Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

Onlann Can Güvenliği ArkaKottuk Çocuklanmızjn 82. YIL SAYI: 29112 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) umhurİYeKURUCUSU- Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI- NADİR NADİ (1945-1991} Onlann Can Güvenliği İqn ArkaKottuk Çocukkmfmzm 21 HAZİRAN 2005 SALI Vakıf üniversitelerinde çocuk okutmak isteyen aileleri ağır faturalar bekliyor Lüks oğitiıııt FORMLARIDÎKKATLİÎNCELEYÎN Temmuzheyecanı Üniversite tercih formlan ve kılavuzlar tem- muz ayının ilk haftasında adreslere gönde- rilecek. Sınav sonuçlan temmuzun son haf- tasında açıklanacak ve adaylar formlan 25 Temmuz-2 Ağustos arasında teslim edecek. Adayların kılavuzlan çok iyi incelemeleri ge- rekiyor. Uzmanlar adaylara puan kaybına uğ- ramamak ıçin tercihlerini mezun olduklan alan ile aynı alanda kabul edilen programlardan yap- maya çalışmalannı öğütlüyor. • 6. Sayfada El yakiyor Lisans programlannın yıllık 10 bin YTL'den başlayıp 26 bin YTL'ye kadar yükseldiği vakıf üniversitelerinde okumak isteyen öğrencilerin velileri bu öğretim yılmda oldukça zorlanacak. Bu üniver- sitelerde bir lisans programında okumak isteyen adaylann, hazırhk smı- fı ile lisans programının eğitim-öğretim süresini de göz önünde bulundurma- lan gerekiyor. Diş hekimliği, eczacılık gibi bazı bölümlerin 5, tıp fakültesi- nin de 6 yıl olan eğitim-öğretim süresi, maliyeti daha da yükseltiyor. Ayn- ca diş hekimliği. tıp, mühendislik gibi dallarda öğrenim görmek. diğer alanlara göre daha fazla harcamayı gözden çıkarmayı gerektiriyor. Paran kadar eğitim Velileri zorlayacak vakıf üniversiteleri ve ücretlerinden bazı örnekler: Yeditepe Üniversitesi: Diş Hekim- liği Fakültesi'nin ücreti 26 bin 500 YTL. Tıp Fakültesi 21 bin 500 YTL. Mühendislık-Mimarlık. Eczacılık fakülteleri 16 bin 500 YTL. Koç Üniversitesi: Tüm programlar KDV dahil 13 bin 500 ABD Dolan. Sabancı Üniversitesi: Tüm programlar KDV dahil 19 bin 500 YTL. Işık Üniversitesi: Tüm programlar KDV hariç 13 bin 600 YTL. Maltepe Üniversitesi: Tıp Fakültesi KDV hariç 18 bin YTL. Bahçeşehir Üniversitesi: Tüm programlar 12 bin 500 YTL. • 6. Sayfada Jaroslav Kaczvnski. Lech Kaczvnski. Polonya'yı birlikte yönetecekler îkizlerden biri başbakan, diğeri cumhurbaşkanı 55 yaşındaki Lech ve Jaroslav Kaczynski kardeşler cumhurbaşkanhğıyla başba- kanlığı paylaşacak gıbı görünüyor. An- ketlerde önde gıden Lech'in gözü cum- hurbaşkanhğında. Kardeşınin lıden ol- duğu merkez sağ partı de anketlenn bı- nncısı. Burun ve yanaklanndakı benler- den ayırt edılebılen tek yumurta ikızlen, kafa kanşıklığmı önlemek ıçın kamuoyu önüne beraber çıkmıyor. • 11. Sayfada \ Türkiye'nin üyeliğine destek veren liderlerin iktidarlannm zayıflaması, müzakereler konusımda endişe yaratıyor AB kapıyı kapatabilir3 Ekİm hedefi ZOrda Türkiye, sorunsuz bir şekilde 3 Ekim'de AB ile müzakerelere başlayabilmek için îngiltere ve Almanya baş- bakanlan Blair ile Schröder'in desteğine ihtiyaç duyuyor. Ancak bütçe krizinde tepkilerin odağı olması nedeniyle Blair"in. Alman- ya'daki erken seçim ortamı nedeniyle de Schröder'in müzakerele- re desteğinin zayıflayabileceği belirtiliyor. "Müzakerelerin çerçe- vesi" belgesinin de katı koşullar ıçereceği belirtiliyor. M10. Sayfada Müzakereler ertelenebilir' Financial Times gazetesi îngilte- re Başbakanı Blair'inTürkiye'ye de zarar verdiğini yazdı. Bütçede anlaşmaya vanlmasını engelleyen Blair'in İngiltere'nin merkezi rol üstlenmesini de önlediği belirtilen yorumda, "Türkiye ile üyelikmü- zakerelerinin ertelenmesi neredeyse kesin. AB, Türkiye'ye kapıla- nnı kapatırsa sürpriz olmaz" denildi. Yorumda Blair'in feda edece- ği ilk hedefin genişleme olduğu öne sürüldü. • 10. Sayfada FİSCher: AB bÖIÜnebİIIr Almanya Dışişleri Bakanı Fischer, AB zirvesinin başansızlıkla sonuçlanmasından sonra Avrupa'nın zayıf ve güçlü ülkelere bölünme tehlikesmın ortaya çıktığını söyledi. AB Komisyonu Genişleme Komiseri Rehn, Türkiye'nin koşullan yeri- ne getirmesi durumunda müzakerelere başlanacağını belirtti. Rehn, ek protokolün imzalanmamasmın ve reformlann uygulanmaması- nın müzakereleri tehlikeye sokacağını belirtti. • 10. Sayfada 7. BEBEK DE YAŞAMINI YlTİRDİ Olüm nedeni enfeksiyonTrakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yeni Doğan Ünitesi'nde ölen bebeklerin sayısı 7'ye yükseldi. Yapılan ilk tetkıklere göre bebeklerin '"bakteriyal enfeksiyon"dan öldüğü tespit edildi. Ancak, enfeksiyonun kaynağı henüz belirlene- medi. Başhekim Altun, daha önce rastlamadıklan bir enfeksiyonla karşı karşıya bulunduklannı söyledi. ECEVİT KILIÇ'ın haberi • 7. Sayfada EKONOMlK VERİLERE DlKKAT ÇEKTl Baykal 'kırmızı alarm' verdi CHP lideri Baykal, ekonominin 2004 yılında 15.6 milyar dolar döviz kanaması yaşadığını vurgula- yarak "Bu, çok özel koşullan olan, ABD hariç hiçbir ülkenin taşıyabileceği, sürdürebileceği bir tablo değil. Bu yıl hepimiz yüreğimiz ağzımızda bakıyoruz, ne oluyor diye. Veriler, bu yıl cari açı- ğın 20 milyar dolann üzennde olacağını gösteri- yor. Alarm. Kırmızı alarm..." dedi. • 8. Sayfada ÎNDİRİM YAPILMAYACAK Kaplan V/ ömür boyu hapis cezası Şeriatçı ICCB lideri Metin Kaplan "Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye teşebbüs etmek" suçundan ömür boyu ağır hapis cezasına çarptınldı. Kaplan, ceza indiriminden yararlanamayacak. HİLAL KÖSE DünyaMülteciler Günül luslararası Af Örgütü (UAÖ) Türkiye Şubesi Mülteci Haklan Koordinatörii avukatTaner Kıİıç,Türkiye'de res- mi rakamlara göre 6 bin 500 civarında mültecinin bulun- duğunu söyledi. Kılıç, 50 ülkede 25 milyon kişinin kendi ülkesinde yerinden edilmiş şekilde yaşamaya devam ettiğini. bunlann yüz- de 50.8'ini kadınlann oluşturduğunu söyledi. Kılıç, insanların ülkelerini terk ederek hiç bilmedikleri bir >ere gitmek istenıe- sinin cesaret gerektirdiğini, bu yılki etkinliklerin ana temasının da bu nedenle "cesaret" olduğunu belirtti. MArka Sayfada İslamı Cenuyet ve Cemaatleri Bırlıği (ICCB) yöneticısı Metin Kaplan, "Anayasal düzeni silah zoruyla de- ğiştirmeye teşebbüs etmek" suçun- dan, ölünceye kadar sürecek müebbet ağır hapis cezasına çarptınldı. Son sa- vunmasını yapan Kaplan. Kemahst re- jımı reddettiğini, yerine anayasası Ku- ran, kanunlan şenat olan bir Islam dev- letinin kurulmasmı istediğini ifade etti. Almanya'dan sınır dışı edilen IC- CB Anadolu Federe Islam Devleti ör- gütü lıden Metin Kaplan'ın yargılandı- ğı da\a karara bağlandı. Kaplan, Istan- bul 14 Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 10 saat suren duruşmada son savunmasına Kuran'dan ayetler okuyarak başladı. MArkası Sa. 8, Sü. 3 te TÜRKASKERİ .-VFGANİSTAN'DA SAVAŞACAK MI? • //. Sayfada KÜRTLER FEDERAL IR.\K İSTEDİ • 11. Savfada MUMCU'DAN TÜRBAN PAKETİ M 4. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYLREK Şerh Gitti, irade Beyanı Geldi! CHP'nin son haftalardaki sıkı muhalefetı Başba- kan'ı sinirlendiriyor. Sinirienmeye övünme katılınca hatalar biraz daha büyüyor. Orneğin geçenlerde ABD'nin Suriye'ye uyguladı- MArkasıSa.8,Sü. l'de MGSB görüşülecek MGK bugün yapacağı toplantıda Milli Güven- lik Strateji Belgesi'ni (MGSB) ele alacak. Heybehada Ruhban Okulu'nun açılması ko- nusunda partı ıçınden tepkiler alan AKP hükü- metı. konuyu toplantıda gündeme getırmeyı plan- lıyor B 8. Sayfada Şiddetin yaşı küçüldü Aydın'm Umurlu belde- sınde yaşlan 10-12 arasın- da olan dört çocuğun bı- çaklı kavgasında, üç ço- cuk yaralandı Çocuklar- dan 11 yaşındaki M.A.M'nın annesi Z.M, çocuğunu azmettirdiği ge- rekçesıyle gözaltına alın- dı TE\TİKAKBAŞ'ııı haberi • 3. Sayfada Nurilyem'e son görev Ulus'taki evinde önceki gün 90 yaşında yaşamını yitiren ressam Nuri lyem'ın cenazesi dün top- rağa venldı. Cumhurbaş- kanı Sezer yayımladığı mesajda büyük ustanın ölümünden duyduğu üzun- tüyu dile getırdı. Sezer, lyem'ın eşine de başsağhğı diledi. • lFSayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Sorunu Çözmek ya da Sorunun Parçası Olmak Iktidarınm ilk yarısını deviren AKP bundan sonra ne yapabilir, sorusunun yanıtı açık: Bugüne kadar yaptığını... Bugüne kadar yapılanlarıdaözetlemekgerekirse, şöyle diyebıliriz: Her alanda sorunlu konuları gündeme getırmek... MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog