Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

2 H/IZİRAN 2005 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER ARSEN LÜPEN TURHAN SELÇUK DTJRUST 2JLBİATLI İSTANBUL 3FENDİSİ IN HARİETJLÂDE MAC3RALARI KISIM HEKMILI BÎRDEN ^Dolandıncıhk vezitnmet y suçundan mahkum olan Sümerbank hn eskisahibi içinyakalama emriçıkanldı Garipoğlu'na 27 yühapiststanbul Haber Servisi - TMSF ta- rarfindan el konulan Sümerbank'ın za- rara uğratılmasına ilişkin davada yar- gılanan bankanın eski sahibi Hayyam Garipoğlu, 27 yıl 4 ay ağır hapis ce- zaısına çarptınldı. Garipoğlu için tu- tıdklama emri çıkanldı. Sümerbank 1 ı zarara uğrattıklan ge- relcçesiyle Hayyam Garipoğlu. baba- sı Kasım Garipoğlu ve kardeşleri M- zaun ve Mehmet Nida Garipoğlu'nun da aralannda bulunduğu 52 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. 1s- tambul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dıaruşmaya, sanıklardan YümazOru- ço^lu, Metin Mert Tuğrul Hüseyin Slataracu Burtıan Taştan, Hüseyin • Aldığı ceza süresince bankacılık yapması yasaklanan Hayyam Garipoğlu, zimmet suçundan 107 milyon 168 bin 868 YTL, nitelikli dolandıncıhk suçundan ise 416 bin 666 YTL adli para cezasına çarptınldı. Bankanm 5 yönetim kurulu üyesi hakkında da 2 yıl 1 ay ile 11 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezası verildi. Çefik ve Ahmet Şimşek katıldı. Duruşmada söz alan bazı sanık avu- katlan, yenı TCK'de 1 Nisan20O5 ta- rihinden sonra yapüan değişikliklerin Cumhurbaşkanı tarafîndan onanma- sının beklenmesini isteyerek "etidn pişmanhk" konusundaki düzenleme- nın bazı sanıkların dunımlarıııı etki- leyebileceğinı ifade ettiler. Mahkeme heyetı, bankanın eski sahibi Hayyam Garipoğlu'nun Sü- merbank'ı aracı kılarak emri ve nü- fuzu altındaki kişilere kurdurduğu off-shore şirketine mevduat adı altın- da topladığı paralan, kendisine ait şirketlere kredi biçiminde aktarma- sı nedeniyle nitelikli dolandıncıhk ve zimmet suçunu işlediğini belirtti. Mahkeme heyeti, Garipoğlu'nu, ban- kayı aracı kılarak işlediği suçlar ne- deniyle toplam 27 yıl 3 ay 15 gün ağır hapis cezasına çarptırdı. Aldığı ceza süresince bankacılık yapması da yasaklanan Garipoğlu, zimmet suçundan 107 milyon 168 bin 868 YTL, nitelikli dolandıncıhk su- çundan ise 416 bin 666 YTL adli pa- ra cezasına çarptınldı. Hakkında, ya- kalama emri de çıkanlan Ganpoğ- lu'nun, yeni Türk Ceza Yasası (TCY) uyannca turuklanması için cumhu- riyet başsavcısına yazı yazılmasına karar verildi. Bankanın yönetim kurulu üyeleri Cengiz Biçer, Cem Feridun Yeşfl. Şük- rüKarahasanoğlu, İsmail Emen ve Afi Resul Ergenç de 2 yıl brr ay ile 11 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezalan- na çarptınldı. Kasım Garipoğlu, Nida Garipoğlu ve Nizam Garipoğlu'nun da aralann- da bulunduğu 10 sanık hakkında ve- rilen hapis cezalannın ise belirlenen banka zarannın ödenmesi durumun- da ertelenmesine hûkmeden mahke- me heyeti, Hayyam Garipoğlu, Şük- rü Karahasanoğlu, Ismaıl Emen, Cen- giz Bıçer, Cem Feridun Yeşil, Ali Re- sul Ergeç ve Handan Güleç'in yurt- dışına çıkışlannı da yasakladı. TUTUKLU KALMADI TCY enerji saruklanııa yaradı • Duruşmada Swissotel görevlileri, Piyade'ye iletildiği ileri sürülen zarfrn içinde ne olduğunu bilmediklerini, emaneti, hatırlamadıklan bir kişiye teslim ettiklerini söylediler. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Y*irürlüğe giren Yeni Türk Ceza Ya- sası (TCY), Enerji Bakanlığı ihalele- rındeki yolsuzluklara ilişkin davanın tuluklu sanıklanna yaradı. Mahkeme, nutuklu sanıklar eski Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdür Yardımcı- sı Servet Üst ve işadamı tbrahim Sd- çuk'un tahliyesine karar verdi. Böyle- ce 5 tutuklu sanıkla başlayan davada ratuklu sanık kalmadı. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkeme- si "nde görülen davanın dünkü oturu- muna, tutuklu sanıklar tbrahim Sel- çuk ile eski Elektrik Üretim AŞ (EÜ- AŞ) Genel Müdür Yardımcısı Servet Üst ve geçen celse tahliye edilen eski EÜAŞ Genel Müdür Vekilı ÖnderPi- yade, işadamlan Muzaffer Nasıroğhı \ e Cemil Kazancı'nın da aralannda bulunduğu 7 tutuksuz sanık ve sanık avukatlan karıldılar. Duruşmada, Istanbul Svvissotel gö- revlileri İlknur Demirei ve Onur Av- kan tanıklık yaptılar. Ibrahim Sel- çuk'tan Piyade'ye iletildiği ileri sürü- len zarfla ılgili tanıklık yapan otel gö- revlileri. zarfın içinde ne olduğunu bil- mediklerini, hatırlamadıklan bir kişi- ye emaneti teslim ettiklerini belirttiler. Saat radyocudan hediye Servet Üst'e bir saatin rüşvet olarak venldiği iddiasıyla ilgüi tanıklık yapan radyocu AdnanYüce, "Sahîbiokruğurn radyonun elektrik sorunu varcn. Ser- vetBey,işimizi 1992 yüındahalktu. Bir arkadaşımın yurtdışından bana hedi- ye getirdiği ama kullanmadığıın saati, Servet Üst genel müdür yardımcısı ohınca ona verdnn" diye konuşru. Selçuk'un avukatlanndan SatimÖz- demir, TCY'nin yürürlüğe girmesiy- le müvekkili hakkuıdaki tutuklama ka- rannın da dayanaksız kaldığım söyle- di Özdemir, bu nedenle müvekkili- nin tahliyesine karar verilmesi geTek- tiğını savundu.Mahkeme heyeti, sav- cı Satim Demircinin de istemi doğrul- tusunda, suçun vasıfve mahiyeti, mev- cut delil durumu ve tutuklu kaldıkla- n süre göz önüne alınarak Üst ve Sel- çulTun tahliyesine karar verdi. Avukattan tanığa doğrudan soru Kadıköy'deki M*i Çarşı'\"a 1999 >> lında molotofkokteyffi saldın düzenle- yerek 13 kişinin ölümüne yol açbklan öne sürülen 4 sanığın yargılandığı da- vanın duruşmasmında yeni TCY'nin getirdiği düzenlemeler uygulancn. Du- ruşmada, yeni TCY'nin yürürlüğe gir- mesi nedenhie sanık avııkadaruun, so- rulannı mahkeme başkanını aracı kü- madan doğrudan tanıklara vönetttik- lerigörüldü. Duruşma ressam Kamil Çakmak taranndan resmedildi. (AA) YeniTCVMikesinhü- kümier içermcnıesi nede- niyk nıahkcmelenle ga- zetedlere ferkiı uvgula- mafau* \arJddL Bazı mah- kemelerde gazeteciler duruşma salonuna dahi alınmadı. ^otoğraf: AA) Çizerler duruşmadatstanbulHaberSenisi-Yeni Türk Ceza Yasası'nın (TCY) basına ge- tirdiği kısıtlayıcı maddelerTCY'nin yürürlüğe girdiği dün, mahkeme- lerde uygulanmaya başlandı. Bazı mahkemelerde gazeteciler duruş- ma salonuna dahi alınmazken bir- çok mahkemede fotoğraf çekımine izin \erihnedigi için çizer kullanıl- mak zorunda kaluıdı. Yeni TCY'deki değişiklikle, ga- zetecilerin adliye binası içinde gö- rüntü ve fotoğraf almalannın engel- lenmesi sonucu çizerler duruşma- yı izlemeye başladı. Istanbul Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki "Sümerbank DavasTnda fotoğraf çekimine izin verilmediği için duruşmayı kurum- lan adına çizerler Huri Kfaiş ve Ka- mil Çakmak da izledi. Kinş, salo- nun kalabalık olması nedeniyle çi- zim yapmakta güçlük çektiğini ifa- de ederek çizerlere salonda çalış- ma yapabilmeleri için yer aynlma- sı gerektiğini belirtti.Konya'da dün görülen "Zümrüt Apartmanı" da- vasına ise yeni uygulamanın kesin hükümler içermemesi nedeniyle aazeteciler aluımadı. ENDÜSTRİ HOLDİNG Altunbaş cezaevine kondu KONYA (Cumhuriyet) - Üyeleri- nin milyonlarca markuu batırmakla suçlanan Endüstn Holding Yönetim Kurulu Başkanı AB Altunbaş ile şir- ketin eski denetçisi Ismail Öztok tu- tuklandı. Operasyonda gözaltına alı- nan 3 kişi ise emniyetteki sorgulan- nın ardından serbest bırakıldı. Islami sermayenin önemli kuruluş- lanndan Endüstri Holding merkezin- de önceki gün yakalanan Ali Altun- baş ve holdingin eski denetçisi Isma- il Öztok Kaçakçılık ve Organize Suç- larla Mücadele Şube Müdürlüğü ekip- lerince Konya Adliyesi "ne getirildi. Adliyedeki işlemlerin ardından do- landıncılıktan kesinleşmiş hapis ceza- sı bulunan Altunbaş ile hakkuıdaki gıyabi tutuklama karan vicahiye çev- rilen Öztok. cezaevine gönderildi. Hol- dingde gözaltına alınan 3 kişi ise Ka- çakçılık ve Organize Suçlarla Müca- dele Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Altunbaş'ın dayısırun oğlu olan hol- dingin eski başkanı Mustafa Ertekin de paralan zimmetıne geçirmek ve çı- kar amaçlı suç örgütleriyle işbirliği yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı. 250 milyon mark batik Endüstri Holding'e yönelik geçen mart ayında eşzamanlı olarak gerçek- leşûrilen operasyonlarda 33 kişi de ya- kalanmıştı. Bu kişilerin 11 bin 800 ortağı bulunan Endüstri Holding'in topladığı 300 milyon markın 250 mil- yon markını batırdığı iddia edilmişti. Adli ve Önleme Aramalan Yönetmeliği'ne göre şüphelinin bilgisayan da incelenebilecek Arama utanchrmadan yapdacak AıNK4RA (Cumhuriyıet Bürosu) - Ceza Muhakemesi Yasası'na (CMY) dayanılarak hazırlanan "AdB ve Ön- leme Aramalan Yönetmetiğr yürür- lüğe girdi. Yönetmehğe göre. savcı ol- maksızın avukatbürolannda aramaya- pılamayacak. Konut, işyeri ve diğer kapalı yerlerde adli aramalar gece gerçekleştirilmeyecek. Üst aramasın- da kişinin utanma duygusu en az ıh- lal edilecek şekilde ve kısa sürede ta- mamlanacak. Yönetmeliğt - göre, adli aramaya karar verme }^-tkısi hâkimde olacak. Kolluk, arama karan alınmasını iste- diği durumlarda, makul şüphe neden- lerini belirten aynntıh ve gerekçeli bir rapor hazırlayacak ve savcıya baş- vııracak. Hâkim karan veya gecik- mesinde sakınca bulunan hallerde savcının, savcıya ulaşılamadığı haller- de ise kolluk amirinin yazılı emriyle arama yapılabılecek. Hakkında tu- tuklama, yakalama emri veya zorla ge- tinne karan bulunanlar ile hakkında gıyabi tutuklama karan olanlann üst- leri arama emri ya da karan olmadan aranabilecek. Hâkim karan olmaksı- zın el koyma işlemi, 24 saat içinde gö- revli hâkımin onayına sunulacak. Bilgisayar için hâkim izni şart Savcı hazır olmaksızın a\oıkat bü- rolannda arama yapılamayacak. Avu- kat bürolan ancak mahkeme kara- nyla ve kararda belirtilen olayla ilgi- li olarak, savcının denetiminde ara- nabilecek. Baro başkanı veya onu temsil eden bir avukat aramada ha- zır bulunacak. Bir suç nedeniyle ya- püan soruşturmada, başka surette de- lil elde etine imkâmnın bulunmama- sı halinde, savcmın istemi üzerine şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programlannda arama ya- pılmasına hâkim karar verecek. Arama, kişinin utanma duygusunu en az ihlal edecek bir şekilde yapıla- cak; önce bedenin üst kısmındaki giy- sıler çıkarttınlacak. Bedenin alt kıs- mındaki giysiler, üst kısmındaki giy- siler giyildikten sonra çıkarttınlacak. Arama sırasında bedene dokunulma- ması içın gerekli özen gösterilecek. Arama, mümkün olduğunca kısa sürede bıtirilecek. Slcll numarası ele verdi ^ Sahte avukat 13yıl sonra yakalandı • İstanbul'da 13 yıldır sahte belgelerle avukathk yapan ve kendisine ait bir hukuk bürosu açan F.Ö, Sakarya'da katıldığı duruşmada savcının eski avukathk sicil numarasını kullanınca yakayı ele verdi. F.Ö, çıkanldığı mahkemece tutuklandı. ADAPAZARI (AA) - İstanbul'da 13 yıldır sahte belgelerle avukathk yaptığı belirlenen F.Ö, Sakarya'nm Kocaali ilçesindeki duruşmada savcının eski avukatlık sicil numarasını kullarunca yakalandı. Sakarya îl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü sılah kaçakçıhğı operasyonu kapsamında Kocaali ilçesinde yakalanan Cevat Ö'nün a\ııkatlığmı yapan F.Ö, sicil numarası olarak Cumhuriyet Savcısı Ersoy Yüce'nin sicil numarasmı söyledi. Bunun üzerine F.Ö'ye sorular yönelttiğini belrrten Savcı Yüce, "Ben de bu durumdan şüphelendim ve baa yanıldcı sorular sordum. Profesvonelce hareket etmeye çahşü. Ben de daha sonra lstanbul Barosu'na faks çekerek bilgi istedim. Böyie bir avukatm obnadığı bildirUdi Eksik belge okluğu gerekçesivie ilçeje çağmüğnn F.O'yü yakalartun" dedi. Savcı Yüce, üzerinde sahte avukat kimliği bulunan F.Ö'nün, tstanbul'da 13 yıl avukatlık yaptığınm belirlendiğini ifade ederek "Avcılar Belediyesi'nde de hukuk danışmannğı görevinde bulunduğunu öğrendik" dedi. Kendisine ait hukuk bürosu olan ve duruşmalara daha çok yanında çalıştırdığı avukatlan gönderdiği belirlenen F.Ö, çıkanldığı mahkemece, Avukatlık Yasasf nın 63. maddesine muhalefet ve sahte kimlik kullanmak suçlanndan tutuklandı. Yeni TCY'ye göre ceza verilecek Töre bu kez SilopVde cinayet işledi • Silopi'de yaşadığı ilişki sonucu hamile kalan 16 yaşındaki genç kızın 14 yaşındaki kardeşi taranndan öldürüldüğü öne sürüldü. Cinayetle ilgili olarak genç kızın kardeşi ve annesi tutuklandı. Yıırt Haberier Servisi - Töre cinayetlenne müebbet hapis cezasını öngören Yeni Türk Ceza Yasası'na karşın dün Şrrnak'm Silopi ilçesinde yeni bir töre cinayeti işlendi. Silopi'de yaşadığı ilişki sonucu hamile kalan 16 yaşındaki genç kızın töre gerekçesiyle 14 yaşındaki kardeşi tarafîndan öldürüldüğü ileri sürüldü. Görgü tanıklannın ifadelerine göre, Şırnak'm Silopi ilçesindeki Cudi Mahallesi'nde, yaşadığı ilişki nedeniyle 6 aylık hamile oldugu belirlenen B.B, 14 yaşındaki erkek kardeşi R.B. tarafîndan tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayetin ardmdan polise teslim olan R.B'nin, cinayeti aile karanyla işlediği ileri sürüldü. Cinayete ilişkin soruşturma başlarılırken R.B. ve gözaltına alınan annesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.B'nin babasının ise kızmı öldüremeyeceğini söyleyerek kısa bir süre önce ilçeyi terk ettiği bildirildi. Cenetik lnceleme yönetmeliöî Beraat halinde veriler silinecek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Beden Muayenesi ve Genetik Incelemeler Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Sanık, mağdur ve diğer kişilerin beden muayenelerinde elde edilen veriler, kovuşturmaya yer ohnadığı karanna itiraz süresinin dohnası, itirazm reddi, beraat veya ceza verilmesine yer ohnadığı karan verilip kesinleşmesi hallerinde derhal yok edilecek. Şüpheli veya sanığın iç beden muayenesi ancak hekim tarafîndan yapılacak. Cinsel organlara veya anüs bölgesme yapılan muayene iç beden muayenesi sayılacak. Üst sının 2 yıldan daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda kişi üzerinde iç beden muayenesi yapılamayacak. Kadının muayenesi, istemi halinde ve olanaklar elverdiğinde kadm hekim tarafîndan yapılacak. Kadın hekim bulunamadığı durumlarda, muayene sırasında hekim ile birlikte bir kadın sağlık personelinin i bulunduruhnasına özen gösterilecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog