Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

21HAZİRAN2005SAU CUMHURİYET SAYFA DIŞHABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr 11 İran'da baa oylar yeniden sayılıyor • Dış Haberler Servisi - Iran'da reformcu adaylann, geçen cuma günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimıne hile kanştınldığını iddia etmesi üzerine, bazı kentlerde oylann yeniden sayılacağı bildirildi. Iran radyo ve televizyonu, Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin, sonuçlarda daha dikkatli çaüşma yapmak için başkent Tahran, tsfahan, Kum ve Meşhed Jcentlerinde tesadüfi seçilecek sandıklardaki oylann yeniden sayılmasını gerekli gördüğünü duyurdu. tkinci tura kalamayan reformcu aday. eski Eğitim Bakanı Mustafa Moin. seçimin birinci turunun adil ve serbest olmadığı gerekçesiyle ikinci turunun ertelenmesini talep etti. Moin başlattığı kampanyada hileli sayım yapıldığına daır birçok raporun bulunduğunu kaydetti. Seçimin ilk turunda eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Rafsancani yüzde 21, aşın muhafazakâr Tahran Belediye Başkanı Mahmud Ahmedinecad ise yûzde 19.5 oranmda oy alarak ikinci tura kalmışlardı. Sun'ye karşıtlan zafer ilan etti • BEYRUT(AA)- Lübnan'da yapılan 4 aşamalı genel seçimlerin dördüncü turu sonunda, Suriye karşıtı ittifak parlamentoda çoğunluğu açık farkla ele geçirdiğini savunuyor. Öldürülen eski Başbakan Refik Hariri'nin oğlu Saad el Hariri'nin liderliğindeki bloktan adı açıklanmayan bir yetkili, kalan 28 sandalye için yapılan tur sonunda, parlamentoda gerekli çoğunluğu ele geçirmeleri için gereken 21 sandalyeyi rahatlıkla elde edeceklerini söyledi. Reuters'ın haberine göre diğer kaynaklar da Hariri'nin başansını doğruladı. Hariri'nin bloku daha önceki turlarda, 128 üyeli parlamentoda 44 sandalyeyi ele geçirmişti. Kadın bakan istemediler • KUVEYT(AA)- Kuveyfin ilk kaduı milletvekili, dün köktendincilerin protestolan altında yemin ederek görevine başladı. Kısa sûre önce planlama bakanı olarak atanan kadın haklan savunucusu Masume Mübarek, yemin töreninden sonra yaptığı konuşmada, "Bu, siyasi haklannı kazanmak için azimle mücadele eden Kuveytli kadınlar için büyük bir gün" dedi. Mübarek konuşmasını yaparken köktendinci ve muhafazakâr milletvekilleri, sıralara vurarak protestoda bulundular ve Masume Mübarek'in atanmasının anayasaya uygun olmadığını iddia ettiler. Lüksembupg'da referandum temmuzda • BRÜKSEL (AA) - Lüksemburg'da. AB Anayasası için referan- dumun 10 Temmuz'da yapılacağı bildirildi. Hükümet yetkilileri, referandumun ertelen- meyeceğini ve 10 Temmuz'da yapılacağını açıkladı. ABnin en çok destek gördüğü ülkeler- den Lüksemburg'da son kamuoyu yoklamalan, anayasaya karşı çıkan- lann oranmın yüzde 45'e yükseldiğini gös- teriyor. Bu oranın mayıs aymda yüzde 32, nisan îyında ise yüzde 23 Dİduğu belirtiliyor. Bölgeye giren ilk Batılı gazetecinin haber ve fotoğraflan 60 yıl sonra yayımlandı NagasakTye sansür• Atom bombasının atılmasından yaklaşık bir ay sonra ABD askeri kılığında kente girmeyi başaran Weller'ın haberleri ABD ordusunun sansürüne takıldı. Dış Haberler Servisi - ABD'nin 1945'te Japonya'nın Nagasaki kentine atom bom- bası atmasından sonra bölge- ye girmeyi başaran ilk Batılı gazeteci George VVeDerın yıl- lardır sansürlenen haber ve fo- toğraflan ancak ölümünden sonra yayımlanabildi. Wel- ler'uı 60 yıl boyunca yayım- lanmayan haberlerinin, Ame- rikan kamuoyunun nükleer si- lah üretimine karşı çıkacağı endişesiyle ABD'li yetkililer- ce sansürlendiği ortaya çıktı. Ütinci Dünya Savaşı sırasın- da Amerikan Chicago Daily Nevvs gazetesi için çalışan Wel- ler, Nagasaki'ye atom bom- basının ahlmasından yaklaşık bir ay sonra ABD askeri kılı- ğında kente girmeyi başardı. VVashington'ın endişesi Yaşanan büyük trajediye ta- nıklık eden Weller, kentte ya- şanan acı ve korkuyu haberleş- tirdi ancak ABD ordusunun sansürüyle karşüaşh. Sansür kuruluna verdiği haberlerin orijinalleri asla kendisine ve- rilmedi. Oğlu Anthony VVel- ler'a göre babasuun haberle- rinin kamuoyundan saklanma- sının nedeni Amerikan halkı- nın izlenimleri okuduktan ve resimleri gördükten sonra nük- leer silah üretimine karşı çıka- bileceği endişesiydi. Weller'ın izlenimleri ve çek- ABD'Ii gazeteci Weller'ın izlenimleri ve çektiği resimlere 60 yıl sonra Japon Mainichi gazetesi yer verdi. (Fotoğraf: AP) tiği resimler birdizi halinde Ja- pon Mainichi gazetesi tara- fuıdan 60 yıl sonra yayımlan- maya başJandı. 2002 yılmda 95 yaşında yaşamını yitiren Weller'm o tarihte yayımlan- mamış haberlerinin kopyala- n ttalya'daki evinde bulundu. Belgeler arasında gazetecinin yaklaşık 75 sayfadan oluşan Nagasaki izlenimleri ve en az 20 adet resim yer alıyor. Weller'm oğlu tarafmdan Roma'daki evinde bulunan ha- berlerde Pulitzer ödüllü gaze- tecinin Nagasaki izlenimleri çarpıcı ifadelerle anlatıhyor. Weller atom bombasının atıl- masından bir ay sonra gittiği Nagasaki kentını "savaşın tfi- kettiği topraklar" olarak ta- nımlıyor. Kente büyük bir giz- lilik içinde gırmeyi başaran Weller'ın haberleri, Nagasa- ki'de radyasyon yağmurlan- nın, bombamn atılmasmdan uzun süre sonra da devam et- tiğini doğrular nitelikte. Wel- ler, izlenimlerinde. kentteki hastanelerin nedeni anlaşıla- mayan bir hastalık nedeniyle tek bir kelime konuşamaya- cak durumda olan hastalarla dolu olduğunu anlatıyor. ABD, 6 Ağustos 1945'te Hi- roşima, 3 gün sonra da Naga- saki kentine atom bombası at- mışti. Atom bombalan yüzbin- lerce kişinin ölümüne ve sakat kahnasuıa neden oldu. AFGANISTAN Türk askeri savaşacakmiı ARZANÎ 'Irak'ın adı değişsin' BAĞDAT (AA) - Irak' ın kuzeyinde ye- rel parlamento tarafmdan "başkan" se- çilen IKDP lideri Mesud Barzani, ülke- nin adının "Federal Irak Cumhuriyeti" olmasını istedi. Bağdat'ta basm toplantısı yapan Bar- zani, "Ülkemizin yeni adının, Federal Irak Cumhurtyeti otanasını arzn ediyo- ruz. Her kim ki merkezi yönetim ister, Irak'ıbölmekister" dedi. Bu ismin ana- yasaya da yazılmasını isteyen Barzani, "Bizim tecrübelerimiz, federaiizmin Irak'ın bölünnıesini değU, birieşmesini temsiettipmgöstermektedirHerkimbu- nun tersine inamyorsa fena haMe yanıb- yor demektir" ıfadesını kullandı. Irak'taki diğer vüayetlerin de özerk bölgeler olarak örgütlenmelerini isteyen Barzani, "Künfctan'ınözerkKktecrübe- si, diğer bölgelere de pekâlâ uygulanabi- lir. Tecrübelerimizi paylaşmaya hazınz. Kürdistan'a geüp oradaki durumu ken- di gözieriyle görebiürler" diye konuştu. Şiilerin özerk bölgeler halinde örgüt- lenmeleri fıkri de aylardır konuşuluyor. Son olarak Kerbela Valisi Okail GazaB, ay sonuna kadar kurulacak komitenin, Ba- bil, Necef ve Vasit vilayetleriyle birleş- menin yararlı olup olmayacağına karar vereceğini söylemişti. ANKARA (Cumhuri- yetBürosu) -Milli Savun- ma Bakanı V'ecdi Gönül. Afganistan'da Kâbil böl- gesinin güvenliğini sağ- layan ISAF ile diğer böl- gelerde operasyon yapan timlerin aynı komuta al- tında birleşeceğini söyle- di. Gönül, bu birleşmeyi "Tiirkaskeri,bölgedeope- rasyonlara kanlacak" şek- linde anlamanın doğru ol- madığını, bunun yapı oluştuktan sonra ortaya çıkacağını söyledi. Afganistan Savunma Bakanı Orgeneral Abdur- rahim VVardak. Gönül'ü ziyaret etti. Vecdi Gönül, "Türki- ye, ISAF'ın komutasını devrettikten sonra asker- lerin böyük bölümünün bölgede kalarakKâbil dı- şındaki kritik böJgekrin yeniden yapüanmasına yardımcı olacağına dair baberier var. Bununia Ü- gili değerlendirmeniz ne- djr" sorusunu yanıtlarken Afganistan'da Türkiyenin ISAF komutası ile birlik- te 1400 kişilik bir gücü- nün bulunduğunu dile ge- tirdi ve şöyle konuştu: "Ama daha öncesinde zaten bizim 300 kadar as- keri mevcudumuz vartn. ISAF komutasıdevrokhık- tan. 1400 kişilikgüç çekD- dikten sonra dahi bizim orada daha önce devam etmekte olan gücümüz, programlandığı şekilde, programlandığı vakte ka- dar kalacakür." Gönül, bir başka gaze- tecinin, Türk askeri da- ha önceoperasyonlara ka- ülmıyordu. Kalan büük- fer operasyooeloiacak mı" sorusunu yanıtlarken şun- lan söyledi: "ISAF ope- rasyonlara katılmıyor. Orada operasyon yapan başka güçlervar. ISAF'm oradaki temel amaa Kâ- bi çevresindeki düzeni sağ- hmak, Bu düzeni sağlama alanı gün geçtikçe kuze- ye, batrya genişliyor. Gii- ney ve doğuya da genişle- yecekve Oeride operas>'on timlerhle ISAF gücü ay- nı komuta altında prog- ramlandığı şekilde birleş- miş olacak." 'Göreceğiz' "Sonuçta operasyonel hale gelecek mi" sorusu üzerine de Gönül şöyle konuştu: ^Operasyonel halegele- cek demiyonım. ISAF ile operas>wı güçieri aynıko- muta altında büieşecek. Birleştiği zaman ne olur,o, komutanjn takdiriyle ve bizinı ikri süreceğimiz ka- yıüarla belli olur. Buna kahlınz, buna katılmayız' diye kayıtlar koyabüîyo- ruz. 'Birleştiği zaman bi- zim asker de operasyona girecektir' diyehemenpe- şinenbir hükme varmamz yanhş olur. Birleştiği za- man onu göneceğjz." Yinekanlı bir gün Irak'ta başkent Bağdat ve ku- zeydekiErbfl'de polisi ve askeri hedef alan iki sakhnda çok sayıda kişi öldü. Erbfl'deki salduıda po- Ks kılıgındaki intihar eylemcisinin üzerindeki paüayıcılann pimini, trafık binası bahçesinde toplanan 200 kadar trafık polisinin arasında çektiği bildirildi- Sakun- da 15 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı. Bağdat'nı günevbaüsında Bava potis karakoiuna direnişçilerce düzenlenen salduıda birisi bebek, 6 kişi öldürüldü. Sal- dınnm ardmdan çok savıda kişi gözalüna ahmh. (Fotoğraflar: AP REUTERS) QOSS: İYİ BİR TAHMİNİM VAR CIA Bin Ladin 'in yerini biliyor ama.,. Dış Haberler Servisi - CIA'nın Başkanı Porter Goss, Usame binLadin'in saklandığı yer konusun- da "gayet iyi bir tahmini" olduğunu söyledi. Goss Bin Ladin'in ne zaman yakalanacağı ve nerede olduğu konusuna açıklık getirmedi. Egemen ülkelerdeki sı- ğınaklardan söz edılecek- se o zaman uluslararası yükümlülüklerin devreye girdiğini söyleyen CIA Başkanı Goss şöyle ko- nuştu: "Geleneksel bir dünyadagelenekselotana- yan ama yine de uluslara- rası toplumca kabuledile- biüryollarbulmakzorun- da\xz." Goss, ilk mülaka- nnı verdiği Time dergisi- nin Bin Ladin'in yeriyle ilgıli sorusuna, "Nerede olduğu konusunda gayet iyi bir tahmmim var. Son- raki soru lütfen" yamtuıı verdi. Terörle mücadele- yi bir zincire benzeten Goss, zayıf halkalar güç- lendirihrıeden El Kaide liderinin yakalanamaya- cağmı söyledi. ABD Dışişleri Bakanı, 'GOP turu'nda demokrasi çağnsı yaptı Rice'tan Ortadoğu itirafi Dış Haberler Servisi - ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice ülke- sinin 60 yıldır Ortado- ğu'da demokrasiyi teşvik için yeterli çaba harca- madığuıı söyledi. Genişletilmiş Ortado- ğu Projesi'ni (GOP) bir an önce yaşama geçir- menin yollannı arayan ABD'nin Dışişleri Ba- kam, Arap liderlere de- mokratik reformlan ger- çekleştirmeleri çağnsım yineledi. Ortadoğu turu- na önceki gün tsraü ve Fi- listin'den başlayan Rice, dün de Ürdün ve Mısır'da temaslarda bulundu. • Rice, ülkesinin 60 yıldır Ortadoğu'da demokrasiyi teşvik için yeterli çaba harcamadığını, bunun bölgede radikal akımlann daha çok kabul görmesine neden olduğunu kaydetti. Ortadoğu'da demok- ratik reformlann bir an önce yaşama geçirilme- si gerektiğini ifade eden Rice, Ürdün temaslan- nın ardından yaptığı açıklamada bu ülkede yapılan reformlann böl- geye model olduğunu belirtti. Terörle savaşta Ürdün'ün ABD'ye ver- diği desteği de öven Ri- ce, bölgede daha iyi bir dostlannm olmadığını ifade etti. Ülkesinin 60 yıldır, Ortadoğu'da demokra- siyi teşvik için yeterli çaba harcamadığını be- lirten Rice, bunun böl- gede radikal akımJann daha çok kabul görme- sine neden olduğunu kaydetti. Rice, Ürdün'deki te- maslannın ardmdan Mı- sır'a geçerek Devlet Baş- kanı Hüsnü Mübarek ile bir araya geldi. Rice, Mı- sır'da eylül için planlanan başkanlık seçimlerinin özgür ve adil yapılması çağnsmda bulundu. Rice, Şarm el Şeyh'te gerçekleşen görüşme- nin ardmdan "Demokra- sinin karmaşa, çaöşma ve terör getireceğini söy- leyenler yaıuuyor" dedi. Suriye"ye de mesaj- lar yollayan Rice, Şam yönetimine Ortado- ğu'daki değişiklikleri ve demokratik reformlan "dddiye atana" uyan- smda bulundu. 55 yaşındaki Lech ve Jaroslav kardeşler, anketlerde önde gidiyor Polonya'yı ikizler yönetecek Dış Haberler Servisi - Polonya'da cumhurbaşkanlığı ve başbakanJık görevlerine tek yumurta ikizi iki kardeşin gelmesi söz konusu. Ingiliz yayın kuruluşu BBC" nin haberine göre Lech ve Jaroslav Kaczynsid kardeşler, bu yıl yapı- lacak olan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesinde, kamuoyu yoklamalannda önde gi- diyor. Lech, şu anda Varşova Be- lediye Başkanı Jaroslav ise ülke- nin en büyük merkez sağ partisi- nin liderliğini yüriitüyor. Ancak akıllarda bir soru var: Eğer seçi- ürlerse seçmenleri kendilerini na- sıl ayırt edecek? 55 yaşındaki ikiz kardeşler, ilk kez üne çocuk oyun- cu olarak kavuşmuşlardı. "The IVroThatStoteTheMoon-Ay'ıÇa- lan ÜdH'' adlı sevilen bir çocuk ki- tabının sinema uyarlamasmda me- lek yüzleriyle rol almışlardı. 45 daldkalık ağabey Kısa boylu, aynı saç kesimli ikiz- lermelek yüzlerini zaman içerisin- de kaybetmiş. Şimdi, daha ziyade suç ve yolsuzlukla mücadele ko- nusundaki sert tartışmalanyla bi- liniyorlar. Ödz kardeşlerin 45 da- kika farkla daha genci olan Bele- diye Başkanı Lech Kaczynski, cumhurbaşkanlı^ı seçimleri için hazırladığı ve ahlaki devrim sözü veren televizyon reklamlanndan sonra atağa geçn. Jaroslav'ın Hu- kuk ve Adalet Partisi de kamuoyu yoklamalannda önde gidiyor. Ya- ni Jaroslav'm bir sonraki başbakan ohnası da muhtemel. tkızler, kafa kanşıklığuıa mani ohnak için kamuoyu önünde pek beraber görünmüyor. Eğer seçihr- lerse lise yıllannda birbirlerinin sınavlanna girmek için yaptıklan gibi, birbirlerinin yerine geçmele- ri söz konusu ohnayacak. Aslmda ikisini ayırt etmek de mümkün. Lech'in yanağmda ve burnunda iki tane beni bulunuyot AV ERDOGAN YAGd 1960- UNUTMAYACAĞIZ Ölümün sadece bedene hasrettir, oysa yüreğin yüreğimizde çarpıp duracak. Ne biz yaşarken Cumartesi günleri seni unutacak, ne de günler Cumartesini. Artvin yaylalannda esen rüzgânn adı Sen, Ishğı nefesin olacaktır. Eşi, Ortaklan ve Hukukçu arkadaşlan Av. Fatma Yağcı, Dursun Demırci, Süle>Tnan Bej'sülen, Cafer Toptaş, Uğur Ba\Taktutan, Izzet Varan, Av. Yüksel Çorbacıoğlu, Av. Orhan Yıldız, M. Suat Alaybeyoğlu, F. Sibel Alaybeyoğlu, Şenal Sanhan, Zeki Tavşancıl, Mehdi Bektaş, Raif Çakır, Nihat Toktay, Özcan Çine, Aydın Erdoğan, Göksu Aslan, Erdoğan Kılıç, Fatih Selim Yurdakul. Hakan Tekin, Ümit Bulut, Suat Yaşa, Mine Yaşa, Mehmet Nalçakar, Necati Yıhnaz, Selahattin Emre, Selda Akkanat Emre, Salih Akgül, Oya Pekgöz, Mehmet Pekgöz, Ali Cafer Baş. Hasan Seyfeli, 1. Halil Avşar, Lale Yaşar, Hülya Sarsam, Selma Öksüz, Ali Yüksel, Saim Eroğlu, Ali Özdemir, Haluk BavTam. Haluk Kutlu. Hüseyin Çolak, Zuhal Çolak, Nedim Erkuş, Alev Erkuş, Hüseyin Y. Biçen, Kazım Genç. B. Dursun Ermiş, Akif Kurtuluş, Mahmut Toy, L. Eftal Pekalp, H. Okan Şencan, Tülin Şencan, Cevdet Çiftçi, Muzaffer Erdoğan, Zeynel Erkan, Ahmet Kavak, Hasan Basri Özbey, Hasan Tecim, Asım Kılıç. Hayriye Kılıç, Veli Koluaçık, Baki L. Uzun, Recai R. Görgülü, Şevket Özkul. Cengiz T. Özdemir, Abdullah Ünal, Zeki Çakar, Canan Ce>Tan. Ulaş Zeren, Gülben Zeren. Osman Erdoğan. Hatice Olcay, Özcan Olcay, Murat Akçasoy, Berlin Gündoğan, Serhat Zenginpedük, Sadık Karacan, Ruhuşen Gürdal, Namık Yıldız, Vahide Dere, Nejdet Gögüsdere, Hasan Çiçek. Kemal Aykan, Ali Görkem, Arif Kaplan, Recep Öksüz, Latif Gerez, A. Rıza Basat, Halil Canpolat Ali Sangül, Meliha Sangül. Ahmet Tan, Ali Yılmaz, Murat Büyükçınar. Zennure Tokgöz, M. Murat Farsakoğlu, Ali Yıldınm. Seval Yıldınm, Icral Türkmen, M Nihat Saruhan, S. Sami Taşdelen, Boran Çıçekli, Mustafa Hisar, Hakan Vural, Nezihe Demiralp, Erol Y Aras, Sebahattin Şenoğlu, Nesrin Yerlikaya, M. Mustafa Balcı, Hüseyin Kaderoğlu, Sultan Sangül, Sınan Aslan, Tülay Aydoğar. Hüse>in Özcan, Oktay Polat, Türkay Uludağ, Erdal Güzel, M. Emrah Güzel, Erkan Yalçınkaya, Kadir Faruk Bilkay, Deniz Aksoy, Murat Kurtuluş, Hülya Sarsıcıoğlu, Mine Baş, Nurten Çağlar Yakış, Kürşat Kılıçoğlu, A Akın Yılmaz, Yavuz Kaya, Kemal Eldemir, Kemal Aykan. Mesut Sönmez, Munise Dayı, Özgür Antürk. Cumhur Bozkurt. Kardeşi, akrabalan ve diğer meslekJerden arkadaşlan, Ercivan Can, Firuz Can, Tekin Üstündağ, Ergin Üstündağ, Bilal Örsel, Salim Öztürk, Ömer Yakar, Mustafa Ögüten, Mesut Öztürk, Seyfullah Beysülen, Kenan Beysülen, Ramazan Büber, Demırci, Beysülen, Toptas Aileleri, ODTÜ hazırlık stnıfindan arkadaşlan. Büro Çahşaıüan Stj. Av. Nuray Ünal, Sekreter Meral Orhan.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog