Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

21 HAZİRAN 2005 SALI CUMHURİYET r j l V * vl\ v/İVLİ. ekonomicgcumhuriyet.com.tr Seydişehir Eti Aliminyum Tesisleri'nin kasasındaki nakit ve depolarındaki stokuyla birlikte özelleştirileceği ortaya çıktı5 mflyar dolarhk taahhüde 50 bin dolar cezaMURATKIŞLALI ANKARA - Özelleştirme Idaresı Başkanlığı (ÖlB) tarafindan geçen hafta içinde ihalesi yapılan Seydişe- hir Eti Alürninyurn Tesisleri'nin ka- sasındaki nakit ve depolanndakı stokuyla birlikte özelleştirileceği or- taya çıktı. Şartnameye göre. ahcınuı 5 milyar dolarlık üretim ile diğer ko- nulardaki taahhütlerinin denetimini engellemesi durumunda uygulana- bilecek en yüksek ceza miktan 50 bin dolar olarak belirlendı. 6 ay için- de ışten çıkanlacak ışçilerin kıdem tazminatı Özelleştirme Fonu'na yüklenirken işçilerin 4 ay içinde de lojmanlan boşaltması ıstendi. Cum- huriyet'in ele geçirdiği Eti Alümin- yum Üıale Şartnamesrnin bazı mad- deleri şöyle: Yatinm $artl: Şartnameye gö- re alıcı, hısse satış sözleşmesinin imzalandıgı tarihten ıtibaren 5 yıl içinde en az 110 milyon dolarlık ya- tınm yapacağını beyan ediyor. Bu- na karşın alıcıdan yatınm taahhü- dûne karşıhk 110 milyon dolarlık • Seydişehir Eti Alümınyum'un ıhale şartnamesine göre kurum, daha önceden Eti Bakır'ı alan Ce-Ka Inşaaf a içindeki nakdi ve stokuyla birlikte satılacak. Alıcı, ÖÎB'nın üretim ve diğer bazı taahhütlere yönelik denetimini engellerse, alabıleceği en yüksek ceza 50 bin dolar. değil 55 milyon dolarlık teminat mektubu istenıyor. 5. yıl sonunda alıcı taahhüde uymazsa, teminat mektubunun "eksik gerçekieşme oranındaki tutara tekabül eden kıs- ım" paraya çe\Tilecek. Taahhütlerin denetimh thale şartnamesine göre alıcı 49 yıl- lığına en az 2 milyon 940 bin ton sı- vı alümınyum üretimi yapmayı ta- ahhüt edecek. Bugünkü 1700 dolar- lık alüminyum fiyatlanyla bu taah- hüdün parasal değeri yaklaşık 5 mil- yar dolara geliyor. Alıcının bu ve benzeri taahhütleri, ÖlB tarafindan 49 yıl boyunca denetlenecek. ÖÎB ıstediğinde alıcı ilgili bilgi ve belge- leri vermezse, her bir olayda 10 bin dolar ceza ödeyecek. Ancak şartna- meye göre. bu ödemenin garanti al- tına alınması ıçin alıcıdan sadece 50 bin dolarlık teminat mektubu isteni- yor. Her cezadan sonra, ödeme ya- pılmazsa teminatın 10 bin dolarlık kısmı ÖÎB tarafindan paraya çevri- lecek. Teminat mektubunun paraya çevrilen kısmı alıcı tarafindan yeni- den tamamlanmazsa, ÖÎB teminatın tamamına el koyacak. Buna göre, 50 bin dolarlık (5 seferlik) cezanm ötesrnde, ÖÎB'nin alıcıya 49 yıllık denetimleri engellemesi halinde uy- gulayabıleceği bır yaptınm bulun- muyor. Alıcı 50 bin dolarlık ceza- yı verdikten sonra örneğın yıllık üretim rakamlanna ulaşılıp ulaşıl- madığına dair ÖÎB'nin denetim yapmasını engellese dahi, ÖÎB'nin bu hükümle buna uygulayacağı bir yaptınm bulunmuyor. ' 15ten çıkarmalar: Şırketm satış sözleşmesinin imzalandıgı ta- nhten itibaren 6 ay içinde işten çı- kanlacaklann kıdem tazminatlan Özelleştirme Fonu'ndan kar- şılanacak. Lojmanlar: Nakle tabi personel ıle ışçıler, hısse satış sözleşmesinin imzalanmasından ıtibaren en geç 4 ay içinde lojmanlan boşaltacaklar. ödeme şartlari: îhale bedeh olarak teklif edilen tutann tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda yüzde 8 indırim uy- gulanacak. Buna göre, Seydişehir, işletmeye en yüksek teklifi veren Ce-Ka înşaat'a verilirse kuruluşun satış fiyatında 24 milyon 400 bin dolar indirim yapılacak. Ce-Ka geçen yıl Eti Bakır'ı 33 milyon dolara almıştı. MOSKOVA YA TERMtNAL Mustafa Koç, Boğaziçi öğrencilerine girişimciliğin ve başannınyollannı anlattı: ENKA, Rus Aeroflot ileanlaşmaimzaladı t MOSKOVA (Reuters) - înşaat ve enerj i sektöründe faaliyet gösteren ENKA înşaat ıle Rus Aeroflot, Moskova'nın Sheremetyevo Havaalanı'na 2007 yılının sonlanna kadar ek bir terminal binasının inşa edılmesi konusunda anlaşma imzaladılar. ENKA'dan ÎMKB'ye yapılan şirket açıklamasında, ENKA'nın bağlı ortağı konumundaki Enmar şirketinin Moskova'da 420 milyon dolar tutannda 10 milyon yolcu kapasiteli Sheremetyevo Havaalanı terminal 3 projesinin projelendirme ve inşaat işini aldığı belirtildi. Açıklamada projenin 2 yılda tamamlanacağı da bildınldı. • T ^ 5 • •• l £>QV 1 O DÎE 1. ÇEYREK VERİLERİ îmalatsanayiinde verimlilikarttı ANKARA (AA) - Türkiye'de bu yılın birinci çeyreğinde, bir önceki yıluı aynı dönemıne kıyasla imalat sanayiinde üretimde çalışan kişi başına verimlilik yüzde 4.1, çahşılan saat başına verimlilik de yüzde 5.8 arttı. DÎE'nin, yaklaşık 3 bin 500 işyerinden derlenen bilgilere dayalı hesaplanan, üretimde çahşılan saat ve kısmi verimlilik endeksi 2005 yılı birinci dönem sonuçlan açıklandı. Söz konusu dönemde çalışanlann sayısında yüzde 1.4 artış, çahşılan saatte ise yüzde 0.2 azalma kaydedildi. PÎYASALAR ENDlŞELt Petrolfıyatlan yine rekor kırdı StNGAPUR (AA) - Uluslararası borsalarda petrol fıyatlan yeni haftaya rekorla başladı. New York Borsası'nda ABD hafif petrolünün varili, Asya piyasalanndan gerçekleştirilen işlemlerde 59.18 dolar ile borsa tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. ABD hafif petrolü geçen haftayı 58.47 dolar seviyesinden tamamlamıştı. Afrika'nın en büyük üreticisi Nijerya'da geçen hafta 2'si Alman 6 petrol çalışanının öldürübnesi, piyasalardaki endişeyi arttırmıştı. tSTANBUL (AA) - Koç Hol- ding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, Boğaziçi Üniversi- tesi îşletme ve Ekonomi Kulübü tarafindan bu yıl sekizincisi dü- zenlenen ve "Girişimcüik'' ko- nusunun işlendiğı Uluslararası Ögrenci Kongresi'nin (GA1A 2005) açılışında, öğrencilere ye- ni fikirler, gırişimcilik ve gele- ceğin dünyası üzerine görüşlen- nı aktanrken dedesı Vehbi Koç'tan ve Koç Holding'in ami- ral gemisı Arçelik'ten örnekler sıraladı. Günümüzde ginşimcıliğin ekonomik ve sosyal kalkınmanın belkemıği haline geldı- ğini söyleyen Mustafa Koç. şöyle devam etti: "Artık fUdrter ekono- mileri sürüklüyor, bilgi nakitten daha önemlL İ> i bir düşünce \arsa. bunu gerçekleştirmek için pa- raya ihth'aç yoktur. Bir- çok yaünmcı ve şirket fi- nansman sağlayacak i\i fikirler anyor." Girişimciliğin Türk toplumunun genlenne işlediğini ve Asya boz- kırlanndan Avrupa içle- nne kadar süren yolculu- ğun bunu gösterdiğini belirten Koç, bunun ye- terli olmadığını, iş yapma yete- neklerinin de gelişmiş olması ge- rektiğini vurgulayarak şunlan söyledi: "Dedem, Koç Holding'in kuru- cusu Vehbi Koç da risk almaktan kaçınnıazdj. Türkhe'nin en bü- yük özel sektör grubunu bazı riskleri almadan oluşturamazsı- nız. Dedem suva atlanıadan önce R askalma ve girişimciliğin Türk .toplumunun genlerine işlediğini söyleyen Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, "O, Türkiye'debuzdolabı bilinmezken üretmeyi aklına koydu, başardı. O zaman teknoloji vermeyen dev şirketler şimdi Arçelik 'le işbirliği için sırada " dedi. nasıl yüzmesi gerektiğini öğreni- yordu. Bu yüzden başarüı bir gj- rişimchdi Hiçbirinizin ha>atta olmadığı o yıDarda (1950'ler) Türkhe'de hiç- bir buzdolabı bulunmuyordu. tn- sanlar \i\ eceklerini bozulmama- sı için kuyularda saklr>ordu. De- dem buzdolabı saün aküğında an- nesi "Oğlum neden zamanını bo- şa harcıyorsun? Buna ihtiyacımız yok' demiş. Dedem Türkiye'de buzdolabı üretme>i kafasuıa koymuşru. Bu- nun için General Electrics ve Si- emens'le görüşerek teknoloji kar- şıoğmda ortaknk teklif etti. Red- dedihnce İsrail şirketi Amcor'la bağlanü kurdu. Onlar ortakbğa yanaşmasalar da teknoloji payla- şnnmı kabul ettiler. Bö\1ece Arçe- lik ilk buzdolabını 1955 yıhnda üretti. O >ıllarda Arçelik sadece bir montaj tesisivdL Bütün parçalar tsrail'den geBrdi. Zorluklar kar- şısında yümayarak kuruluşunun 50. \ibnda kendi teknolojisini üretmeyi başardı, bugünlere gel- di Daha önce ortakhgı reddeden yabancı dev ler de şimdi işbirliği olanaklan aramaya başladL Arçelik'in Elektra Bregenz ve Bloomberg gibi Avrupah marka- lan satm alacak güce erişmesi, ba- şardı girişimciüğe bir örnektir. Vehbi Koç'un düşü zaman içinde gerçekleşmiştir. Daha da önembsi, Türkrye'ye ve Türk toplumunun potansiyenne olan inan- cı doğrulanma imkânı bulmuşrur." Mustafa Koç, yaşla- nan Avrupa 'nın bugün ihtiyaç duyduğu giri- şimcilik ve dınamizmin de "bizde mevcut" ol- duğunu belırterek "Ün- lü finansman kuruluşu Goldman Sachs'ın he- saplamalanna göre 2050'de Çin dünyanın en büyük ekonomisi, ABD iİdnci, Hindistan da üçüncü olacak. Avru- pa ülkeleri arka sıralarda kala- cak. Bugünlerde Türkhe'nin AB üyeüği, hem bizde hem Avru- pa'da tarüşıhyor. Türkhe'nin AB'ye yük getireceğiııi söyleyen- ler resmin tamammı göremiyor ve tarihi bir hata yapnor. Türld- ye'nin üyeligi. yaşlanan Avru- pa'ya gençtik ve dinamizm getirecektir" dedi. IŞ DÜNYASI Sabancı ve THY'de görev değişikliJderi İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding Kurumsal Iletışim Direktörlüğü görevuıe, Ahter Kutadgu nun atandığı bildınldı. Sabancı Holding"den yapılan açıklamada, 1982 yılında Saınt Joseph Fransız Erkek Lisesı ve ardından 1987 yıhnda Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesı'nden mezun olan Kutadgu'nun, 1988 yılında avukatlık stajını ramamladığı belirtildi. Öte yandan Türk Hava Yollan (THY) Genel Müdür Yardımcısı Kadir Fazh Damşman. kendi isteğıyle görevınden aynldı. ^Erdoğan 'ın Rusya Devlet Başkanı Putin 'le görüşmesi de sorunu çözemedi Uziiııı de topun ağzmda FIRATKOZOK ANK\RA-Başbakan Recep Tay^ip Erdo- ğan'ın, Rusya ile yaşanan domates ihracatı konusun- dakı sıkıntının aşılması için Rusya Devlet Başkanı Vladi- mir Putin'le 4 gün gecikmelı olarak yaptığı görüşme. üreticiye çözüm ge- tirmedı. Çiftçiler, 30 YKr'ye ürettikleri do- matesleri 10-15 YKr'ye salça fabn- kalanna göndermeye başladı. Antal- ya Ziraat Mühendısleri Odası Başkanı • Domateslerini salça fabrikalanna göndermeye başlayan Antalyalı üreticiler, 15 Temmuz'a kadar çözüm bulunamaması durumunda çekirdeksiz üzümlenn de elde kalacağı uvansında bulunuvor. VahapTuncer, sorunun 15 Temmuz'a kadar çözülememesı durumunda çe- kirdeksiz üzüm ıhracatınm da önemli darbe yiyeceğını vurguladı. Tuncer, bıberlerin de sökülmeye baş- landığını belirterek şunlan söyledi: "Rusya ile yaşanan sorun çözülse bile piyasa arûk düzelmez. Domatesin ar- dından çekirdeksiz üzüm de tehlike al- ünda. 15 Temmuz'a kadar bu sorunlar çözülmezse üzüm çok ciddi darbe > i> e- cektir." Antalya Ziraat Odası Genel Sekrete- n Ensar Aydm da sorunun çözümünün bırkaç gün daha uzaması durumunda çiftçinin ürünleri sökmeye baş- layacağını belırterek "Bu ürünlerin çok az bir bölümü salçahğa gider. Diğerleri de elde kalır ve dökülür. Çünkü çift- çinin başka seçeneği yok" dedi. ÎŞÇtNtNEVRENtNDEN ŞÜKRAN SONER Gündem Saptırmaca AB'de referandum oylamalan sonrası ortaya çıkan siyasal kriz enıne boyuna tartışılıyor. Ingiltere, Fran- sa, Almanya arasında bozulan çıkar dengeleri, Birli- ğin devamına ilişkin tartışmalar didik didik gundem- lerinde. Belki yerleşik sıyası ahlak, siyasetçi kımliğin- dendir. Siyasetin ayakta kalma kurallarına göre işle- yen etkili, medyatik çarklara rağmen siyaset oyunu daha bir açık oynanıyor. Ya da toplumun demokratik duyarlılığı, bilinci, eğitim düzeyi daha bir yukanlarda, ana gündemle oynamak o kadar kolay olmuyor. Türkiye'nin konumunda gerek ABD gerekse AB iliş- kilerinde, bu kadar önemli gündem, roller değışikliği söz konusu iken siyasetimizin gündeminin odağına türban, cumhurbaşkanlığı seçtmleri oturabilıyor. Ça- resiz hepimiz, şüphesiz medyamız gönüllü olarak bu gündem saptırmasında üzenmıze düşen rolu alıyoruz. AB'de yaşanan büyük krizin, Türkiye üzerindeki ol- mazsa olmaz ağır sonuçlan, gariptır ama en AB'ci ge- çinenlerimizın çabası ıle gündem dışında tutulmaya çahşılıyor. Sadece AB sözcüsü yazarlar değil, AB'nin lobiciliğini üstlenmiş sermaye örgütlerımız, AKP ıkti- dan ağırlıklı sıyasilerimiz de, kamuoyunu bu tartışma- lann uzağında tutma, olup bitenlerin boyutlannın Tür- kiye'de algılanmamasını sağlama eğilimindeler. Bu arada ülke çıkarlarının kollanması yolunda kendileri duyartı olsalar, gelişmelere bağlı strateji değişikliği, önlem alma konumunda ışleryapsalar. AB'den üze- rimize üzenmıze seller akarken felakete tam teslim, panik hallerı var ortada... Erdoğan hukümetinin, bu paniğın de katkısı ile "AB üyeliğinden ABD 'nin GOP 'sinde uydu stratejik ortak- lığına" yönelmiş dış siyasetıni Türkiye'de görünmez kılma çabalan daha bir etkili. Erdoğan hükümeti Or- tadoğu'da Türkiye çıkarlan doğrultusunda dış siya- setten ne kadar çok çark edip ABD'nin buyruklanna ne kadar ağır boyun eğme konumunda ıse, bunu ka- muoyundan gızlemeye yönelik, iç politikada kriz ya- ratma içeriklı gündemler yaratma eğilımleri de güç ka- zanıyor. Yeni türban bağlantılı Çankaya tartışmalannın bu boyutlarda büyütülmesinın, yasadışı Kuran kurslan- nın savunulması yasası direnişınin, dış politikadaki siyasette göçüşü gızleme, içerde moral kazanma, seçmenle iman tazeleme gibi önemli işlevleri var. AB fiyaskosu, ilkesiz, zıkzaklı, çok ödun vererek var ol- ma çabalan ile gelinen nokta, son büyukelçılertartış- ması ıle yeterince çarpıcı olarak ortada. Ulkenin Baş- bakanı, büyükelçilerdüzeyinde, onur kıncı bir üslup- ta hesap sorulabilen konumda. Çareyı toplantıda ya- pılmış konuşmaları saklamakta anyor, elçiler bılerek Başbakan'ın yapılmadı dediği konuşmalan, gündemi, kamuoyuna sızdırabiliyorlar. AB'nin en üst düzey siyasi liderleri, burokratlann- ca yine bılinçli, ıstenerek Türkıye'ye yönelik her gün biraz daha moral bozan açıklamalannın ardı arkası ke- silmezken Türkiye, ilişkılerini çıkartan doğrultusunda nasıl bir çizgıye oturtması gerektıği gibi bır yaşamsal tartışmayı gündemine alamıyor. Her gün, bir değil bir- kaç önemli açıklama ile onurumuzla oynanıyor. Bes- bellı kendi kamuoylannı rahatlatmaya yönelik, AB- Türkiye ilişkilen açısından hiç de gereklı olmayan bu açıklamaların, ülkemiz insanı üzerindeki kimlık buna- lımı, yaralayıcı etkisi, sonuçlarına ise aldıran yok. ABD ise Türkiye'nin sıkışıklığından ya da AB krizi ıle şahinler politikasının güç kazanmasının engelsiz kalmasının şımarıklığından, bastırdıkça bastınyor. ABD kaynaklı açıklamalarda AKP iktidarının, Erdoğan hukümetinin dış politika zikzaklan, içerde başka, dı- şarda başka havaları çok daha acımasız eleştiri alı- yor. Hanı Erdoğan hukümetinin alternatifsizliği üzerine oturtulmuş siyasi dengeler, hesaplar var ya.. içten ıçe aşınıyor. Içteki aşınmanın görünmemesi üzerine, üst- ten kat kat siyasal Islam odakh yeni badana boya operasyonları üzerine bir siyaset almış başını gidiyor. Aslında ne ABD ne AB siyasi lıderiikleri, istedikleri gibi baskı politikalarını yürütebildikleri, üstelik içerde ıstikrarlı görünen bır ıktıdardan hıç mi hiç vazgeçme niyetinde değillerdir. Ancak iç politikalanndaki sıkışık- lıklar, kendi dertleri, Türkiye üzerinden çıkar hesapla- rı, doymak bilmez oburiukları ile öylesine işler yapı- yorlar ki, işlerine çok yarayan iktidar, hiç hesapta ol- mayan bir bıçimde ve zamanda sallanabılir. AKP iktidarının dışarda, içerde dayandığı taban başka, ittifak yaptığı çıkar odaklan çok başka.. oyun- lan, muhalefette görünen bır alternatif yokken bile, kendi kendini yemesı gibi sonuçlan getirebilir... soner@cumhuriyetcom.tr Saüşta BtekBJerden 10 miKon dolar teminat ahnacak. IstanbulHilton satışta AB'den Çin'e T . tnA ( t 7 m ı J Tıcaret Odası (IZTO) kısıtlama Yönetım tekstili umutlandırdı Başkanvekılı ve Ege Hazır Gıyim ve Konfeksiyon îhracatçılan Bırlığı Yönetim Kurulu Başkanı Jak EskinazL AB-Çın kota anlaşmasıyla, haksız rekabetin kısmen de olsa ortadan kalkacağını ve ihracatın artacağını söyledi. Eskınazi, u Sektörün bu yıl ihracaö 20 milyar dolara ulaşır. AB-Çin arasındaki bu geüşmey le 4 yılda 8.5 milyar dolar döviz girdisi sağlanması beklennor" dedi. Eskinazi, "AB ve Çin arasında önceki gün parafe edilen anlaşmayla ABpazarmda Türkhe'nin paymın daha da artacağını düşünüyoruz" diye konuştu. ANKARA (AA) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nün mülkı- yetındeki Istanbul Hıl- ton Oteli'nı satışa çıkar- dı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı "nın duyuru- suna göre, Istanbul ili Şişlı ılçesi 3. bölge Har- bıye mevtainde, 64 par- selde kayıtlı, 62 bin 337.64 metrekare yüzöl- çümlü arsa ve üzennde bulunan Istanbul Hilton Oteli, bina, müştemılat, demirbaş \e saır malze- melen ile birlikte satıla- cak. îstanbul Hilton Oteh'nın satışında istek- lilerden 10 milyon ABD Dolan geçici teminat bedelı alınacak. Bu arada, Ankara Kı- zılay'da yer alan ve Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nün mülki- yetındekı Kızılay-Emek Işhanı'nın 1. bodrum 3. katlanndakı 15 adet bağımsız bölüm ıle 4. ve 2O.katlanndakıl94adet bağımsız bolum de satış yöntemıyle özelleş- tınlecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog