Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

Y k^KİTAPLARI TÜRKlYFNlN ŞEYTAN ÜÇGENÎ Hikmet Çetinkaya ÇdPazariama'ıŞ Tütaagı Cad No 39 41 l (2i;ı51-t01% Cumhuriye Ça£ Pazartom A.Ş Tünmcagı Cad No 3*41 (34334ıCaSaloghı-IstanbulTd C12ı51401% 82. Y I L SAVI: 29111 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 20 HAZİRAN 2005 PAZARTESİ ABD ile AB, hükümetin söylem ve politikalannın birbirini tutmamasından rahatsız Erdoğan zorda AB'de Derin Bunalım.. Başlca ülkelerde oldu- ğu gil>i Türkiye'de de AB yandaşlarının ya da kar- şıtları nın bulunması do- ğaldır; doğal olmayan. bu görüş ayrılıklarını ça- tışmaya dönüştürmek, gereğinden fazla abart- makrır. Bizim öteden beri söy- lediğimiz şudur: AB'ye katılını eğilimi ülkemiz- de ortak bir resmi poliri- kaya dönüştü; giriş için tenıasları sürdürmek üzere müzakere tarihi de alındı. Ancak varoluşu- muzu AB'ye girişimize bağlamak ve bu yolda bağımsız mantığımızı yi- tirmek bize çok pahalıya mal olabilir. AB" nin anayasa ve büt- çe konulannda büyük bir bunalıma sürüklen- mesi, bu alanda daha sağlıklı düşünmemize ya- rayabilir; karalar bağla- mak için bir neden yok- tur. • Ortaya bir gerçek çar- pıcı biçimde çıkmıştır; Türkiye, daha kendi ya- pısında istikrara kavuşa- mamış bir örgüte belir- sizlikler süreci içinde çagrılıyor. Oniinıüzdeki ekim ayında müzakereler baş- lasa da sağlıklı tanı bu- dur. Bir kez müzakerele- rin süreci belli değildir, 10-15 yddan, belki de da- ha uzun bir zamandan söz açılıyor; sonra müza- kerelerin ucu açıktır, Türkiye örgüte alınacak mıdır, yoksa dışlanacak mıdır?.. Bu da belli değil- dir. Bu ortamda AB'nin or- tak ve temel hukukunun kapsamı dışında Türki- ye 'den istenen siyasal içe- rikli taleplere karşı dik- katli \e duyarlı olmak, devlet olmak bilinciyle özdeştir. Ankara'daki iktidarda bu bilincin eksikliği göz- lenirken patlak veren "AB'nın denn bunahmı" Türkiye'nin gözlerinin açılmasına hizmet ede- cek midir? • AB'de örgütün koda- manlarınca denn kriz' olarak nitelenen bunah- mın Türkiye açısından çok yararh "fazilet-ı ter- biyetkârisı" olacağım dü- şünüyoruz; eski Maliye Nanrı Cavıt Bey'in bu il- ginç deyişi yaşadığımız olaya jakışıyor. Bir ülke, bir devlet, bir millet kurtuluşunu ve yükselmesini kendisinin dışında aramak aymazh- ğına kapılırsa tarihsel bir yanılgı>a düşer; medya- mızdaki "Ulus devlet bıt- miştır" teraneleriyle bir- likte \aroluşumuzu ve yükselmemizi AB'de gö- renlerin yarattıkları sisin dağılması gerekiyordu. AB'deki 'denn buna- lım'ın Türkiye açısından fazilet-i terbiyetkârisi bu açıdan yadsınamaz. Cumhuriyet AKP İktİdanna Uyari Başbakan Erdoğan'ın, AB büyükel- çilerini yalanlaması ve Schröder'e yönelik sert eleştiriler ge- tirmesi, AB'de tepkiye neden oldu. AB'li bir diplomat, "Hü- kümet yetkilileri, basının karşısına çıkıp yalanladıklannda her- kesin söylediklerini kabul edeceğini düşünüyorlar. Bu yalan- lamalar, aslında hükümeti zor durumda bırakıyor" dedi. AB zirvesinde bu nedenle Türkiye'ye bir son dakika uyansı gel- diği belirtiliyor. ABD ise AKP'li Torun'un, Bush ile Saddam'ı bir tutan açıklamasma parti liderliğinin güçlü bir tepki göster- memesinden rahatsız. AYHAN ŞİMŞEK'in haberi • 5. Sayfada 1 MÎLYON 730 BİN ADAY ÖSS'Yj^jtRDİ_ Gelecek kaygısıYüz binlerce gencin yükseköğrenim umudu ÖSS, yapıldı. 1 milyon 730 bin adayın katıldığı sınavın sonuçlanna gö- re yalnızca 400 bin aday lisans ve ön lisans programlan- na alınacak. ÖSS'ye giren adaylardan üniversitelerin ya- bancı dil ile ilgili bölümlerinde okumak isteyenler, aynca 26 Haziran'da Yabancı Dil Smavı'na (YDS) katılacaklar. Üniversitelerin 2 yıllık ön lisans ve açıköğretim prog- ramlarını tercih edebilmeleri için adaylann sayısal, sözel veya dil ağırlıklı puan türlerinin en az birinden 160, 4 ve daha fazla yıllık lisans programlannı tercih edebilmek için de en az 185 puan almalan gerekiyor. • 10. Sayfada 'Müzakereler ertelensin' Fransa'da iktidardaki Halk Ha- reketi Birliği'nin lideri, Içişleri Bakanı Sarkozy, genişlemey- le başa çıkabilecek yeni kurumlar oluşturulana kadar AB'nin genişlemesinin askıya alınmasından yana olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanlığınm güçlü adayı Sarkozy, AB Anayasası'mn reddedilmesinden sonra Türkiye ile görüşmelere başlanması- nın "tuhaf" olacağım belirterek referandumlardan çıkanlabi- lecek ilk sonucun. "serinkanlılıkla AB'ye başka üye ülke kabul edilemeyeceğini ve hazır oluncaya dek genişlemeyi askıya al- mak gerektiğini söylemek" olduğunu vurguladı. • ıı. Sayfada Sayısalda zorlandılar Üniversite adaylan sı- navda ter dökerken anne- babalar da okul bahçele- rinde, yağmur altında heyecanla çocuklannm sınavdan çıkmasını bek- lediler. Üniversite aday- lan, ÖSS'de, sözel bö- lümdeki sorulan kolay bulduklannı, sayısal bö- lümde ise zorlandıklannı söyledıler. • 10. Sayfada oss soru ve yanıtları 8-9-10. Sayfalarda. Uzun bir hazırlık döneminin ardından geleceklerini belirlemek için üç saat ter döken üniversite adaylan sına\ öncesinde stresü dakikalar jaşadılar. (Fotoğraf UĞUR DEMİR) ATO Başkanı, gelişmiş ülkelerin özelleştirmede uyguladığı yöntemlere işaret etti Telekom halkta kalsın' CHP'den Seydişehir davası CHP'li Atilla Kart, Seydişehir Alüminyum Tesis- leri'nin ihalesini CE-KA Inşaat AŞ'nin kazan- masınm ardından fabrikayı terk etmeme eylemi- ne başlayan işçilen ziyaret etti. Tesislenn özel- leştirilmesiyle ilgili olarak Özelleştirme Idaresi aleyhine dava açtıklannı söyleyen Kart, işçilere "Yılgınlığa ve tahnklere kapılmayın, üretimi ke- sintisiz devam ettirin" diye seslendi. • 6. Sayfada ATO Başkanı Aygün, gelişmiş ülkelerde telekom şirketlerin- deki kamu payının varlığına ve özelleştirmede halka arz yönteminin kullanıldığına dikkat çekti. Yabancılann hâkim olduğu telekom şirketlerinin ekonomik açıdan zayıf ülke- lerde olduğunu vurgulayan Aygün, "10 milyar dolarlık bir kurum olan Türk Telekom, 3 milyar dolar için rant lordlan- na satılmamalı" diye konuştu. Türk Telekom'un özelleştiril- mesi durumunda halka arz yöntemine gidilmesini isteyen Aygün "Halkın malı halkta kalmalıdır" dedi. • 13. Sayfada Siyasete Çankaya damgası Cumhurbaşkanlığı seçimle- rinin 2 yıl sonra gerçekleştirile- cek olmasına karşın siyaset bu seçimlere göre planlanıyor, he- saplar buna göre yapıhyor. Er- doğan'ın erken seçimi kabul et- memesi durumunda, Baykal'ın son koz olarak partisinin 160 millervekilini istifa ettirerek se- çime zorlayacağı ifade ediliyor. Erdoğan'ın ise parlamentoda sahip olduğu çoğunluğu kaybet- tirecek bir erken seçime kolay yanaşmayacağı ve kendisi ya da bir başka AKP'lınin cumhurbaş- kanı olarak Çankaya Köşkü'ne çıkması yolunu sonuna dek zor- layacağı konuşuluyor. TÜREY KÖSE'nin haberi • 4. Sayfada Savaş uçağıprojesi Ingiltere restçektiDünyanın en büyük askeri pro- jesi olarak adlandınlan 200 mil- yar dolarlık F-35 JSF savaş uça- ğı projesinde kriz çıktı. Türki- ye'nin de katıldığı proje üretim aşamasına geçerken Ingiltere, ABD'yi ileri teknolojiyi paylaş- mayı reddetmesi durumunda projeden çekilmekle tehdit etti. The Telegraph gazetesi, JSF pro- jesinin ikinci montaj hattına In- giltere, ttalya ve Türkiye'nin ta- lip olduğunu yazdı. • 11. Sayfada Edirne'desoruşturma Bebekler ölüyor! Trakya Üniversitesi Tıp Fakül- tesi Hastanesi'nde, 2 gün içinde 6 bebeğin ölmesi, 3 bebeğin du- rumunun da ağır olması üzerine yeni doğan ünitesine hasta ka- bulü durduruldu. Cumhuriyet savcılığı ve il sağlık müdürlüğü soruşturma başlatu-ken ölen 3 bebeğin cesedi, otopsi için ts- tanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ünitede enfeksiyon kuşkusuyla çok sayıda mater- yalden örnek alındı. • 5. Sayfada Bir koca adamdı NuriIyem Nuri lyem ressamdı. Sanat ve kültür ada- mıydı llerici aydındı. Ancak bu özellıkle- n çok güçlü bir şekılde taşıyor olmasına yol açan bir ortak tarafi vardı: Nun lyem adamdı, adam. Hem de koskoca bir adam. Yaşamı boyunca üretken olmayı başanruş ısımlerden olan lyem, bugün Bebek Camıi"nde kılına- cak öğlen namazı sonrasında Zincırlıkuyu Mezarh- ğında son yolculuğuna ugurlanacak. • 14. Sayfada BUGUN Cumhuriyet' Türk sporculara büyükgözaltı Türk sporculann dopıng skandalına ka- nşması sonucu IOC ve WADA Türkiye'yı 'dopinge meyılli ülke' ilan etti Doping skandah 'yönetim sıkıntısı' olarak değer- lendinlirken federasyon yönetimlerinin sistemli çahşma ortamı oluşturamamala- nna dikkat çekiliyor. Yüzme, güreş gibi branşlarda da dopıng kontroUerirun 'göstermelik' yapıldığı ılen sürülüyor. ARİF KIZILYALIN'ın haberi • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY AB'de Daralma Süreci! AB'nin 16-17 Haziran zirvesini bütün dünya nere- deyse ortak bir başlık altında duyurdu: Derin kriz! Türkiye de bu krizin içinde kaybolmuş görünüyor. önce AB penceresinden bakalım... Doğu Avrupa ülkeleri, 1991 "de Sovyetler Birliği'nin çökmesinin hemen ardından daha bağımsızlıklannı biletam olarak kurumlaştıramadan AB'nin kapsama MArkasıSa.6,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog