Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

21 HAZİRAN 2005 SALI CUMHURİYET SAYFA KULTUR kultur(a cumhuriyet.com.tr 15 Kamran înce'nin 'Requiem Without Words' adlı yapıtının dünya ilk seslendirilişi bu akşam Terör kurbanlan için ağıtNENA ÇALİDİS "33. Uluslararası tstanbul Müzik Festivali" kapsamında bu akşam saat 20.00'de Aya Irini'de verilecek konserin özel bir anla- mı var: Besteci Kamran tnce'nin dünya ilk seslendirilişi yapılacak olan yapıtı 'Requiem Without Words' bombalı terör eylemleri- nin kurbanlan için bir ağıt. tnce'nin tstanbul Modern Müzik Topluluğu'nu da yönete- ceği konserde, festival yönetimin- ce ısmarlanan bu yapıtının yanı sıra 'In White' (keman konçerto- su), 'Istathenople' ve 'Flight Box' adlı yapıtlan da seslendiri- lecek. Kamran Ince terör kurbanlan için bestelediği 'Requiem Wit- hout Words' için şunlan söylü- yor: "tstanbul'da yaşanan bom- balama olayında trafikteydim ve bomba seslerini duydum. E- vi arayıp ne olduğunu öğren- dim. Bu olay beni çok etkiledi. Bu yaşananlan ben hem Tür- kiye'ye hem de bana -çünkü ben hem Amerikalı hem de Türkünı- saldırı olarak yorum- luyorum. O nedenle çok etki- lendim ve bu sözsüz yapıtı bes- teledim. Son yıllarda yaptığım müziklerde, büyük bir sentez arayışı içindeyim. Yaptığım mü- ziklerin öğeleri arasında, benim geçmişim var. Öyle bir zaman- da yaşıvoruz ki, bugün elime Hindistan'dan bir CD geçebüir. O CD'nin içinde Öyle bir şey du- yabilirim ki onu kendime mal edebilirim. tlle de Türk müziği- ni Türklerin yapnıası gerekmi- yor. Son dönemlerde, özellikle Türk ve etnik müzikler benim çok ilgimi çekmeye başladı. Topluluklarda sesleri çalgı gibi kullanıyorum. Aynı zamanda Türk yapıtlarını buna katıyo- rum." Modern müzik örneklerl Bu özel gecede, keman sanatçı- sı Cihat Aşkın da înce'nin 'In White' adlı keman konçertosunu çalacak. Kamran Ince ile 1998'de tanıştığını belirten Aşkın, Istan- bul Teknik Üniversitesi Dr. Erol Üçer Müzik Ileri Araştırma Mer- kezi'nin eşbaşkanlığını yürütü- yor. Cihat Aşkın şöyle konuşuyor: "Kamran tnce, aynı zamanda tstanbul Modern Müzik Toplu- luğu'nun kurucusu. Türkiye'de modern müzik deyince insanlar korkup kaçıyorlar. Oysa öyle bir şey yok. Modern müzik son 10-20 yılda yazılmış müzik. Biz bunları seslendiriyoruz. Toplu- lukta ben de görev alıyorum, ayrıca kurum içinden ve dışın- dan arkadaşlar da var. Dolayı- sıyla biz bu yapıtlan Kamran'la birlikte sevdik." Kamran Ince, 20. yüzyılda sa- nat alanında yaşanan yabancılaş- maya değinirken son 20 yılda ya- pılan modern müziğin zamanımı- zı yansıttığı söylüyor ve ekliyor: "Bu, soyut bir müzik değil. Me- lodiler, armoniler, güzel tınılar geri geldi. Benim müziğimde spiritüel bir yan var. 9O'lı yıl- larda Roma'da yaşadım. Ro- ma'da terasa çıktığınızda, gö- zünüze ilk çarpan şey kubbeler oluyor. Ondan sonra tstanbul'a geldiğimde her şeyi farklı gör- meye başladım. Bu konserde y- er alan yapıtlann birçogu böy- le. Bir de daha vurucu, belki bi- raz rock olabilir; bu iki tarafın birbirini nasıl istediğini göste- rirken seyircinin de bir şekilde taraf tutmasını istedim." Konserde seslendirilecek diğer yapıtlann da birer öyküsü var. 'Flight Box' (Uçuş Kurusu) adlı yapıt, Amerika'daki bir sanat mü- zesinin açıhşında kullanılmış. Bir yanı gemi, öbür yanı kanat çırpan bir kuş görünümünde olan müze için bestelediği bu parça üzerine Ince, "Bu yapıtta onun ağırlı- ğıyla uçmanın özgürlüğü var" diyor. Buzuki ve mandolln 'Istathenople' adlı yapıtta Is- tanbul, Atina ve Kostantino- pol'den öğeler bir araya gelmiş. Amerika'da yaşayan bir Yunanlı ailenin ısmarladığı bu yapıtta ai- le üyelerinin çaldığı buzuki ve mandolin de kullanılmış. Konserde Cihat Aşkın, tstanbul Modern Müzik Topluluğu'nun yanı sıra soprano Selva Erdener de yer alıyor. Konserde seslendirecekleri par- çalann Aya trini'nin dokusuna çok uygun olduğunu belirten tn- ce, konsere HSBC çalışanlan, Musevi topluluğu ve tngiliz Kon- solosluğu'ndan önemli katılım olacağını söylüyor. Ankara Operası sopranolann- dan olan Selva Erdener, "Yeni şeyler söylemeye çok meraklı- yım. Uzun zamandır, bizim kül- türümüze ait şarkılan da söyle- meye hevesliyim. Müziklerin bi- leşimi var. Bilmece-bulmaca gi- bi sana da bir şeyler yaptığın duygusunu veriyor Kamran'ın yapıtlan ve senin özgürlüğünü ortaya çıkanyor. Müzisyen ola- rak özgür olmak benim için çok önemli. Ben bu çalışmada bunu yaşadım" diyor. Cihat Aşkın yaşadığımız top- raklann yapı olarak çokkültürlü olduğunu belirtirken "Burada üç ilahi dinin temsilcilerinden sim- geler bulabilirsiniz" diyor ve ek- stanbul Modern Müzik Topluluğu 'nun, besteci ve şef Kamran Ince yönetiminde vereceği konserin solistleri Cihat Aşkın ve Selva Erdener. Çalınacak tüm yapıtlann birer öyküsü var; ama Requiem Without Words 'ün anlamı çok özel Çünkü bu yapıt Istanbul da yaşanan bombalı saldırılarda yaşamını yitiren insanlar için bestelendi. Jıyor: "Bu topraklardan gelmiş geçmiş kültürlerin bize kazan- dırdığı çok büyük zenginlikler var. Bunları bence bozmadan kullanmak gerek." "Bu çalışmanın tstanbul Müzik Festivali'yle kısıtlı kal- masını istemiyoruz" diyen Aş- kın, yapıtı Londra, Tel Aviv gibi merkezlerde de seslendirmek is- tiyor. Konserin sponsorluğunu üstle- nen, merkezi Danimarka'da bu- lunan Grundfos Pompa firması- nın Türkiye Genel Müdürü Karsten Pillukeit şunlan söyle- di: "Kirov balesi için sponsor bulmak zor değil, çünkü dün- yaca ünlü. 15 yıl sonra bu top- luluk da çok ünlü olabilir ve bu beni çok mutlu eder. Bence çok doğru bir tercih yaptık. Önü- müze liste geldiğinde 5 dakika içinde karar verdim. Gençleri desteklemek sosyal bir sorumluluk. tstanbul yaşa- dığı bu acı olaydan sonra çok çabuk toparlandı, küllerinden yeniden doğdu. Önemli olan, yaşananiarı unutmamak." 'Anadolu Kadını9 portreleriyle ünlü değerli sanatçı önceki gün yaşamını yitirmişti RessamNuriîyem îstanbuVda toprağa verildi Kültür Servisi- tstanbul'da yaşa- mını yitiren ressam Nuri îyem'in ce- nazesi dün toprağa verildi. Ulus'taki evinde önceki gün 90 yaşında yaşamı- nı yitiren ressam Nuri tyem için Be- bek Camsi'nde öğle vakti kılınan ce- naze namazına, eşi Nasip îyem, oğlu Ümit îyem, kızı Müjde Tanla. gelini Evin tyem, damadı CHP tstanbul Mil- letvekili Bülent Tanla, torunlan, Hik- met Çetinkaya, Cihat Aral, Bedri Bay- kam, Rahmi Aksungur, Teoman Sü- dor, Komet, Aldülkadir Günyaz, Ay- dın Ayan, Mehmet Güleryüz, Koray Ariş, Doğan Paksoy, Yaşar Kemal, Kaya Özsezgin, Levent Çalıkoğlu, Haşim Nur Gürel, trfan Okan, Nedret Sekban, Kemal tskender ve Mustafa Plevneli'nin de aralannda bulunduğu yazarlar, sanatçılar ve kalabahk bir topluluk katıldı. Cenaze töreninde, Nuri tyem'in 61 yıllık sanatçı eşi Na- sip Îyem'in son derece üzgün olduğu ve ayakta durabilmek için damadı Bü- lent Tanla'mn koluna girdiği görüldü. Cenazeye katılanlann yakalanna, res- samı 'Anadolu kadınlan' temalı bir tablosunun önünde gösteren fotoğra- fi takıldı. tyem'in cenazesi, daha son- ra götürüldüğü Zincirlikuyu Mezarlı- ğı'nda toprağa verildi. Kemal iskender Nuri tyem'in ölümü, Türk resmi için çok büyük bir kayıptır. Nuri Îyem, sanat dünyasına 1940'lann ba- şındaki 'Liman' ya da 'Yeniler' grubunun kurucusu olarak başlamış, o andan itibaren giderek yetkinleşen bir sanat çizgisi sergilemiştir. 1950'lerde soyut sanatın Türkiye'de- ki en güçlü örneklerini verdikten sonra, figüratif üsluba yeniden dön- müş, resmin her türünde, özellikle de Anadolu kadını tiplemelerinde resmin büyük geleneğini Bizans ikonlanndaki Meryem Ana figürü ile Rönesans Madonnalan'ndaki bü- yük çizgıyi modernleştirerek sür- dürmüştür. Nuri tyem'in kaybıyla, Nuri tyem'in cenaze törenine ailesi, dostlan, çok sayıda sanatçı, gazeteciler ve yurttaşlar katıldı. (Fotoğra:AA) Türk resmi yerine koyulamayacak bir değeri kaybetmiştir. Mehmet Cüleryüz Nuri tyem, Türk resminin efsane isünlerinden biriydi. Ve önemli bir süreçte varlığını sürdürmüş, etkih ve kendine özgü çok özel bir duruşla... Özellikle 1950- 60'h yıllar içindekı süreçte, Akademi bünyesindeki ho- ca ressamlann dışında Türk resmi üzerinde, düşüncesi, yazılanyla o- dak oluşturmuş bir sanatçıdır o. 1980'li yıllar, bu yıllarda özeJlikle resim üzerine yazılanyla ve o döne- min yeri doldurulamayacak eleştir- meni Sezer Tansuğ'la polemikleri- nin sanatsal dayanağı ve seviyesini hatırlamak gerekiyor. Benim kuşa- ğım için de şüphesiz çok önemli bir varlıktı. Birincisi, sanatıyla yaşama kavgasını sürdürmesi, soyut resme yönelmesi, daha sonra Türk resmin- de bir dönüm noktası olan bu döne- minin ardmdan özellikle portre çer- çevesinde sürdürdüğü resim düşün- cesi... Birkült halini alan bu çalışma- lan ve tüm yaptıklanyla yeri doldu- rulamayacak -hiçbir sanatçmın yeri doldurulamaz- ender sanatçılanmız- dandı. Ama, Nuri îyem'in her zaman etkin bir sanatı olduğunu hatırlamak gerekir. Çok büyük bir ustayı yitir- mekten ötürü son derece büyük üzüntü duyuyor, anısı önünde say- gıyla eğiliyonım. Cihat Aral Türk resim tarihi, onun sanatçı ki- şiliği, duruşu ve kimliğiyle. toplum- sal tavn, yaşama bakışıyla yiğit bir savaşçısını kaybetti. Türk resminin gelişmesinde kendi başına bir ekol olarak dönemlere imzasını atmış, çok sayıda sanatçının yetişmesinde öncü- lük rolü üstlenmiş, önemli bir usta i- di. Resim sanatının yeri doldurula- mayacak bir rengiydi. Çok üzgünüm. ismail Tunalı Nuri îyem yalnız büyük bir sanat- çı olarak değil, aynı zamanda duygu ve düşünceleri, dünya-toplum anla- yışı, Türkiye kavrayışı ile, Türki- ye'den, bizden bir aydın olarak, Akademi'yi Akademi yapan bir ku- şağın son temsilcilerinden biridir. Onun ölümüyle yalnız büyük bir sa- natçıvı kaybetmiş olmuyoruz, aynı zamanda, Akademi geleneğini de kaybediyoruz. Nedret Sekban îyem, Türk resminin önemli bir ressamıydı. Modern Türk toplumu- nun inşasına resimleriyle katkı yapa- bilmiş kuşaklann en önemli ressam- lanndandj. Yaşamı boyunca çizebil- Sezer'den başsağlığı ANKARA (AA) - Cumhurbaş- kanı Ahmet Necdet Sezer, res- sam Nuri tyemin vefatı dolayı- sıyla bir mesaj yayımladı. Sezer, yayımladığı mesajda, Türk re- sim sanannın ustalanndan îyem'in vefatından dolayı duy- duğu üzüntüyü dile getirdi. Se- zer, mesajında şunlan kaydetti: "Çağdaş Türk resim sanatı- nın oiuşumunda ve gelişimin- de önemli payı bulunan Nuri tyem, sanata adadıgı yaşamın- da büyük başanlar göstermiş, birçok değerli ressamımızın yetişmesine katkı sağlamıştır." Sezer, aynca Nuri tyem'in eşi Nasip îyem 'e de bir telgraf göndererek başsağlığı diledı. miş, boyayabilmiş ender ressamlar- dandı. Bu bakımdan huzurlu gittiği- ne inanıyorum. 90 yaşına kadar resim yapmaya devam etmek, çok önemli bir şeydir. Hayah boyunca direnmiş bir ressamdır. tyem'in, bir ressamın kendi tutkulannı, kendi iç dünyasım çok önemseyen bir sanat anlayışı var- dı ve bir ressamın formunu da bunun oluşturabileceğine inann"dı. Ve onu yaptı. Bu nedenle özgün işler üretti. 30'lu 40Tı yıllann ulusalcılık tartış- malanndan geçerek e\Tensel olabil- miş önemli bir ressamımızı yitirdik. zehra Aral Sanatçılann hiçbir zaman ölmedi- ğine, yapıtlanyia üısanlık tarihinde var olduklanna inanan bir insamm. Nuri tyem gelecekte de eserleriyle aramızda varlığını sürdürecektir. O- nun insan olarak aramızdan aynlışı, yeri doldurulamayacak bir boşluk ya- ratmıştır. Son dejpce üzgünüm. Semiha Berksoy'a saygı gecesi • Kültür Servisi - Ulusal operamızın başlangıcı sayılan 'Özsoy' operasının ilk temsilinin yıldönümü olan 19 Haziran'da, Semiha Berksoy Opera Vakfi bir gece düzenledi. Atatürk ödülü sahıbi. ilk kadın opera sanatçımız yüksek dramatik soprano Semiha Berksoy için düzenlenen bu özel etkınlik, Yıldız Sarayı Saray Tiyatrosu"nda yapıldı. Semiha Berksoy'un video ve TV kayıtlannın da izlendığı gecede Mesut Iktu, Zeliha Berksoy. Dikmen Gürün. Genco Erkal, Ferhan Şensoy ve Melih Güneş sanatçıyla ilgilı anılannı aktardılar. Aynca MSGSC öğrencıleri liedlerden oluşan bir dinleti sundu. 'Ozsoy' operası, Atatürk'ün buyruğuyla Iran Şehinşahı Pehlevi'nin onuruna hazırlanmıştır. Vakfin kurucusu Semiha Berksoy'un yapıtlan. geçen hafta açılan 51. Venedık Bienali'nde sergilenmekte. 6 Kasım'a dek sürecek olan bu sergide sanatçımızın 26 yapıtı 'hep daha önde' başlığı altında Arsenal binasının en önemli salonunda yer alıyor. Yayo'nun yaprtlan İstanbul'da • Kültür Servisi - Diego Herrara'nın (Yayo) sergisı bugün saat 17.00'de tstanbul Büyükşehir Belediyesi Kankatür ve Mizah Müzesfnde açıhyor. 30 Haziran'a dek gezilebılecek olan ve 40 yapıtın yer aldığı sergınin küratörü Yasemin Masaracı. Çalışmalan çoğunlukla Amerika ve Kanada'da yayımlanan Yayo'nun karikatür ve illüstrasyonlan, Belçika, Kanada, Kolombiya, Fransa, Almanya, ttalya, Japonya, Rusya ve Yugosla%7a'da çeşıtli ödüller kazandı. Yayo, halen çocuk kitaplan için illüstrasyonlar yapmakta ve çalışmalan uluslararası kişisel ve toplu sergilerde yer almakta. (0 212 521 12 64) liyatro ödülü Van'a • ANKARA (ANKA) - Tiyatro Eleştırmenler Birlığı (TEB) Ankara Grubu 2004- 2005 Tiyatro Ödülü'ne Van Devlet Tiyatrosu'nu değer gördü. Sevda Şener. Atilla Sav, Ayşegül Yüksel, Gülşen Karakadıoğlu, Türel Ezici, Selda Öndül, Tülin Sağlam, Süreyya Karacabey ve Filiz Elmas'tan oluşan Tiyatro Eleştirmenler Birliği Seçici Kurulu'nun 2004- 2005 sezonunu değerlendirme toplantısı sonunda; ödülün, Van Devlet Tiyatrosu'na, Haldun Tanerin 'Sersem Kocanın Kurnaz Kansf adlı oyununun başanlı yönetimi, oyunculuğu. yapımı ve tasanmı nedeniyle verildiği açıklandı. Aydın Doğan Karikatür Yarışması • ANTALYA (AA) - 22. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yanşması Uluslararası Seçici Kurulu Antalya'da toplandı. Kundu IÇ Hotels Green Palace'daki seçici kurul toplantısından önce bir basın toplantısı düzenleyen Aydın Doğan Vakfi Yürütme Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Candan Fetvacı, bu yıl 22'ncisi düzenlenen yanşmaya, 90 ülkeden 1199 sanatçınm. 2996 çalışmayla katıldığını açıkladı. Ön Seçiciler Kurulu'nun, 44 ülkeden 200 sanatçınm 228 çalışmasını Uluslararası Seçici Kurul'a sunduğunu söyleyen Fetvacı, yanşmada ödül kazanan ve sergilenmeye değer görülen karikatürlerin 22-29 Haziran tarihleri arasında Antalya IC Hotels Airport'ta sergileneceğini belirtti. Yanşmada birinci olan sanatçıya 8000 dolar, ikinciye 5000 dolar, üçüncüye 3500 dolar verileceğini bildiren Fetvacı, başan ödülü kazanan 12 sanatçıya da 500'er dolar ödeneceğini; aynca, dereceye giren tüm sanatçılara heykel ve plaket sunulacağını ekledi. Senüh Balcıoğlu, Çek Cumhuriyerfnden Adolf Born, Larif Demirci, Selçuk Demirel, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Almanya'dan Horst Haitzinger, Hüsamettin Koçan, Kanada'dan Anita Kunz, tngiltere'den Ralph Steadman, tran'dan Massoud Shojaei Tabatabaeı ve Fransa'dan Georges Wolinski'den oluşan Uluslararası Seçici Kurul'nun yanşma sonucunu bugün açıklayacağını söyleyen Fetvacı, ödüllerin tstanbul'da yapılacak bir törenle verileceğini bildirdi. BUGÜN • NÂZIM HtKMET KÜLTÜR MERKEZİ'nde 21. 00 de Grup Sakman ile Emin tgüs konseri. (0 216 414 22 39) • BABYLON'da 21.30'da Nyofu konsen. (0 212 292 73 68) • BEYOĞLU AKŞAM SEFASI'nda 19.00'da oyuncu Mücap Ofluoğlu, tiyatro ve Beyoğlu anılannı anlatıyor. (0 212 243 28 26) • BEYOĞLU StNEMASI'nda 'Ömer Kavur Anısına 15. Sinema Yazarlarının Seçtikleri' kapsamında 12.15'te Ömer Kavur'un 'Yatık Emine' adlı fılmi, 14.30, 16.45, 19.00, 21.15'te 'Sofia Coppola'nm 'Bir Konuşabilse' adlı fılmı. (0 212 251 32 40)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog