Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

21 HAZİRAN 2005 SAU CUMHURİYET SAYFA HABERLER 'Meclis kenıf içinden seçecek' • MANİSA(AA)- TBMM Başkanı Bülent Annç, "Günü geldiğinde, zamanı geldiğinde TBMM, kendi içinden bir cumhurbaşkanı seçecektir" dedi. Annç, Manisa Öğretmen Evi'nde düzenlediği basın toplanhsında, 3 günlük Manisa gezisini değerlendirdi ve gazetecilerin sorulannı yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili soru üzerine Annç, anayasaya göre milletvekillennin içinden olabileceği gibi, meclis dışından da belli sayıda milletvekilinin teklifıyle cumhûrbaşkanlığına aday olunabileceğini söyledi. Türkler davası yeniden • lstanbul Haber Servisi - DİSK Genel başkanlanndan Kemal Türkler'i yaklaşık 25 yıl önce öldüren kişilerden biri olduğu öne süriilen Ünal Osmanağaoğlu'nun, Yargıtay'ın bozma karanndan sonra yeniden yargılanmasına başlandı. Bakırköy 2. Agır Ceza Mahkemesi 'ndeki duruşmada, başka suçtan tutuklusanık Osmanağaoğlu'nu avukah Selçuk Sunay temsil etti. Müdahiller Hatice Sabahat Türkler ile Nilgün Soydan ise duruşmada hazır bulundu.Cumhuriyet Savcısı mahkemenin eski karannda ısrar etmesini isterken, DlSK'in müdahilliğı ile ilgili durum tespitine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 19 Eylül 2005 tarihine erteledi. kk iptal istemine ret • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yüksek Mahkeme, 1 Haziran'da yürürlüğe giren Türk Ceza Yasası'nın bir hükmünün iptal isteminı, başvuruyu yapan mahkemenin yetkisizliği nedeniyle reddetti. Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, 5340 sayıh Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapıhnasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürûrlüğünün durdurulması istemiyle açtığı davada ilk incelemeyi yaptı. Yüksek Mahkeme, başvunıda bir eksiklik tespit etmedi ve esastan görüşmeye karar verdi. CHP'de delege tartışması • tstanbul Haber Servisi - CHP tl Başkanı Şinasi Öktem, ilçe kongrelerinde delege seçimleriyle parti içinde muhalif delegelerin tasfiye edildiği iddialannm gerçeği yansıtmadığını söyledi. Seçimlere ilişkin olarak yapılan 18 ıtirazın titizlikle değerlendirildiğini söyleyen Öktem, "ttirazlann 3'ü bozuldu, 15'indeyse ilçe yönetimlerınin aldığı karar kabul edildi" dedi. CHP'nin seçimlerden "ahıının akıyla" çıktığuıı savunan Öktem. "667 mahallenin katıldığı seçimde toplam 18 itiraz var. Listeler askıdayken tutanaklar tutuldu. Tam anlamıyla tertemız bir seçim oldu. Seçime yüzde 65 katılım sağlandı" dedi. Danıştay'ın karan, keyfi hâkim ve savcı atamalannm önüne geçecek nitelikte Bakana 'dur'uyansıİLHAN1ASCI ANKARA-Danıştay, Adalet Bakanı 'nın teklifi ile görevden alınan hâkim ve savcılar için umut ışığı niteliğinde bir kara- ra imza attı. Hâkiınler ve Sav- cılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararlannm yargı denetimine kapalı olduğunu anımsatan Da- nıştay, Adalet Bakaniığı'nın gö- rev değişikliği teklifinin iptal da- vasına konu edilebileceğıni \oır- guladı. Danıştay, bakanm tak- dir yetkisinin yerinde kullanı- bp kullanılrnadığının denetlen- mesi gerektiğini kaydetti. Danıştay'ın keyfî görevden almalara "dur" dediği karann • Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararlannın yargı denetimine kapalı olduğunu anımsatan Danıştay, Adalet Bakanlıgı'nın görev değişikliği teklifinin iptal davasına konu edilebileceğıni vurguladı. Danıştay, Adalet Bakanı 'nın takdir yetkisinin yerinde kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi gerektiğini kaydetti. alınmasında süreç şöyle işledi: Adalet Bakanhğı'nda baş- müfettiş olarak görev yapan Is- maO Turgut, bakanm teklifi ile HS YK" ce bugörevden ahnarak, Ankara Savcılığı'na atandı. Tur- gut, Adalet Bakanı'nın yapmış olduğu teklifi içeren işlemin iptali ve bu işlem nedeniyle uğ- radığı üzüntüye karşılık da 5 milyar liralık manevi tazmınat ödenmesi istemiyle dasiL açtı. Ankara 12. Idare Mahkemesi, davanın esasının incelenme ola- nağı bulunmadığı gerekçesiy- le istemi reddetti. Turgut da, Danıştay'a başvurarak, idare mahkemesinin karannı temyiz etti. Danıştay Beşinci Daire, HSYK'nin Adalet Bakanı'nın teklifıni irdeleme, gerektiğinde yerinde görmeme yetkisi bu- İunmadığına işaret ederek "Bir başka deyişle,Adalet Bakanı'nm merkez teşküaünda çaoşan ha- kimtervçsavcılariçinHSYK'ye yapbğı teklif, ilgili hâkim veya savcmm merkezteşkflatmda bu- lunduğu görevden alınması so- nucunu doğuran kesin nitelik- te bir idari işlemdir. Olayda. Adalet Bakanlığı Teftiş Kunı- hı'nda müfettiş olarakgörev ya- pan davaa,AdaletBakanhğı'nın teklifi üzerine müfetüşUk göre- vinden alınmış, Ankara Cum- huriyet Savcıhğı'na atannuşar" denıldi. Kararda. atamamn yargısal denetiminde aranacak ilkeler şöyle değerlendınldi: "Bu du- rumda, davacmın müfettişlik- ten ahnması yolundaki Adalet Bakanhğı teklifinin iptal dava- sına konu edilebilecek kesin ve icrai bir işlem niteügini taşHbğı açık olduğundan, anılan tekü- fin atamaya esas somut bilgi ve belgeleri içerip içermediğL tak- dir yetkisinin idarece kamu ya- ran ve hizmet gerekleriyönün- den yerinde kullanıbp kuDanıl- madığı açısından yargısal de- netknetabitutulmasgerekirken, mahkemece yapılan nitelendir- mede ve davanın usulden reddi yolundaki kararda hukuki isa- bet görülmemektedir." TASARI BAKANLARKURULU'NDA Hükümettoprak satışında ısrarlı ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Hükümet, yabancılann Türkiye'de mülk edinebilmelerini kolaylaştıran yasanın Anayasa Mahkemesi ta- rafindan iptal edilmesi- nin ardından yeni bir ta- san hanrladı. Adalet Ba- kanı ve Hükümet Söz- cüsü Cemil Çiçek, Ba- kanlar Kurulu'nda im- zaya açılan tasannın hız- la TBMM'ye gönderile- ceğini söyledi. Bakanlar Kurulu, Baş- bakan Recep Tayyip Er- doğan'ın başkanlığında dün toplandı. Toplantı- nın ardından açıklama yapan Çiçek, Orrnan En- düstri Mühendisleri, Or- man Mühendisleri, Ağaç Işleri Endüstri Mühen- disleri için mesleki dü- zenJemeye gidileceğini belirtti. Devletin, özel or- mancılığı da teşvik et- mesi gerektiğini ifade eden Çiçek, bu konular- la ilgili olarak hazırla- nan ve imzaya açılan ta- sanlann TBMM'ye gön- derileceğini bildirdi. Yabancılann taşınmaz mal edinmeleriyle ilgili Tapu Yasası'nın, Anaya- sa Mahkemesi tarafın- dan iptal edildiğini anım- satan Çiçek, iptal karann- daki gerekçeler dikkate ahnarak yabancılann kar- şılıklı olmak ve yasal sı- nırlamalara uymak şar- tıyla ülkede mülk edin- melerine olanak veren bir düzenlemenin yasa tasansı olarak imzaya açıldığını ve hızla TBMM'ye gönderilece- ğini kaydetti. Yerli ve yabancı yatı- nmcılann işyeri açma ve çalışma ruhsatlanyla il- gili bürokrasi konusun- da kargaşa yaşandığını belirten Çiçek, bu konu- da köklü bir değişikliğe gereksinim olduğunu söyledi. Bu amaçla Baş- bakanhk bünyesinde bir süreden beri faaliyet gös- teren komisyonun, çahş- malannı büyük ölçüde tamamladığını ve Bakan- lar Kurulu'na bilgi sun- duğunu kaydeden Çiçek. ortaya çıkan yönetmelik taslağının toplantıda ay- nntılı incelendiğini söy- ledi. Çiçek. önümüzde- ki hafta başuıda yönet- meliği imzaya açmış ola- caklannı kaydetti. CHPTfler AKP'ye, Adana'da da bir kez daha -dokunulmadıklann kakbnlmasr çağnsmda bulunda {Fotoğraf: AA) CHP'nin 'Çık ortaya hesap ver' kampanyası sona erdi 'Kirliörtü kaldınlsın'Haber Merkezi - CHP Kadın Kollan'run mıllet- vekili dokunuhnazlıklannm kaldınlması için yü- rüttüğü kampanya sona erdi. 30 Mayıs'ta başlayan kampanya çerçevesinde Türkiye genelinde eşza- manlı olarak toplanan imzalar, TBMM'ye gönde- rihnek üzere CHP örgütlerinde toplanacak. CHP Kadın Kollan Başkanı Güldal Okuducu, dokunuhnazhklann kaldınlması için yürüttükleri kampanyayla ilgili bilgi verdi. Türkiye deki doku- nulmazlık uygulamasınm dünyada başka bir örne- ği bulunmadığını bildiren Okuducu. dünyanın de- ğişik ülkelerindeki uygulama öraeklerini de aktar- dı. Okuducu, "Yasama dokunulmazhğının evren- sel ölçekte çeşitli uygulama biçimkri olmakla bir- likte,genel kabulgören düşünce 'yasama dokunul- mazlığı" nın yasama sorumsuzluğu' gibimutlakve sınırsız olmadığıdır*' görüşünü dile getirdi. 22. dönemde TBMM'ye intikal eden yasama do- kunuhnazlıklanyla ilgili 208 dosyanın bulunduğu- nu, hakkında dosya düzenlenen milletvekili sayı- sının 117, kanna komisyonda görüşülen ve dö- nem sonuna erteleme karan verilen dosya sayısı- nnı ise 175 olduğunu bildiren Okuducu, bu dos- yalardakı suçlann; ihaleye fesat kanştınna, göre- vi kötüye kullanma, hayalı ıhracat, naylon fatura, dolandıncılık, zimmet, nitelikli zimmet, özel- res- mi evTakta sahtecilik, usulsüz arsa satışı, kayıp trilyon, kamu taşıma biletlerinde kalpazanlık gibi suçlar olduğuna da dikkat çektı. CHP Ankara Ü Ka- dnı Kolu Başkanı Nebihe Mani de Türkiye gene- linde 30 Mayıs-19 Haziran tarihleri arasmda mil- yonlarca imza topladıklannı vurguladı. Protokolün imzasından önce konunun TBMM'de ele alınması için genel görüşme istedi CHP Kıbrıs için harekete geçtiANKARA (CumhuriyetBü- rosu) - CHP, ABnin Türki- ye'yle müzakerelerin başlaya- bürnesi için koşul olarak getir- diği Ankara Anlaşması'nın Gü- ney Kıbns Rum Kesimi'nin (GKRY) de aralannda bulun- duğu yeni üyelere uyarlanma- sını öngören protokolün imza- smdan önce TBMM'de "ive- di" olarak genel görüşme açıl- masını istedi. CHP Grup Başkanvekilleri Ali Topuz, Kemal Anadol ve Haluk Koç imzasıyla TBMM Başkanhğı'na verilen genel gö- • CHP önergesinin gerekçesinde Avrupa Anayasası'nın Fransa ve Hollanda'da düzenlenen referandumlarda reddedilrnesinin AB'nin gelecekte alacağı yapı konusunda ciddi kuşkular uyandırdığma dikkat çekildi. rüşme önergesinin gerekçesin- de. Avrupa Anayasası'nın Fran- sa ve Hollanda"da düzenlenen referandumlarda reddedihne- sinin AB'nin gelecekte alaca- ğı yapı konusunda ciddi kuşku- laruyandırdığına dikkat çekil- di. 16-17 Haziran'da düzenle- nen AB zirvesinin sonuç bel- gesinin genişleme bölümünde uzun yülardan beri ilk kez Tür- kiye'nin adının açıkça yer al- madığı kaydedilen gerekçede, AB'nin Türkiye'ye yönelik olumsuz tavnnın uzun süre de- ğişmesi olasılığının da zayıf olduğu kaydedildi. Türkiye'nin bu aşamada "tek tarafh taviz- lerdenkaçmmasıgerektiği'' be- lirtilen önergede bu nedenle GKRY'yi tanıma anlamına ge- lecek olan Ankara Anlaşma- sı'nın yeni AB üyesi ülkelere uyarlanması yönündeki proto- kolün sakıncalı olacağma işa- ret edildi. Önergede özetle şu görüşlere yer verildi: "Türkiye'nin tanunadığı ve meşru saymad^ıGKRVnin bu protokohln imzalanmasmdan sonraTürkiye'dendiğerAB ül- keleri ile eşit muamcle talebin- de bulunacağuun işaretleri şim- diden ortaya çıkmışör. Bu çer- çevede 17Aralıkzin esi sırasın- da Türidve bö\1e bir taahhütte bulunmanuş olmakla birlikte. Rum gemilerinin Türkiye li- manlanna, Rum uçaklanmn da Türldye havaalanlarma gel- mesine izin verUmesinm talep edileceşi anlaşdmaktadır.25M- san'da düzenlenen Türkiye-AB Ortakhk Konseyi'ne sunulan AB Ortak Tutum Belgesi'nde AB'nin bu konudaki beklenti- si açık bir biçimde behrblmiş- tir. Bütün bu nedenlerle hükü- metin uyum protokolünü im- zalamaktan kaçınmasının ülke çıkarian açısından zorunhı ol- duğunu düşünüyoruz." MKP-HKO OPERASYONU Tunceli'de öldürülenler toprağa verildi Yıırt Haberleri Servisi - Tunceli'nin Ovacık ilçesinin Mercan Vadisi'nde geçen hafta düzenlenen operasyonda yaşamını yitiren Maoist Komünist Par- tisi-Halk' Kurtuluş Ordusu (MKP- HKO) üyesi 17 kişı dün memleketle- rinde düzenlenen törenlerle toprağa verildi. Malatya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsüerinardmdan örgütünAvTupa so- rumlusu Aydm Hambayat, merkez ko- mite üyesi Cafer Cangöz ile AH Rıza Sabur. Ahmet Bektaş, Gülnaz Yddız, Taylan Yıldız ve Alaattin Ataş'm ce- nazesi Tunceli'deki Hacı Bektaş-ı Ve- li Cemevi morguna kaldınldı. MKP'li- ler için dün yaklaşık bin kişinin katıl- dığı bir tören düzenlendi. Törenin ar- dmdan Yıldız ve Ataş'm cenazesi Ho- zat üçesine göderildi, diğer militanJar AtatürkMahallesi'ndeki Belediye Me- zarhğı'nda toprağa verildi. Berna Ün- sal, Okan Ünsal ve Kenan Çakıcı için ise Ankara'da tören düzenlendi. Yüz- lerce kişinin katıldığı cenaze törenin- de sık sık sloganlar atıldı. Törende yapılan açıklamada, 17 MKP'linin kar- şılık vermediği halde bombalarla ka- sıtlı olarak öldürüldüğü belirtildi. Tö- renlerin ardından cenazeler Cebeci As- ri Mezarhğı'nda toprağa verildi. Operasyonda ölen Devrimci Demok- rasi Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ökkeş Karaoğhı ise memleketi Gazi- antep'in Islahiye üçesine bağlı Kabak- lar köyünde toprağa verildi. Cemal Çakmak, Çağdaş Can için tstanbul Gazi Mahallesi'nde binlerce kişinin katılımıyla tören düzenlendi. Dursun Turgut ve Ersin Kantar ise yann toprağa verilecek. Binali Güler için Izmir'de, İbrahim Akdeniz için de Muş'ta aileleri ve yoldaşlannm katılı- mıyla tören düzenlendi. 'MEMURUMUZU YANILTTINIZ' Erdil davasında Unakıtan askeri suçladı ANKARA (ANKA) - Eskı Deniz Kuvvetleri Komutanı İlhami Erdü'in eşi Füsun Erdil'in \azo da\ asında me- murlannın yargılanmasına izin verme- yen Maliye Bakanlığı, askere, "Me- murumuzu yandtnoız" suçlamasında bulundu. Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı İl- hami Erdil'in eşı Füsun Erdil ile De- niz Kuvvetlen Komutanlığı (DKK) Sa- tm Ahna Komisyonu başkan ve üye- lerinin yargılandığı davada, iddiana- mede adı geçen memurlann yargılan- masma, Maüye Bakanlığı izin verme- mişti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın im- zasıyla göndenlen yazıda, satın alma- ya esas olacak bedel tahminlerinm ida- re tarafindan yapıhnası gerektığı belir- tilerek bu nedenle ihale komisyon üye- leri Maliye temsilcılerinin idarece ya- pılan bedel tahminine bir aşınlık gör- meden itiraz etme haklannm bulun- madığı belirtildi. Yazıda, ihale komis- yon kararlannın ita amiri onayı ohna- dan icrai bir nitelik taşımadıİdan be- lirtildi. Unakıtan'ın yazısmda, henüz yargı karanyla kesınleşmeyen iddialara yer vermesi dikkat çekti. Yazıda, askeri personelin, fiilen toplanmayıp karar aldığı, Maliye üyelerinin teklif değer- lendirme ve komisyon kararlannı ko- misyonun idare üyelerinin imzalann- dan sonra, teklif mektuplanm görme- den imzaladıklan anlatıldı. Askerin, sözü geçen dönem içinde, satın ahna karan verilen hiçbir mal için istekli finnalardan yazılı teklif ıstemediği, mal ve hizmet sağlamaya istekli firma- lann hiçbir zaman ihale komisyonu huzurunda pazarlık yapmak üzere da- vet edihnedikleri belirtildi. POLİTtKA GÜ1NLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Ölüm Kelebeği... Eksilmiş ve delip geçen dipsiz avuntulara ne dersiniz? Tutkuların güneşe doğru yürüdüğü saatleri düşünüyorum haziran yağmurları altında... Yaşanmış günlerden arta kalan sevgileri çoktan yitirmiş insanlar Ahmet Haşim'in "Dönsek mi bu aşkın şafağından" dizelerınden habersizler... Yârin dudağından "birkatrealev" olduğunu hiç- bir zaman akıllanna getiremiyorlar... Nice masallara imzasını atan biradamı izlemek, yaşamın o ince çizgisinde yürümek... Inanmak... Sevgiyi hep çoğaltmak!.. Tüm tutkular güneşe doğru mu yürür, keskin aydınlıklar sevinçleri mi yüceltir? Yan üşengeç, yan sevecen öpücükJergözbebek- lerinin derinliğini mi kucaklar?.. Derin bir geceyi düşündüm!.. Iki gölgenin ayakta ve beyaz bir perdenin üze- rinde bir kelebeğin oynaştığını gördüm... ölüm kelebeği önce Uğur Cankoçak'ı alıp gö- türmüştü... Mehmet Sucu'nun masasına oturduğunda, sanki karşıma geçmiş, bıyıklannı düzeltiyordu sol eliyle... lletişim çağının içindeydi Uğur Cankoçak. Meh- met Sucu'y'a bilgisayar üzerine konuşuyordu... hatçı bir sosyalistti Uğur Cankoçak. Mehmet Ali Aybar'ın TİP çizgisinde yürüyordu bunca yıl- dır... Dürüsttü!.. Uğur işçiydi, sendikacıydı. Üniversite bitirmişti ama hep emekçilerin yanında olmuştu. Sınıf kav- gasının ne olduğunu çok iyi bilirdi... Yurtseverdi!.. Sosyalistti!.. Hiçbir zaman dönmedi, rüzgârgülü olmadı... • • • Recep Bilginer'ı en son Sami Karaören'in odasında görmüştüm... Türk tiyatrosunun ve basının gelişmesinde önem- li katkılan olmuştu... Bir haziran yağmuru altında, Yannis Ritsos'un uzun bekleyişlerini anlatan bir kadının sesiyie irki- liyorum düşsel gezinti sırasında: "Biliyorsun ölüm diye bir şey yok, diyor adam kadına / Biliyorum, evet öldüğüme göre, diyor kadın. I Iki gömleğin de ütülendi, çekmecede, I Sadece kûçük bir gül benim özlediğim." Gözlerini görürgibi oluyorum Recep Bilginer'in... Bir gün konuşurken "Bak" demişti, "sana Lo- tte Bogan /n aklımda kalan bir dörtlüğünü oku- yayım, belki biryazında kullanırsın." "Şimşekler seni getirse Tutsak kentlerin içinden Seni yıldızlar bir bilse Böyle yakamazdı yürekten" Son haber Atatürk Havaalanı'na doğru yol alır- ken Tufan Türenç'ten gelmişti: "Nuri lyem vefat etti!" Nuri tyem, CHP lstanbul Milletvekili Bülent Tanla'nın kayınpederiydi... O gün Çin'e gidiyorduk... Geziyi Bülent Tanla düzenlemişti... Gezi ertelendi... Nuri lyem 1900'lü yıllar resim sanatımızın çok önemli bir adıydı. Güncelliğini hiç yitirmemişti lyem... Resimde 1960 öncesi ve sonrası değişimle- ri eleştirilse bile hiç ödün vermemiş, bildiği yolda yürümüştü... Nuri lyem aydın-entelektüel tavnyla resim sana- tına yeni bir boyut getirdi; Anadolu insanının acı- lannı, hüzünlerini, sevinçlerini, aşklannı tuva- lineyansırtı... Saygın bir kişiliği sergiledi hep... Türk resminin en özgün ressamları arasında yer aldı... Yasama bakışı yaşamın o ince çizgisiydi ve in- sandı... Kimi zaman Anadolu bozkıriannda, kimi zaman varoşlarda... Bizim insanımızı çıkardı karşımıza... • • • Ve Mehmet Ulusoy... Iki yıl önce gazeteye uğramışt. Ataol Behramog- lu'yla biriikte uzun uzun sohbet etmiştik... Mehmet'in ardından en güzel yazılan Ataol ve Zeynep Oral yazdı... O da bir sevgi insanı, usta bir tiyatrocuydu... Bir kuş sürüsü havalandı... Haziran yağmuru dindi... Birbirinden farklı dört insan yaşamını yitirdi. Dör- dü de hapisliği, sürgünü, acıyı yaşamlanna katık etmişlerdi... Ellerim ceplerimde gökyü- züne bakıyorum: 'Dumanlargerisinde sen be- lirsen I Sen belirsen de yaksan tekmil ışıktan I Sen birgece ya- nsı beklediğim I Getirsen el değmemiş sevdalan." hikmet.cetinkayaocumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 AMAS\Â BİLDİRGESİ'NİN 86. YEJ • Amasya Bildirgesi, Se\T ile paramparça edibnış, bütünüyle yok olma aşamasına gehniş bir ülkenın yeniden dirilişinin ilk adımıdır. • Amasya Bildirgesi ile Anadolu'nun kendi yazgısına kendi sahıp çıkacağı. yepyeni bir ulusun doğacağı, dunyaya açıkça bildirilmiştir. • Dünü bihneyen bugüne sahip olamaz, yannı biçimleyemez; dolayısıyla Amasya Bildirgesi anımsamamız gereken yakın geçmişimizin ilk belgesidir. • Bildirge'nin "kendi yazgımıza kendimizin sahip çıkması" ilkesinin günümüz Türkiye'si için de kaçınılmaz olduğuna inanıyoruz. • Bildirge'nin 86. yılını bu bilinçle kutluyoruz. KADIN ARAŞTffiMALARI DERNEĞt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog