Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 HAZİRAN 2005 SALI OLAYLAR VE GORUŞLER EVET / HAYIR OKTAY AKBAL Yazarımız yıllık izninin bir bölümünü kullanaca- ğından yazılanna bir süre ara vermiştir. ARADABİR Dr. MEHMET MURAT ILDAN Ekonomıst Bireysel Silahlar Yasaklanmalı... Hem şımdı ve hem de gelecek ıçin çok önemli bir ko- nu var: Bireysel silahlar! Konunun önemi daha iyi anla- şılsın dıye, dünyadan ve Türkiye'den bazı istatistıkler vererek yazıma başlayacağım. Dünyada savaşlar ne- denıyle bir yılda ölenlerin sayısı ortalama 300 bin iken, banşın egemen olduğuna ınanılan bolgelerde biryıl bo- yunca bireysel sılahlanmanın yarattığı sessiz çatışma ortamında 200 bın kişi hayatını kaybedıyor! Bir başka deyişle savaşta ölenlenn üçte ıkisı kadar insan da bi- reysel sılahlanmanın kurbanıdır!.. Dünyada kayrtlı 638 mifyon silahtan 260 milyonu dev- letlenn kontrolündedır. Buna karşılık, özel kışilerin elın- de 378 milyon sılah bulunuyor. Yanı, btreylenn elinde dev- letlerden daha fazla silah var! ABD'de bireysel silahlar yüzünden yılda ortalama 11 bın kışı hayatını kaybedi- yor! Türkiye'de ise yılda ortalama 3 bin kışi bireysel sı- lahlaıia hayatını kaybedıyor. Ülkemizde 1 milyon 800 bi- nı kurusıkı olmak üzere ryhsatlı/ruhsatsız 7 milyondan fazla sılah bulunuyor. Yani, Türkiye'de her 10 kişiden bı- n silahlı!.. Bu istatıstikleri çoğaltabıliriz; rakamlar üç aşa- ğı beş yukan degişebılır. Ancak genel manzara ortada- dır. Türkiye'de yılda ortalama 3000 kışınin ölmesinin yanında, bir de gelecekte olası bir ıç savaş durumu da dikkate alınmak durumunda. Gelecekte, kı bu yakın gelecek de olabilır, Kürt mılltyetçiliğinın hangı noktaya geleceğı bilınmıyor. Diyarbakır'da federatıf biryapı için ımza kampanyası açılmış; bu ülkede başbakan, cum- hurbaşkanı dahi olabılecek ozgürlük varken böyle fe- deratıf yapı maceralan, cehaletten ve görecelı olarak bir huzur ortamında yaşamanın öneminı kavrayamamak- tan kaynaklanmaktadır. Zeki devletleren iyi senaryoya göre degil en kötü se- naryoya göre hazırlanırlar. llerde olası bir iç savaş teh- didıne karşı önemli bir önlem de ışte bu bireysel sılah- lann yasaklanması meselesıdir... Bu ıç savaş tehdıdı- nin yanı sıra bir de irticai hareket tehdidi vardır kı, bi- reysel silahlann toplatılması bu nedenle de çok önem- lidır... Sılah ruhsatlan (tabanca ve yıvli av tüfeği) 1953 tarihlı 6136 sayılı Ateşlı Silahlar ve Bıçaklar Hakkında- ki Kanun ve bu kanunun uygulamasına yönelik olarak çıkanlan 1991 tarihve 91/1779 karar sayılı Ateşli Sılah Yönetmeliği'ne göre verilmektedır. Buna göre 21 yaşı- nı doldurmuş ve engel hali bulunmayan herkes silah ruh- satı alabilir! Bu ve benzen kanunlar mutlaka ıptal edil- melı, Türkiye'deki bütün bireysel silahlar toplatılmalıdır. Bu zaten "uygar" olmanın, "insan olmanın" da bir ge- regidır. Özellikle kentsel alanda güvenlık güçlen dışın- da hiçbır evde, hıçbir kımsede silah bulunmamahdır. Hatta koşullar düzefdiğinde ordu dışında öteki güven- lik güçleri de tıpkı Ingiltere'de olduğu gibı silahsızlaştı- nlmalıdır. Silahlar ordulann ışidır, sivillenn silahlaria ilgilen ke- sinlıkle kesılmelıdir. Türkiye'de bu ve benzeri şekılde ya- pılacak çok iş var. ancak gelmış geçmiş hukümetleri- miz bir sümüklüböcekten hem düşünme ve hem de hız bakımından bınlerce kez daha yetersiz, daha yavaşlar!... Yabancı Azınlık Vakıflannm Toprak Yağması... Orhan ÖZKAYAEflh Tapu veKadastro Genel Md. Yrd. A B 'ye uyum çerçevesinde 2762 sayılı Vakıflar Yasasrnın 1 'in- cı maddesıne ekJenen hüküm- lerle, 57. hükümet dönemin- de çücartılan yönetmelik; ül- ke sınırlan içerisınde yer alan gaynmüslim cemaat vakıflannın. vakfıyelennin olup ol- madığına bakılmaksızın kendi "amaçlan" doğrultusunda faaliyetlerinı sürdürebılme- leri ıçın, fiilen kullandıklan taşınmaz mal- lan adlanna tapuya tescil ettirerek veya sa- tın alma yoluyîa taşınmaz mal sahibi olma- lanna olanak tanımaktadır. Bunun için başvuru süresi 6 ay olarak be- lirlenmiş iken, bu kez 58. hükümet döne- minde bu süre, yönetmelikte yapılan deği- şikJikle 18 aya çıkartılmış ve bugün bu sı- nırlama da kaldınlmıştır. Bu yönetmeliğe gö- re resmı olarak faalıyette bulunan 170"e ya- kın cemaat vakfi, 24.01.2003 tarihınden iti- baren 18 aylık bir süre içerisinde, yönetme- likte belırtılen belgelerden herhangi bıri- siyle yerel yönetımlere başvuru yapması halinde, o taşınmaz mala sahip olacak. adı- na tescil ettirerek tapu çıkartabilecektir. Bu bir satın alma olmayıp kazanılmış hak ola- rak tanımlanmaktadır. Adı geçen cemaat vakıflan bu surette her türlü sosyal, eğitsel, dini, sıhhi, hayri ve kültürel alanlardakı gereksinimlerini kar- şılayabilmek amacı ile yeni taşınmaz mal edi- nebileceklerdir. Yönetmelikte herhangi bir miktar, yüzölçümü kısıtlaması da yer alma- mıştır. Ülkemizde 77 Rum, 19 Yahudi, 52 Ermeni, 10 Süryanı, 2 Gürcü. 3 Keldani, 1 Bulgar vakfının dışında; Nasuri, Yezidı. Kıpti ve Ortodoks Arap vakıflan gibı vakıf- lar bulunmakta: yine Rum azınlığın 44 il- kokul, 9 ortaokul ve lise, 1 papaz okulu, Er- meni azınhğın 22 ilkokul, 10 orta ve lise, Musevilerin 4 ilkokul ve 1 lise olmak üze- re toplam 89 okullan bulunmaktadır Bu okullar da bu yasaya göre üzerlerine taşın- maz mal tescil ettirerek tapu çıkarrtırabile- cekler ya da satın alabilecekler. Bütün bunlar daha önce yasak kapsamın- da olmasına karşın AB uyum yasalan ile ger- çekleştirilecektir. Bunlardan ne çıkar dene- bılir. Artık dünya 1920'lerin dünyası değıl, köprülerin altından çok sular aktı, diye dü- şünülebilir... Ancak akan sular hem köprü- leri yıkmakta, yakmakta ve hem de ülkele- ri!.. Tıpkı Yugoslavya, Afganistan ve Irak gibi... Yıkımlann ayak iziennın başlangıcı- nı iyi takip etmek gerekır. Ülke ıçinde faaliyette bulunan azınlık va- kıflan. Istanbul'da yoğunlaşmış; Antakya, Iskenderun, Gökçeada, Bozcaada. Saman- dağı, Kayseri, Mardin, Diyarbakır, Idil, Mid- Iste Bellöna'dan yat, Mersin, Bursa, Ankara, Çanakkale, Al- tınözü gibi yurdun değişik yerlerine dağıl- mış durumda... Söz konusu cemaat vakıflan, 09.08.2002 tarihine kadar her ne şekilde olursa olsun kendi ıyelıklerinde (tasarruf) bulunan ta- şınmaz mallann adlanna tescılinı yaptıra- rak tapu alabıleceklerdir. Bunun için arana- cak belgeler ise taşınmaz malla ilgili tek- nikbilgiler ve 09.08.2002 tarihinden önce- ki bir tarihi kapsayan; vergi kaydı, kira kont- ratı, emlak vergı beyannamesi, elektrik, su vs. makbuzu, kayıtlan bulunmayan tapu ya da mülga hazinei hassa senetleri, muvakkat tasarruf ilmuhaberleri, tasdikli irade suret- leri ve fermanlar, muteber mütevelli (vakıf yönetıcisi), sipahi, mültezim temessük ya da senetlen. tasdıksiz tapu yoklama kayıt- lan, vasiyetname. mülkname, vasiyet ten- fiz kayıtlan, muhasebatı atika (eski) kale- mi kayıtlan, mübayaa. ıstihkam ihbar hüc- cetleri (senet), evkaf idaresinden tapuya devredilmemiş iyelik (tasarruf) kayıtlan şeklindedir Bu belgeler ıncelendiğinde. Osmanlı dö- nemıni kapsayanlann dahı geçerlilik taşıdı- ğı görülmekte, herhangi bir elektrik, su, do- ğalgaz makbuzu dahi tapu almalan için bel- ge yenne geçecektir. Aynca bu azınlık va- kıflanna ait tapu kaydı olmasa dahı usulen vasiyet edilen taşınmaz mallar da tapuya çevrilebilecektir Bir diğer hüküm; bu va- kıflann herhangi bir vakfiyelerinin olup ol- maması hıç önemli değıl, bu yasadan yine de yararlanabileceklerdır. Yine bu yasa, adı geçen vakıflara yurtdı- şında şube açma, dışandakı vakıflarla iliş- ki kurma, bunlann ülkemizde şubeleraçma- sma olanak tanımaktadır. 24.07.1923'te im- zalanan Lozan Antlaşması'nm azınlıklarla ilgili hükümleri, AB uyum yasalan adına de- linmiş olmaktadır. *1936Beyannamesi" ola- rak tanımlanan beyannameye göre azınlık- lann mal edinme yasagı bulunmaktaydı, yapılan degişiklik bu yasağı ortadan kaldır- mıştır. Ülkemızdeki Islamcı tankatlann. dergâh- lann, Fethullahlann, Nakşilenn. şıh ve şeyh- lerin kuşatması kınlamamışken bir de dış odaklann dayatmalanna, u)!^!! balonlanna sürüklenerek "Azmhk Vakrflan" adı altın- da küçük yan özerk, kontrolü olanaksız. her an raydan çıkması olası bu mikro dev- letçiklernereden çıktı?.. Atatürk"ün, patnk- haneler ıçın dile getirdıği uyanlar unutul- dumu?.. Ülkemiz, kapitalıst emperyalizmin yeni maskeli yüzü küreselleşme oyunuyla "uJus deviefinden vazgeçirilmek istenmektedir. Bunun için heryol sınanmakta; gençlik üze- rinde ekonomik hayaller. düşler yaratılarak sonu belirsız açılımlar hedefe yerleştinl- mektedir. Gençlik her yönden bombardı- mana, tabi tutularak kimlik bunalımına ıtil- mekte, misyoner yönlendirmelere açık ha- le getirilmek istenmektedir. Toplumlann üstyapısını oluşturan din, mezhep, cemaat. tankat, etnik aynmcılık gibi kavramlar "kü- reseDeşme" fanusunda, kapıtalist emperya- lizmin ömrünün uzatılmasına hizmet et- mektedır. Küresel dünya ımparatorluğu kurmak is- teyen Çokuluslu Şirketler (ÇUŞ), kendi de\- letlerini, yani ABD. AB, Ingiltere ve Isra- il'i olabildiğince güçlendirmekte, nükleer gücün smırsız tek hâkimi olmaktan geri adım atmamakta, ama sömürdükleri ülke- len vahşı emellen için yakıp yıkmaktalar. Insanlığın, emeğın üzennde yükseldiği, in- sanlaştığı tartışılmaz bir olgu olması ve yi- ne sermayenin, kapitalizmın, emperyalizmin emeğın "arûkdeğeriM ni sömürerek yüksel- diği. var olduğu ortada iken bu küresel zin- cire vurma, insanlığı yok etmeye kalkmak neyın nesi?.. Bunun için de dınsel dogma- lan dayatmacı, faşist bir yaklaşımla beyin- lere yapıştırmak, düşünceyi yok etmeye kalkmak akıl işi değil... Toplumlann altya- pısını oluşturan eğitim ve ekonomi yüksel- medikçe, yerkürede ne sermayeye ve ne de ınsana rahat var. Uyum yasalan adı altında dünyayı yöne- ten bir buçuk şirket, insanlığı örgütsüz. de\- letsiz. yani kolsuz kanatsız bırakıp atomı- ze topluluklar haline dönüştürmeyi ve bun- lan da bir zincire takıp kendine bağlamayı amaçlamakta; bunun için de ulus olmak bir yana ıtılerek yeni moda cemaat, tarikat, der- gâhlardan oluşmuş bir toplum kurarak, her alanı boşaltmayı planlıyor... Yani sermaye kendisine uygun kimliksiz- leştirihnış bireyci bir toplum kurarak sö- mürü düzenıni sürdürmenin yollannı anyor; bunun ıçın de dını, aynm yapmadan kullan- maya çalışryor. Toplumlar üzennde dinı fa- şıst bir baskı unsunı olarak kullanmaktan da gen dunnuyor. Islami terör dıye ortaya çıkması da bunun için, oysa o terörü yara- tan dakendısi... Kendi yarattığı küresel terör, emperyalist terör hiç hesaba katılmıyor. Ülke yönetim- lenni de partilerden anndınp onlan yozlaş- tırarak, işlevsizleştirerek kaos yaratmak ve halklan bezdırip, bıktınp siyasal arenayı şirket oyunlanna, tuzaklanna açık hale ge- tirmek. Yani yeni moda "ÇUŞ'lar demokrasisi'' ile dünyayı zincire geçirmek... Sorun, altı milyar ınsanın. bir buçuk şırketın boyundu- ruğuna girip girmeyeceğinde düğümlenıyor!.. PENCERE ADD Sonos'a Başvursun!.. Bir dostum sabahın köründe telefon edip patta- dak sordu: - Soros, Azerbaycan'da darbe miyapacakmış?.. Bildiğinız gibı artık askeri darbelerin modası geç- ti.. Sivil darbeler dönemi başladı!.. Bu George Soros da sıvil darbe tetıkçisi ve uz- manı ünlü bir Amenkalı işadamıdır; dünya paratez- gâhındaki gücüyle küreselleşme polıtıkaJannda fink atıyor. Ben de dostuma sordum: - Nerden çıkardın bunu?.. Azarladı beni: - Sen gazete okumuyor musun?.. • George Soros Türkıye'ye geldı, Başbakan Erdo- ğan ve bakanlarla görüştü; işadamlan, gazeteci- ler, falan filanla temaslar yaptı... Kulağı delik gazeteciler diyorlar ki: - Azerbaycan Müsavat Partisi lideri Isa Gamber de bu arada apar topar Istanbul'a gelerek sivil darbeci Amerıkan ışadamıyla buluştu... Aklı eveller yorumluyoriar: - Azerbaycan 'da da sivil darbenin tezgâhı kuru- luyor; Ukrayna, Gürcistan'dan sonra sırasıdır... Bu Soros yaman bir kişi!.. Mustafa Yıldınm'ın dillere destan "Sivil örüm- ceğin Ağında" adlı kitabının 60 sayfası Soros'un marifetlerine aynlmış; oku oku bıtmiyor, telefon rehberine benziyor, ıçindekı isimleri saya saya tü- ketemiyorsun... George Soros Türkiye'de bazı meşhur STK'leri (sivil toplum kuruluşlan) beslıyor, üstelik bu işin gız- lisi saklısı dayok... • Pekı, ben bu yazıyı neden yazdım?.. Hayır, ne Soros'un vaktiyle AKP'yi iktidara geti- ren sivil darbede parmağı olduğunu söylemek için yazdım, ne Kemal Derviş'le ilışkisini vurgulamak için yazdım, ne şu sırada Türkıye'nin sırtına kam- bur olan 25 milyar dolariık "sıcak para"daki payı- nı açıklamak ıçin yazdım, ne de ülkemızdeki kimi STK'lerle niçin al takke ver külah olduğunu sormak için yazdım... Benim derdim bızim toplumun hali pür melâlin- deodaklanıyor... ADD (Atatürkçü Düşünce Derneği) gözbebeği- mız bir sıvil toplum kuruluşumuz değıl mi?.. Ülkeye yayılmış 534 şubesı yok mu?.. Peki, bu ADD neden meteliğe kurşun atıyor?.. Bu memlekette Atatürkçü ışadamı mı yok?.. Galiba en çıkar yol ADD'nin Soros'a başvurma- sıdır; dernek Amerikan işadamının huyuna suyu- na gıderse ne borcu kalır, ne para sıkıntısı; malûm STK'ler gibı başı göğe erer... 140x190 Çrft (Cşılık Yatak 9,61x18YTL* VVorkJtaksit A l m i n a ı«3xi9o <?« IO^I» Y 12,56x18 t m. l| lnnOVa90x190Tak Kîylık Baza 11,56x18YTL" PEŞİN FİYATINA VADEFARKSIZ Şımdi Zenıt kanepe ve majör takım, Kapadokya koltuk ve lüks teıkım, Almına ile Onon yataklar ve Innova baza takımları %20 indırım ve peşin fiyatına vade farksız 13 taksıtle.. W ^M ^ ^ Üstelik World'e özel peşin fiyatına lOVVorldtaksit vvorld ÛCRETSI2 TÜKFna H 800 361 89 1- Fıyatara KDV dahıtdrr 2 - KDV ve A$er verg( oranlafinda olabılecsk değışıklıkler ve ge acdeoeK r em vergıler ftyatlafa aynen yaisıtılacakîır 3 - 01 / Q6 2005 31 07 2005 tanhten arasında geçertı oter kamoanya uretnn ve stok ınkanları İs sınH d*f Bu tanhîen önce kampanyayı sona erdırme na/dam z fna^rfuzdur 4 - Ursüa fırma unjnfer üzennde önc&der belırtmeKsızm değıŞikiA yapabılır 5 - WorWe 6zel +5 taKsıt uyguiamas 1 '12 *aksrt seçene§ı ıçın geçerlıdır 6 - % 20 ındnm kapsamındakj urûnier Zenıt kanepe ve majör taktm Kapadokya IÛKS takırn ve Kapadokya kottuk takjmi Aimma le Oron tek ve ıkız yatakJar Innova oaza *e başlıK 7 - "140x190 Onon çrft kjşılık yaiağın % 20 ındınmlı ve 18 WofWtaKsrt fiyatıdır 8 - "140x19C Almına f f t kışıl k yaîaâıo % 20 <n<t»nmlı ve 18 Wortdtaksi (tyatdjr 9 - *"9Oxi90 Inoova îek ktş.)( k ba2» r»n % 20 ın&nm» ve 18 VVoffcftafcsrt fryatidır Başdk ftyata dahıl değudir 10 - F^yatiar Venı Türk ürasıdir (VTD Fıyariar x1 000 000 Turk Lırası d-r fTL) BELLONA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog