Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: CUMHUKİYETVAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayın Yönetmeni: İbrahim Yıldız # Yazıişleri Müdürü: Salim AJpadan#Sorumlu Müdür Mehmet Sucu # Haber Merkezi Müdürü: HakanKara Istıhbarat: Cengiz Vıldırım # Ekonomi. Hasan Eriş • Kültür Egemen Berköz 9 Spor: Ab- dülkadir Yücelman • Makaleler: Sami Ka- raören 0 Düzeltme Abdullah Vazıcı • Bıl- gi-Belge: Edibe Buğra • Yurt Haberleri: Meh- met Faraç • Avrupa Temsilcisi: Güray Öz Yayın Kurulu: llhan Selçuk (Başkan). Erare Kongar (Da- nışman), Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şükran Soner, İb- rahim Yıldız, Orhan Bursalı. Mustafa Balbav, Hakan Kara. A.nkaraTemsilcisi Mustafa Balbav AtatürkBuhanNo- 125.Kat:4, Bakanlıklar Te! 4195020i7bat). Faks:4195027#lzmırTemsilcisi. SerdırKıak.H.Zı>aBlv. 1352S.2 3Tel 4411220, Faks 4418745 • AdanaTemsilcisi:Çetin Yiğenoğlu, lnönüCd 119S.No 1 l.Tel. 363 12 11, Faks 363 12 15 Antalya Temsilcisi. Ahmet Onıçoğlu Cumhumet Cad. 80 5 Tel- 0242 2480057 Fax' 2430509 9 Muessese Muduru Erol Erkut 9 Satış Fazi- let Kuza # Cumhurij et Reklam: 9 Genel Mü- dur Özlem A\ den 9 Genel Müdür Yardımcı- 5i NazendePal Tel. 102121 251 98 74 - 75 2519881-82 Fax (0212)251 9868Rezarvas>on: (212) 512 05 05 Fax 212 513 84 63 •\ı;ımlı™:YenGunKaber\janMBas!n\e'ı»Tncılık^S Tûriccağı Cad « 4 1 Cajaioflu if! *4 Ntaritul PK IV,-SıAea 34435 tst Tel ıO:i2l5i:O5 05ıMh»i Faks ı û : i : . 5 I 3 « 5 « \ a \ p n Hjrelnavm Bıskj: Meritez Gazete Dera Basm > aymohk San. vç Tıc AŞ FaûhMah- Hasan Basn Cad. Samandın kaıîaLIstanhıl Dt^nnı- MericezDağmmPazarlamaSan-veTic VŞ WWTV c u m h u m e t c o m tr 2 HAZ'RAN 2005 lmsak:3.29 Güneş:5.28 Ögle: 13.09 lkındı: P.06 Akşam: 20.39 Yatsı: 22.25 Erken tanıyla sakatlık oluşturması önlenen sorun, akraba evliliklerinden ve kundaklamadan kaynaklanıyor Kalça çıkığıkader değü• Hastane dışında yapılan doğumlann kalça çıkığı riskini arttırdığını söyleyen uzmanlar, kalça çıkığının her bin doğumdan altısında görüldüğünü belirtiyor. Kalça çıkığının en önemli belirtileri ise bacaklarda uzunluk farkı bulunması ve bacaklann yana açılma derecelerinin farklı olması. 157'AcilYardımHattı • Insan ücareûni önleme kampanyası ANKARA (AA) - Türkiye, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile birlıkte Doğu Av- rupa. Türkiye ve eski Sovyet ülkelennde insan ticaretiyle mücadele için çok yönlü bir kampanya başlatıyor. Türkiye'ye gelen potansiyel ınsan ticareti mağdurlannın kurtanlması \ e korunmasını içeren program, IOM Türki- ye Temsilcisi MarieOe Lindst- rom, Dışişleri ve îçişlen Ba- kanlığı yetJkililerinin BM Tür- kiye Temsilciliği'nde ortak düzenledikleri basın toplantı- sıyla tanıtıldı ''İnsan ticareti. uluslarara- sı suurlann ötesine geçmiş bir sorundur" diyen Lindstrom. Türkiye "nin tüm bölgeyi kap- sayan önemli ve büyük bir gi- rişime imza atrığını belırtti. IOM tarafindan başlatılan kampanyada ilk olarak bir sü- re önce çalışmaya başlayan "157" acil yardım hattı tanı- tılacak. Görevli ve gönüllüle- rin çalıştıklan hatta Türkçe, Rusça, Rumence hizmet ve- riliyor. IOM aynca Türk hüküme- tiyle yakûı koordinasyon içın- de Doğu Avrupa, Türkiye ve eski Doğu Bloku'nunbazıki- lit ülkelennde tanıtım kam- panyası sürdürecek. Bu çerçe- vede, Türkiye, Ukrayna ve Moldova'da televizyon rek- lamlan gösterilecek. Aynca, Türkiye"de hava- alanJannda pasaportlann ıçi- ne konmak üzere ekler hazır- landı. Bu eklerde şu ıfadele- reyerveriliyor: "Türkiye'ye hoş geldiniz. Türkiye, haklannız için mü- cadele ediyor. Eğer biri sizi üc- retsiz çalışmaya zoıiarsa, 157 yardım hattını aravın." tstanbul Haber Servisi - Her bin be- bekten 6'sında görülen kalça çıkığı, er- ken dönemde bir röntgen fümi ya da ultrasonografi ile tespit edilip sakatlık oluşması önlenebiliyor. Uzmanlar, hastane ve ebe kontrolü dışında yapılan doğumlann kalça çıkı- ğı riskini arttırdığını belirterek, bebe- ğin kundaklanmasının da kalça çıkığı- nın nedenlerinden biri olarak gösteril- diğini anımsatıyorlar. ERKEN TANI ÖNEMLI Bahçelievler Medicana Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Muzaffer Gökhan Kahraman, çoğu er- ken teşhis edilip önlenebılecek olan ortopedik sakatlıklardan en sık rastla- BELİRTJLER # Bacaklarda uzunluk farkının bulunması. # Sırtüstü yatınlarak dizleri bükülen bebeğin iki diz mesafesinin farklı oluşu. # Popo kısmında ya da uyluk kısmmdaki cilt kıvnm ve büklümlerinin farklı oluşu. # Kalçanın birinin diğerine göre daha kabank ve belirgın olması hali. # Sırtüstü yatan bebekte bacaklann yana açılma derecelerinin farklı olması. nılanın kalça çıkıklığı olduğunu belir- terek, doğuştan olan ya da gelişimin her- hangı bir döneminde edinilen kalça çı- kıklığının her bin canlı doğumdan 6'sın- Londra y da yeni bir müzikal PiccadiDy Tıyatrosu, Ingtftere'nin başkenti Londra'da yaşayan sa- natsevetierin karşısına yeni bir müzikalle çıkryor. Aktör Ewan McGregor ve Summer Strallen'in provalardan objektiflere yansıyan figürlerine bakjlırsa "Guys and DoUs" adta müzikal çılgm dans sahne- leri içerij'or. Haziran ayı içinde "•perde" diyecek olan yeni müzikalin ilk birkaç gün için biletierinin tükendiğini beürten yetkilikr dans ve müzikferin izleyenleri büyüleveceğini söyliiyor. (Fotoğraf: REUTERS) • • • Kent State Universitesi Istanbul Uygulama Okulu KENTİ<OL£Jİ Egıtım kımlıgımız, globalizmin pasaportudur. ^ledefimiz Cumhuriyetimizin 100. yüında, 2023 yıkrun dünyadaki lider kadrolannı yetiştirmektir. Ulusal değerlerimizle ve Kent State Universitesi OHIO - USA'nın bize sunacağı akademik bilgi birikimi ve teknoloji desteğiyle, çok dilli, çok kültürlü, Constructivist bir ortamda geleceğimizi aydmlık yaruılara taşımayı hedeflemekteyiz. Türkçe, İngilizce ve İspanyolca eğitim verecek Anaokulumuz ve İlköğretim okulumuz 1., 2.ve 3. sınıf öğrendlerine Kent State Universitesi özel BURS.v e r i l e c e k t i r Son başvuru tarihi 9 Haziran 2005 Saat 17.oo' dir. KENT STATE. U N 1 V E H S I T Y www.kent.edu www.kentfcolcji.com maıl@kentkolejı con- Bilgi ve kayıt lcabul için: Lütfi Kırdar Sokak No:4 Kazhçeşme / îst. (Abdi İpekçi Spor Salonu yaru) Tel: 0212 547 80 48 (pbx) da görülebildiğinı ifade etti. Hastalığın ülkeden ülkeye, hatta ay- m ülkenin çeşitli yerleşim bölgelerine göre değişik oranlarda karşımıza çık- tığım vurgulayan Kahraman, hastalık- la özellikle gelişmekte gecikmiş ve kır- sal bölgelerde karşdaşıldığını anlattı. Kalça çıkığının başlıca nedeni ola- rak akraba evliliklerinin ve bebeğin kundaklanmasının gösterildiğinı ifade eden Kahraman,risklive hastane ya da ebe-doktor kontrolü ohnadan yapılan doğumlann, kalça çıkığı sebeplen ara- sında yer aldığını vurguladı. Kahraman, "Ailelerin biünç düzeyi hastahğnı erken tamsmdave erken mü- dahaksinde çok önetnlidir. TopaHayan, aksayan, bacaklarda uzunlukfarla gö- rülen çocukiann, en az öksüren, ateş- lenen. kusan çocuklar kadar doktor kontrolüne getirilmesi şartür" diye konuştu. En çok orgazm soruluyor Cinseldi hatüııa soru yağdı • Türk Eçzacılan Birliği ve Hacettepe Üniversitesi'nin işbirliği ile kurulan Cinsel Sağlık Eğitim ve Danışma Merkezi'ne 5 ayda 2 bin başvuru oldu. Hattı aravanların bazılan cinsel ilişkiden sonra hamile kalmamakiçin vaiinaya limon sıkmanın etkili olup olmadığını sordu. ANKARA (ANKA)- Türkiye'de en çok erken boşalma, cinsel ilişkiye girememe, orgazm sorunu yaşanıyor. Türk Eczacılan Birliği ve Hacettepe Üniversitesi'nin işbirliği ile kurulan Cinsel Sağlık Eğitim ve Danışma Merkezi"ne 5 ayda 2 bin başvuru oldu. Telefon danışmanlığı ve yüz yüze danışmanlık hizmeti veren merkezi telefonla arayanlann yüzde 77'sini erkekler, yüzde 23'ünü kadınlar oluştururken merkezden yüz yüze danışmanlık hızmetı alanlann yüzde 65'ini kadınlar, yüzde 35'ini erkekler oluşturdu. Merkeze en çok cinsel ışlev bozukluğu, HIV, AIDS, aile planlaması ve ergenlık dönemiyle ilgili sorular yöneltildi. LİMON SIKMAK... Hattı arayanlann bazılan lımon sıkmakla AIDS'in önlenip önlenmeyeceğini sorarken cinsel ilişkiden sonra hamile kalmamak için vajinaya duş, vajinaya limon sıkmanın etkili olup olmadığı da soruldu. Ergenlik dönemindeki erkekler, daha çok sık mastürbasyonun zararlı olup olmadığını sordu. Hattı arayan bazı gençler, bekâret zannın nerede olduğu sorusunu yöneltti. Hattı arayan eşcinseller "Bu hastalıktan nasıl kurtulabilirim" sorusunu yöneltti. Küçük denizkızı ameliyat oldu Peru'da bacaklan yapışık olduğu için " küçük deniztazT olarak adlandınlan Milagros Cerron amelryat edildi İsmi İspanyolca "Mucize" anlamına gelen \e doğuştan bacaklan uyluk kemiklerinden ayak bileklerine kadar yapışık 13 ayhk Cerron'un ameliyaona giren plastik cerrah, çocuk doktoru ve kalp uzmanından oluşan 11 kişilik ekibin Kderi doktor Luis Rubio, dün gece yapılan ameliyann 4 saat sürdüğünü söyledi. Kız çocuğunun sadece dizleriııe kadar yapıhnası planlanan ameliyat. ameliyao yapan ekibin bekkntikrini aşo. Çocuğun bacaklan tamamen avnhrken Rubio'ya göre, Cerron'un. tamamen iyileşmesi için 15 \ıl boyıınca operasyon geçirmesi gerekebilir. (Fotoğraf: REUTERS) Kente gelen turist sayısı 2 milyonu aştı Antalya'nın yüzü güldü ANTALYA (AA) - Antalya'ya yılbaşından bu yana havayoluyla gelen turist sayısı 2 mil- yonu aştı. Antalya Devlet Hava Meydanlan Işletmesi Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yılbaşın- dan bu yana havayoluyla Antalya'ya 2 mil- yon 6 bin 153 turist geldi. Mayıs ayında kenti 867 bin 144 turistin ziyaret ettiğini kayde- den yetkililer, yaz sezonunun en hareketli dönemine giril- diğini, gelen turist sayısın- da her geçen gün artış bek- lediklerini söylediler. Yetkililer, daha önceki yıllara göre 2005'in 5 ay- hk döneminde Antah/a'ya gelen turist sayısında ay- lık ve yıllık oranlarda yüz- de 25 artış olduğunu bildir- diler. Turizm sektör temsil- l cileri de 2005 yılında hedef- lenen 7.5 milyon turist rakamı- nın aşılacağı beklentisinde olduk- lannı söylediler. Oğrenci turizmi Okullann kapanmasına sayıta günler kala \ıırt genelinden gelen öğrencüeri ağuiayan Kapadok}^, özellikle hafta sonlan zivaretçi akınına uğnıj'or. Bölgedeki peribacalarını gezeru turistik t * eşyz saön alan I I oğrenci ruristler "* erken gelen tatiUn de keyfini çıkanyor. (Fotoğraf: AA) Dünyamn En Giizel Kadını' • Haber Merkezi - Amerikalı yıldız Angeline Jolie, Ingiliz Harper's and Queen's dergisi tarafindan 'Dünyanın En Güzel Kadmı' seçildi. Jolie, moda, sanat ve medya dünyasından isimlerin yam sıra, estetik cerrahlann da aralannda bulunduğu bin kişilik bir grubun oylanyla unvana layık görüldü. Sıralamada Jolie'yi manken Christy Turlington ve Ürdün Kraliçesi Rania ızledi. Ünlü fibn yönetmeni Sofia Coppola, dünyanın en güzel kadmı sıralamasında dördüncü, Nigella Lawson ise beşinci oldu. Eşcinseller evlat edinebHecek • BRÜKSEL (AA) - Belçika Parlamentosu, eşcinsel çiftlere evlat edinme hakkı veren yasa tasansmı kabul etmeye hazırlanıyor. Hollanda'dan sonra eşcinsellere evlenme hakkı veren dünyamn ikinci ülkesi Belçika'da eşcinsellerin yasal nikâh yapmalannı sağlayan kanunun 2003'te yürürlüğe girmesinden sonra. hükümet ortağı Flaman Liberal Parti (VXD), eşcinsel çiftlerin evlat edinmelerine olanak tamyacak bir yasa tasansını parlamentoya sunmuştu. Yeşıller ve sosyalistler tarafindan da desteklenen tasannın gelecek hafta onaylanması öngörülüyor. Japonlar ve doğurganlık • TOKYO (AA) - Japonya'da doğurganlık oranımn, geçen yıl rekor seviyede düştüğü bildirildi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 2OO4'te kadm başına düşen çocuk sayısının 1.2888'e düştüğünü, bunun 2003'te 1.2905 olduğunu açıkladılar. 1950*de 3.65 olan bu rakam, 1970'lenn ortasında ilk kez 2'nin altma inmişti. Hükümet başsözcüsü Hiroyuki Hosoda, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu nedenle gelecekten kaygı duyduklannı belirtti. Japonya'da erkeklerde ortalama ömür 78 iken kadmlarda 85. Uzmanlar, ülke nüfusunun 2007 'den ıtibaren azahnaya başlayacağını söylüyorlar. Her 5 Japondan biri 65 yaş ve üzeri ve bu rakamın gelecek 10 yılda dörtte bir olması bekleniyor. Pipi Reis tanıtılacak • GELİBOLU(AA)-Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, gelecek yıl yapıhnası planlanan "Uluslararası Piri Reıs Semineri" için belediye başkanlığı ve sivil toplum kuruluşlan tarafindan çalışma başlatıldı. Gelibolu Belediye Başkanı Cüıat Bingöl yaptığı açıklamada, Deniz Ku\r vetleri Komutanlığı'nca 2004'te düzenlenen "Uluslararası 1. Pıri Reis Semineri"nin, yurtiçinde ve yurtdışında büyük ilgi gördüğünü, Gelibolu doğumlu ünlü bilimci ve denizci Piri Reis'in daha iyi tanıtılması için ikinci semineri 2006 Eylülü'nde Gelibolu'da düzenleyeceklerini söyledi. Bingöl, konuyla ilgili çok sayıda yerli ve yabancı bilim adammı ilçeye davet edeceklerini belirtti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog