Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 HAZİRAN 2005 PERŞEMBE HABERLER DÜTVYADA BUGÜN ALİ SİRMEN Sadpazamın Kellesi Kralı Kuptapacak mı? PARİS - Siyasetin de, zaman ve mekân için- de değişmeyen evrensel kurallan var. Osmanlı padişahları, ayaklanan yeniçerileri yatıştırmak için, zaman zaman sadrazamların kellelerini atarlardı önlerine. Salt sadrazamın kellesini feda etmek de yet- mezdi, zamanlamayı da iyi yapmak gerekirdi. Kimi zaman yardımcısına kıyamayan padişahlar geç kaldıkları için, kendilerini de kurtaramamış- lardır. Fransızlann 29 Mayıs günü, yoğun katılımla ve net bir biçimde, Avrupa Anayasası'na "ha- yır" demeleri üzerine, ülkenin hâkimi Jacques Chirac, siyasetin evrensel kuralına uyarak "sadrazamı" Raffarin'in kellesini değilse bile si- yası hayatını, infial halindeki kamuoyunun önü- ne atıverdi, yani Başbakan'ın istifasını kabul et- ti, Dominique de Vrllepin'i yeni başbakan ola- rak atadı. Raffarin'in gideceği daha oylamadan önce belli olmuş ve kendisi yaptığı açıklamayla bunu ima etmişti. Ama gözlemciler, değişikliğin geç olduğu, is- tifanın, hoşnutsuzluk doruğa varmadan gerçek- leşmesi gerektiği görüşündeler. Hatta parla- mentonun feshi ile yeni seçimlere gidileceğinin, oylamadan çok önce açıklanması gerektiğini de söylüyorlar. Ama sütten ağzı yananların yoğurdu üfleyerek yemeleri misali Chirac da, 1997'de parlamento- yu feshetmesinden sonra, iktidarı sosyalist ço- ğunlukla paylaşması sonucunu doğuran yanlış hesabından ağzı yandığından bir kez daha aynı yolu denemekten kaçındı. • • • Oylama sonucu ne olursa olsun, 2002'den beri oturduğu koltukta başarılı olamayan Raffa- rin'in gideceği belliydi de, yerine kimin geleceği kesin olarak bilinmiyordu. Evet oylan üstün çıkmış olsaydı, kimse yeni başbakanın kim olacağı konusunda kafa yor- mayacaktı. Çünkü herkes Chirac'ın gönlünde yatanın ViHepin olduğunu biliyordu ve oylama- dan güçlenerek çıkacak olan Cumhurbaşka- nı'nın önde hiçbir engel kalmayacaktı. Ama "hayır"\n, Chirac'ın 2007 Cumhurbaş- kanlığı seçimlerf için (adaylıktan kendiliğinden vazgeçmek zorunda kalmazsa tabii) en büyük rakibi olan UMP'nin Başkanı Nicolas Sar- kozy'nin güçlenmesi ve Matignon Sarayı'ndakı Başbakanlık makamına oturması kimilerine gö- re daha güçlü bir ihtimaldi. Ama Chirac 2.5 milyon işsizin olduğu, kamu borçlarının 1067 milyar Euro'ya ulaştığı Fran- sa'da, bu güç anda, her tiirlü muhalefeti gö- ğüsleyerek, Elysee Sarayı'na taşındığı günden başlayarak her zaman en yakınında bulunmuş olan Vıllepin ile yola devam etmeye karar verdi. Siyasette güç rastlanan bir vefa gösterisi, çünkü Vıllepin, 1997'de sosyalistlerin kazandık- ları seçime yol açan fesih girişimini Cumhur- başkanı'na tavsiye edenlerin başında geliyordu. • • • Parlamento üyesi olmayan, yani halk tarafın- dan seçilmediği halde Curnhurbaşkanı tarafın- dan atanan ViHepin, gözlemciler tarafından De Gaulle'cü olarak nitelendiriliyor. Popülist bir politikadan yana olan, "olumlu ayrımcılık" sloganıyla ülke içinde öbür vatan- daşlara oranla daha kötü durumda bulunan göçmenler lehine koruyucu ayrımcı yasal dü- zenlemeler getirilmesini savunan, 2003'te Fran- sız Müslümanlarını bir çatı altında toplamaya çalışan ve cemaatler olgusuna olumlu yaklaşan rakibi Sarkozy'nin tam tersi bir politika izlemeye kararlı ViHepin. Yeni başbakan ne olumlu aynm- cılığa taraftar, ne de kendi kararlı laiklik anlayı- şıyla bağdaştırmadığı cemaatler olgusuna sıcak bakıyor. Ama bütün bunlar, UMP'nin en güçlü kişisi, 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin şimdilik en şanslı aday adayı olan Sarkozy'nin etkisinin ta- mamen ortadan kalktığı anlamını taşımıyor. Tam tersine, Chirac-Villepin ikilisi Sarkozy'ye içişleri bakanlığı koltuğunu teklif ettiler. Garip bir sacayağı var ortada, ikisi birbirleri- nin yakını, üçüncüsü ise her ikisinin de karşıtı olduğu bu sacayağı, yeni yürütmenin temelini oluşturuyor. Bu durumda, yeni hükümeti toparlayıcı olarak niteleyenlere ne kadar hak vermek mümkündür dersiniz? Avrupa Anayasası referandumu sonrasında Fransa, eskiden olduğundan daha ilginç ve da- ha yakından izlenen bir ülke haline geleceğe benziyor. asirmen(S cumhuriyet.com.tr SANDALYE SAYISI11 'E YÜKSELDİ CHP'den ayrüan YiğitANAP'ageçû ANKARA(Cumhuri- yet Bürosu) - CHP'den aynlan Kars Milletveki- li Selami Yiğit'in katılı- mıyla ANAP'ın Mec- hs'teki sandalye sayısı 1 l'e yükseldi. ANAPGenel Başkanı Erkan Mumcu. bir gö- nül, dava adamı kazan- dıklannı söyleyerek "Biz bundan sonra sadece tıi- telikkflgüeneceğiz''de- di. Mumcu, Yiğit'in, ANAP Genel Merke- zi'ndeki katılım törenin- de yaptığı konuşmada, bu katilımın kendileri için çok önemli olduğunu di- le getirdi. Mumcu, "Her şeye ve herkese karşı ve- rilecek olan bu mücade- le, bir vatan mücaddesi- dir. Bu parti vatansever- lerin partisi olmuştur, bundan sonra da ohnaya devam edecektir" dedı. Mumcu. kürsüye ça- ğırdığı Selami Yiğit'e. kendı yakasından çıkar- dığı parti rozetini taktı. Yjğitde, AKP iktidan ile bu iktidara karşı yeterli muhalefetı yapmadığını ıleri sürdüğü CHP'nin, parlamentoyu statükocu bir platforma dönüştür- düSünü sövledı. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde Kıbns'ın Türkiye'nin güvenliği açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi Oncelikli telıclit irticaANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin (MGSB) tamamlanan rutın güncelle- me işlemlennin ardından son hali bu ay yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısında (MGK) ele alınacak. Ya- zımı tamamlanan belgede ırtica ve bölücülük öncelıkli tehditler arasında- ki yerini koruyor. Belgede, Kıbns'ın Türkiye'nin güvenliği ıçın bınncı de- recedekı önemıne de dikkat çekildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığının sürdürülmesi, tehdıt algıla- malanna yönelık tespıtler ve alınacak önlemlen kapsayan MGSB üzerinde- ki güncelleme çalışmalannda son aşa- • Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ne (MGSB) son hali bu ay yapılacak Millik Güvenlik Kurulu toplantısında verilecek. İrtica ve bölücülüğün oncelikli tehditler içindeki yerini koruduğu belgede ilk kez asimetrik tehdit konulan da dile getirildi. Daha önce ekleriyle yüzlerce sayfa olarak düzenlenen MGSB. sadeleştirilerek 25 sayfaya indirildi. maya gelindi. tlgili kurumlann gö- rüşlerini MGK Genel Sekreterlıği'ne iletmelerinın ardından MGSB'nin ya- zımı da tamamlandı. Taslak MGSB, bu ay yapılacak MGK toplantısına su- nulacak. Belgeye bu toplantıda son şekli verilecek. "Güveıuik anayasası" olarak kabul edilen belgede belırli aralıklarla gün- celleme yapılıyor. Daha önce ekleriy- le vüzlerce savfa olarak düzenlenen MGSB, sadeleştirilerek 25 sayfaya indirildi. Belgenin ıç tehditler bölü- münde ırtica, bölücülük ve aşın sol gruplann faahyetleri sıralandı. tşsiz- lık. gelır dağılımındaki uçurum, böl- gesel gelışmışlık farklan gibi ekono- mi kaynaklı sorunlara da dikkat çeki- len belgede, bunlann asayışe yönelik tehdit olduğuna dikkat çekildi. • Belgenin dış tehditler bölümünde sı- ralama yapılmadı. Bu bölümde sıra- lanan tehditler arasmda Ege'deki ka- rasulan sorunu, Kıbns, Irak ve tran yer aldı. Yunanistan'ın karasulannı 12 mile yükseltmesinin Türkiye için teh- dit algılaması olduğu belırrilen belge- de, "simetriktehditlere" karşı mevcut dengeleri v e ulusal çıkarlan korumak ıçın caydıncı bir asken gücün varlı- ğına \nrgu yapıldı. MGSB'de Kıbns'ın durumu da de- ğerlendirildı. Adanın Türkiye'nin gü- VELİLER TEPKt GÖSTERDİ Bisikletdağıümında AKPpropagandası • İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başa- nlı öğrencilere dağıttı bisikletlerin daha çok AKP'lilere verildiği öne sürüldü. Uygulama- ya tepki gösteren veliler, düzenlenen törende AKP propagandası yapıldığını savundular. İstanbul Haber Senisi - MuammerGûler, Büvük- fstanbul Büyükşehir Be- lediyesı" nce, "9büı öğren- ciye 9 bin bisiklet" kam- panyası kapsamında dağı- tılan bisikletlenn daha çok AKP'lilere venldığı. par- tinin propagandası yapıl- dığı iddia edildı. Gazete- mizi arayan veliler, bisik- let dağıtımının adil olma- dığım, törende AKP pro- pagandası yapılarak bisik- letlenn partiîi yandaşlara verildiğini öne sürdüler. Ali Sami Yen Stadı'nda önceki akşam düzenlenen törende konuşan Milli Eği- rim Bakanı Hüseyin Çetik, eğitimde başanyı ödüllen- dırmenin en büyük teşvik örneği olduğunu belirtir- ken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş da bisikletlerin doğru yerlerde ve trafik kurallanna uygun olarak kullanılmasım istedi. tl ge- nelindekı 3 bın okulun ba- şanlı öğrencılerinden bir kısmına bısıkletleri, Ba- kan Çelik, istanbul Valisi şehir Beledıye Başkanı Topbaş. İstanbul fl Milli Eğitım Müdürü Ömer Ba- lıbey ve İstanbul Emnıyet Müdürü Celalettin Cerrah tarafindan dağıtıldı. Törenle ılgilıgazetemı- zı arayan çok sayıda öğren- cı velisi, bisiklet dağıtımı- nın adıl olmadığını öne sü- rerek Törende KadirTop- baş, konuşmasında sık sık 'imam hatıplı' olduğunu vurguladı. Çok sayıda öğ- rencivi alana toplayarak propagandalannı yapülar. BisikJetleri hep kendi yan- daşjanna \mhler" görüşü- ne yer verdıler. Veliler, "Mademcocuklanmıza bi- siklet \erilmeyecekti. ne- den bizi törene davet etti- ler. Çocuklanmtn beklen- tiicinesokarakböyieezme- ye ne bakanın ne de bele- diyebaşkanının hakkıyok- tur. Sayın bakan \e büyük- şehirbeJediye başkanı. dev - letin bakanı vebelediyebaş- kanı nu, yoksa AKP'nin mi?" dediler. İĞNELİ FIRÇA ZAFER TEMOÇİN Yeni TÜRK CEZA YASASI'nı eleştiren SERT KARİKATÜR DİPFIKRA: Vitrine kol saati koyan sünnetçiye, "Neden saat koydun, yaptığın işle ne ilgisi var?" diye sormuşlar...Sünnetçi, "YA NE KOYSAYDIM?" diyerek karşılık vermiş. HÜRPARTÎlideri Ohtyan, AKP hakkındaki iddialarınyargıya taşınması gerektiğinisöyledi '30 ayda 30 AK yolsuzluk'• AKP'nin 2.5 yıllık iktidan süresinde 60 yolsuzluğa imza attığını iddia eden Okuyan. "Bu iddialan sunduktan sonra bizim hakkımızda da bir tazminat davası gelebilir" dedi. tstanbulHaberSenisi-Hürri\et ve De- ğışım Partisi (HÜRPARTÎ) Genel Baş- kanı Yaşar Okuyan, AKP'nin 2.5 yıllık iktidan süresinde 60 yolsuzluğa imza at- tığını iddia ederek "AKP'nin ampuOeri 2.5 \il ancak dayandL Şimdi patlak am- puDerie idare etmeye çalışıyorlar" dedı. Partisinin düzenlediğı toplantıya katı- lan Okuyan. "30 ayhk AKP iktidan dö- neminde gercekleştirilen 30 AK yolsuz- luk" adlı raporu açıkladı. Okuyan, AKP'nin yolsuzluk sayısının toplamda 60 olduğunu, ancak diğer 30 olayı bir haf- ta sonra Ankarada açıklayacağını söy- ledi. Yolsuzluk iddıalannın araştınlma- sını ısteyen Okuyan. "Biriktidar,kendi- srv le ilgüi iddialara \anrtveremi}x>rsayoi- cu demektir. Bu iddialan sunduktan son- ra bizim hakknnı/da da bir tazminat da- \ ı ası gelebilir" dedı Okuyan'ın açıklığı yolsuzluk iddialanndan bazılan şöyle: • u Gebze akanakıt kaçakçıhğı ola\ı": 5 trilyonluk olay nedeniyle birçok bürok- rat hâlâ yargıda. • tt T\ISFotel ihalesi"; TMSF'nin De- luxe Resort Otel'ı alım-satımında dev- let, 27 milyon dolar zarar etti. • "BOTAŞ ola>ı"; Fernas Şirkeri'ne ihalesiz 24.5 milyon dolarlık ış venldi. • "Milli Eğtâm Bakannğı ihale ola>ı": 62 okulun ihale olayında 101 trilyon 823 milyar liralık kayıp oldu. • "Aycell-Aria birleşmesi konusu"; Avea'mn 3 milyar dolarlık zaran, Hazi- ne'ye yüklendi. •"Emlak Ga>Tİ Menkul Yannm Or- takJığı ola>ı"; şirketin arsa projelennde 1.1 katrilyonun müteahhıt firmalara ör- rülü kazanç olarak aktardığı savlandı. ^SAĞLIK HAKKI YÜRÜYÜŞÜ' DEVAM EDtYOR Sağhk emekçileri Ankara yolunda 30 Majıs'ta îzmir'den Ankara'ya "Sağhk Hakkı Yürüyüşü" başlatan SES üye- leri diin Bursa'va ıılastı. Saglık emekçileri bueün Eskisehir'e hareket edecek. BIIRSA (Cumhuri\«t)- Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendi- kası (SES) Genel Başkanı Köksal Aydm, taleplerinin 15 yıldır değiş- mediğini, hiçbir zaman da değiş- meyeceğini bildirdi. Hükümet tarafından TBMM'ye gönderilen Sağlık ve Sosyal Güven- lik Yasa Tasansı "nm geri çeblme- si talebiyle 30 Mayıs'ta îzmir'den Ankaraya "Sağlık Hakkı Yürü- yüşü" başlatan SES üyeleri dün Bursa'va ulaştı. SES Bursa Şube- sı yöneticileri tarafindan Bursa Sağ- lık Müdürlüğü önünde karşılanan gnıp adma konuşan SES Genel Başkanı Aydın. yürüyüşlen sıra- sında yurttaşlardan ilgi ve destek gördüklerinı söyledi. '"Herkeseeşit, ücretsizve ulasılabihr sağlıkhizme- ti" talepleri olduğunu belirten Ay- dın, şöyle konuştu: "Aslında bu mücaddemizyeni başlamadL En az 15 yıllık bir ma/inıb \-ar. 15 yıl ön- ceki taleplerüniz neyse bugün de ayıu. Bizim taleplerimiz 15 yddır degişmedi. hiçbir zaman da değiş- meyecek.Taleplerimizson derecein- sancıldır. son derece haklıdır. Biz- lerin her zamandan fazla dayanış- ma>^ ve birlikteliğe ihth acımız var. Şu ana kadar vürüyüşümüzde olumlu tepkileraldık. Bizlerbu nıü- cadeleyi büyüterek de\am ettirme kararuhğuıdayız." SES temsılcılerinden oluşan 50 kişilik ">ürüyüş kohı", Bursa'da- ki hastanelen ziyaret etti ve çalışan- lara bıldiri dağıttı. ('-rup bugün Es- kişehır'e hareket edecek venliği içinbirinci derecede önemli ol- duğu ve buradaki haklardan asla vaz- geçilmeyeceği dile getirildi. Belge- de, Iran ve Irak için de Türkiye için belirsızlik yaratan risk bölgeleri ta- nımlaması kullanıldı. MGSB'de ilk kez asimetrik tehdit konulan da dile getirildi. 11 Eylül sal- dınlan sonucu dünya kamuoyıına ge- len uluslararası uyuşturucu kaçakçı- hğı, uluslararası terorizm, insan kaçak- çıhğı gibi tehdit algılamalanna deği- nildi. Belgenin genel çerçeveyi belir- lemesi nedeniyle kamuoyuna açıkJa- nıp açıklanmaması ise tarhşılarak ka- rara bağlanacak. SEKA'NIN SATIŞI Ozelleştirme idaresi yetkUüerine soruşturma • Danıştay, SEKA Balıkesir Işletmesi'nüı Alba>TakJar'a satışının iptali karannı uygulamayan Başbakanlık Ozelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkilılerinin yargılanmasına yeşil ışık yaktı. IŞIKKANSU ANKAR4. - SEKA Balıkesir Işletmesi'nin AlbayrakJar Turizm Seyahat Ticaret AŞ'ye satılmasına ilışkin mahkemece verilen iptal karannın uygulanmaması üzerine Danıştay, Başbakanlık Ozelleştirme tdaresi Başkanlığı yetkililennın soruşturulmasına yeşıl ışık yakan bir hükme vardı. Özelleştirmenin hemen ardından Albayraklar Şirketi tarafindan işten çıkanlan Erdal Adak, Zafer Ateş ve Kadir Günaydın adlı işçiJer, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun SEKA Balıkesir îşletmesi'nin sahşına ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi'nin iptal karan ile bu karann yürütülmesinın durdurulması isteminin reddi yolundakı Danıştay 10. Dairesi'nin karannı uygulamadıkian gerekçesiyle Ozelleştirme Başkanlığı yetkılilennin sonışturulması için Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdular. Cumhuriyet Başsavcılığı da başMiru üzerine mahkeme kararlannı uygulamayan Ozelleştirme idaresi Başkanlığı yetkililennin soruşturulması için Maliye Bakanhğı'ndan izin istedi. 'Bakanbk kendinin \argmin yerine koydu' Maliye Bakanlığı, "ilgili mahkeme kararlannda iş akhleri AlbmTaklar şirketi taranndan feshedilen işçilerin işe ahnmalan ile ilgili bir hüküm yer ahnadığL, söz konusu işçilerle ilgili olarak Ozelleştirme İdaresi Başkanhğfnca tesis edilmesi gereken herhangi bir işlem bulunmadığı" gerekçeleriyle savcılığın izin ıstemini kabul etmedi. Davacı işçiler, bunun üzerine Maliye BakaniığVnın soruşturma iznı ıstemini reddeden karanna Danıştay'da itiraz ettiler. Itiraz dilekçesinde, Maliye Bakanlığı'nın kendisini yargının yerine koyduğu belirtilerek "Bahkesir SEKA İşlermesi'nin özelleştirilmesinin iptali istemiyle açüan davada Bursa 2. İdare Mahkemesi, 28 Temmuz 2003 tarihinde yürütmeyi durdurma karan vermiştir. Ozelleştirme İdaresi Başkanlığı, bunu sadece ahcıya bildirmekle yetinmiş ve karan uygulamanuşbr. Aynı mahkeme, saüşın iptaline karar vermiştir. Ozefleştirme İdaresi Başkanlığı, işjetmeyi geri ahnak yerine, \ine karann ahcıya ve SEKA'ya bildirilmesiyie yetinmiştir. Ozelleştirme İdaresi, yargı karariannı uygulamama iradesini açıkça beyan etmektedir" demldi. Danıştay 1. Dairesi. geçen günlerde verdiği kararla, işçilerin itirazını kabul etti ve Maliye Bakanlığı'nın şikâyetin işleme konulmamasına ilişkin uygulamasını ortadan kaldırdı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog