Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 HAZİRAN 2005 PERŞEMBE 8 HABERLERIN DEVAMI TURKIYE Istanbul Edirne Kocaelı Çanakkale Izmir Manisa Aydın Denızlı Y Y Y Y r Y Y Y 23 25 23 23 25 24 24 23 Sinop Y 20 Adana Y 26 Samsun Y 22 Mersin Y 24 Trabzon Y 20 Diyarbakır PB 28 Giresun Ankara _Y 2 1 Şanlıurfa Y 29 Y 23 Mardın PB 29 Eskişehir Y 19 Sıirt PB 27 Konya Y 22 Hakkân Sıvas Y 21 Van Zonguldak Y 19 Antalya Y 27 Kars Y 17 Butün bolgelenmız parçalı ve çok bulutlu Guneydoğu Anado- tu'nun doğusj ie Muş BıtfS ve Şırrak çev relen dışında kaan tjm yurt sağanak ve gok guruftu- lu sağanak yağışlı geçe- cek Yağışlar Marma- ra nın kuzeydogusu ıle Doğu Karadenız de hafrf olarak gorulecek.Hava sıcakjıjında onemlı bır değışıklık olmayacak DIS MERKEZLER Oslo Helsinkı Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Parıs Bonn Y Y Y Y Y Y PB PB 12 18 11 19 17 16 21 21 Münıh Y 21 Zünh Benın Budapeşte Madrid Viyana Belgrad Sofya Roma Atına Y Y Y Y Y Y Y Y 18 24 25 21 29 25 26 26 Y 20 Şam Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bişkek Tıflıs Kahıre Y PB Y Y PB Y Y B 2U 35 14 32 31 28 15 34 PB 29 Açı« Parçalı bulutlu ^ÇokbLİutu ı Yağmurtu v Gok gurultulu G U N C E L c Ü N E T T ARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada RTE, DİE'nın işsizlik rakamlarına ilişkin eleştiri- leri de haksız buluyor. Işsizliği önlemediğini kabul etmek zorunda kaldı, fakat bir gerekçe buldu; ABD ve Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri şu anda işsizlik sorununu çözememişler ki "Ben halledeyim"diyor. Ne var ki bır türlü içıne sindiremediği anayasa- yı gerektiği gıbi uygulayamadığını nasıl açıklaya- cak? CHP liderı, hükümetin bugün sergilediğı du- rumu, "ne yapacağını bilemezya da istediğini tam yapamaz, yaptığını içine sindfremez birhalde ikir- cikli bir iktidar tablosu" diye tanımlıyor. • • • Türkiye'de imam hatip lıseleri, ilahiyat fakülte- lerı, Dıyanet'e bağlı 400 küsur Kuran kursu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gözetiminde yaz aylarında açılan Kuran kursları, din öğretmeye yönelik her türlü yayın, 160 bın cami varken... RTE, yenı T- CY'de izinsız Kuran kurslarının açıimasına neden kol kanatgerdı? Tabii dini; iktidarı için, siyasete alet etmek ve sömürmek için... TCY'nin komisyonlarda ve genel kurulda görü- şülmesi sırasında tek başına savaşım veren CH- P'li Orhan Eraslan. iktidardan ve RTE'den kay- naklanan kirnı tezatları açıklıyor. Medyanın -tabii malum bölümünün- kaçak. kursların cezasının 3 yıldan 1 yıla ındirildığini yazdığını, gerçekte ceza- nın tamamen kaldırıldığını ıska geçtiğini söylüyor. Şayet Cumhurbaşkanı Sezer yasanın yeni bi- çimini onaylasaydı, diyor: "Yalnız Kuran kursları değil, Işıkevleri, çalıştırma evferi, öğrencı evleriadı altında açılan ama içinde yıkıcı faaliyet gösteren PKK, ASALA, El Kaide gibi örgütler de kurslar açabilecekti." Eraslan, bu noktaya kadar dikkat edilmeyen noktalara ışaret edıyor, ancak açıklamalarının so- nunda çok dikkat çekici bir gelişmeyi aktarıyor: "Bu maddealt komisyonda görûşülürken Başba- kan'ın talimatıyla geriçekildi, ana (Adalet)komisyon- da yine Başbakan'ın talimatıyla yasaya konuldu." Gizlı, saklı kurslarla ılgilı maddeyi gen çektikten sonra yine yasaya konulmasını neden istiyor bir Başbakan? Ola ki önce (263. maddenin) -nasıl ol- duysa- sakıncalarını saptadı ve sonra... Tarikatla- nn etkısiyle, partisinın temel direğı köktendıncile- rin baskısıyla, kuşku yok dinsel devlet tercihleri- nın de etkisiyle kaçak, gizli kursları serbest, ceza- sız bırakan maddeyi yine yasaya aldırdı. Sakıncalı bir madde üzerinde gidip gelen bir ka- fa... Bir öyle bir boyle... Perde gerisinde devlet içinde ama laik Cumhuriyete karşı olanların etken olduklarını gösterıyor. • • • "Anlamaktazoriukçektiği" muhalefetten seviye- sizlik savına yanıt gecikmiyor: "Bir iktidar için se- viye nedir? Bir iktidar için seviye Maliye Bakanı'na her 75 günde birafkanunu çıkarmak durumunda kalmamaktır. Dokunulmaz/ığı kaldıracağım deyip de iki buçukyıl o söze sırtını dönen biriktidann se- viyeden söz etmeye hakkı yoktur." Elbette anlayana sivrisinek saz, -bugünkü ikti- dar gibi- anlamayana... Türkiye Avrupa vakfi: Transa hal/a ultra liberalekonomik poMkalan reddetti' Haber Merkezi - Türkiye A\xupa Vakfi Yönetim Kurulu, Fransa'da A\Tupa Anayasası'na yöne- lik halkoylamasından "hayır oyu" çıkmasının AB"nin sonu anlamına gelmediğini, ancak yer- leştirilmek istenen "ultra liberal ekonomik politikaların" reddedildiğim açıkladı. Vakfuı Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada. Türkiye"nin. tam üyelik istencini açıkça ve iç- tenlikJe yineleyerek reformlan sürdürmesi is- tenerek "Fransız halkı, sosyal hakların elin- den aunmasına karşı çıkmıştır. Bu gelişme, halklarınAvrupa'sının oluşumu yolunda ya- şanan önemli bir açüımdır" denildi. Türkiye Avrupa Vakfi Yönetim Kurulu, Fransa'da hafta sonu yapılan A\Tupa Anayasası'na yöne- lik halkoylamasıru değerlendirdi. Fransız hal- kının AB'nin kuruluş aşamasındaki amaca ve düşüncelere bağhlığını koruduğunun, ancak mevcut politika ve gelişmelere karşı bir tutum takındığnıın belirtildiei açıldamada, "Fransız halkı.Avrupa yaşamında yerleştirilmek iste- nen ultra liberal ekonomik politikaya hayır demiştir. Rekabet politikasının yaşamın her alanında seçeneksiz, tek ve mutlak değer ya- pılmasım, özelleştirme için özelkşrirme an- İayışının yerleştirilme istencini yanlış buldu- ğunu söylemiştir. Kamu hizmeti kavramımn yok olma tehlikesini önlemişrir. Sosyal hak- lann elinden alınmasına karşı çıkmıştır. Hiz- metlerin serbest sununıunun. sosyal dam- pinge dönüştürülmesini kabul etmemiştir" denildi. Açıklamada, Birlik içinde yeni olu- şumlann kapısının aralandığuıa dikkat çekile- rek halklann AB'nin oluşumu sürecine daha aktif ve doğrudan katıLma isteği içinde olduğu- nun görüldüğü belirtildi. Açıklamada, Türkiye ve Avrupa halklan arasındaki ilişkilerin daha sağlıklı bir ilerleme göstereceği bildirildi. Almanya ve Fransa'da Türkiye karşıtı muhafazakâr siyasal yapılann yarattığı olumsuzluğun da ye- ni gelişmelerle aşılabileceği kaydedilen açıkla- mada şunlar belirtildi: "Türkiye de,AB'ye tam üyelik istencini içtenlikle yineleyerek müza- kere sürecinin gereklerini ve reform uygula- malarını gecikmeksizin yerine getirme yö- nündeki çalışmalannı sürdürmelidir. Fransız halkının demokratik ve sosyal bir Avrupa yö- nündeki kararını saygıyla karşılarken daha anlamlı bir A\Tupa"nın geleceğini önleyecek engellerin aşılacağına inanıyoruz." Kamuda yeni düzenTSKpersoneli, öğretim üyeleri ve hâkim-savcûarDevletMemurlan Yasası kapsamına alınacak Çahşılanyerde oturma veüdışına çıkarken izin alma zorunluluğu kalhyor ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Kamu Personel Rejimi Yasa Tasansı, Devlet Memurlan Yasası kapsamı dışındaki tüm ka- mu kurum ve kuruluşlannda ça- lışanlan da yasa kapsamına alı- yor. Kademe ve derece sistemin- den basamak sıstemine geçılme- sini öngören tasan, memurlann çalıştıklan yerde oturmalan ve ıl dışına çıkarken ızın alma zorun- luluklannı da kaldınyor. Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin, dün gazetecilerle sohbet toplantısı düzenledi. Şahin, ve- kâleten atamalara ilişkin bir so- ru üzerine, Cumhurbaşkanı'nın geri çevirdiği bürokratlar konu- sunda yeterli gerekçe bildirme- mesinden yakındı. Şahin daha sonra önümüzdeki hafta Bakan- lar Kurulu'nda ele alınması planlanan Kamu Personel Reji- mi Yasa Tasansı hakkında bilgı verdi. Tasanyla getirilmesi plan- lanan düzenlemeler şöyle: • Şu anki Devlet Memurlan Yasası'na tabi olmayan kamu kurum ve kuruluşlanndaki per- sonelin tümü yasa kapsamına almacak. ÖrneğinTSKpersone- lınin yanı sıra öğretim üyeleri ile hâkimler ve savcılar da yasa kap- samına girecek. Bu personel, maaş ve sosyal haklar bakımın- dan yasaya tabi olacak. Kurum- lann müstakil yasalan, göre\ den ahna, yükselme ve disiplin gibi konulan belirleyecek. • Personelle ilgili işlemlerde kimlık numarası kullanılacak. Bu numara, personelin aynı zaman- da dosya numarası olacak. • Kademe ve derece sıste- minden basamak sistemine geçi- lecek. Basamak değişımı yılda 1 kez aynı tarihte yapılacak. • Dısıplın cezalannın \eril- mesınde disiplin kurullarmın yetkisi arttınlacak. • Sicil sisteminden "Perso- nel Başarı Değerlendirme" sıstemine geçılecek. MİT, Bakanlar Kurulu gündeminde Şahin. MÎT'in telefon konuş- malannı, e-mail yazışmalannı, faks ve SMS mesajlannı mahke- me karanyla izlemesi iddialany- la ılgilı olarak "Bakanlar Ku- rulu gündemine hemen gelecek bir konudur" diye konuştu. Şa- hin, "Yargı karan ile de olsa birçok insanın telefonlannın dinleniyor olması, dinlenme- yenler açısından ciddi huzur- suzluğa yol açmaktadır" dedı. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Rektöre ohuıı tehdidi• Baştarafı 1. Sayfada 1978'de hayatını kaybeden Bulut'un, hem Türkiye hem de ünıversitesi için büyük kayıp olduğunu bildirdi. Olayın, Türkiye'nın neler yaşadığının en önem- li tanığı olduğunu ifade eden Akbulut, hem Türkiye "nin hem de ODTÜ'nün çok değerli insanlannı teröre kurban verdiğını ka\ detti. "Kurumlan kurum yapan insanlardır. Kurumu yok et- menin en kolay yolu, bir kısım isim- leri öldürmek. kalanlara da korku vermektir" diye konuşan Prof. Dr. Ak- bulut, üniversıtelerinin üzerinde de çok büyük baskılar olduğunu. ancak çalı- şarilan umutsuzluğa sürüklememek için birçok konuyu gündeme taşımadıklan- nı bildirdi. Konuşmasında, 100. Yıl Üni- versitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aş- kın'la yaptığı konuşmayı da aktaran Prof. Dr. Akbulut, rektör üzerinde bü- yük baskılar olduğunu, ancak Aşkın'ın hâlâ görev başında olmasınm kendisını mutlu ettiğini söyledi. 'tstifaya zorluyorlar' Akbulut, "Rektörün altındaki ara- bayı aldılar. yeni araba almasına en- gel oldular, kendi arabasıyla gidip ge- liyor. Ölüm tehditleri ahyor. artığı her adımda nıilyar liralık zimnıet çıkarı- yorlar, bıktırıp istifa ertirmeye çahşı- yorlar" diye konuştu. Prof. Dr. Akbu- lut, Aşkın'ın tüm baskılara karşuı göre- vini en iyi şekilde yapmaya devam ede- ceğini umduğunu da vurguladı. "Türkiye Afrika olmayacak", "Susma susrukça sıra sana gelecek" sloganlarını atan köylülere yurttaşlar alkışlarla destek verdi. (Fotoğraf: (OZAN YAYNtAN) Bergama içinyine soyundular Köylüler, yargı kararlarına karşın OvacıkAltın Madeni 'nin yeniden işletmeye açıimasına izin veren yetkilileri uyardı İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Yö- relerinde siyanürlü yöntemle altın madeni iş- letmeciliğine karşı 15 yıldır mücadele veren Bergamalı köylüler, yeni bir eylem sürecini başlattı. Daha önce de ilginç eylemlerle adı- m kamuoyuna duyuran köylüler. dün de Ko- nak Alam'nda soyunarak madene çalışma iz- ni veren yetkilileri uyardı. "Türkiye Afrika olmayacak". "Susma sustukça sıra sana gelecek" sloganlarını atan Bergama köylüsü, kazanılmış haklannm ellerinden alınmasma sessiz kalmayacağmı duyurdu. Bergama Ovacık Altın Madeni'nin, kesin- leşmiş yargı kararlan gereği kapatılmış olma- sma karşın yeniden işletmeye açılması, uzun süredir işinde gücünde olan köylüleri hareke- te geçirdi. Köylüler, madene çalışma izni ve- ren Izmir Valiliği'nin önünde çıplak eylem yaptılar. Izmir Valısi Yusuf Ziya Göksu ıle görüşmek istediklerini bildıren köylülere gü- venlik güçleri izin vermezken köylüler gö- rüşmek için tekrar geleceklerini bildirdiler. Köylülenn sözcüsü Oktay Konyar, kazanıl- mış haklanmn ellerinden alınmasına seyırci kalmayacaklannı belirterek "15 yıldır barış- çü yollardan demokratik haklanmızı anyo- ruz. Gittiğimiz her yerde, bizlere dayatıİan antidemokratik uygulamalardan söz edi- yoruz. Buraya aynı amaçla geldik. Izmir\'a- lisi'ne yargı kararlannı harırlatacaktık. An- cak valiyi bulamadık. Görüşünceye kadar yılmadan valUiğin önüne geleceğiz" dedi. TASARl GENEL KURULDAN GEÇTİ Bağ-Kur'lulara yurtdışmda tedavi MECLİS KOMlSYO^aJ -ÖNLEM'İSTEDİ Kumarhanelerin yerine sanal kumar ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Bağ-Kur üyeleriy- le bakmakla yükümlü olduğu kişüer, yurtdışmda tedavi ola- bilecek. 10 ay sigorta primini ödeyen ve prim borcu bulun- mayan sigortahlann yurtiçin- de teda\isi mümkün oknayan hastalıklannın yurtdışındaki tedavi masraflan, Sağlık Ba- kanlığı'nca karşılanacak. TBMM Genel Kurulu'nda. dün Esnaf ve Şanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çahşanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Yasası ileTanmda Kendi Adı- na ve Hesabına Çahşanlar Sosyal SigortalılarYasasf nda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa önerisi kabul edildi. Bu- na göre, Bağ-Kur'a tabi olan sigortalılarla bakmakla yü- kümlü olduğu kişiler, en az 10 ay sağlık sigortası primi ödenmesi ve prim borcunun bulunmaması koşuluyla Sağ- lık Bakanlığı'mn yetkıli kıldı- ğı hastanelerin sağlık kurulla- nnca düzenlenen raporlar ışı- ğında yurtiçinde tedavisi mümkün olmayan hastalıkla- nnm tedavisi için yurtdışına gönderilebilecek. Yurtdışmda tedavi süresi 6 ayı geçmeye- cek. Ancak bu süre, vurtdı- şında tedaviyi yapan sağlık kuruluşunun önerisi ve bu önerinin raporu düzenleyen hastane sağlık kurulunca uy- gun bulunması durumunda 6 ayı geçmeyen dönemler ha- linde en çok 2 yıla kadar uza- tılabilecek. Bu sürenin so- nunda tedaviye yurtiçinde de- vam edilecek. Acil müdahale- yi gerektiren veya hastalığın komplikasyonuna bağlı ola- rak yapılan tedavi giderleri hariç raporda belirtilmeyen hastalıklara ait tedavi giderle- ri ödenmeyecek. Yabancıya arazi satışı yeniden Genel kurulda dün Tarım Sigortalan Yasa Tasansı da görüşüldü. AKP Grup Baş- kanvekili Eyüp Fatsa, ya- bancılara mülk satışının Anayasa Mahkemesi'nin ip- tal gerekçelerini de dıkkate alan, her isteyenin istediği yerde mülk sahibi olmasına izin vermeyen ve stratejik açıdan Genelkurmay Baş- kanlığı'nın da olumlu görü- şünü arayan yeni düzenleme hazırlandığım, ancak henüz TBMM gündemine getiril- mediğini söyledi. AYŞE SAYIN A.YKARA - TBMM Spor- da Şiddet, Şike, Rüşvet îddi- alannı Araştırma Komisyonu, Türkiye'de yasaklanan ku- marhanelerin yerini internet aracılığıyla "sanal ku- mar"ın aldığına işaret ederek SporToto Teşkilatı"nın oynat- tığı "iddaa"mn reklamlann- da sanal kumann zararlanmn anlatılmasını önerdi. TBMM Sporda Şiddet, Şi- ke, Rüşvet ve Haksız Reka- bet tddialannı Araştırma Ko- misyonu taslak raporunda, spordaki "kirlenmenin" ön- lenmesine karşı alınması ge- reken yasal ve idari önlemler 7 ana başlık altında toplandı. Raporda yer alan tespit ve çö- züm önerileri özetle şöyle: ^ Şike ile ilgili tanıklık yapmak isteyenlerin endişe- lerini gidenneye yönelik ola- rak, şike ihbannda bulunan- lar için Türkiye Futbol Fede- rasyonu'nun şike ile ilgili mevzuatında 5271 sayılı CMY'de "Tanığın korun- ması" başlıklı maddeye pa- ralel düzenleme yapıhnalı. • Futbol, basketbol. güreş, vücut geliştirme gibi spor dallannda daha yoğun do- ping kontrolleri yapılmah. • Doping kullandığı tes- pit edilen kışilere sportif ce- zalann yamnda hapis ve pa- ra cezası verilebilmesi için yasal düzenleme yapıhnalı. • Sağlık Bakanlığı'nca eczanelerde doping maddesi içeren ilaçlann reçetesiz satı- şı engellenmeli. \/ Hürriyeti bağlayıcı ce- zalann kapsamma sanal ku- mar oynatan sitelerin rekla- mını yapanlar da alınmalıdır. internet serv is hizmeti sağla- yan kurumlarla sanal post hizmeti sunan bankalara ver- gisel sorumluluk getirihneli. ^ Yasadışı kuman önle- mek için. 'iddaa'nmreklam harcamalanndan bir miktar kaynak medya desteğiyle uy- gulamaya konuhnalı ve RTÜK öncülüğünde prog- ramlar yapıhnalıdır. • Sporun sahadaki aktör- lerinin mal varlıklan ince- lenmeye alınmalıdır. • Şikenin önüne geçmek için iddaa gelirlennden bır yüzdenin galip gelen takım- lann sporculanna dağıtılmak üzere toplanmasına yönelik düzenleme yapıhnalıdır. GÜNDEM MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada noktaya kadar gelmeyi göze aldılar" demeden edemiyoruz. Her şeyi bir tarafa koyalım... TBMM'nin temel işlevi nedir? Yasama görevini yerine getirmek. Peki, bu kurum, yasama olmasa da olur, benim koyduğum yasalara uyulmasa da olur, diyebilir mi? Diyemez. Derse ne olur? Kendi meşruluğunu tartışma konusu yapar. Sıradan bir yurttaş Kızılay'ın arka sokağında bir berber dükkânı açmak istese, en az 5 yerden izin alması gerekir. Ruhsatı var mı, ustalık belgesı var mı, sağlık durumu uygun mu, binanın koşulları el- verişli mi?.. Baştakı saçla bu kadar ilgilenen devlet, başın içindeki beyin nasıl şekıllenirse şekillensin, kim şe- killendirirse şekillendirsin, hangi koşullarda olursa olsun, beni ilgilendirmez diyebilir mi? • • • Siyaset yapmaktan sadece toplumun dini duy- gularını sömürmeyi anlayan kesimi bir kenara bıra- kıyoruz, AKP içinde gelişmelere birazcık sağdu- yuyla bakabılecek kesimlere soruyoruz: 1- Kayıt dışılıktan bu kadar yakındığımız bir or- tamda, eğitim gibi en temel konunun da kayıt dışı- na çıkarılmasına razı mısımz? 2- Çocuğunuzu; öğretmeninin kim olduğunu, ne- reden geldığini, uzmanlığının ne olduğunu bılmedi- ğinız; kurucusunun, yasalan çığnedığini gördüğü- nüz bir eğitim kurumuna göndermek ıster misıniz? 3- Bugüne kadar parmak kaldırdığınız yasalarda, "bu yasaya uyulmasa da olur, yasanın dışında iş ya- pılmasa da olur" biçiminde bır düzenlemeye rast- ladınız mı? 4- Terörün siyasallaşmak istediği, radikal dinci- lerin sıradan insanı kendisine çekmek istediği, ya- sadışı örgütlerin toplum içine girmek için eğitim ku- rumlannı tercih ettiği bir Türkiye'de, bu kurumların kuralsız olmasına vicdanınız el verıyor mu? Sorular arttırılabilır, burada keselim. Umudumuz olmasa da yanıt bekleyelim... ', • • • Bir sözümüz de topluma... Iç karartan bir dizi gelişmeye karşın Türkiye'de eğitimin önemini kavrayan biraile yapısı da oluştu. Ailelerin kabaca yüzde 20-30'u, bütçelerinde ço- cuklarının eğitimi için önemli bir kalem açıyorlar. "Bulaşıcı" sözcüğü genellikle olumsuz anlam içe- rir ama, şöyle bir benzetme yapabiliriz: Eğitim bulaşıcıdır! Bu söz, yerine göre olumlu bir içeriğe de sahip olabilir. Okulda bir eğilımin öne çıktığını gören öğ- rencı, hemen o dalganın içıne girer. Aile onu etkile- yemediğı gibi, zaman zaman öğrenci aileyı etkiler. Bu konuda duyarlı olan kesimlere sesleniyoruz: Ne duruyorsunuz? AKP'nin önerdiği gibi yasaların dışına çıkmadan yapılabilecek bir şeyler yok mu? Yazıyı kaleme al- dığımız saatlerde elimizde sadece Ankara ile Ma- latya Inönü üniversiteleri senatolarının hükümetin tutumunu net biçimde eleştiren bildirileri vardı. Yoksa kayıt dışı ekonomıden sonra kayıt dışı eği- time de mi alışacağız! ankcum " cumhuriyet.com.tr Özürlüler Yasa Tasansı I ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Özürlülüğün önlenmesi ve özürlülerin sorunlannı çözmeye yönelik düzenlemeler getiren yasa tasansı, Sağlık, Aile, Çalış- ma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildi. Tasa- n ile özürlülerle ilgili kavram, smıflandırma ve mekân- lara, uluslararası standartlarda ortak tanım getiriliyor. Çiçek, BaykaCdan Vicacı' oldu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Ge- nel Kurulu'nda önceki gün tcra lflas Yasası'nın görüş- leri sırasında CHP'lilerin ıktidann tavnnı protesto et- mek için yasalan geçmesini engellemesi üzerineAda- let Bakanı Cemıl Çiçek "ın CHP lideri Deniz Baykal'ı arayarak "'ricacı" olduğu öğrenildi. Çiçek'in istemini uygun bulan Baykal'ın talimarı üzerine diizenlemenin kalan 11 maddesi 15 dakika içinde Meclis'ten geçti. GODOT Vüs'at Bey Ölümünü bekliyor Beni beklese ya Vüs'at O. Bener, Manzumeler, 1994 Dipnot: Vüs'at Bey Beklemekten Sıkıldı. AİLESİ, 31 Mayıs2005 Merhum Dr. Raşit ve Mediha Bener'in oğulları, Ayşe (llıcalı) Bener'in sevgili hayat arkadaşı, Erhan Bener ve Bilge (Bener) Bölükbaşı'nın ağabeyleri, Neşecan (Otyam) Bener'in ve merhum Atila Bölükbaşı'nın kayınbiraderleri, Yiğit ve Funda (özgürel) Bener ile Yaprak (Bener) ve Laurent Chapdelaine'in amcaları, merhum Filiz (llıcalı) Baysal'ın ve Alev llıcah'nın enişteleri, Lal Bener ve üla Chapdelaine'in büyük amcaları Yazar ve Hukukçu VÜS'AT 0. BENER ı 31 Mayıs 2005'te kaybettik. Cenazesi 3 Haziran 2005 Cuma günü öğle namazından sonra Ankara Maltepe Camii'nden kaldırılarak Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecektir. Okur ve dostlarına duyuoıruz. AİLESİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog