Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 HAZİRAN 2005 PERŞEMBİ 10 DIŞ HABERLER dishabCg cumhuriyet.com.tr Pakistan Başbakanı Türkiye'ye ilkresmiayaretini gerçekJeştirdi. (AP) Aziz'denErdoğan'a üniversite ricası ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye'ye ilk resmi ziyaretını gerçekleştiren Pakistan Başbakanı Şevke* Aziz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dan ülkesındekı Uluslararası Islam Ünıversıtesı'nın denklıği konusunda destek istedı. Aziz, beraberindeki 6 bakanla dün Türkıye'ye geldi. Erdoğan ıle Azız arasındaki görüşmede, elektronik savaş sanayi, hücumbot, tank ve kanyerlenn ortak üretımı konusunda görüş birlığine vanldı. Konuk başbakan. Erdoğan'dan YÖK tarafından denkliğı tanınmayan Uluslararası Islam Üniversıtesi konusunda destek istedı. Azız. Erdoğan'a "Bu üniversite Pakistan'ın en büyük üniversitesidir. Adında İslam kelinıesi var ama, ilahiyat eğJtimi veren bir kuruluş değil. Birkaç sene önce üniversitenin denkliği Türkiye taranndan kabul edilivordu. Ancak şu anda kabul edilmiyor. Bu yüzden de ülkenizden gelen öğrencilerin sayısında önemti bir düşüş oldu" dedi. Bu yıl yatınm ıçin 5 milyar dolar ayırdıklannı behrten Azız, Türk işadamlannı ülkesine çağırdı. CAMÎYE tNTÎHAR SALDIRISI: EN AZ 20 ÖLÜ Kandahar kan gölü Dış Haberler S«rvisi - Afganistan'ın güneyindeki Kandahar kentinde bir camide düzenlenen üıtihar saldınsında en az 20 kişi öldü, 52 kışı de yaralandı. Saldın, geçen pazar günii öldürülen Taliban karşıtı Molla AbduDah Feyaz'ın cenaze törenı sırasında meydana geldi. Yetkililer, Molla Feyaz'ın ısminin verildiğı camide meydana gelen patlamada ölenler arasında cenaze törenıne katılan Kâbil polis şefi EkremHakrizvaTında bulunduğunu açıkladı. Görgü tanıkJarı, polıs ünıforması gıyen saldırganın camıye gırerek üzerindeki bombaların pımını çektığıni anlattı. Patlama sırasında duvann arkasında kaldığı içın kurtulan bir kişı, önce şuurunu kaybettiğini, kendıne geldığınde birçok insanın öldüğünü ya da yaralandığnnı gördüğünü söyledi. Afganıstan Devlet Başkanı Hamid Karzai yı destekleyen Feyaz, geçen hafta dın adamlannın katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada Taliban liden Molla Muhamnıed Önıere yönelik sert ıfadeler kullanmıştı. Feyaz, pazar günü Kandahar'da Taliban üyesi olduğu sanılan motosikleth iki silahlı kışı tarafından bürosundan çıktığı sırada öldürülmüştü. ABD'nın destekledığı Karzai hükümetine karşı çıkan Taliban üyeleri ve dığer mihtanlar. kış aylannda düzenledikleri birçok bombalama ve saldından sonra son haftalarda eylemlerine hız verdıler. ABD ordusu Iıderliğindeki koahsyon askerlen ve Afgan güçlen. düzenlediklen operasyonlarda, mart ayından bu yana 200 civannda militanı öldürdü ya da ele geçirdi. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Bedelsiz Hisse Senetlerinin Dağıtımına İlişkin Duyurudur Şirketimiz sermayesinin 50.000.000 YTL sermaye enflasyon düzeltme farklanndan karşılanmak suretıyle 100.000.000 YTL'den 150.000.000 YTL'ye artırılması nedenıyle çıkarılan 12'nci tertıp B grubu hısse senetlerı Sermaye Pıyasası Kurulu'nca 27.05.2005 tarih ve 46/653 sayı ile kayda alınmıştır. Ancak kayda alınma ortaklığımızın ve hisse senetlerinin kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez, Hazıne Müsteşarlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilen 02.05.2005 tarıh ve 25565 sayılı yazıda, Şirketin sermayesinin 100.000.000 YTL'den 150.000.000 YTL'ye artırılmasının, Sigortacılık Mevzuatı ve Şirketin mali bünyesı açısından bir sakınca doğurmadığı ifade edılmektedir. Ortaklarımızın artırılan 50.000.000 YTL'ye karşılık % 50 oranında bedelsiz pay alma hakları bulunmaktadır. Ortaklara dağıtılacak hısse senetleri YTL üzerinden düzenlenmiş olacağmdan, YTL'ye geçışle ilgili bilgilere http://www.ytl.gen.tr/ytl/index.php?sektor=7 adresinde yer alan"YTL Y"atırımcı Bilgilendirme Kılavuzu"ndan da ulaşılabilmesi mümkündür. BAŞVURUŞEKLİ: Bedelsiz hısse senedi teslim işlemleri, ortaklarımızın ellerinde bulunan 1-11'inci tertip hisse senetlerinin 13 numaralı yeni pay alma kuponlan karş/lığmda 08.06.2005- 08.07.2005 tarihleri arasında aşağıdaki merkezlerde yapılacaktır. BAŞVURUrERLERİ: Hisse Senedi Teslim Adresleri: 1. Şırket Merkezi: Büyükdere Caddesi, İş Kuleleri Kule 2 Kat: 23-26 34330 4. Levent/istanbul Tel: (0212) 350 03 50 2. İMKB Takas Saklama Bankası Anonim Şirketi: Abiûei Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy Yolu Sokak No: 286 Şişli / İstanbul Tel: (0212) 315 25 25 3. İş Yatınm Menkul Değerler A.Ş.'nin acentası durumundaki Tûrkiyelş Bankası A.Ş.'nin -istanbul'da; Sirkeci, Bakırköy, Bostancı, Rıhtım Kadıköy, -Ankara'da; Yenişehir, - Izmir'de; izmir, -Diğer illerde ise il merkezi durumundaki şubeleri. Yatrımcıların bedelsiz hisse senedi alma işlemlerinde kolaylık sağianması amacıyla hisse senedi dağıtım işlemleri, 08.07.2005 tarihine kadar yukarıda belırtılen mer«ezlerde. bu tarirıten sonra ise sadece Şirket merkezinde yürütülebilecektir. HİSSE SENETLERİNİN TESLİM ŞEKLİ : iş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin acentesi durumundaki Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin Istanbul'da, Sirkeci, Bakırköy, Bostancı, Rıhtım Kadıköy; Ankara'da, Yenişehir ve izmi-'de, İzmir şubelerinde senetler fiziki olarak bulundurulacak ve ortaklarımıza teslrn edılecektir. Diğer illerde, il merkezi konumundaki şubelerde 13 numaralı yeni 3 ay îlma kıponu teslim alınarak ortaklara makbuz verilecektir. Hısse senetleri ise TU rkıye İş Bankası A.Ş.'nin Menkul Kıymetler Müdürlüğü tarafından hak sahıplerine test.H" edilne* üzere bilahare ilgili şubelere gönderilecektir. ANADOLU SİGORTA Belgeselin yer aldığı CD, Time dergisi aracılığıyla Avrupa'da 494 bin aboneye ulaştı ATO'nun Sarı Gelin atağıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Tıcaret Odası (ATO) tarafından hazırlatılan Türk-Ermeni ıhşkılerinı anJatan "Sarı Getin" adlı belgesel ıle Türkiye'nin tanıtım görüntülennin bu- lunduğu CD, Time dergisi aracılığıyla Avrupa'da 494 bin aboneye ulaştı. ATO Başkanı Sinan Aygün, düzen- lediği basın toplantısında. Time dergi- si aracılığı ile 494 bin Avrupalı abone- ye bu CD"nın ulaştığını belirtırken, "Amacımız Ermenilere bir cevap ver- mek değil. Maksadımız tarihin sapünl- masuu, sanal beDek oluşturulmasını en- geUemek" dedı. Projenın diğer ayağının da turizm ol- duğunu anlatan Aygün, CD'lerin dağı- hlması ile turizm mevsiminin başlan- gıcında Türk rurizmine katkıda bulun- mayı hedefledikJerini söyledi. Time dergısirun dünyanın en saygın dergilerinden bin olduğunu ve za- manlamanın iyı ayarlandığını belırte- rek projenın 1 yılda Videotek Fırma- sı ıle beraber hazırlandıgını bildıren • ATO Başkanı Aygün, Türk-Ermeni ilişkilerini anlatan "San Gelin" belgeseli ve Türkiye tanıtım görüntülerini içeren CD'yi tanıtırken, "Amacımız Ermenilere bir cevap vermek değil. Maksadımız tarihin saptınlmasını, sanal bellek oluşturulmasını engellemek" dedi. Aygün, şöyle devam etti: "Bunırniye yapök? Çünkü, gerçek- lerin bir srvil toplum örgütii tarafından anlatılmasının daha iyi olacağını dü- şündük, Avrupa kamuoyunda etki ya- ratacağuu düşündük, bunu bir kutsal görev saydık. O yüzden bu taşın altına etimizi soktuk. Avnıpa bu belgeseli iz- lememişti, bu yolla şu anda 494 bin Av- rupab aydının evinde hem Türkiye'nin turizm CD'si hem de bir Ermeni soru- nu CD'si bulunuyor." Aygün CD'nin Türkçe, Rusça, tngi- lizce, Almanca, Fransızca. Ispanyolca, Arapça olmak üzere 7 ayn dılde ses- lendinldiğıni kaydederek CD'nin 5 ay- n bölümden oluşruğunu, ilk bölümde İstanbul tanıtımınm. ikinci bölümde Türkiye'nin genel bir tanıtımının, üçün- cü bölümde Türkiye'nin bütün bölge- lerini kapsayan bir tanıtımının, dördün- cü bölümde San Gelin belgeselinin ya- pım aşamasının tarutımı, beşinci bö- lümde ise San Gelin belgeselinin yer aldığını söyledi. Ankara Errvan'dan jest beklivor Bu arada, Dışışleri Bakanlığı, Erme- nistan Devlet Başkanı Robert Koçar- yan'ın hükümetler arası komısyon kur- mayı önerdiği mektubunun değerlendi- rilmekte olduğunu belirterek, "Ermenis- tan'dangelecek olumhı açıklama v«jest- lerin değeriendirmelerimizi etkilejeceği ortadadır"" açıklamasını yaptı Dışışleri Bakanlığı Sözcüsü Namık Tan, haftalık basın toplantısmda Erdo- ğan ile Koçaryan arasındaki mektup diplomasisine ilişkin sorulan yarutla- dı. Koçaryan'ın mektubuna venlecek karşılığın ne olduğunun sorulması üze- rine değerlendirmenin sürdüğünü kay- deden Tan, bir gazetede yer aldığı şek- liyle ilişkılenn askıya alınmasının söz konusu olmadığını, zaten ikı ülke ara- sında ilişkı bulunmadığıru belirtti. Söz- cü, Ermenıstan'dan olumlu açıklama vejest beklediklerinı ifade ederken bu- nun aynntılanna girmedi. Erdoğan. 13 Nisan'da Ermenistan Devlet Başkanı Koçaryan'a gönderdi- ği mektupta, Türk ve Ermeni tarihçi ve uzmanlanndan oluşan bır grubun. 1915 dönemine ait olaylan füm arşıv- lerde araştırmalannı önermışti. Koçar- yan ise bu mektuba 25 Nisan'da gön- derdiği yanıtta, ikı ülke arasında askı- da kalan füm konulann ele alınması ve anlayış birlığine varılması amacıyla hükümetler arasında bir komısyon ku- rulması karşılığını vermişti. UNAN GAZETEStNİN IDDİASI Paris, üyelik yerine özel ilişki isteyecek Bolivya Kongresipaydos etti Botivya'da, enerji kaynak- larnun kanıulaşünlması- nı iste>en göstericilerin e\- lemleri sonucu, parlamento oturumlan süresiz olarak ertelendi. GösterkUer, enerji kaynaklarnun kamu- laştınlmasını i$thor. Enerji \e doğalgazsektörünün kamulaşünlmasuu isteyen göstericilerkongrenin zen- gin doğu ve güney eyalederine otonomi vermesine karşı çıkjyor. Eylemciler, millervekiDerinin parlamento- ya girişlerini engellerken, binaya ulaşan millefvekiUerine polis araçlarnun eşlik ettiği bildirilh'or. Çoğunhı- ğu yoksul bölgelerden gelen göstericilerin eylemi üzerine, kongrenin oturumu süresiz olarak ertelendi Par- lamenterierin ancak çok az bir bölümünün kongre binasuıa ulaşabildikleri bildirinyor. Silahlı çevik kuv- vet göre\ üleri. askerier ve zırhh araçlarla kongrenin çevresinde bir güvenhk çemberi oluşturmaş durum- da.Cumhurbaşkam Carios Mesa, göstericileri, parlamentoya girişi engelle\erek darbe yapmaya çabşmak- la suçluyor. Göstericilerin başkent Lapaz'da yaşamı sekteje uğratüklan haber verih'yor. (Fotoğraf: AP) Ehş Haberier Servisi - Fransa hükümetinin, Av- rupa Anayasası 'nın redde- dılmesüıden sonra Avru- pa Birlıği ülkelerinden Türkiye ile "tanı üyeiik yerine" özel ilişki kurul- masını isteyecegi ilen sü- rüldü. Abnan Hıristiyan Sosyal Birlik Parfısı Ge- nel Başkanı Edmund Sto- iber ise iktidara gelmele- ri durumunda Türkiye ıle yapılacak Avrupa Birliğı üyelik müzakerelerını farklı bir hedefe yönelte- ceklerini söyledi. AvTupa Birliği'nden önümüzdeki dönemde Türkiye'ye yönelik "im- uvazhortakük" baskısının artacagı yönünde işaretler gelmeye başladı. Yuna- nistan'da yayımlanan Eleftherotipia gazetesinin Fransız hükümet kaynak- lanna dayandırarak ver- diği haberde, Fransa'nın Türkiye'ye yönelik tavn- nın referandumun ardın- dan sertleşeceği ileri sü- rüldü. Gazetede yayımla- nan habere göre, Fransız diplomatlar, temmuzdaki AB dışişlen bakanlan top- lantısuıda "Türkiyçfle tam üyetik yerine özel ilişkiler kurulmasınr gündeme getirecek. Alman Hıristiyan Sos- yal Birlik Partisi Genel Başkanı Edmund Stoıber da iktidara gelmeleri du- rumunda Türkiye ile ya- pılacak müzakereleri farklı bir hedefe yönel- teceklerini söyledi. Sto- ıber, Alman Die Zeıt ga- zetesine %erdiği demeçte, iktidara gelmeleri duru- munda Türkiye ile AB 'nin üyelik müzakere- lerine başlayıp başlama- yacağı sorusuna, "AB Konseyi'nin bu karanna karşı nıücadde ettik, an- cakşimdi bu karan tek ta- raflı olarak geri çekeme- yiz" yanıtını verdı. Müzakerelerde AB 'nın entegrasyon yeteneğine de bakılacağını behrten Stoiber. Avrupa Birhgı'nın şimdilik Türkiye 'yı kabul edebilecek durumda ol- madığını ilen sürdü. Nbton'ın istifasına yol açan bilgileri Washington Post'a veren 'Derin Gırtlak' konuştu Watergate'in esrarı çözüldüDışHaberlerServia- ABD'de esld başkan RkhardMson'ın is- fifa etmesine yol açan Waterga- te skandahyla ilgili bilgileri ba- sına sızdıran "DerinGnUak" ad- lı haberkaynağının, Federal So- ruşturma Bürosu'nun (FBI) es- ki başkan yardımcılanndan Mark Felt olduğunu Washing- ton Post da doğruladı. Böylehk- le uzun yıllardır başta ABD ol- mak üzere dünya kamuoyunu merakta bırakan 'Derin Gnt- lak'ın kimliğiyle ilgili esrar per- desi de kalkmış oldu. ABD siyasi tarihinin en sar- sıcı skandallanndan bıri olan Watergate"ın ortaya çıkmasın- da kilit rol oynayan meçhul ki- şinin kimh'ği 30 yıh aşkın bir sü- re sonra öğrenildi. Önce yalanladılar Dönemın FBI Başkan Yar- dımcısı Mark Felt, Amenkan Vanity Faır dergisıne, kendisi- nin "Derin GuHak" olduğunu açıklamasının arduıdan gözler skandalı ortaya çıkaran Was- hington Post gazetesının ünlü muhabirleri Bob Woodward ve Cari Bernsteina çevrildi. ilk aşamada Felt'in "Derin Gırtlak'' olduğunu reddeden gazetecıler. daha sonra gazete- nin o dönemdeki haber yönet- menı Ben Bradleeyle birlikte yaptıkları ortak açıklamayla bu haberi doğruladılar. Oysa Washington Post'un 3 usta ga- zetecisı yıllardır süregelen tüm ısrarlara rağmen kaynakJan- nın kimliğini açıkJamamak ko- nusunda kararlıydı Felt'in de kendileriyle aynı görüşte ol- • Gazeteciler Woodward ve Bernstein'a Pulitzer Ödülü kazandıran Watergate dosyası, başrollerinde Robert Redford ile Dustin Hoffinan'ın yer aldıklan "Başkanın Bütün Adamlan" filminde anlatılmıştı. Filmde kapalı bir otoparkta gölgelerin arasında fısıltıyla konuşan "Derin Gırtlak" Mark Felt 33 yıl sonra kimliğini açıkladı. duğuna inanan gazeteciler, kay- naklannın kimliğini hayatta ol- duğu sürece açıklamayacakla- nnı soylüyorlardı. Ancak Felt'in kızının bazı ipuçlanndan yola çıkarak ba- basının kaynağın ta kendısi ol- duğunu anlamasının ardından rüm aile gerçeği öğrendi. Aile- nin yönlendirmesiyle de şu an- da 91 yaşında v e sağlık durumu çok iyi olmayan Felt, a\iıkatla- n aracılığıyla Vanity Fair der- gisuıe Denn Gutlak'uı kendisi olduğunu açıkladı. Washıngton Post. derginin bu açıklama için Felt aılesine herhangi bir ücret vermediği- ni, ancak Felt'in kızının "en azından bazı faruralan öde- mek için yeterfi bir para veril- mesi yönünde umudu olduğu- nu" söylediğini yazdı. Felt, Nmm'a kızmıştı Felt'uı, o dönemde FBI Baş- kanı olamamasından dolayı Ni- xon'a duyduğu kızgınhğının, skandalı basuıa sızdırmasında önemli rol oynadığı belırtıliyor. Woodward ve Bernstein, Felt'in kimliğini açıklamasının BobWoodward Bernstein 91 yaşında olan kaynaklan Mark Felt'in kinüiğüıi 33 yıl bovunca sakladüar. (Fotoğraflar: AP) ardından Watergate ile ilgili di- ğer haber kaynaklannın ve bir- çok gizlı kalmış belgenin gün ışı- ğına çıkmasından dolayı kay- gılı olduklannı söylediler. ÖteyandanNıxon'ınbaşkan- lık dönemindeki yardımcılan Felfin bılgi sızdırmasuıuı etik açıdan yanlış olduğunu belir- terek olayı kınadılar. "Derin Gffflak''uı kımhğı uzun süredır spekülasyon konusuydu ve ba- zı araşnrmacılar, bu kişinin, es- ki başkan baba George Bush veya îski Dışışleri Bakanı Henry Kissinger olduğunu ile- ri sürmüşlerdi Washington Post, Watergate skandalını 19 Hazıran 1972"de gün ışığına çıkarmıştı. Wood- ward ve Bernstein, Cumhun- yetçı Başkan Nkon'ın 1972 se- çımlerindeki Demokrat rakıbi George McGovernin seçım kampanyasını yürüttüğü Wa- tergate binasındakı telefonlan gizlice duılettığını belgelemiş- lerdı. "Derin Gırtiak", Water- gate skandalmı araştıran Bems- teın ve Woodword'a soruşturma- ya ilişkin önemli bilgileri aktar- mıştı. Nixon. 1972 seçimlerin- de ikinci kez başkan seçılmiş, ancak ardı arkası gelmeyen skandal tartışmalan sonunda başkanlıktan azledileceğini an- layınca 8 Ağustos 1974'te isti- fa etmek zorunda kahnıştı. Başkanın Bütün Adamlan Woodward \e Bernsteuı'a Pu- litzer Ödülü kazandıran Water- gate dosyası. daha sonra da baş- rollennde Robert Redford ıle Dustin Hoflman'ın yer aldıkla- n "Başkanın Bütün Adamlan" filminde anlatılmıştı. Filmı iz- leyen birçok kışinin hafızasın- da "Derin Gırtlak" karakteri Washington'dakı kapalı bir oto- parkta gölgelenn arasında fısıl- tıyla konuşan bir karakter ola- rak yer alıyor Öa gazetecinın Watergate ha- berlerine ilişkin notlan 2003 'te 5 mılyon dolara satılmış ve ge- çen şubatta ABD'nın Teksas eyalerinde sergilenmiştı. An- cak bu notlann içinde "Derin Gutlak''la ilgili belgeler yer almıyordu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog