Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 HAZİRAN 2005 SAL 12 EKONOM BORSA 20 HÜZİMN 2005 £! M nw £ 64030 63000 355 560 A&iıs Hottng AbMerUHDaş. a 332.. D 3464 »23239 394*48 196966 821289 349516 003 021 139-6 1 3İ6i>3 32*93 =0223 812757 eujxs £-SJ83 48.129 13SJJ30 324167 4 403294 36542 2020 650»vft.cn S**G*YO »maSarta AranYaı. Ot Ayen&aj BKknTMİ 8*Çiwto 8owa»*ı 1!» Bonsv Mameamar J0 SaiMiriPaz. 410 S S O OnYtlOrt OnMC DtaDM O 8 1530 15.30 174 3.10 360 3< 4 A 45"5 166 163 90 188 IM 1fl4 10 60 1C30 416 416 VJO f.50 25.50 25J0 110 r.06 16J0 1580 13? 131 1 60 100 2340 2230 830 850 625 620 035 033 14! 1J9 31-93 1213.555 224886 41659a 50 446 20.006636 16 3 * 9 0X 1Ü7 0.54 1530 IJS tJO 265 122 174 3.43 230 440 EGSFhKt EGSHoflrn Emt&tti BsuSdl EjcortCoi«j*r FawnDı*nme*er Fnm%ı.Kr HnansY»CH s « j FcrtOtt». F f a SnrtBj*» Sn«FM»ıg Gn*GM*0 Qra*Ya.Qıt Qatxı GcnaıBetMı Gra SloMYaHoMno 3OO»-VM 3> 3JxeF*rf anfSgm ItomlllMlU» 044 a n 236 233 1540 15.70 620 615 555 555 1 16 1 16 140 173 '10 0C 1)5.X 840 84C 52 0C 8000 5S5 580 270 264 099 038 730 720 «B24t 305J72 248380 2451506 1.802,673 484JI9 4394^7B 2T143 529190 1«203J'2 1335 763 10466S92 641663 361 *4 708,701 1493.058 467856 154 T» '98326 moio 369 i r 193 T6 265.809 625016 565C2 111210 205.D47 7U6İ'? 143J66 3«"Ü63 '41 548 45a343 I 99S3 209890 ^1 2996951 864203 441 189 553» 223 TS 44J4 40- •031 104 852.428 4 f '6' 4 449310 142363 1 4 01 34-55n 086 096 38 S1J06J» 1J1DİM IJIOaî 3 740 745 7 İ 0 8,315 21485536 fcnDmrÇeft KasanOkmn Koritte K m O M o •irjaSat "JBÖKofe P UınmAtmns kntnsMar- 22 40 22.60 0 02 3.64 1 4 395 43.89 2800 30-00 1^ 104 038 I(B 039 040 039 230 DJ9 914 9'4 NctHoUng NrtTımm TY NroGMYO CtaıTM» Otnuks Ot*r OysaÇrantc OiRra • Rata Parsm PrarSu PrarSut P 08C 082 OSO 32.50 33-3 3325 336 342 350 030 081 060 248 250 248 438 546 502 15.70 1620 1530 146 172 167 «35 675 6T1 380 3.5! 162 103 136 '.03 100 102 102 3-50 580 3J5 22.1 3319 -053 746 3.46 a» 230 5.03 1306J40 10İ37İ 8 59J90 924JO3 4a/8? 246.121 17S7J' 500753 4734 23324 85 23'43 9*9.662 206 T6 29«9353 3 63334 2 OÛB XI428 454£40 157 4-0 234456 Teknoloji Holdıng entelektüel sermayeye ve çalışanlanmn fikirlerine önem veriyor Anahtanmız katma değerOZLEM\TJZ4K Sloganı "Teknoloji değişir, as- lolan ınsandır" Geleceğını ente- lektüel serma\esıne bağlıvor ve çalışanlannın fıkırlennı onemsı- yor FaalnetgOiterdığıalanlarda uzennde voğunlaştığı ana tema "katma değer" \aratmak Bahsettığımız grubun adı Tek- noloji Holdıng 1988 yıhnda teks- tılcılenn merkezı olarak bıiınen Yeşıldırek'te, ıkj ortağın, Emin Hita> ıle Alphan Manas ın kur- dukJan Exun"de otomasyon ven toplama sıstemlen \e vazılım ıle başlayanseru\enbugunAr-Ge'nın de ıtıcı gucu sa>esınde gıderek bu- >Tjyen bır holdıng bunyesınde su- ru)or Tuzla'da kıraladıklan bır tesıste vakında uretıme başlayacaklan ve yurtdışı pazarlara da ıhraç edecek- len Denız Taksı'Ier, uretımı ve ta- EminHita>' sanmını kendılen vapıp Vestel'e sattıklan vazar kasalar pos makınele- nne ortak kullanım hızmetı vermek ıçın TMSF'den satın aldıklan Unner- sa) Kart. ozel ve nış urunler ıçın Hın- dıstan'a bıle satılan >azılımlar Teknoloji Holdıng Yonetım Kurulu Eşbaşkanj Hıta> ıle vaptığımız sovle- şıde Turkıye'nın uluslararası arenada basamak atlamak ıçın neler vapması TEKNOKENT SflYISI YETERSİZ Teknoloji Holduıg'ın buvumesının arkasında ITU, ODTU ve TUBtTAK-MAM'da teknoparklardakı surdürdüklen faalıyetlen onemlı bır yer tutu\or Hıtay'ın yakındığı konu teknokent sayısının azlığı ve unı%'ersıteler bunyesındekı teknokentlenn metrekare fıvatlannın yukseklığı "Tamanı ciddi vergi muafhetleri var, unnersrtcknn olanaklanndan yararlaıuyoruz. Anıa kıralar aşui vüksek. Ar-Ge'ye yatınııı yapacak olanlan özendirmeliyTz" dıyen Hıta\, onumuzdekı 2-3 yı) ıçınde hem'tMKB'ye hem de ÂBD borsasına açılma> ı planladıklannı behrtıyor J gerektığını ve zaaflannı konuştuk "Biz katma değeri fazla olan urnn- leri üretip satmak istiyoruz. Bir iirü- nun ûzerine ne kadar fazla bilgi katar- saıuz o kadar fazla para\ı bu toprak- larda bırakırsınız. Turkne'de katma değen vnksek \« duııya çapında urun- ler ne vazık Id vr>k. TurkJye bu işe çok geç uvandı, TİJBİTAK'a daha yeni bfitçe aynldL Devlet de sanayki de bu- nun öneminin farkmda değiİdi*" dıyen Hıtay. kendılennjn 2 >ıl once Ar-Ge faalı\etlenne başladiklannı, bu bağ- lamda "GeKşen Teknokyiler'' adlı bır bınm oluşturduklannı ve endustrnel tasanm, teknolojık hızmet \e venı urun gelıştırmeve vonelık şırketlennı bu çatı altmda topladıklarını so> luyor Hıtav agore a \ uksek teknoJo- jı\e ciddi anlamda vatinm yapı- labOmesi ıçm ulusal bir strateji- nin ohışturulması şart" lurkı- ye ıle eşzamanlı olarak otomo- trv sektonıne el atan Guney Ko- re'nın bugun Hyundaı, KİA gı- bı uluslararası markalar urettı- ğını, Turkıve'nm ıse yabancı markaların uretım ussu olduğu ıçın ovunduğunü ornek olarak gostenyor "Turkij'e son 30 ydda çok kö- tu yonctıldL Bugun de taUonun pembe olduğunu söyteyemeyız anıa umutlu olmak zorundavızr> dıyen Hıtav "Turkrve'nin tekno- lojik anlamda uluslararası çapta başan sağla>abılmesı ıçm ozel si- parişlere vonetikniş urun yapma- sı lazun. Türiaye'deD bir Mkro- soft çıkmaz. Bu yüzden övle her şeye $oyunmamak lazım. Turki- ye'nın 50 müyar dolar cirosu olan urunler değıl de, ne bileyun 50, 100,500mih on dolarcirosu otan urun- lere vonebnesi, bem katma değeri hem kârhhğı vuksek urnnier ihraç ederek atılun yapması gerekir. Kuçuk pazar- daki >uksek katma değerb urunler si- zi zamanla buyuk ışlere soyımdurur. Tman bu şekıldegelişti. Bizimdedoğ- nı bedef ve doğru stratejı befarieme- mb şart" dıye konuşuvor Gözden geçirme rötar yapacak Bankacıhk ile sosyalgüvenliğin 1 Temmuz 'a kadaryasalaşması zor ANKARA (Cumhumet Büro- su) - CHP Trabzon Mıİİetvekıh. Plan ve Buçte Komısyonu uyesı AJdfHamzaçebi, ekononnden so- nımlu Devlet Bakanı AM Baba- can'ın IMF ıle 1 Gozden Geçir- me'nın tamamlanabılmesı ıçın "haziran sonuna kadar yetiştiri- leceği'' sozunu verdığı Bankacıhk Yasa Tasansı'nın ancak gelecek hafta Plan ve Butçe Komısyo- nu'na gelebıleceğına behrterek şunlan so>ledı "Çok önemli bir tasan. Komis>onda bütün mad- delerin üstunden birer birer geçe- ceğiz. Ceza nıaddelerinegetöik, bi- th-or gibi. ama sorunlu maddeler sona bırakıldı. Nereden baksaıuz iki çahşma gunu daha var. Bu haf- ta Plan Butçe'} e gelmesi zor. 1 Temmuz'da da genel kuruldan çıkması mümkün gozuknıuyor." Hamzaçebı, "PlanveButçeKo- misvonu'nda meydam boş bıra- kıp görüşmeleri terk etmek gibi bir düşüncemizyok kesinlikle. En hi engelleme Plan Butçe'de her maddedeoturupkonuşmak olur" dedı CHP ıçınde sos>al guvenlık ta- sansma en cıddı muhalefeh getı- renlerden tzzet Çetin ıse AKP'nın, 4 Nısan'da alt komıs- yona ındınlen, geçıcı maddelerle bırlıkte 176 maddelık tasanyı, hızlı yasalaştırma duşuncesıyle maddeleruu bırleşönp 122 mad- deye duşurduğunu belırttı Çetın "Ama budageçirmeleri için veter- li olma\acak. Bankacıhk Yasa- srvla birlikte 300 maddevi geçen iki tasamı 1 Temmuz'a kadar ge- çirmeleri mumkun değil" dedı Çetın. esas muhalefetı Mechs Genel Kurulu'nda vapacaklannı soyledı Vorkink: Rekor düzeyde kredi verdik Dunva Bankası Turkıye Dırektonı Andrev, Vorhnk, Duma Bankası nın Turkıye \ e rekor duzeyde kredı verdığını bıldırdı Turkt\e ve sadece Haziran 2004 ıle Haziran 2005 donemınde, I mıhar 800 mılyon dolar kredı kullandırdıklarım soyleyen Vorhnk, gelecekyıl 1 6 mıfyar dolar kredı vermeyı planladıklannı duyurdu Turkı\e nın aldığı kredüenn ı ukseklığının, gerçekleştırdığı başarılı reformlar ıle hızlı donuşumun bır sonucu olduğunun altını çızen lorkınk, Bundan sonrah \ardımlanmız, Turkıve nın AB '\e daha çok yakmlaşmasını sağlamak ıçın olacak" şeklmde konuştu Tekel Votka ya • m •• yenı goruntu Tekel ın alkollu ıçkılerbolumıı- nu devralan Mey Içh, Tekel Vot- ka 'nın etıketı ve kapağını de- ğıştırerek venı gonıntu- su\lepnasavasundu Ye- nı şışe, kırmızı renklı ola- rak tasarla- nan kapağın \anmda ozel etıketıyle de ' /~"~\ dıkkat çekı- \or Me\ Iç- K^^HV/ kı nın Bıle- M , _ cık Içkı W^Km itfftt Fabnka- ^ H ^ ^ T |J^RİL s > fda ure- ı^^^H ^••v iıîen Tekel ^ ^ H ^^m Votka, 5 35 ^ ^ ™ Q B ve 70 cl lık şışelerde satılıvor Altııı ihracatmın yeni yıldızı Türkiye Onc* En h Kapanş Duşuk Uzx Kapmş SELAHATTÎNŞAHİN NEVŞEHtR - Gulaylar Altın Icra Kurulu Başkan Yardımcısı flhan Güla>, Tur- kıye'nın altın ıh- racatının yıllık 1 tnıiyar dolara yaklaştığını ve Italya'yı zor- lamaya baş- ladığııu soy- iedı Ne\ şe- hır'deduzen- lenen bayı toplantısına katılan Gulay, 1951 yıhndan bu yana alnn sektorunde fa- alıyet gosterdıklennı ve 40 ulkeye altın urunu ıhraç eder hale geldıklennı belırttı Gu- lay konusmasında, "Şuanda düm*ada altın sektöründe ftaha oldukça rvi birkonum- da. Ancak ttaha'mn hemen anündan Türkiye 1 mih-ar dolar düzevine ulaşan ihra- cat rakamı ilebu ulkc ile cid- di bir rekabet halinde" dedı Toplantının ardından Gu- laylar AJtın'ın 2005 yaz se- zonu tasanmJan bır defıley- le sergılendı Boeing'e büyükdarbe Kanada ha- va\oluşırketıAır Canada pılotla- rının karşı çıkma- , sı uzerıne Bo- eıng 'e verdığı 6 mıhar dolarlık 32 yolcu uçağı sıpanşını ıptalet- U Aır Canada dan yapüan açıkla- mada soz konusu sıpanşm ger- çekleşmesı ıçınzorunlu olan veça- lışanlann oyuna sunulan malnet duşurucu onlemlenn kabulgorme- dığı hatıriatılarak bu durumda sı- panşten \azgeçıldığımn Boeıng e ıletıldığı bıldmldı Boeıngtarafın- dan vapılan açıklamada ıse soz ko- nusu ıptal nedemyk duş kınklı- ğma uğrandığı' ıfade edıldı BENCE İZZETTİN ÖNDER Sermaye Hizmetkârlığı Seydışehırtesıslen, ERDEMİR, TUPRAŞ, THY, Telekom ve sayılamayacak kadar çok sayıda de- ğerlı ulusal vartıklar satış rampasında Satış ışını yuruten sorumlularda buyuye kapılmış bır halde koşarken sonuç hakkında ne en ufak bır bılgıye ne de aklıselıme sahıp' Çağa ayak uydurmak! Çağa ayak uydurma zırvalığını yaşarken şu nok- talan dıkkatınıze sunmak ıstıyorum • Doğru, devır ozel sektor devndır' Acaba bu kavram, sermayenın, sıkışıklığını emekçılerı ve halklan ezerek hafifletmeye çalıştığı donemın ıfa- desı olmasın1 2/ra, nıçın şımdıye dek susuldu da, Ikıncı Paylaşım Savaşı'ndan 1980'lere dek Nobel odulu almış hıçbır tktısatçı devletın kuçultulmesı ve özelleştırme ıdeolojısını tartışmadı da 1970'le- nn sonlannda ve ağıriıklı olarak 1980'lerde bu ko- nu ortaya atıldı1 ? • Bu kararları halklar venyorsa, nasıl oluyor da özelleştırme sonucunda ışsız kalan, kamu kesı- mının kuçultulmesı sonucunda kamusal hızmet- lerden yeterınce yararlanamama durumuna du- şen bırkesım, kendı aleyhınde sonuçlanabılecek boyle bır karar alabılıyor ve bu karan hukumetle- re dayatabılıyor? Eğer bu kararian sermaye ven- yorsa hukumetler halka mı, yoksa sermayeye mı hızmete memurdur? özelleştırmelerden emekçı- lenn ve halkın zarar gormeyeceğını yuksek ton- dan ıfade eden sjyasıler, yukselen ışsızlığı ve yok- sulluğu unıversıte mezunlannı emnıyet gorevlısı yaparak bastırmaya çalışırken topluma karşı ger- çek dışı beyanda bulunmanın sorumluluğunu vıc- danlannda hıç mı duymuyoriar7 • ERDEMİR, TUPRAŞ ya da dığerlerı gıbı ku- rulu bır devı satın almaya çalışan bır başka dun- ya devı, nıçın yenı yatırım yapmıyor da kurulu bır tesısı satın almaya yeltenıyor7 Acaba, ulusal ku- ruluşlara talıp olan yabancılar, kulfete katlanma- dan, rekabetı kırarak ıç pıyasaya hâkım olma ya- nında, dunya pıyasalannda da gıderek alan kaza- narak tum pıyasalan tutmaya mı çalışıyorlar'? Boy- lesı bır ışleyışın rekabet oluşturucu tuketıcı ve emekçı refahını artt/ncı bır yanı olabılır mı' Boy- lesı bır gasp ve vurguna, halka hızmete soyunmuş ulusal hukumetler (') nasıl ızın verebılır 9 • Şımdıye dek Turkıye'de çeşıtlı alanlarda fa- alıyette bulunan yabancı kuruluşlar Turkıye'ye teknoloji mı getırdı, yoksa kendı alanlannda faalı- yet gosteren rakıplennı, kımı zaman ustun tekno- lojılen, kımı zaman "ınsan hakkı" kavramı ıle uyuş- mayan "patent haklan" kılıfı ıle ya da sıyasılerle gınştığı ılışkılenyle pıyasadan sılmeye mı çalıştı- \ar r> örneğın, yabancı ılaç kuruluşlannın, SSK'nın ılaç fabnkası açma gınşımlenne olumlu bakabıl- dığı ve bu konuda teknoloji desteğı sağladığı ıd- dıa edılebılır mO • ERDEMlR'ı, TUPRAŞ'ı ya da kâriı başka bır dev kuruluşu almaya yeltenen bır yabancı kurtı- luş, bu kuruluştan saglamayı duşunduğu kâr ıle özelleştırme bedelı arasında olabıldığınce fazla farkın olmasını ıstemez mı' Bunun anlamı da özelleştırme bedelını, şantaj da dahıl olarak, her yonteme başvurarak, olabıldığınce duşuk gos- termek ve çeşıtlı yontemlerle ışletme suresı bo- yunca satış hasılatını olabıldığınce yuksek tutmak ıstemez mı' Boyle bır sureçten halkımız ve ulu- sal ekonomı nasıl avantaylı çıkabılır' Koşullar boy- le ıse ozelleştırmelenn yok pahasına yapıldığını ıd- dıa etmenın, safdıllık drşında, akıila açıklanır bır ya- nı olabılır mı 1 • Sıyasal kadronun ozel kesımcı olduğu, bızzat kendı ıfadelen ıle, doğrudur özel kesım ıse bu- yuk ve kuçukfarkı gozetılmeden, kâramacı ıle ça- lışır Peynır uretıcısı ucuz ıthal olanağını gordu- ğunde, emekçılenne yol verır ve peynır ıthalatçı- sı olur, araba uretıcısı buyuk holdıngler de dovız baskılanınca, balatayı, KOBl'lenn çökmesı paha- sına, ıthal eder Adına ulusal da desek, sermaye ne asgan ucretı sorgular ne de Irak'a asker gon- denlmesıne karşı cıddı tavır koyar 1 • Gunumuzde ulkeler ekonomık guç tarafından yonetılmektedır Ekonomının amıral gemılennı ya- bancılara teslım eden bır sıyasal erk, ulke bağım- sızlığından soz edebılır mı' Ana noktalarda yone- tım ve polıtıka yapma bağımsızlığının kaybedıldı- ğı bır ulkede ulusal bağımsızlıktan dem vurulabı- lır mı' Bır ulkede buyuk ekonomık kuruluşlar bır- kaç yabancı deve teslım edıldığınde ekonomı po- lıtıkalan sermayenın çıkan doğrultusunda şekıllen- mez mı' llk anda ekonomıye gıren uç-beş kuruş- luk dovıze tamah eden sıyasıler, uzun donemde kârtransfen ıle ekonomıyı mılyar dolarlık can açık- lara boğmuş olmaz mı' Bugun, lutfen, halktan bır kışı, emekçı, serma- yedar, halk yanlısı ya da sermaye yanlısı sıyaset- çı ve, son olarak da, basıretlı bır seçmen olarak bu noktalan şoyle bır duşunelım1 OrLRy Hacna HERKBMMuUiniUIİI YATIRIM FONLARI 20 HAZİRAN 2005 îitHMVoten 7tt lûrt'ıaktt 530 Uk Koıfckavcn 312 US3Ş 330 üjakSaaı* W 336 946 180 2.92 895 650 324 221 134 136 4 4 io 1 V*(GMTO ı v*>.o T ı*aj rapredKoravanE50 Yao Kred îocra 2.19 fjp Kredi rat 01 034 VipreKredBank. 320 yaa? 122 Yatnr Fr y« y\ 2.14 VszcbHodng UW v ıma 135 irt,tnen 436 138 570 144 2.10 332 0.45 1J0 278 8J5 6J0 322 221 IJ3 133 4TJ 11» 232 2J4 2.16 052 315 120 2.12 530 326 545 149 213 338 04- 144 c» 905 350 336 229 201 1 0 2J8 2S2 219 C34 525 Ui 230 4j"5 138 190 4.71 326 227 137 133 4'4 110 236 260 217 033 525 121 216 42.-5 135 4« -Oo 064 -4 7S 0J6 i3 123 2 71 224 2İ3 •091 106 036 -082 '43 2236535 5 8 50843a 318 679.541 DİVİ2 EFEITlf FonAd DmkuHyst FonVt DunkuFiyat Farit fooAdı 5 1 46 2 1 335 046 142 836 R4 330 226 136 196 4 ^J 110 236 257 2 7 0 » 5 9 21 21' 43-01 36 T27S,1 C3 486.642 9'8183 237-40- '65361 179273 Ü25TB 157(15 508.09? 101417 6^396 TJ2.186 1 1 "59 C440461 396J13 137 11 2154 9 952C' 153263 2tt17S4S 200 334 320229 908885 36 sr CM 1 \BD Dolan 1 ^TOstıalv^ Dolan 1 Oanunarka Kroau 1 AVTO î fngıiız Sterlım ! lsııçreFrangı 1 isısçKronu IKaıada Dolan 1 Kınevt Duan 1 Noneç Kronu 1 Sud AA Ri\alı 100Japon\enı 1 VenılsraılŞeklı 1(1508 0 22197 16328 24693 10683 01-811 10990 4^940 020962 036178 12406 105-" 022306 16608 24822 I 07-52 017996 1 1040 0J1103 0J6243 12488 10460 022181 16516 2MP6 10667 OIT790 10949 4525! 020947 0 35907 12360 U29191 13612 10640 022351 16631 248^9 018017 11082 •>"74' 036515 030688 2. ULUSAL PAZAR Jti^nısÇei MkMensucat a Ş T CwwDaojn f &Dnamı S a * T 1İKTO -SXB 'açYSCK T 530 8 3 540 446 210 3.50 130 4 3 41 9i r 056 05o «60 650 1-80 15 0 33 33 244 242 Laferge -«siarı y«nento62 3Û 32 00 £.42 243 i Paroksn ı n m 9-50 1920 SimmKPauldu 115 114 ŞİütFn» i r 132 03İ 660 1680 64 2İ3 3850 326 262 1940 036 6C 1650 246 36 0C J2Û 282 IS40 1 o 1=1 i-b 3=- 1 1 96 082 667 1034 1653 -051 08 107 -0.96 34JJ . 566.1' -5.62» 48.0S3 61S402 4 18 151 056 156 16.'! 36 249 4743406 5561 3,-3245 312 1j6T 2*3 26 3o5845 19J9 62J8 5 118034 85 496228 102 24 31 ÇAPHAZ KURLAR 1 ABDDoen T* Ar JOTI T*siFr Kr escc Kjcâ 'nKJsap Tofaş Dto F * T o o » r « Kjr TraûzonEiKT ^portıf rotyaCam TSKBYat Ort. JUBtt TutzPeıral 1430 186 133 26 7 5 131 20- 161 436 462 63 04 695 K 1440 -J5 132 2625 130 2-j< 1.5£ 430 438 161 102 6fc 693 15-0 U48 '36 2? 00 1.93 2.09 152 440 4o4 168 105 '05 06 256 1410 09! 134 2£ s 132 209 160 436 450 1.Ü 104 OC 'OC 032 03' ^62 195u 1920 191 34 2646 191 206 159 4J4 41 143 104 oS9 536 944 8C 8 4i m 139 51 448 S 13636 46 I 34 2= Cözaltı Pazarı 4£ana Eecrorıefcanft <ı 9 09 Doljuszı 286 2OE E S s W f 0 038 0.38 MatanaTakn 048 04 Yent Ekofloml 2 036 248 240 04v 0.40 04j 04, 037 03 Pazan 103 210 İ56 208 273 .39 2.82 0.39 0.4B 53 24 7. 65419 93438 89061 1İ85" 60934 DmiNHaKnn 2651 fjvıçrt Frsnşı 7.5528 Imçbım 10884 JıMfen 2312 bBİıDottfi 3"502 SMRi)Xı 1En 1-2 1İHS 3262 «DOoün UDDoian gEBBEST PİY«I« ( Y T L ) AUŞ SA1Ç 135» 3S30 16» 16530 2.m İM 19ü 19.X 12650 129» (ECELİIF1İUEI CuıAhı IGırtıkRepc 143 «ÎT DuntuRyat Fartc FbnM Dünlıüny* Farh FonAdı OuikuRyM Fark 10632 330W Ba,twUer|»ji2nra 0J38T2 0O16553 468S338 Ü24535< 1023595 1059603 1442484 C 472092 ıraa1322446 101944S 102% £02% rîİB8% 412% 41% -118% -QJ4% -024% •03% DaSçfcenftrB •JrraBîi xSü&Bl DenEtBrnBİ ıGSJİ mıYiJBDt AiaüLboriıİ r ?S r [666729 ÎC26T9 3JSJS4 51324T6 i u i sst 102282 O0igj^ gpy5 0'014»C . BIT266 0 099^ _ .-jıVa»EI3elCJ!-0İT«) TBnsla»(EOeıj MHOOC tartlBDe? 068-663 rLitstatıgTt VaUiaikİriEujıönd 0 010293 -00. T-B0JJ1" 50 0010012 0024556 -X952: -0 0% -C46% CJB195 » mı ın rts ^ ÎJIjiu -oin 53C5G 831230 İOK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog