Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet tmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adma İLHAÎs SELÇUK Genel Yayın Yonetmenı İbrahim Yddız # Yaznşlen Muduru Safim A^paâan#Sorumlu Mudur Mehmet Sucu # Haber Merkezı Müduru HakanKara îstıhbarat Cengız Y ıldırım # Ekonomı Hasan Erış • Kultur Egemen Berkoz • Spor Ab- dülkadır \ ücelman 9 Makaleler Samı Ka- raorcn • Duzeltme Abdullah \azıcı9 Bıl- gı-Belge Edıbe Bnğra • \ uıt Haberlen Meh- met Faraç • Avrupa Temsılcısi Gura\ Öz Yavın Kurulu tlhan Selçuk (Başkan) Emre Kongar (Da- nışman) Orhan Ennç, Hıkmet Çetınkava. Şukran Soner, İb- rahıtn Vıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbav, Hakan Kara AjıkaraTemsılcısı Mustafa Balbav A.taturkBuhan\o 12D kat 4 Bakanlıklar Tel 419^020C?hatı Faks 419J02" 7 #lzmırTermılcısı SerdarKıak,H Zı\aBK P52 S 2 ^Tel 4411220 Faks 4418^b • AdanaTemsılcısı ÇetınVığenoğlu, inonuCd 119 S No 1 1 Tel W 12 11 Faks 36^ 12 1^ ^ntalva Temsılcısı \hmet Oruçoğlu CumhunvetCad 80 "< Tel 0242 24800^ Faks 2430^09 • 1dan \e Malı y e r Bulent ^ ener • Satış Fa- zılet Kuza • Cumhunvet Reklam # Genel Mudur Özlem \> den • Genel Mudur \ ardım cisi Nazende Pa\ Tel (02!2> 2M 9g "4 - "^ 2M 98 81 82 Faks (0212) 2M 98 68 Rezer- \as>on (212) M2 0^05 Faks 2125138463 \ıvimlımı >i» Tu±ocag3 Ca4 W .11 Ca&loglu M Mlslanbul Pk M, Sırterı -M3 islTd c h V l k H B C d S t a K t e i D P j $ g g Bıslü MatKzGazeeDeraBasm'!avınaLkbaiMe T ıc \$ c aohVlak Hasan BanCadSanıaıııtaKalalteanM Dıgmm Moiez Daetrnı Pazariama San ıfi lohaıı Faks l<ri:i 1 : i H V l R A N 2 0 0 ; i tmsak^22 Guneş 5 > Ogle H 13 t k ı n d ı P l l \L,am2049 \at5 ı 22 40 DeNino'nun duygusalam • ROUBAIX(AA)- ABD'lı unlu sınema sanatçısı Robert De Nıro'nun babasına aıt 60 tabloluk sergı Fransa'nın kuzeyındekı Roubaıx kentınde bır muzede sergılendı Babasuun posten onunde poz veren De Nıro, basın toplantısı sırasında zamanzaman gozyaşlannı tutamadı Lemon'ın eşyalan satriacak • LONDRA (AA) - Beatles ın uyesı unlu Ingılız şarkıcı ve bestecı John Lennon'ın bazı eşyalan, açık arttırmaya çıkarılacak Muzayede evınden yapılan açıklamada, açık arttırmaya konulacak parçalar arasında, Lennon'ın oğrencılık gunlennden kalma bır yağhboya resım, "All You Need Is Love" şarkısının elyazması. ılk eşı Cynthıa ıle paylaştıgı e\den bır masa ve bır yatak ortusunûn bulunduğu bıldmldı Londra'da 28 Temmuz'da yapılacak muzayedenın toplam hasılatuıın 2 mılyon dolar olması beklenıyor Uncolnün yaşamfflmoluyor • ANKARA (AA) - Oscar odullu yonetmen Steven Spıelberg, ABD başkanlanndan Abraham Lıncoln'ün yaşamını konu alan yenı fılmının hazu-lıklanna başladı Internette yer alan "hollyvvood com" sıtesının habenne gore, Spıelberg'ın yonetmenlığınde çeknnlenne 1 Ocak 2006'da başlanacak Adı henuz belırlenmeyen fdmde Spıelberg'un Lıncoln rolunu kmıe teklıf ettığı henuz bdınmıyor Alman çevreci: Caretta caretta'larm koruma alanlannda sürat tekneleri cirit atıyor 'Doğal cehennem alanı'• Caretta caretta'larm tehlıke altında olduğuna dıkkat çeken çevreci - Günther Peter, Alman hükümetının, özel koruma alanlan ıçın Türkıye'ye 6.3 mılyon Avro para yardımında bulunduğunu ancak hıçbır şey yapümadığını ılen sürdü. tstanbul Haber Servisi - Dal- yan'da "carettacaretta" denızkap- lumbağalanmn ureme alanlannın bulunduğu sahık yapılmak ıs- tenen bır Alman otelını engel- leyerek adını duyuran Alman çevrecı Guntner Peter, "Boyle koruma otanaz. Özel Çevre Ko- ruma Kurumu'nun bu tutumu- nu da anlayamrvonız. Dalyan'da- ki özel koruma alanını bugün tabıı cehennem alanı olaraknitelendiriyo- rum"dedı Peter, Turkıye'de caretta caretta'la- nn korunması amacıyla uluslararası standartlara uygun hıçbır onlem alın- madığını soyleyerek yabancı çevrecı- lenn bu konudakı ışbırhğı önenlen- nın de Ozel Çe\Te Koruma Kuru- mu'nca gen çe\Tildığrnı belırttı Hayvanlan Yaşat Vakfı'nca (YA- ŞAT) Turkıye Gazetecıler Cemıyetı Lokalı'nde duzenlenen toplantıda ko- nuşan Peter, caretta caretta'lan saye- sınde dunya çapında une kavuşan Dal- yan'ın o tanhten bu yana hızla yapı- laştığına dıkkat çektı Peter, "lurisderindenizkaphımba- ğalannm üreme alanlan konusunda bflgflewfirilrnesmeizin\çrflmi>'(>r.Kap- lumbağa yırv-alannm tilkilerden ko- runmasıiçin koruyucu sepeüer \e ko- ku verici maddeler uygulanması gibi tedbirler ahmmyor" dıye konuştu Dalyan'da caretta caretta'larm ure- me alanını gosteren bılgı lev halan ol- madığını aynca sahıllerde hıçbır ko- ruma projesının de uygulanmadığını one suren Gunther Peterbu sahıÖer- de surat teknelennm cuıt attığrnı, ure- me alanlanna vasadışı şekılde ağaç dı- kıldığrnı, tunstler ıçm geçıt yollan yapıldığını savundu Peter, uluslararası doğa koruma standartlanna aykın olan bu durumun engellenmesı ıçm Turkıye Özel Çev- re Koruma Kurulu Başkanlığı'nın da hıçbır şey yapmadığına dıkkat çektı Dalyan'm korunması ıçm Alman- ya hukumetınden 6 3 mılyon Avro'nun Turk hukumenne \ enldığmı anımsa- tan Peter, Daryan ın korunması ıçın \e- nlen 6 3 mılyon A\To'nun nereye har- candığı konusunda çevTecı kuruluşla- ra bılgı \ enhnesı gerektığını ıfade et- tı Otellennkanauzasyonlannrndenı- ze akıtıldığını \e arıtma yapılmadığı- nı belırten Peter, denıze ahlan plastık- len kaplumbağalann denızanası sanıp yedığını de sozlenne ekledı ANTALYA'DA YAMAÇ PARAŞÜTÜ Ölüdeniz'e yeni rakip çıktı GURSUKUNT \ ANTALYA -Doğa sporlannm yenı \ e en heyecan vencı dallanndan bın olan yamaç paraşutu Ölude- nız'den sonra Antarya'da da yaygınlık kazanmaya baş- ladı Kış aylannda yamaç paraşutu başlangıç eğıh- mı veren, yaz aylannda da tıcan uçuşlar yaptıran An- talya Paraglıdıng onculuğunde, Tunek Tepe'den gunde 15-20 uçuş yapıhyor Antarya Paraghduıg Uçuş Operasyon Drrektoru MuratÇiftçiOlu- denız'de kalkış y noktasıyla denız arasında 15-20 da- kıkalık uzaklık bulunduğunu, An- talya Tunek Te- pe'de ıse bu me- safenın 5 dakıka olduğunu belırte- rek"Budaoğren- ciler için bulun- maz bir rakam. Kur ve adayışlar için de onemB bir konum" dedı Antalya yı 50 ulkede yamaç paraşutuyle tanıtma- yı amaçladıklannı anlatan Çıftçı, "Dunyada tebü- keü spor daflan arasmda fiıtbol 7. sıravı atarken ya- maç paraşütü 21. sırada. Yamaç paraşürü heminsa- nı dmlendiren hem de v-anşma heyecanıveren bir spor. Hedefimiz, Antalya'yı bu spor-turizm dalında da dünyaya tanıtarak bölge turizmine yeni bir ekono- mik girdi sağlamak" dıye konuştu Çıftçı, Antalya Paraglıdıng'ın, sertıfıkalı pılot- lardan oluşan 10 kışılık bır ekıbı olduğunu beluttı âyler tfes'le ^ güzelleşiyorj Q elçukKayıııakamıHa\TİSandıkçı,EfesAntikKenti,$elçuk£fesMü- k j zesi ve SL Jean Bazüikası'nda kurduklan kultur urunleri, hediyenk eşya, su ve meşnıbat saüş standlanndan elde ettikleri getiri, Seiçuk'ta 8 koyün su, kanal, yoL park, çevre duzenlemesrvie kutuphane gibi eksikle- rin giderilmesine harcadıklanm bildirdL tlçedeki müze ve ören yerlerini geçen v ılın ilk beş avında 332 bin 500, vıl boyunca da 1 mihon 200 bin kişi gezdı. Selçuk bu yil da 2 mihon turisü konuk etmeyi hedefliyor. (AA) Ford'lar, 10.000 YTL kredi için %O faiz oranlı 12 ay vade veya peşin alımiarda indirim avantajıyla. Kredi tablosu KrBdımıktan 10 OOO YTL 15O0OYTL «3 000 YTL 12ay %O / 833 33 %O 40 1 289 34 %O 65 1 752 37 18 ay %0 34 577 33 %0 70 9O140 %O 87/1224 55 24 ay %0 58 453 88 %O 86 / 708 79 %0 99 962 67 YJ«anöa Defrtien ay* geri öderr-e tutaiar YTL Aralanndan bır seçım yapmak gerçekten çok zor Ford Mondeo Focus C-MAX Fusıon ve Fıesta modellerı şımdı muthış avantajlarla Ford yetkılı satıcılannda sızlen beklıyor Aynntılı bılgı ıçın, Ford Dırekt Hattı 444 3673 ya da www ford com tr Tasarımı yaşamdan, guvenı teknolojıden Koç DÜNYA MÜLTECİLER GÜNÜ Milyonlarca kişi evinden uzakta tZMİR (\A) - Uluslararası Af Orgutu (UAO) Turkıye Şubesı Multecı Haklan Koordınatoru Avu- kat Taner Kıhç Turkıye'de resmı rakamlara gore, 6 bın 500 multecının bulunduğunu soyledı Kaya Prestıge Otel de basın toplantısı dûzenleyen Kılıç, Bu-leşmış Mılletler'm 20 Hazıran'ı 5 yıl on- ce "Dunya Mûlteciler Günu" kabul ethğını hatır- lattı Kılıç msanlann ulkelennı terk ederek hıç bıl- medıklen bn yere gıtmek ıstemesmın cesaret ge- rektırdığını, bu yılkı etkınlıklenn ana temasunn da bu nedenle "cesaret" olduğunu belırttı Asya ve Arhka dakı uısan haklan ıhlallennın buradakı ın- sanlann ozellıkle Avrupa ulkelenne ve ABD'ye ıl- tıca etmesıne neden olduğunu vurgulayan Kılıç, şoyle konuştu "Norveç Mûlteciler Konsevi tarafın- dan yayunlanan rapora gore, dunya genennde her gun 8 bin kişi evinden aynbnak zorunda kalmakta, 50 ulkede 25 mihon kişi kendi ulkesınde verinden edilmiş şeküde v aşanıaya devam etmektedir. Turtd- ye mültecüer içuı hem geçış. hem vanş, hem de kay- nak ülkesL 1980-1989 yılian arasmda Türkiye'den başka ulkelere 600 bin civannda ldşinin iltica ettiği tahmin ediüvor. Türkiye'de resmi rakamlara gore de 6 bin 500 civannda mütteci bulunuyor. \ma bu sa- dece buzdağmın gorunen yüzû." Bırçok ulkede bannma v e multecı merkezlennın bulunduğunu, Turkıye'de ıse bu konuda yeterlı ça- lışma yapılmadığını savunan Kılıç, 2006-2010 yıl- lan arasmda Doğu bolgelennden başlamak uzere 7 ayn ılde, her buı ortalama 750 kışı kapasıtelı sığm- macı kabul-bannma merkezlen v e multecı mısafu-- hanelennın kurulmasınm planlandığını ıfade ettı UAO tzmrr Grubu Kadın Haklan Koordınatoru A\- ça LTuseDer ıse multecı kadınlann ozellıkle cınsel ıstısmara uğradığma dıkkat çektı Uluseller, kadm sığmma evlennm açıhnası ıçın topladıklan 25 bın rmzayı, Başbakan'a gonderdıklennı belrrttı AL GOZÜiVI SEYREYLE IŞIL ÖZGENTÜRK Masumiyet çağı bitmemiş Pazar gunku yazımda sev dığım msanlardan buı olan LğurCankoçak ın olum habennı aldığımda "Masumi- yet çağı bitti'' dıye duşunduğumu yazmıştım Ney dı ba- na bunu yazdu^n, masumıy et ney dı 9 Duşunmeye başladım v e aynı anda sev dığım ama yı- tırdığım dostlanm. yakınlanm bırer ıkışer yanı başıma geldıler Ve sorumun yanıtmı vermeye başladılar Ilk gelen, en yakın zamanda yıtırdığım Uğur Canko- çak'tı Yuzune her zaman yakışan posbıvıklannı kıvı- np, o gur sesıyle, "Işıl" dedı, "senden bunu beklemez- dün.'* "Neyi" dıye sordum "Cancağram" dedı, "bu ul- kede masumiyet çağı biteliyıDar oluyor, yeni mi aydm?* Bır an duşunup ıtıraz ettım "Ama sen vardm" dedrm "DİSK davasmda salonu bomboş bırakan ışçilere ınan- cmla sen vardm, gorduğun haksızhğa ıtırazlannla sen vardm, internette sürdürduğün muhaleferJe sen vardm, ustune üsthık sen gördüğum en yoksul sendikacıydın; yalan mı?" Canko- çak brr an duşundu, "Vay be" dedı -'beni uy^rdıgm için sağ oL masumiyet çağı hâlâ suruy ormuş. r Ardın- dan ekledı "En çok neye sevmiyorum biü- yor musun. yukarda Aybar'ı göreceğim, bu se- fer yiiz metrede onu geçece- ğim. Adada ber gun boşuna mı koştum sanıyorsun?" Ve gıttı Hemen ardmdan ıkı meleğım annemle ba- bam en şık hallenyle teşnf ettıler Annem kırmızı dan- tel balo gıysısınm eteklennı toplay arak yanıma dız çok- tuvekonuşmavabaşladı "Babanlabeniçokuzdüama- sumiyet bitmeyen bir şeydir. Dunya bugunlere gehnişse masunüv et v-ar olduğu için gebniştir. Masumiyet başkal- dındır. Masumiyet bazen başkalanm kendinden daha çok düşunmek ve sevmektir. Hep iyi bir şeyler yapma istegidir. Kotu olanı, insana ay kın olanı değiştirme iste- ğidir. Senbunlan benden daharyi bilirsin." Annem bun- lan soyleyıp sustu Annem ya, hemen şımardım "Ama anne, dunya ar- nkbildiğin dunya değü. Yeni dünyanın tannsısadecepa- ra. Bilctiğin tum değerler kan kaybettL" Annem usulca B Arkası 8. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog