Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

HAZİRAN 2005 PgtŞEMBE CUMHURtYET SAYFA HABERLER /ıldınm,4canaldıHaber Merkeâ -Yurtta tûm bö lgeleri etkisi altına alan sağanak yağş bırçok ilde sel ve su baskınla- nna neden olurken Onfcu Diyaatıakır, Balıkesir ve Eskdşehir'de 4 küi yıldnm çarpması sonucu ya- şanıını yitirdi. Sağanak yağışlajdan en çok etkile- aen iller başkent Ankan. tzmir, Konya ve Bursa oldu. Başkentte cün yailaşık 1 saat siireyle etkıli olan yagjş nedenyle Ekmetevler ve Karşıyaka'da yakdaşık 59 ev ve işyerinı su bastı, bodrum katta oturan 3 kişi, itfaye ekıpleri tajafindan kurtanldı. tzınir'in Kiraz il;esinde doluyla kanşık yağan yajŞmur nedeniy^e tanrr arazileri sular altında kaldı. Kiraz'da 13 bin 5% döntrnı tanm arazisinin zarar gördüğü bdirlenirken sağanak yağışlar sıra- sında 39 yaşındaıci Adem Göktaş hayatını kaybet- ti. CHP Grup Başkanvekdi Kemal Anadotu, ilçe- de tanm arazisi Lalmadığını ve devletin ilçeyi afet bölgesi ilan etmesi gerektiğini söyledi. Elektrik\/urgunu ANKARA (Cumhuriyd Bürosu) - TEDAŞ Ge- nel Müdürü Haşiın KekSk TBMM KİT Komis- yonu'na bilgi venrken "2004 >iimda ekktrikte kavıp-kaçak orarunın vuzde 18J58 oiduğunu, 2005 yıh sonunda bu oranın yüzde 17.4'e indirU- mesinin hedefleDdiğmi" söyle*li. TEDAŞ Genel Müdürü Haşim Keklık. dün TBMM KİT Ko- misyonu'nda açıklamalar yaptı. Keklik, "Yapt- b n kontroUenk 5 mttyon 637 bin 235 abonenin t&raması yapılraş ve 299 bin 937 adet kaçak kıü- knım tespiti >apdmışür. Kaçak elektrik kuDanan 41 bin 653 kişi savcıhğa büdirümiştir" dedı. SÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk ***, KANUNSUZ DİNCİOKULLAR SÜRECEK. (HABERLERDEN) Pıof. Tezcan, 7.3-7.5 büyüklüğündeki bir depremde tünelin su baskınına uğrayabileceğini söyledi 'Marmaray faciaya dönüşebilir'• Bakanlığın tüp geçiş projesinin "sıfıı risk" taşıdığı açıklamasına tepki gösteren Deprem Vakfı Başkan Yardımcısı Prof. Tezcan, "Önlemler ahnmazsa mılenyumun faciası yaşanabiliı" dedi. ÖZLEMGÜVEMLİ Boğaziçı Üniversitesi Inşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Uyesi ve Deprem Vakfı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. SetnihTezcan, UlaştırmaBakanlığı 'nın Mar- maray Tüp Geçişı Projesi'nin "afir risk" taşıdığı yö- nündeki açıklamalannı eleştirdi. Tezcan, "Banrma tünelin oturduğu zeminin büyük bir kısnu ıslahkabuleöneyecekkadar srvüaşma vegöç- me mki taşımaktadır. Zemin Kİahı v-apüsa da bu risk ortadankalkmavacaknr. 13-15 biry-üklûgündeki bir Is- tanbul depreminde baorma tünelin yerinden oynama ve tünelin su baskınına uğrama riski yüksektir'' dedı. Prof. Tezcan, Ulaştırma Bakanlığı bemıryollar, Lı- manlar ve Hava Meydanlan înşaat Genel Müdürlü- ğü'nünMarmarayProjesi ile ilgiliverdiği bilgüerin yan- lış ve yanıltıcı oiduğunu savundu. Tezcan, özellikle olası bir depremde tüp geçidin ta- şıdığı riskler konusunda uyanlarda bulunarak "Buböl- gedezeminöylesineçürük, öytesinerisklidirki; eğerçok s>kı ve çok pahah önlemler ahnma? ise 'Boğaziçı Ba- tırma Tüp Tüneli' müenyıımun en büyük faciası ile karşı karşrya kahr" dedi.Prof. Semih Tezcan tüp geçiş ile ilgili uyanlannı şöyle sıraladı:"Tünenn maliyetifa- hiş, inşa zamaru uzun ve yüksek akınü nedeni ile inşa- an risklidir. Beklenmedik deniz kazalan riski de yük- sektir. Debne tünel olursa. mah'yet ve inşa süresi yanya inecektir. Inşaat sırasında Türkhükümetidöviz olarak büyük demeraj (gemi bekletme) cezalan odemek zo- ntndakalacaknr.Yap-işlet-de\Tetmodeliüe20yüiıkiş- letme süresinde, yedi adet tüp geçit inşa ederek yakla- şık 7 milyar USD gelir elde edUir. Bu safhada yapilacak en akdhca şey, inaknin feshedilmesidir." Sigorta yaptırırken de özel avantajlarımz var. ^FlNANSSiGORTA Kasko, konut ve işyeri sigortasında, CardFinans sahiplerine özel, peşin fiyatına 4 taksit avantajı Finans Sigorta'da. Hemen bir Finans Sigorta acentesine uğrayın, size özel çözümlerletanışm. Size en yakın Finans Sigorta acentesi ve ayrıntılı bilgi için: www.finanssigorta.com.tr "elefon Bankacıhğı 444 0 900 • Internet Bankacıhğı wvwv fınarjsbank com tr • www cardfınans com tr Türk Dünyası Çocuk Şöleni • İSTANBUL (AA) - Türk Dünyası Araşttrmalan Vakfı'nca düzenlenen "11. Türk Dünyası Çocuk Şöleni'nin Büyük Gösterisı", Istanbul'da gerçekleştirildi. I Ali Sami Yen Stadf ndakı etkinlik, "şölen | ateşi'"nin yakılmasıyla başladı. Şölende i Türkıye, Yakutıstan, Azerbaycan, Altay, | Balkar. Kınm, Kumuk, Pomak, Kosova, | Makedon, Gagavuz Türkleri ile Tataristan, İ Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'dan çocuklar, çeşitli göstenler sundular. | Digitupk'ten misilleme • tstanbul Haber Senisi - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Digiturk üzerinden yayın yapan Adult Channel, Exotica TV, Playboy TV ve Rouge TV'nin yayınlannı "pornografik" olduğu gerekçesiyle durdurdu. Bunun üzerine hukuksal mücadele başlatan Digiturk yetkilileri, RTÜK'e misilleme yaparak bu kanalların yenne öncekı gün Touch TV ve Intimacy adlı iki "erotik" kanalın yayınına başladı. Bursa'da çocuk pornosu • BURSA (Cumhuriyet) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 12-14 yaşlanndakı çocuklann, tuzak kurduklan ilköğretim okulu öğrencisi kızla cinsel ilişkiye girmesinı sağlayarak bu ilişkileri görüntüleyip CD'ye kaydettırdikten sonra piyasaya sürdüğü iddia edilen 2 kişi mahkeme tarafından tutuklandı. Kız çocuguyla ilişkiye giren 4 çocuk ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Müfetdşlik için rekor başvuru i • ANKARA (ANKA) - Mılli Eğirim Bakanlığı müfettiş yardımcılığı için 84 kişilik kadro 1 açmasına karşın bu sayının 16 katı oranında j fazla baş\t uru geldi. 1332 başvurudan 273'ünün başvurusu reddedihrken sınava 1059 kişi girebilecek. En fazla başvuru din kültürü ve ahlak bilgisi branşında oldu. Bu branş için 5 1 kişilik kadro aynlmasına karşın toplam 242 i kişinin başvuruda bulunduğu kaydedildi. 4 kişîye 107 biner YTL • ANKARA (AA) - Şans Topu'nun bu haftaki çekilişınde 5+1 bilen 4 kişi 107 bin 112 YTL 75'er YKr ikramiye kazandı. 1 Şanslınumaralannll, 15, 17, 19, 34 + 3 olarak belirlendiği çeblişte, 5 bilenler 2 bin : 216 YTL 15'er YKr. 4+1 bilenler 235 YTL : 8O'er YKr, 4 bilenler 16 YTL 5O'şer YKr, 3+1 büenler 9 YTL 50"şer YKr, 3 bilenler 2'şer YTL, 2+1 bilenler 2 YTL 90'ar YKr, 1+1 bilenler 1 YTL 45'er YKr ikramiye kazandı. ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Yalancılar... Ertelenen ya da iptal edilen "Ermeni Konferan- sı"na değgin görüşlerimi, geçen yazımda dile getir- dıkten sonra, bu konuya bir daha dönmemek niye- tindeydim. Fakat 30 Mayıs Pazartesi günü Radikal gazetesinde yayımlanan bir "konuşmayı" okuyun- ca; bu konuda susmanın, gerçekten bir tür "iha- net" olacağı düşüncesine kapıldım. Tarihimizi bu denli saptırmaya çabalayanlar; belli çevreleri inan- dınyorlarsa, bunlara meydanı btrakmamak gerekti- ğini düşünüyorum. Aslında, bana ne denli "ters" gelirse gelsin, her türlü düşünceye karşı "hoşgörülü" olduğumu bilir- siniz. Hatta bu hoşgörüm; bazı kendini bilmezler tarafından ıstismar konusu da yapılır. Fakat düşün- celerine dayanak sağlamak için, "yalana-dolana sapanlara" ve ınsanlan kandırmak isteyenlere karşı, asla hoşgörülü olmam beklenemez. • • • Gençliğimde, bu tür yazılarda isim de verirdim. Biraz yaşlanınca vazgeçtım. Zira sonjnu böyle "ge- netteştirirsek" aynı şeyi yapmaya çalışan herkesi hedef almış oluyoruz ve bu tutum daha etkili olu- yor. Bu "konuşmanın", sekiz sütun üzennden "baş/ı- ğı" şöyle: "Atatürk 'katiller' diye bağınyordu"... (Bu konuşmayı yapan hanım da, bu ilginç yalanı çok önemli bulmuş ki, sekiz sütun üzerinden man- şete taşımış...) Konuşmayı yapan kişi hakkında bir şey söytemek istemiyorum. Zaten geçmışte; bu konuda yayımla- dığı bir kitap nedeniyle degeriendirmesini yapmış- tım. Fakat bu konuşmada da, öylesine "ipe sapa gelmez" şeyler dile getirmiş ki, üzerinde durmamak mümkün değil. Bu konuşmada, başlıkla ilgili olarak şöyle diyor. "...Türkiye'de ilk soykınm kelimesini kullanan ben değilim. Atatürk'ün arkadaşı Falih Rrfkı Atay'd/r. 1968'de Dünya gazetesinde 1915 için 'Bu bir jeno- sittir1 dedi. Atatürk'le ilgili bir anısını anlattı. Atatürk 1915'te Halep'te Baron otelinde kalır. Orada Er- menilenn yerieştirilmesiyle uğraşan Hasan Am- ca'yı göriır. Atatürk onu görûnce çok kızar. 'Katil- ler' diye bağınr. 'Hepiniz cephe gerisinde Ermeni öldürmek için dolaşan katillersiniz. Hiçbiriniz cep- heye gelip savaşrnazsınız!..'" Buyurun bakalım... Eğer bu "fftız"(!) araştırmacı, 1968'in hangi günkü Dünya gazetesinde bunlann söylendiğinı belirtseydi, gider bulurdum. Fakat tüm 1968'i taramam, elbette mümkün değil. 0 zaman, "yalanı" kimin söytediğini anlardık. Kaldı ki, 1968'de Atay adamakıllı yaşlıydı. Anılan- na fazla güvenmemiz için bir neden yok. Böylesine önemli iddialar, yaşlı bir gazetecinın bölük pörçük anılanna dayanarak ileri sürülebilir mi? "Jenosit" kelimesi, Atay'dan çok daha önce, Almanlann Ya- hudılere yaptıklan ve ABD'lilerin Kızılderililere yap- tıklan için kullanılıyordu. Ancak bu "süper zekâlı- lar", Amerika'yı her gün yeniden keşfediyoriar. Ve tüm bunlar bir yana; Atatürk'ün 1915'te Ha- lep'te olduğu, tam bir yaiandır. Halep'in o tarihte semtine uğramamıştır. Mustafa Kemal, 1. Dünya Savaşı başladığında, Sofya'da askeri ataşedir. Sa- vaş patlak verince, ısraria cephe görevi ister. Israr- lan üzerine, 19. Fıkra Kumandanlığı'na atanır. Istan- bul'da kimı kanşıklıklardan sonra atandığı birliğin, Tekirdağ'da kuruluş halinde olan 19. Tümen olduğu anlaşılır ve 2 Şubat 1915'te Tekirdağ'a gelerek gö- revine başlar. 10 Aralık 1915'e kadar Çanakkale'de sayısız başarılara ve kahramanlıklara imza atan Mustafa Kemal, "Anafartalar Kahramanı" sıfatıyla Istanbul'a döner. Kısa bir süre istanbul'da kaldıktan sonra, Sofya'daki bazı işterini çözmek için Bulgaris- tan'a gider. Oradayken, Edime'ye gönderilen 16. Kolordu Kumandanlığı'na atanır. Ve 14 Ocak 1916'da Karaağaç'a gelerek kumandanlığı devralır. (Bu kolordu, daha sonra Silvan'a sevk edilecektir.) Nerden çıktı Halep, nerden çıktı Baron oteli?.. Bu "süperzekâlılan" anlamak mümkün değil. Bir resmin altına, açıklama koymuşlar. Şöyie deniyor. "Belgeler var. Sistematik ve organize bir Ermeni ayaklanması yoktur..." Bu arkadaşın, en ufak bir tarih "nosyonu" olma- ması bir yana, en basit biçimiyle, "mantığı" da yok. "Olmayan bir ayaklanmanın", "belgesi" acaba na- sıl olur? Sırf bu cümle bile, yalanını ve cehaletini or- taya koyuyor. 0 dönemdeki Ermeni ayaklanmalannı izlemek için, Osmanlı kaynaklanna değil, Ermeni kaynaklan- na ve Kilise kayıtlanna bakmak bile yeter. • • • Konuşmada, şöyle bir cümle kullanmış: "...Mus- tafa Kemal bu işi, 24 Nisan 1920 'de Meclis konuş- masında geçmişe ait bir fezahat, çok kötü bir şey olarak tanımladı. Bir radyo demecinde de, 'Bir da- ha Ermeni krtaline benzer bir kötülük olmayacağı- nın garantisini veririm' dedi..." 0 günlerin dünyasında; "radyo demec/"nin nasıl olacağına, hiç aklım ermedi. Herhalde "canlı yayın" ya da "teyp/e kayı("(!) değildir. Olsa olsa bir "haber muhabinne" beyanat olabilir. Fakat üşenmedim, 24 Nisan'da yaptığı tüm ko- nuşmalan inceledim ve her iki ifadenin de bulun- madığını gördüm. "Kaynak Yayınlan"r\m çıkardığı; "Atatürk'ün Bütün Eserieri" başlıklı çok önemli ve değerli çalışmanın 8. cildinde 24 Nisan 1920'de yaptığı tüm konuşma ve yazışmalar 72 ila 97. say- falan arasında yayımlanmış. Yukardaki sözlerin ikisi de yok. 24 Nisan 1920'de, TBMM gizli oturumunda şöyle söylüyor. "...Ermeniler, Erivan Ermeni bölgesi da- hilinde Islam ahaliyi imha etmekle meşguldûr. Biz Ingilizleri, Amerikalılan aleyhimize tahrik etmemek ve hernasılsa Harbi Umumi'de yapılmış olan vaka- nın fekrartanmasına ve devamına dair hiçbir zan ve şüphe venvemek için, bu malum bölge dahilinde bulunan Islam ahalinin sınınmızı geçmek suretiyle aienen yardımlanna dahi koşmakta tereddüt ettik. Fakat oradaki Islam ahali her taraftan hamisiz ka- lınca bittabi kendi hayat ve namuslannı yine kendi- liklerinden muhafaza ve müdafaada tereddüt et- mediler... ... (Kilikya bölgesinden söz ediyor)... Fransızlar tarafından silahlandınlan Enmenilerin Islam ahaliye tecavüz etmesi, onlan katletmesi neticesi vukv bu- lacak mukabelelerden, mukavemetlerden de hiçbir mesuliyet kabul etmeyiz... ...Bütün Avrupa'da ve bütün Amerika'da fevka- lade daigalandırdılar. Halbuki milletimiz tarafından tecavüz vaki olmuş değildir. Vuku bulan tecavüze karşılık verilmiştir..." • • • Insan, biraz "ciddi" olur. Bazı konularda en ufak bir fıkri olmayan "tarihçilerin"Ç), ülkemizi böylesine karalamasını açıklamak çok zor. Her türlü düşünceye, (bana ne kadar aykın gelir- se gelsin) saygı duyanm. Fakat yakın tarihimizi, bu turden yalanlara saptırmak isteyenlere, hiç saygı duymuyorum Çok ayıplıyorum...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog