Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 HAZİRAN 2005 PERŞEMBE HABERLER Yeni Türk Ceza Yasası'yla töre cinayetlerine ağır hapis geldi, bekâret kontrolü yasaklandı Suç vecezadayenidönemANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ertelenen 1 Nisan tarihli Türk Ceza Yasasf nın dün yürürlüğe girmesiy- le, suç ve cezada yeni dönem başla- dı. 78 yıllık yasa baştan sonra değiş- tirüirken ekonomik suça ekonomik ce- za yaphnmı getirildi. titi ay ertelendikten sonra dün yü- rürlüğe giren yeni Türk Ceza Yasa- sı ile getirilen bazı düzenlemeler şöyle: • Ceza türleri değışiyor. Ağır ve hafif para cezası ile hafif hapis ceza- sı kaldınlırken cezalar "hapis" ve "adM paracezalan" olarak yeniden dü- zenlendı. Bır suça ceza olarak yalnız- ca hapis cezası verilebıleceği gibi bu adli para cezasına da dönüştürülebı- lecek. • Avrupa tarzı cezalar getirildi. Kısa süreli hapis cezası, suçlunun ki- şiliğine, sosyal ve ekonomik durumu- na, duyduğu pışmanlığa ve suçun ış- Hırsızlık yapan 3 yıl yatacak • Hırsızlık yapanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Çalınan malın değennin azlığı durumunda, verilecek cezada indirim yapılabile- cek ya da ceza verilmekten vazgeçi- lebilecek. Böylece, baklava çalan ço- cuklara verilen ağır cezalar gibi kamu vicdanını yaralayan olaylann engel- lenmesi amaçlanıyor. • Gasp suçuna da ağır ceza gelıyor. Gasp, "nitelikli hırsızbk" sayıhrken *Elde veya 4 L üsttetaşınan almak sureth- le ya da özel be- ceriyle" işlenen kapkaç suçla- nnda 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası öngörülü- yor. ı/ Uyusturucu veya uyancı madde üreten ve ticareti- ni yapanlara 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası verilecek. • Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya. sendika- nın faaliyetlerine katılmaya veya ka- tılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden aynhnaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi. 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandınlacak. Kumara ödün verilmeyecek • Kumar oynanması için yer ve ım- kân sağlayan kişi 1 yıla kadar hapis cezası alacak. Çocuklar için kumar ortamı sağlanması durumunda veri- lecek ceza bir kat arttınlacak. Ço- cuklan, beden veya ruh açısından kendinı idare edemeyecek durumda bulunan kişileri dilencilikte araç olarak kullanan kişiler için de 1 yıl- dan 3 yıla kadar hapis cezası öngö- rüldü. Bu suçun _ K 4 kan veya ka- • • " **jt yın hısım- / ^ lan ya da > • ^ eş tarafın- "-•«»•' dan işlen- rumunda ceza yan oranında arttınlacak. • îmam nikâhını yasakJayan hük- me göre. evli olmasına karşın baş- kasıyla evlenme işlemi yaptıranlar, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası alacak. Evli olduğunu bildiği kişiy- le evlilik işlemi yaptn-an da aynı ce- zayı alacak. Aralannda evlenme ol- maksızın, evlenmenin dinsel töreni- ni yaptıranlar hakkmda 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası uygulanacak. Medeni nikâhın yapılması dunı- munda ise hükmülonun ceza ya da davalar ortadan kalkacak. Yasadışı kurum kapatılıyor • Izinsiz Kuran kurslan gibi, yasaya aykın eğitim kurumu açanlara, bun- lan çalıştıranlara 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu oİcullarda yasaya aykın olduğunu bildiği halde öğretmenlik yapanlar da cezalandın- lacak. Yasadışı kurumlar kapatılacak. • Kredi kartı yolsuzluğuna karşı bı- lişim sistemini korumaya dönük hü- kümler getirildi. Bilişim sisteminin bütününe veya bır kısmına hukuka avkın olarak gıren kimseye 1 yıla ka-- dar hapis veya para cezası verilecek. Celalettin Cerrah: Endişemizyok İstanbul Haber Servisi - İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah da gazetecilere yaptığı açıklamada, TCY'ye ilişkin gerekli hazırİLklan önceden yaptLklannı belirtti. Cerrah, "Hiçbir şey söylememize gerek yok. Yasaları TBMM yapar, biz de uygulanz. Yasa ne istiyorsa onu yapacağız. Yasayla ilgili hiçbir endişemiz yok" diye konuştu. lenmesindeki özelliklere göre adli para cezasına çevrilebilecek. Kısa sü- relı cezalar, bır meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla gerek- tiğınde bannma olanağı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etme, belırli yerlere gitmekten ve etkinlik- lerden yasaklanma, ehliyet ve ruh- satın geri alınması, belli mesleği yap- maktan yasaklama, gönüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı bir işte ça- lıştınlmaya çevrilebilecek. *^ Ekonomik suça ekonomik ceza getiriliyor. Düzenlemeyle kısa süre- li hapis cezası suçlunun kişıliğıne, sosyal ve ekonomik durumuna göre adli para cezasına dönüştürülebılecek. Adli para cezalan 5 günden az 730 günden fazla olamayacak. \/ Bir suçun ışlenmesınde kullanı- lan mala el konulabıleceğı gıbı; bu yol- la elde edılen kazançlar elden çıka- nlmış olsa da değerlen belirlenerek müsadere edılebılecek. Bu davalarla ilgili zamanaşımı 20 yıl olarak belır- lendi. ^ Soykınm suçu ilk kez TCY'ye gırdi. Birplanınicrası ilemilli, etnik, ırki veya dini bır grubun tamamen veya kısmen yok edilmesi maksadıy- la, bu gruplann üyelerine karşı kas- ten öldürme, bedensel veya ruhsal bü- tünlüğe ağır zarar verme. grubun ta- mamen veya kısmen yok edilmesi so- nucunu doğuracak koşullarda yaşama- ya zorlama, grup içinde dogumlara en- gel olma. gruba aıt çocuklann bir baş- ka yere zorla nakledilmesi soykınm suçunu oluşturacak. Soykınm failine AÇUKGREVİ 1.GUN HAPİS TEHDITI ALTINOA GAZETECRERİN S*YISI AHTACAK HALKIN BILGI EDINME HAKKI KISITLANAMA2 Vahap Şehitoğlu, TCVde yapılan değişikliklerin göstermelik olduğunu savundu. (Fotoğraf: AA) Mersin Gazetedler Cemiyeti, basınla ilgili maddelere tepUgöstendi Açlık gre\i başlatıldı MERSİN (Cumhuriyet) - Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Vahap Şehitoğlu, yeni TCY'de basınla ilgili maddelerde- ki değışıkliklenn yeterii olmadı- ğını, protesto amacıyla 3 günlük açlık grevi başlattıklannı bildirdi. Şehitoğlu. MGC'de yaptığı basın toplantısında, dün yürürlüğe gıren yeni TCY'yi protesto amacıyla 3 gün 3 gece açlık grevi yapacakla- nnı belirterek basın özgürlüğü gündeme geldığinde önce zina tartışmalan. şimdi ıse yasadışı fa- aliyetlennı sürdüren kurslara yö- nelik ceza indirimi gibi konularla kamuo> r unun meşgul edıldığını ifade etti. TCY'deki basın ve ıfa- de özgürlüğünü engelleyicı ve ga- zetecilerin cezaevine gırmesine yol açacak birçok maddenin per- delendiğini öne süren Şehitoğlu. şunlan söyledi: u Böylece bizgaze- tecflerin yapnklan haberierle ala- caklan ağır cezalar, kamuoyunun gözlerinden kaçınlmıştır. Yeni TCK'nin basını Ugilendiren mad- delerinde yapılan değişiklikler ye- terH değüdir. Göstermelik tüm de- ğişikhklere rağmen TCK'de basını ügüendiren maddeler ağırlaşnnl- nuş hapis cezası içeriyor. Radyo Televizyon Üst Kuruİu (RTÜK) tarafından denetfcnen radyo ve te- levizyonlann da yeni TCK kapsa- nıına girmiş olnia.su hapisteki gazetecilerin sayısını daha da art- üracakür. Protestomuzun yurt genelinde tüm gazetecilere örnek olmasını isthonım. Bu eylemlerin çığ gibi büyümesini bekliyoruz.'' Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkanı Cafer Esendemir de eyleme destek verdiklerini belirtti. TGS: Sorumluluk AKP'nin İstanbul Haber Servisi - Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Yönetım Kurulu, dün yürür- lüğe giren Türk Ceza Yasasrnındaki (TCY) basın, düşünce ve ifade özgürlüğü ile ilgili maddelerin, yasanın varsayılan felsefesi ile çeliştiğini belirtti. TGS. "Verdikleri sözleri tutmayarak güvensizlik yaratan iktidar, ceza- evlerinin gazetecUerie dolmasının si\asi so- rumhıluğunu şimdiden kabullenmelidir"' dedi. TGS Yönetim Kurulu"nca yapılan yazılı açık- lamada, TCY'de suç olarak sayılan bazı ey- lemlerin basın ve yayın yolu ile işlenmesi ha- linde uygulanacak cezanın arttınlmasının, ya- sanın "hâkime takdir yetkisi1 ' verilmesi felse- fesi ile zıt olduğu vurgulandı. Açıklamada şöyle denildi: "Basın, düşünce ve ifade özgür- lüğü ile ilgili maddelerde verilen hapis cezalan ile diğer bazı maddeierdeki yapnnmlar kı\as- landığmda, yasanın kişilik haklannm korun- nıası felsefesi ile de uvuşmadığı orta>a çıknor. Yeni TCY'nin basınla ilgili hükümlerinin, IdşJ- Ük haklaruu korumaktan zh^ade özgür ve eleş- tiren haberciliği sindirmek için hazırlannuş oİ- duğu kanaatimiz peltişiyor. ÖzeDikle yasadışı eğitim kurumu açüması halinde verilecek ce- zalan para cezasına çe\Tİkbilecek ve tecil edi- lebilecek düzeye düşüren iktidar partisi irade- sinin: basın, düşünce ve ifade özgüıiüğüne ha- pis cezası uygulamaktan >uzgecmek için neden gösterilmediğini sormak hakkınuzdır. Özgür veflkeKgazeteciler, yasanm engelle\ici tüm hü- kümlerine karşın halkı özgürce bilgilendirme öde\ini yerine getirmekten vazgeçmeyecek." Yasanın bazı olumlu yanlan olduğunu da be- lirten TGS, 117 ve 118. maddelerle basın emekçilerini sendikadan istifaya zorlamanın, hapis cezasıyla yaptınma bağlanan yasadışı bir eylem durumuna geldiğinç dikkat çekildi. Kars'ta 'küit'liprotesto Kars'ta yayımlanan Çağdaş Kars Haber gazetesi birinci savfasuu AKP'vi protestoya ajırdı. Gazetea Basuıa AKP madahası" başh- ğıyla çıkarken birinci sa>fasında zincir \e kilit fotoğrafi yer aldL ÇHD: AVUKATUK TEHDİT ALTINDA İstanbul Haber Servisi - Çağ- daş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar, Ceza ve Güvenlık Tedbirlerinin İn- fazı Hakkında Yasa (CGTİHK) ve Ceza Muhaka- mesi Yasasf nda (CMY) yapı- lan değişiklikler sonucu avu- katlık mesleğinin yapılamaz hale geldiğini belirterek pro- testo gösterisi düzenledi. Sul- tanahmefteki İstanbul Adli- yesi önünde bır araya gelen ÇHD'lı avukatlar adına yapı- lan açıklamada, "CGTfflY ve OIY'de >apüan değişiklik- lerte savunma hakkı ortadan kaldınldı. Arük yargdananla- nn saMinmanlığını künin ya- pacağına sivasi iktidarlar ka- rar verecek" denildi. Cüppe- leriyle Sirkeci'deki istanbul Adliyesi'ne kadar yürüyen avukatlar, üzerinde "Avukat- lık mesleği tehdit altmda" yazılı bildiri dağıttılar. ağırlaştınlmış müebbet hapis cezası verilecek. zamanaşımı işlemeyecek. • Göçmen kaçakçılığı yapanlara 3-8 yıl; insan ticaretı yapanlara 8-12 yıl hapis cezası verilecek. Töre dnavetine ağır hapis • Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandı- nlacak. Töre cinayetleri de nitelikli adam öldürme kapsamına alındı. Tö- re gerekçesiyle kasten adam öldü- renler ağırlaştınlmış müebbet hapis cezası ile cezalandınlacak. • însan üzennde bilimsel deney ya- pan kişi 1-3 yıl hapis cezası ile ceza- İandınlacak. Çocuklar üzerinde hiç- bir şekilde bilimsel deney yapılama- yacak. */ Organ veya doku ticaretı yapan- lara 5 yıl ile 9 yıl arasında değışen ha- pis cezası venlecek. Cinsel istismara izin yok ^ Çocugunu okula göndermeyen ve- lılere 1 yıla kadar hapis cezası venle- bilecek. Aile hukukundan doğan ba- kım, eğitim veya destek olma yü- kümlülüğünün yerine getirilmemesi dunımunda uygulanacak bu ceza, ta- kibi şikâyete bağlı suç kapsamında bulunuyor. • Bır çocuğun soybağını değiştiren veya gizleyen kişi. bir yıl- dan 3 yıla kadar hapis ce- zasına mahkûm olacak. Aynı konutta bırlikte ya- şadığı kişilerden birine karşı kötü muamelede bulunan kimse hakkında, 2 ay- dan bir yıla ka- dar hapis cezası verilecek. \/ Yasanm suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla çete kuranlar veya yönetenler, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalan- dınlacak. Örgütün varlıgı için üye sa- yısının en az üç kişi olması gereke- cek. Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar, 1 yıldan 3 yı- la kadar hapisle cezalandınlacak. Or- gütün silahlı olması dunımunda bu ceza dörtte birinden yansına kadar arttınlacak. Örgüte bilerek ve isteye- rek yardım eden kişi de, örgüt üyesi olarak cezalandınlacak. Çocuk dilenciye son */ Çocuklan, beden veya ruh bakı- mından kendini idare edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilenci- likte araç olarak kullanan kişiye 1 yıl- dan 3 yıla kadar hapis cezası verilebi- lecek. Bu suçun akrabalar tarafindan işlenmesi halinde ceza yan oranında arttınlacak. \/ Bir çocuğa müs- tehcen görünrü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bun- lann içe- riğini göste- renle- re, adli para cezasının yanı sıra 6 aydan 3 yı- la kadar hapis cezası v erilecek. Müs- tehcen ürünlerin üretiminde çocuklan kullanan kişilere, 5 yıldan 10 yıla ka- * dar hapis cezası verilecek. t/ Çocuklara fuhuş yaphran kişilere 4 >ıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası getirildi. Bir kimseyi fuhşa sevk edenlere, fu- huş için aracılık edenlere, yer sağla- yanlara 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek. Zorla fuhuş yaptı- ranlann cezası iki katına çıkanlacak. Fuhşa sürüklenen kişi, tedavi veya te- rapiye tabi rurulacak. İşkenceci için kötü haber %/ Işkence yapan kamu görevlilen 3- 12 yıl arasında hapisle cezalandınla- cak. Suçun çocuğa, beden veya ruh bakımından kendinı savıınamayacak durumda bulunan kişiye ya da hami- le kadına karşı ve avukata veya diğer kamu görevhsine karşı görevi dolayı- sıyla işlenmesi dunımunda 8-15 yıl arasında hapse hükmedilecek. ^Şapka ve Türk harflenne ilişkin devrim yasalanna muhalefet edenler 2 aydan 6 aya kadar hapisle cezalan- dınlacak. PERŞEMBE ORHAN BURSALI Otoriter Yönetim ve Talan Düzeni AKP ovun üstüne oyun oynadı: Ertelenen TCK'nin bazı maddelerinin değiştirilmesi için kamuoyunu ve Medis'i günlerce meşgul etti. Sonra, Cumhurbaşka- nı'nın onaylamayacağını bildiği, Kuran kursu-din eği- timi ile ilgili bazı maddeleri yasa tasansına sokuştur- du. Sonuçta beklenen oldu, Cumhurbaşkanı bu de- ğişikliklere henüz onay vermeyince, eski yasa yürür- lüğe girdi. AKP, yeni TCK'de özellikle basına getirdiği haber yasaklan ile Türkiye'yi kapalı birrejimedoğru götürü- yor. Yolsuzluklarla ilgili haber özgürlüğüne getirilen kısrtlamalar, basını görev yapamaz duruma getirirken fısıltı gazetesini, yeraltı faaliyetlerinı, dedikoduyu bes- leyecek dönemin kapısını aralıyor. "Kişi hak ve özgüriüklerini" koruma perdesi altın- da yapılan bu değişikliklerin, Türkiye gibi, yeraltı eko- nomisinin egemen olduğu, devlet ve belediye ihale- lerinde yasadışı ve keyfi işlemlerin gırla gittiği, devlet hazinesine hortum döşemenin sıradan faaliyet oldu- ğu ülkelerde ne anlama geleceğini, kahvedeki ada- ma sorsanız size doğru yanrt verir. Dolandıncıyı, hortumcuyu yakalamışsın, amayaza- mazsın.. Çünkü "kişi hak ve özgüriüğü" buna izin vermiyor. Haberi, içerikleri hukuka aykın açıklarsan, ifşa edene 3 yıl, yayımlayana 4.5 yıl hapis cezası... Elinde yolsuzluğun belgeleri var. Hâkim karanyla el- de etmediğin için, bu belgeleri çöpe atabilirsin.. Ya- sa, belgelerin içeriğinde ne olduğuyla ilgilenmiyor.. Di- yelim ki, adam bir milyar dolar götürmüş, ama yargı bunu goz ardı ediyor. Çünkü bu bilgi "yasadışı" yol- larla elde edilmiş. Belki de bilginin araştınlması-soruş- turulması bıle yasak! Yolsuzluk-vurgunculukta üçüncü dünya ülkesi ola- rak yaşayıp, ama bunlaria ilgili yasa mevzuatında "bi- rinci dünya ülkesi" gibi yeniden doğmanın ne anla- ma geldiğini anlamak için, Türkiye salağı olmak ge- rek! • • • Merkezi yetkilerden önemli bir kısmını, "yerel kül- für"ün (yani Islami düşünceye, cemaatlere, AKP'li tüccar takımına vb.) egemenliğine, yani belediyelere devrini öngören yeni yerel yönetimler ve kamu yöne- timi yasa tasanlanyla biriikte, basına getirilen bu bü- yük kısıtlamalan biriikte düşünecek olursanız, daha derin anlamlara ulaşabilirsiniz. Size bu konuyu düşünmenize yardımcı olacak bir noktayı daha anımsatalım: Kamu yönetimi ve yerel yö- netimler yasa tasanlan, denetim kurumlannın da önem- li ölçüde kaldınlmasını, işlevsiz bırakılmasını, yetkile- rinin kısıtlanmasını da öngörmektedir. Böylece basın yasaklan, yeni kamu yönetimi yasa tasansı ile denetleme kısıttaması, yani üçlü sacayağı ile yeni yan şeffaf dönemin zemıni hazırianmış oluyor. Ülkemize hayıriı olsun! • • • AKP Genel Başkanı ve Başbakan, tek adam yöne- j timine meraklı bir insan. Hem partıde, hem ülkede, hem devlette.. Heryer- de o.. Sabahtan akşama kadar birçok yerde konuş- makla ömrti geçiyor. Partiyi giderek daha çok otoriter kişiliğinin altına alı- • yor.. Bunun en son örneği, başmüzakereci Baba-' can'ı atama yöntemi. Bırakın partiyi, hükümeti, Ba- bacan bile bu göreve atandığını bir toplantıda öğre- niyor... Bundan önceki örneği, Turizm Bakanlığı'na yaptı- ğı atamaydı.. Atilla Koç, haberi medyadan duydu-' ğunda adeta küçük dilini yuttuğunu söylemediği kal- • mıştı.. O derece şaşırmıştı.. Böylece, "Büyük Otorite" bir piyango dönemi baş- lattı: Bekleyin, size de çıkar! Bu, mılletvekillerini, parti yönetimini tekadamlaş- trmanın çok bilinen, sıradan bir taktığidır. Böylece bir elpençe-divan durumu yaratırsınız. Insanlan, "fikrialınacak", "acaba istermi" diye ne- zaketen bile olsa sorulacak bir konumdan çıkartırsı- nız, orada öyle bekleyen askeriere dönüştürürsünüz.. hazır ol, marş marş!.. • • • Daha az şeffaf ve basını daha az özgür bir Türkiye ve otoriter bir Erdoğan fotoğrafi.. ' Birbiriyle örtüşüyor. Bir de, dini giderek siyasallaştırma, eğitimi dinsel-. leştirmeve "Kuran öğrenilmesine karşı çıkıyorsunuz". gibi, din konusunda sudan ucuz polemikler, Erdo- ğan'ı geleceğin Türkiyesi için gereksiz kılıyor.. Türki- ye'nin buna mı ihtiyacı var? Erdoğan, bu yeteriilikleriyle, ülkeyi ancak eğikdüz- lem durumuna getirebilecek bir insan.. Merak edilecek ve beklenti yaratacak hiçbiryö- nü kalmadı! obursaliacurnhuriyet.com.tr. Bekâret kontrolü tarih oluyor ^ Kişilerin özel hayatmm gizliliğini ih- lal edenler 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandınla- cak. ^ Kişisel verilen hukuka aykın olarak bir başkasına veren. yayan veya ele ge- çiren kişi bir yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandınlacak. • Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararmı kuv- vetlendiren ya da başkasının intihanna herhangi bır şekilde yardun eden kişi 2 yıldan 5 yıla, intihann gerçekleşmesi dunımunda ise 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına mahkûm olacak. ^ Okul ve yurt müdürlerinin kızlan ba- kirelik kontrolüne göndermeleri gibi uygulamalar yasaklanıyor. Yetkili hâ- kim ve savcı karan ohnaksızın, bir kişi- yi genital muayeneye gönderenler veya muayeneyi yapanlar hakkmda 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilecek. ^ Rızası ohnaksızın bir kadının çocu- ğunu düşürten kişiye, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilecek. • Rüşvet alan veya bu konuda diğer bir kişiyle anlaşmaya varan kamu görevlisi hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası öngörüldü. Rüşvet veren kişi de kamu görevlisi gibi cezalandınlacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog