleri aynı olan iki kişi, Danıştay karanyla, kop- ya çekmiş sayüarak sıfir aldı. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı'na giren iki öğrenci- nin kâgıtlannda, doğru ve yanlış yanıtlannın aynı olduğu belir- lendi. tki öğrenciye, fen bilimle- ri testinde 80 soru soruldu. Öğ- rencıler, bu sorulardan 55'ine aynı doğru yanıtı, 20'sine aynı yanlış yanıtı verdi. Öğrencüer, kopya çektikleri gerekçesiyle, sı- navdan sıfir not aldı. Öğrencüer, bunun üzerine, ışlemin iptal edilmesi için Ankara 4'üncü Idare Mahkemesi'ne başvurdu. Ankara 4'üncü Idare Mahkeme- si, karann olasılık tahminlerine göre verildigini behrterek işlemi iptal etti. Karann temyiz edilme- si üzerine, dosya Danıştay'a ta- şındı. Danıştay 8'ınci Dairesi de durumu "kopya" olarak değer- lendirdi. Uzmanlar, velilerin çocuklan üzerinde baskıyapmamasıgerektiğine dikkatçektiler Hedefi iyi belirleyin• Sınavın hayatin sonuya da başlangıcı olmadığım ifade eden Yrd. Doç. Dr. Zülal Erkan, "Öğrenci ile aile arasındaki ilişki çok önemlL Tanımadıkları, bilmedikleri fakülteleri tercih etmemeliler" dedl ABtDtVYAĞMUR MERSÎN-ÖSS'ninar- dından üniversite adayla- nnı ve ailelerini tercih he- yecanı sarmaya başladı. ÖSS'nin hayatin sonu ya da başlangıcı olmadığım belirten rehberlik uzman- lan, adaylan ve ailelerini tercihler konusunda acele- ci olmamalan konusunda uyanyor. Mersin Üniver- sitesi Eğitim Fakültesi Reh- berlik ve Psikolojik Danış- manlık Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Zülal Erkan, ÖSS'ye gıren adaylann, bilme- dikleri veya isteme- dikleri fakülte ve bö- lümleri tercih etmemesı gerektiğine dikkat çekti. Anne-baba- lan da, çocuklanna tercihler konusunda baskı yapmamalan için uyaran Erkan, "ÖSS'debaşanhoi- mak kişiden kişrye değişjr. Ükyıl başansız olan ya da başanholduğu haldetercih vapmayan aday,gelecek yü için kendini daha da gefiş- tirebiür" dedi. Sınavın ha- yatin sonu ya da başlangı- cı olmadığını ifade eden Erkan, şöyle konuştu: "Adayönce kendi hedef- lerinideğerlendinnelL Ben hangi fakülteyi, hangi üni- versiteyi istiyorum' diye sormalı kendine. Burada aday öğrenci ile ailesi ara- sındaki iletişim çok önem- ti. Smavsonrasuıda ailenin 'Sen başaramazsm' yanp- sına kapümaması gerekK. Bu gelecek >ılki sınav için öğrenchi olumsuz etkileye- cektir. İyi puan alamamış öğrencinin yapacağı en iyi şey,geridekalân bir yıü de- gerlendirmesidir. Öğrenci nerede hatayapoğuiL han- gi derslerde zayıf olduğu- nu gerçekçi olarak anaüz etmetL" ÖSS'de başanlı ohnak kadar doğru tercihler yap- manın da önemli olduğu- nu belirten Erkan, "AdaylariDedebirüni- versiteye gftmek kay- gısıyla tanımadıklan, bflmedflderi fakülte- leritercihediyor,ge- lecekteyapamaya- caklan meslekler için eğrtim ahyor- lâr. Adaym puanı rvi olabilir. Bu dunımda ai- lenin, puanının yettiği üni- versitevi değil, istediği fa- külteyi tercih etmesi için adava destekohnasıjerek- H. Özeffilde ilk kez OSS'ye kaûlan ada>iann tercihler konusunda aceleci davTan- mamalannıöneriyoruz.İlk grrdiği suıavdabaşanlıoian öğrenci, hemen tercih yap- makzorunda değfl. Gelecek yılki sına\ da daha iyi puan ahp, daha çok istediği mes- leğeyönelebüir" dedi. Erkan, meslek tercihinin bir yıla, bir sınava bağlan- mayacak kadar önemli ol- duğunu vurguladı. osyalHizmetler'deyü sonu coşkusu Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Bahçelievler Kampusu'nda gerçekleştirilen yıl sonu gösterisinde, çocuklar hünerlerini sergilediler. Sanatçıların da destek verdiği gösteride çocuklar, Okay Temiz'e darbukalanyla eşlik ederek ritim gösterisi yaptlar. Törende, Istanbul Üniversrtesi Toplum Ağız Diş Sağlığı Bilim Dalı Öğretim Uyesi Prof. Dr. Inci Oktay, balet Tan Sağtürk, Yıldız Teknik Üniversrtesi Öğretim Görevlisi Tan Temel ve Kerem Alışık'a, çocuklara verdikleri destek nedeniyle plaket sunuldu. (Fotoğraflar: EMEL KILIÇ) Veliler 10 bin YTL ile 26 bin YTL arasında bir servetigözden çıkarmak zorunda Vakıf üniversiteleri cep yakıyorHaberMerkezi -Vakıf üniversite- lerinde okumak isteyen ögrencilerin velilerinin neredeyse küçük bir ser- veti gözden çıkarmalan gerekiyor. Bu üniversitelerde bir lisans progra- mında okumak isteyen adaylann, ha- zu-lık sınıfı ile lisans programının eğitim-öğretim süresini de göz önün- de bulundurmalan gerekiyor. Diş he- kimliği, eczacılık gibi bazı bölümle- rin 5, üp fakültesinin de 6 yıl olan eği- tim-öğretim süresi, malıyeti daha da yükseltiyor. Aynca diş hekimliği. tıp, mühendislik gibi dallarda öğrenim görmek, diğer alanlara göre daha faz- la harcamayı gözden çıkarmayı ge- rektiriyor. Vakıf üniversitelerinin, 2005-2006 yıh öğretim ücretleri şöy- le: (KDV hariç fıyat belirleyenler için yüzde 8 eklenecek) Bahçeşehir Üniversrtesi: Yıl- lıkücretl2bın500YTL. Başkent Üniversitesi: Yılhk ücreti KDV dahıl 6 bin 480 dolar. Bilkent Üniversitesi: Yılhk üc- reti KDV hariç. 13 bin YTL. Çankaya Üniversitesi: Yılhk ücreti KDy.hariç 5 bin 800 dolar. Doğuş Üniversitesi: Türk- çe lisans programlannın ücreti KDV dahil 12 bin 600 YTL. İn- güizce 12 bin 600 YTL. Istanbul Bilgi Üniversite- si: Yılhk ücreti KDV dahil 15 bin 900 YTL Istanbul Kültür Üniversitesi: Mühendislik-Mimarhk Fakültesi bö- lümleri için KDV hariç 12 bin 750 YTL, Hukuk Fakültesi ıçin KDV ha- riç 12 bin 500 YTL, Örtisadi ve Ida- ri Büimler Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi'nin bölümleri için KDV ha- riç 12 bin YTL. Kadir Has Üniversitesi: Fen Edebiyat Fakültesi, tletişim Fakülte- si KDV hariç 10 bin YTL. Mühen- dislik Fakültesi ile Üctisadi ve Idari Bi- hmlerFakültesi 12 bin 500 YTL, Hu- kuk Fakültesi.;3 bin YTL. Yedftepe Üniversrtesi: Diş He- kimlıği Fakültesi 26 bin 500 YTL, Tıp Fakültesi 21 bin 500 YTL, Mühendislik-Mımarlık, Eczacılık fakülteleri 16 bin 500 YTL, Fen-Edebiyat ve Hu- kuk fakülteleri 13 bin YTL, Eğitim Fakültesi 9 bin 500 YTL. Atılım Üniversitesi: Yühk ücret 7 bin, 500 dolar. Beykent Üniversrtesi: Mühen- dishk-Mimarhk Fakültesi KDV ha- riç 11 bin 500 YTL. Örtisadi ve Ida- ri Bilımler Fakültesi ile Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bağlı bölümler KDV ha- riç 10 bin 500 YTL. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversrtesi: Yülık ücret KDV da- hıl 11 bin.YTL. Haliç Üniversrtesi: Mühendislik Fakültesi Iç Mimarhkve Mimarhk bö- lümlen KDV hariç 11 bin YTL, Bıl- gisayar Mühendisliği 12 bin YTL. IşlemıelObinYTL. Işık Üniversitesi: Yılhk ücret KDV hariç 13 bin 600 YTL. Koç Üniversitesi: Yıllık ücret KDV dahil 13 bin 500 dolar. Maftepe Üniversrtesi: Tıp Fa- kültesi KDV hariç 18 bin YTL; Hu- kuk, Mühendislik. Mimarhk. ileti- şim, tktisadi ve Idari Büimler KDV hariç 13 bin 200 YTL. Matematik ve Felsefe bölümleri ile Eğitim Fakülte- si KDV hariç .10 bin 800 YTL. Sabancı Üniversitesi: Yılhk KDV dahıl 19 bin 500 YTL. Izmir Ekonomi Üniversrtesi: Tüm lisans programlan KDV hariç 6 bin dolar. Meslek Yüksekokulu KDV hanç 6 bin YTL. Istanbul Ticaret Üniversrtesi: Lisans programlan KDV dahil 9 bin 500 YTL, Meslek Yüksekokulu KDV dahil 5 bin 750 YTL. Ufuk Üniversrtesi: Tıp Fakülte- si KDV hariç 7 bin 500 dolar, dığer tüm fakülteler 6 bin 250 dolar. Yaşar Üniversitesi: Tüm fakül- teler KDV hariç 9 bin YTL. SALI ORHAN BURSALI Sağlıkta Can licareti Uzun zamandır konuşulan bir konu, Fatih Altay- lı'nın köşesinde (Hürriyet) yayımlanan birokur mek- tubu ile ulusal tartışmaya açıldı. İyi de oldu.. Oku- run kalple ilgili birsorunu ülkemizdeki ünlü birhas- tanede 20 milyar liralık en pahalı bir ameliyatla çöz- meye kalkışılmış, oysa Isviçre'de basit bir yöntem- ie ve kıyaslanamayacak kadar ucuza ve kısa süre- de hasta sağhğına kavuşmuş... Ameliyatı gerçekleştiren Isviçreli doktor şöyle de- miş: "Tabii ki bu yöntemi Türkiye 'de de bilirler, ya- pariar, ancak bizim yaptığımız müdahaleyi herkes severek yapmaz veya tercih etmez, çünkü ucuza malolur..." Bu sadece Türkiye'nin sorunu değil aslında. özel- likle ABD'de kalple ilgili bütün sorunlann çözümün- de en pahalı ameliyatlar önerildiği belirtilmekte. Tabii buna isyan eden doktorlar da var. Bunlar- dan biri North Carolina Üniversitesi'nden tıp pro- fesörü Nortin Hadler . Discover dergisinde kendi- siyie yapılan bir söyleşide verip veriştiriyor sisteme! Bir de kitap yazmış: "The Last Well Person: How to Stay Well Despite the Health-Care System (Son Sağlıklı Insan: Sağlık Sistemine Rağmen NasılSağ- lıklıKalınır- McGill-Oueen's Unh/ersityPres, 2004".. Prof. Holder, yemedi içmedi, son 30 yıl boyunca meslektaşlannın tedavi yöntemleriyle ilgili istatistik- leri inceledi. Ve "korkunç gerçeği" gözler önüne ser- di. Diyor ki: ABD'de, yılda 500 bin by-pass ve 650 bin koroner anjiyoplasti ameliyatı yapılıyor. Orada bu operasyonlar 28 bin ile 60 bin dolar arasında. Ve sonuçta cerrah ve hastanelere "çoğu gereksiz yere" büyük bir gelir transferi gerçekleşiyor. Dr. Holder şu saptamalan yapıyor: • Angina (kalp kaslannın oksijensiz kalması so- nucu oluşan ağnlar) belirtileri görülünce hemen by- pass'a başvuruluyor. Oysa bunlann önemli bir kıs- mı ilaçla tedavi edilebilir. • Kalp ameliyatından sonra ağnlann geçmesinin önemli bir kısmı Plasebo etkisindendir.. • By-pass ameliyatlan, anjiyogram ve kolesterol düşürücü ilaçlann kullanılması, istatistiksel olarak çok anlamlı sonuçlar vermiyor. Bunlarla yaşam sü- resinin uzatıldığını söylemek zor. Uzun ömrün sım, tıptan çok modem toplumdadır! • Yüksek kolesterollü 3 bin erkek hastaya koles- terol düşürücü Statin ilacı, aynı nitelikte 3 bin kişi- ye de "etkisiz ilaç" Plasebo verilmiş. Beş yıl sonun- da iki grupta da ölme riski aynıymış. • Saydığımız müdahalelerin marjinal faydası, kli- nik olarak fazla anlam ifade etmeyecek oranda. Para nedeniyle hemen her hastanede müdahaleci kardiyoloji uygulanır. Tıp sistemi, hastanın kalp has- talığı ile değil, kalbi ile ilgileniyor! • Insanlar meseia 85 yaşında kalp krizinden ölü- yorsa, esas neden kalp krizi değil, bu yaşta çok sa- yıda hastalığın toplam etkisidir. Yaşa bağlı tüken- mişliktir... Biz de ABD usulü ülke olarak, hastalık- ları tedavide de ABD sistemini uyguluyoruz! • • • Tıpta ikinci bir dert ise beden görüntüleme cihaz- lan.. Bu defa bir başka dergide, Nevv Scientist'te bu görüntüleme cihazlannın son derece sık kulla- nılmasının risklerini konu alan bir araştırma yayım- landı. Yaygınlaşan moda, tüm bedeni tomograflamak! Yani gönüntüsünü çekmek.. Bîlgisayarlı tomografi- lere tüm bedeninizi teslim ettiğiniz zaman, ömeğin sadece göğüs görüntülenmesine kıyasla 100 kat da- ha fazla radyasyon alıyorsunuz. Çünkü bedeniniz en az 64 dilime aynlarak görüntüleniyor. Hesaplanmış: Eğer 45 yaşında bir kişi, 85 yaşı- na kadar yılda bir kez tüm beden görüntülenmesi- ne girerse kanserden ölüm riski yüzde 2 artıyor. Bir sonuç daha: Bir kez tüm beden taramasından ge- çen hastalann sadece yüzde 2'sinde ciddi bir ra- hatsızlık saptanmış. Büyük servetlerin tüm beden tomografisine akı- tılmasına karşılık, toplamda, istatistiki olarak, bun- dan yarar sağlayan hastalann ortalama ömrü sa- dece 6 gün uzuyormuş! Tıp sistemi, durmadan daha pahalı yöntemlerin, uygulamalann egemenliği altında, giderek pahalı- laşan ve en zengin ülkeleri bile çok çok zoriayan bir olguya dönüştü. Müthiş bir kârlılıkla çalışıyor sis- tem! Ve önemli ölçüde de umudun ticaretine dayanı- yor.. bu umut, hastanın birfayda elde etmesine, bin- de, on binde bir olasılıkla bile olsa, evet demesiy- le ilişkili... Bu olasılığı kim elinin tersiyle iter!? Sağlık sistemi giderek bir can ticaretine dönüşü- yor.. obursali(g cumhuriyet.com.tr Eğitimciyi mezara koyan tasarı • ANKARA (AA) - BASK Konfederasyonu üyesi Bagımsız Eğitimcıler Sendikasfnın genel baş- kanı Gürkan Avcı. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasansı'nnı TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandığı gün açlık grevi başlatacaklannı bıldirdi. Avcı, yazılı açıklamasında, Sos>'al Sigortalar ve Genel Sağ- lık Sigortası Kanun Tasansı'nı, "tüm eğitim ça- hşanlannı ve emeklılerini diri dın mezara ko- yan bir tasan olarak gördüklerini" kaydetti. Sigara tiryakiterine kötü haber • A.NKAR4 (Cumhum^t Bürosu) - AKP'li Cevdet Erdöl, kafe. kahvehane ve bilardo salonu gibi yer- lerde, tütün ve türün ürünleri kullanıünasının ya- saklanmasını öngören yasa teklıfıni dün TBMM Başkanlığı'na sundu. Buna göre. sürücüler dahil ohnak üzere toplu taşıma araçlan, özel sağlık, eğitim-öğretim ya da kültür hizmeti veren yerler, bekleme salonlan. fuar, alışveriş merkezleri, dü- ğün salonlan, kongre, toplantı, konferans salonla- n, kafeler. internet kafeler. kahvehaneler. oyun merkezleri, atari. bilardo. bowling salonlan, res- mi ve özel kurumlarla işyerlerinin her türlü kapah alanlannda tütün ve tütun ürünleri içilemeyecek. Hastanede cinayet • tstanbul Haber Senisi - Istanbul Üniversitesi (ÎÜ) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesf nde tedavi al- tındaki bir yaralı, silahlı saldında öldürüldü. Ga- ziosmanpaşa'da önceki gün iki grup arasında çı- kan kavgada yaralanan Cesim G kaldınldığı has- tanede öldü. Kavgada bıçakla yaralanan ve cina- yetin zanlısı olduğu ileri sürülen Vedat B. (18) ise 1Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldı- nldı. Vedat B, sedyeyle dün röntgeninin çekilmesi için radyoloji servisine götürüldüğü sırada Cesim G'nın kardeşı Ö.G. (22) tarafindan vurularak öl- dürüldü. Ö.G. olaydan sonra gözaltına alındı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog