Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

2 HAZİ1RAN 2005 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Türkiye seçime dogpıı gidiyop' • ANKARA (AA) - DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar, Kjnkkale'nın merkeze bağh Ahılı Beldesi Belediy* Başkanı Resul Akdağ'a, 28 Mayıs'ta\efat eden oğ]u nedeniyle başsağİLğı ziyaretinde bulundiB. Gazetecilerin sorularuu yanıtlayan Ağar, Türkiye 'nin hızla yeni bir seçime doğru gıttiğıni savunarak "Ülkenin sorunlanna bu hükümetin de çözüm getiremeyeceğı görüneım bir gerçektir1 ' dedi. Ağar. TCY ile ilgili olarak ""Bu hükümet her şeyde olduğu gibi bu konuyu da aceleye getirdi" dedı AKP yine dokundurmadı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Genel Kuıulu'nda. dün CHP'nin "kayıp trilyon davası" nedeniyOe tçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu hakkmciaki dokunulmazlık dosyasının gündemin ön sırasına ahnmasına ilişkın önerisi görüşüldü. Öneri AKP oylanyla reddedildi. CHP'lı Zıya Yergök, iktidanra kadrolaşmayı sürdürdiiğünü vurgulayarak "ArJaşılıyor ki yargıdakı kadrolaşmayı tamamladıktan sonra dokunulmazhğın kaldınlnıasına "evet" diyecekJer" dedı. Emniyette atama • ANKARA (Cumhuriyet) - Ömer Rıza Göküş, Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanhğı gorevine mahkeme karanyla iade edildi Eğitim Daıre Başkanı Ahmet Pek'in önceki gün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na atanmasının ardtndam boşalan Eğitim Daıre Başkanlığı'na Ömer Rıza Göküş getinldi. Eğitim Daıre Başkanlığı görevıni bırsüre önceyürüten Göküş, görevinden alındıktan sonra idare mahkemesıne dava açmış, yünitmeyı durdurma karan almasırun ardından Trafık Eğıtim Araştırma Daıre Başkanlıgı görevine venlmişti. Bu görevden de alınan Göküş, eski görevine dönmüş oldu. Hava Kuvvetleri 94yaşmda • AN&\RA(Cumhunyet) -Türk Hava Kuvvetleri'nin 94. kuruluş yıldönümü kutlanıyor Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer yayımladığı mesajda, Hava kuvvetleri'nin. Türk Silahh Kuvvetleri'nin (TSK) aynlmaz bir parçası olduğunu belirterek ülke bütünlüğünün ve ulusal çıkarlann korunmasında vazgeçilmez rol üstlendiğıni belırtti. HavaKuvvetlen K.omutanı Orgeneral Halil tbrahim Fırtına da yayımladığı mesajında, Tiirk havacılannın halkm hizmetinde olmanın gurur ve heyecanı içinde olduğunu dile getirdi. Avukathk tarifesi • ANKARA (Cumhuriyet) - Ceza Muhakemelen Yasası (CMY) uyannca belırlenen Avukatlık Ücret Tarifesi. Resmi Gazete'de yayurüanarak yürüriüğe girdı Buna göre soruşturma aşamasında takip edilen işler için 70. asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalarıçın 120, ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar ıçın 220 YTL ödenecek. Tanfeye göre CMY uyannca baro taranndan müdafı, vekil ve uzlaştıncı olarak tayin edilen avukatlann yapacaklan hukuki yardımlar ıçin eklı ücret tarifesi uygulanacak. Ankara ve İnönü Üniversitesi senatolan TCY ve müfredat değişikliklerine tepki gösterdi 'Laiklik aşındınlıyor'ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Ankara Üniversitesi Se- tıatosu, "Türkiye Cumhuriye- ti'nin temei rûteüklerinden biri olan laikliğin. siyasal iktidann derinden ve kararh uygulama- lan ile hızia aşındınlmava çah- şıldhğun" vurguladı. Ankara Üniversitesi Rektör- lüğü'nden yapılan açıklamada, ünrversite senatosunun dün yap- tığı toplantıda. Türk Ceza Yasa- sı ve milli eğitim sisteminde ya- pılan değişiklüderle ilgili karar aldığı belirtildi. Kararda şu gö- rüşlereyerverildi: "Çağdaş eği- tim sisteminde dm öğretimi, Tür- kiyeCumhuriyeti'nin Ok\iflann- dâ olduğu gibi her rtirlü siyasi amaç ve çıkariann dışuıda tutu- larak vapdmabdır. Türkiye Cum- • Ankara Üniversitesi Senatosu tarafindan alınan kararda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerinden biri olan laiklik, siyasal iktidarın derinden ve kararlı uygulamalan ile hızla aşındınlmaya çahşılmaktadır" denildi. İnönü Üniversitesi Senatosu'nun yaptığı açıklamada, din öğretiminin amacı dışına çıkartılarak laiklik ilkesini zedeleyecek mahiyet kazanmasına sessiz kalınamayacağı vurgulandı. huriyeti'nin temel niteliklerin- ranüarmdadinsdprariklereağır- eğitim kurumlan aracıhğryla den biri olan laiklik. bu çerçeve- de siyasal iktidann derinden ve kararh uygulamalan ile hızla aşındınlmaya çahşılmaktadır. OzeUikle yasadışı gerçekleştiri- len Kuran kurslanna zenün ha- zırlanarak gizli din okuUanna yol açümasL özgürlüklerin ge- nişletilmesi adı altındatürbanın serbest bırakümasının istenme- a, Uk ve orta öğretimde din kül- rürü ve ahlak bügisi dcrsinin sos- yal bilimler öğretimi kapsamın- da eteahnmamasL öğretim prog- hkverilmesi, kızveerkeköğren- cilerin ayn okuHarda okutulma- sı girişimleri, laiklikten uzakla- şıkhğının somut göstergeteridiıf Ankara Üniversitesi Senato- su, iktidann yürüttüğü laiklik karşıtı uygulamalan "endişeile izlemekte olduğunu" bıldırdı. İnönü Ünı\ ersıtesi Senatosu da düzenleme ile "ülkemizin varhk ve bekasına. üniter dev- let ve toplum yapısına, cumhu- riyetin temel nitehkkrine yöne- ük iç ve dış tehditkrin bu sözde ya> gınlaşabileceğine ve bu ku- nımlann giderek iç ve dış teh- dit unsurlantarafindan destek- lenen birer terör odağma dö- nüşebfleceğmi" \ıırguladı. La- iklik ilkesini zedeleyicı her tür tutum, da\Tamş ve yasal dü- zenlemeler ile bu bağlamda si- yasal iktidarcayapümak istenen değişiklikleri şiddetle kınadık- lan belirtilen senato açıklama- sında şu görüşlere yer verildi: "Din istisman sonucu, din öğ- retimi, amacının dışuıa çıkarti- larak eğitim kurumlannda la- iklik ilkesini zedele\ici bir ma- hiyet kazandığında, laik devle- tin anayasal kurumlan ve top- lum bu durumasessizkalamaz.'" Yanh ve ideolojik tutum' Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan da değişik- lıklere sert tepİa gösterdi. Say- lan söz konusu uygulamalan "Son derece \-anhs, yanh ve ide- olojik bir tutum*' olarak değer- lendırdı. Saylan, "İktidann, sa- yısal çoğunluğunu kuüanarak dinsel eğitimin sınniannı geniş- leüne veyeralü eğitim kurumla- nnı legalize edip yer üstüoe çı- karma girişimlerinden"' vazgeç- mesı eerektığıni kavdettı. CHP lideri Baykal'dan, öğrencilere 'mezarlıkta eğitim' yolunu açan yeni müfredata tepki 'MEB dikkaüe izlemneM'ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Başkanı Deniz BaykaL öğrencilere "uygulamah din egitimi' öngören yeni ortaögretim müfredatının son derece sakıncalı olduğunu belirterek Milli Eğitim Bakanlığı'nın attıgı her adırrun dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledi. CHP Parti Meclisi dün Baykal'ın başkanlığuıda toplantı. Baykal, PM öncesinde, Kırkpınar Ağası Adem Tüysüz ve Edırne Belediye Başkam Hamdi Sedefçi'yi kabulü sırasında, gazetecilerin sorulanru da yanıtladı. Bir gazetecinin AKP Grup Başkanvekih İrfan Gündüz'ün, "bazı ünhersitelerden de teröristçıktığı'' yönündeki açıklamalannı anımsatması üzerine Baykal, bu konuda AKP'nin kafasımn kanşık olduğunu söyledi. Yasadışı eğitim kurumlan içinde uluslararası — — ^ — ^ ^ — — — terör örgütlerinin • İnişegeçen uzantılannın. AKP iktidannın i ? ^ f , . , Hızbullah ın sakıncalı arayışlara o k u l l a r m ı n ^ yöneldiğini bulunabıleceğini söyleyen Baykal, kaydeden Baykal, Milli Eğitim -Orayadevam Bakanlıgı'nınher attığı adımın, bUemezsüıiz. dikkatle izlenmesi Terörist de çıkar, gereken, sakıncalı sabotaja da çıkar, birtablo deviete mülete , ^ , » ıhanetedeeek oluşturduğunu üısanlar da çıkar. vurguladı Nitekim >ar, bu ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ konudaki en büyük ola> Hizbullah ola)!" dedi. İTÜ. ODTÜ, SBF ile yasadışı kurulmuş ^ r a m eğjtimi'* veren kurslann aynı tutulmasının anlaşılamaz olduğunu belirten Baykal, "Bu bir kızgırüık, tTU, ODTÜ, SBFv« kızgmhk, tepü nefret- Bu zihniyet ile Türkhe yönetinr mi?" dedı. Okullarda uygulamalı din dersine yönelik müfredat çalışmasının sorulması üzerine de Baykal, inişe geçen iktidann sakıncalı arayışlara yöneldiğini söyledi. Baykal, Milli Eğitim Bakanlığı'nın her attığı adırrun. dikkatle izlenmesi gereken. sakıncalı bir tablo oluşturduğunu da vurguladı. AKP'nin tutumunun din istisman anlamına geldiğine işaret eden Baykal, CHP milletvekillerinin bu konuda açıklama yaparken yurttaşlann "dhıi duygulannı rencide edecek" tutum sergilemekten kaçınmalannı istedi. Toplantıda, Tokat, Sıvas ve Aksaray il yönetimleriyle 4 ilçenin görevden alınmasına ilişkın itiraz reddedildi. CHP Genel Başkam Baykal, Kırkpınar Ağası Adem Tüysüz'ü CHP Genel Merkezfnde kabul ettL (Fotoğraf:AA) Yasadışı eğitim kurumlannın düzenlenmesi konusunda ısrarlı Erdoğan geri adım atmayacak ANKARA (Cumhuri>et Bürosu) - AKP yönetimi, yasadışı eğitim ku- rumlanyla ilgili Türk Ceza Yasası de- ğışikliğini, Cumhurbaşkanı "nca iade edilmesi durumunda yeniden Mec- lis'ten geçirmeye hazırlaruyor. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Se- zer'in. yeni Türk Ceza Yasası'mn yü- rürlüğe girdiği 1 Haziran'danöncede- ğişiklik yasasını onaylamaması "iade işareti" olarak yorumlandı. AKP yö- netimi de, yasaya aykın eğitim ku- rumlanyla ilgili tepki çeken düzenle- me nedeniyle yasanın iade edileceğı- nı kanıksadı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Nük- het Hotar Göksel dün gazetecilerin, " Yasa iadeedüirse yeniden a>nen çıka- nhnası için ahnmış birparti karan var mı" sorusuna, "Partiîtin bu konuda ahnmış bir karan olarak değil ama parti yetkuılerimizin a>nen tekrar ge- çiruecegi ifadea var. Bu yönde ohır" de- di. Göksel, ~BuBaşbakan'm karan mT sorusu üzerine, "Parti yetkilikrimizin kimler olduğunu bühorsunuz" dıye konuştu. Göksel. düzenlemeyi savunurken "Eğitim çokhassas bir konu. Buna ön- yargıh bakmak doğru değiL Bir yan- hş varsa biz onu önceukle sahiplenir ve düzeltiriz. Bü" sorun olursa bu her şev- den önce bizün tara&mızdan düzelti- fir. Kanun sadece Kuran kurslamla alakah değiL lygulanıa\ı görmek la- zım. Bir sonuç görmeden konuşmak doğru değü" görüşünü dile getirdi. Erdoğan'ın da partınin merkez yü- rütme kurulu toplantısmda "aynen ia- de" karannı açıldadığı öğrenıldı. Yo- rumunda, Diyanet İşleri Başkanh- ğı'ndan izinli Kuran kurslannı ve okul- lardaki din eğitimıni görmezden gelen Erdoğan ın, "Neden rahatsız ohıyor- lar anlamnorum. Müslüman bir ül- kede yaşıyoruz. Herkesin dinini öğren- nıe hakkı var. Kimse bu hakkı engeDe- yemez" dediğı belirtildi. Erdoğan, parti yöneticilennin de eleştırisıne hedef olan Adalet Bakam CemilÇiçek'ı ıse kapalı toplantıda sa- vundu. Erdoğan'ın "Bu hükümetimi- zin tasansı; Cemil Be> "e fazia yüldeni- Ihor" dediğı Öğrenildi. CHP'li Koç: Erdoğan bunalmış, milletvekilleri sıra geceleriyle başarılarını kutluyor ' AKP'nin lale devri başkyor'ANK\R\ (Cumhurryet Bü- rosu) - CHP Grup Başkanveki- li HahıkKoç. Başbakan Tay\ip Erdoğan m. "İşsizliğiABD, AB düşüremrvor, ben nasü düşüre- yün'' sözlenyle "bunahtuş bir başbakan portresi çizdiğini" söyledi. AKP milletvekilleri- nin "sıra gecesi" düzenleyece- ği haberlerine de dikkat çeken Koç, "ANAP'm papatya dev- rinden sonra sıra geceleri ile AKP'nin lale devri başlryor" dedi. Koç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısmda, önceki ge- ce lcra ve Iflas Yasası'nm gö- rüşmelerinde AKP'nin işbil- mezliğinin bir kez daha ortaya çıküğını söyledi. Bu düzenleme- nin, CHP'nin tasan üzerinde konuşma hakkından vazgeçme- si sonucunda çıkabildiğüıı kay- dededen Koç, "Ama AKP arük TBVIM'nin, sayısal çoğur^ığa da>ah olarak istedikJeri g£oi at TÜSİAD RAPORUNU AÇIKLADI: Okul öncesi eğitim zorunlu olmalı İSTANBUL (AA) - Türk Sanayıcılen ve Işadamlan Derneği (TÜSİAD) tarafindan ha- zırlanan "Doğru Başlangıç: Okul ÖncesiEği- tim" konulu rapor. îvlilli Eğitim Bakanı Çe- Kk'in de katıldığı bir toplantıyla kamuoyıına açıklandı. Boğaziçi Üniversitesi Ilköğretim Bölümü Başkanı Prof. Dr, Sevda Bekman ve Strate- jik Araştırmalar Enstitüsü Başkam Dr. Can FuatGüriesel tarafindan kaleme alınan rapor- da, erken çocukluk egitiminin 6 yaş grubu ço- cuklara kamu tarafindan sunumunun zorun- lu hale getirilmesi gerektiğı vıırgulandı. Kapsamlı ve niterildi bir erken çocukluk eği- timi uygulamasmın toplumun eğitim düzeyi- ni \iikseltecegi, daha sağlıklı olmasuıı sağ- layacağı, toplumsal uyuma ve buna bağh ola- rak beşeri sermayenin güçlenmesuıe neden ola- cağı kaydedilen raporda. "Araştırmalar gös- termektedir kiokulöncesidönemde insan ser- ma>esine yapılan yannmlann getiri oranı en vüksek düze\de otaîaktadff" denıldı. koşturacaklan bir yer olmadı- ğuu anlamahdır" dedı. Başbakan Erdoğan'ın, işsiz- lik konusundaki açıklamalan- nın, "yapoğı işten bunaldığını" ortaya koyduğunu kaydeden Koç, "Bu sözler bunahnış bu" başbakan portresidir. Halkın sorunlannı çözmeyi bırakın. 0 sorunlann alünda ezilen. sonın- larla mücadeleden bile kaçan bir başbakan portresidu". Saynı Başbakan sian bu sorununuz bizi bağlamıyor" dedi. Erdo- ğan'ın bu açıklamalannın hal- kın, gençlerin umutlanm kö- relttiğini kaydeden Koç, başba- kan olmanın, halkm sorunla- ruıdan uzaklaşma anlamına gel- memesi gerektiğini söyledi. TBMM'ye önceki gün sevk edilen ve özelleştirme işlemle- rinde bu"den fazla teklıf alın- ması koşulunu kaldu-an yasa ta- sansma da tepki gösteren Koç, "Yani 'kendın pişir, kendin ye" mantığL Sen getir bir tekhf, ge- risine kanşma mantjğı'" dedi. Koç, tasanda anlaşılmaz bir gerekçeyle de ılk derece mah- kemesınin Danıştay olarak be- lirlendiğıne dikkat çektı. Koç, "Davaların idare mahkemele- rine gitmemesmden ne kazana- caklannı anlamak olanakh de- ğü. TÜPR\Ş'ıa PETKtVl'in özelleştirmelerinden yedikleri >argı tokatuu herhalde hazme- demedüer" dıye konuştu. AKP milletvekillerinin başanlanm "sıra gecesiyle kutiayacaklan" yönündeki haberlere de dikkat çeken Koç, "ANAP'm papatya devrinden sonra sıra geceleriy- le AKP'nin lale devri başlryor. Bu. halkla alay etmektir. Önce türkü grubu kurdular. sonra spor deyip o\ na\ıp hopladılar, şinıdi de sıra gecesL İyi eğlencekr AKP" diye konuştu. POLnİKA GİMLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Sıkıntı... Acaba ben neleri yazarsam suç olacak ve yar- gılanacağım, sonra da cezaevine gireceğim? Sorular, sorular, soaılar... Din bezirgânlannı, din baronlannı yazarsam, saf Müslümanlann nasıl dolandınldıklannı anlatır- sam suç öğesi oluşacak mı? Hazine alanlannı, ormanlan işgal edip oralara vil- laları dikenlerin bakan koltuğunda oturduklan- nı belgelerie açıklarsam yargıç karşısına çıkacak mıyım? Bugün 2 Haziran 2005 Perşembe... Bu yazıyı dün sabah yazarken Istanbul'da insa- nın içini karartan bir hava vardı... Gökyüzü griydi... Almanya'dan dönmüştüm... Fransa'da AB Anayasası oylamasının sonucu "hayır" çıkmış, dün sabah da Hollanda'da halk sandığagitmişti... Elimdekı notlara baktım... Yazılacak daha çok şey vardı... Türk-Alman Dostluk Federasyonu Başkanı Ali Kılıç önemli çalışmalar yapıyor; siyaset, kültür ve sosyal yaşam alanında ilklere imza atıyordu... Ali Kılıç şöyle diyordu: "Bielefeld Ûniversitesi'nin araştırmasma göre, Almanların yüzde 35'inin 'yabancı düşmanı' eği- limli olduğu saptanmıştır. Prof. Dr. Wishelm He- itmeyer'/n yine aynı araştırmasma göre, AJman- lann yüzde 22'sinin düşüncesi 'ırkçı' temeline da- yanıyor. Geçen yıl ırkçı parti NPD'nin üye say/s/n- da patlama yaşanmış, üye sayısı iki binden yedi bine çıkmıştır..." Almanya'da olduğu gibi öteki Avrupa ülkelerin- de de "yabancı düşmanlığı" ivme kazanıyor... • • • Alman ekonomisi eskisi gibi güçlü değil... Işsizlik giderek artıyor... Almanya'da kimi Türklervar ki kendi ayaklan üze- rinde duruyor, turizmcilikten gıda sektörüne dek değişik daüarda adlannı duyuruyor... Recep Terzioğlu, Ibrahim Konan lokantacılık alanında. Mustafa Baklan gıdada, Zafer Özde- mir otelcilikte başarılı olmuşlar... Almanya'dan esen hava zaman zaman değişi- yor... Aynmcılık ise ayrı bir yazı konusu... Peki, Avrupa Türkiye'ye nasıl bakıyor? özellikle Fransa, Türkiye'deki dinci yapıianma- dan ve laikliğin altının oyulmasından büyük rahat- sızlıkduyuyor... Türkiye'de "llımlı Islam Modeli"ni demokrasi veözgüriükolarakgören 'sıkmabaş'\ giyim-kuşam özgürlüğü sanan kafalar, tarikatçı yapılanmayaal- kış tutarlarken hâlâ "Bizimyerimiz AB" diyorlar... Diyoıiar da ne oluyor? Değişen bir şey yok!.. Avrupalı, Türkiye'yi bir Asya ülkesi olarak görü- yor!.. Lise öğrencisine 'camide aptes' dersi vermek için kollannı sıvayanlar 'KutJu Doğum Haftası', 'Ku- ran Kurslan' ve 'Mezariık Küttürü'nü Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu laik Cumhuriyetin eği- tim kurumlannda okuyan çocuklanmıza dayatı- yorlar... Gökyüzüne bakıyorum... Havada bir yağmur sıkıntısı var... Içim sıkılıyor!.. Hüzünleniyorum!.. • • • Milli Eğitim Bakanlığı, "aptesli eğitimi" savu- nuyor laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nde... Şimdi bu eğitime karşı çıkmak suç mu olacak? Sorular, sorular, sorular!.. Kaçak Kuran kurslan, şeyhler, şıhlar ve murttler... AKP iktidan hem eğitimi hem de bilimi Islami- leştiriyor... TÜBİTAK'tan sonra Milli Eğitim bunun son ör- neği... AKP iktidan laik Cumhuriyet yerine 'Islam Dev- /ef/'nin altyapısını demokratik bir yoldan kurmak için çabaharcıyor... Eğitim kurumlan din pazarlamacılannın za- ten elindeydi, şimdi daha gerileştiriyor... Türkiye nereye gidiyor? Bunun yanıtını vermek de suç sayılabilfr? Almanya'dan dönüşte gaze- telere bakıyorum... AKP Grup Başkanvekili İr- fan Gündüz, kaçak Kuran kurs- lannı savunurken ne demiş? "Mülkiye, ODTÖ, iTÜ'de teröristler yetişti..." Kafa aynı kafa!.. Of, içimi sıkıntı bastı!.. hikmetcetinkayaacumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 HEDEF TARÎHt TUTTURAMADILAR Muhalifleryeterli imzayı bulamadı ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - MHP'de olağanüstü kongreyi top- lamak ıçin harekete ge- çen muhalifler, yeterli imza sayısına ulaşama- dıklan için 29 Mayıs'ta başvuruda bulunamadı. Istanbul'un fethinin yıldönümü olan 29 Ma- yıs'ta olağanüstü kong- re çağnsı yapmayı plan- layan MHP'li muhalifler, hedeflerini gerçekleştire- medi. Delegelerdentaah- hütname yöntemiyle im- za sözü alan muhalifler. noter kanalıyla imzarun yeterli çoğunluğa ulaş- maması nedeniyle 29 Mayıs'ta başvuruyapa- madı. Muhaliflerin, tek tek illeri gezerek dele- gelerden imza toplama- ya çalıştığı, bu ayın ilk yansına kadar imzalan tamamlamayı hedefle- dikleri kaydedildi. Muhalifler, yeterince imza topladıklanm, an- cak taahhütnameleri ge- nel merkezin kabul et- memesi üzerine noter kanalıyla imza alınmaya başlandığını söylediler. MHP Genel Başkan Yar- dımcısı MehmetŞandır. 29 Mayıs'ta imzalann \erilmesi olasılığı nede- niyle pazar günü olma- sma karşın genel mer- kezde nöbetçi birperso- nel bulundurduklannı, ancak kendilerine her- hangi bir başvuru yapıl- madığını söyledi. MHP Genel Sekrete- ri Cihan Paçacı ise "29 Mayıs'ta baş\ııru > apa- caldardı,boşçıkti. Bu ha- reketin öyle söyienildiği gibi yüksek oranda im- za\la donarumh olmadı- ğı ortaya çıkü'* dedı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog