Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 HAZİRAN 2005 PERŞEMBE OLAYLAR VE GORUŞLER EVET/ /HAYIR AİHM'nin Kararı ve Yargılamanın Yenilenmesi OKTAY AKBAL TekYaniTartışmaOlnaz! Bır konu tartışılacak! Yandaşı var, karşıtı var... Hepsinı bır araya getırmek! Bir masa başında toplamak!.. Boyleyapmamışlar, konunun yandaşlannı, hem de en ateşlılennı çağırmışlar... Düşüncelerini ya- zıyla, sözle açıklamış olanlar... Ya karşılanndakı- ler? Hiçbiri yok! Tarih Kurumu Başkanı, "Ben de geleyım" demiş. Aralarına almamışlar... Daha başkalan da yok. Biz bize konuşalım, kçnuyu kendı içimizde görüşelım, öteden beri savundu- ğumuz sonuca varalım, kamuoyuna da gerçek işte burda, diye açıklayalım!.. 1915'teki tehcir, sürgürr, kıyım! kargaşa neyse ne, bir soykınm mı, değıl mi? Ne demek soykı- nm? Bır soyu, bir ulusu kökten yok etmek, kır- mak? Kıyım başka, soykınm çok daha başka... 1915'te bir kıyım olayı yaşanmış, ama "Ermenı ulusunu beşikten yaşlılara, kadınından erkeğine kadar hepsiniyok edelım" isteği, uygulaması var mı... Soykırım nerde var, nerelerde yaşanmış! Amerika'larda, Asya'larda, Avrupa'nın göbeğın- de... Ne Inka kalmış, ne Kızılderilı boylan, ne Av- rupa Yahudileri, ne Afnka halkları. Ister kıyım de, ıster soykınm de!.. Mılyonlarca Yahudı fırınlarda kül oldu. Gerek- çesı Avrupa'dan Yahudi soyunu ortadan kaldır- mak! Bu, birdevlet politkasıydı. Ispanyollann, Ame- nkalılann uyguladığı da, gerçek birsoykınmdır. Yer- li halkların elindeki arazileri, altınlan, yerüstü-ye- raltı zengınlıklenni kapmak amacıyla gınşilen kök- ten yok etme... 1915'teki "tehcir" bir devlet karanydı. Ama Os- manlı ulkesınde yaşayan tüm Ermenılerı yok et- meye yönelik bir karar değıldi. önce bunu ayırt etmelı... Sonra da olmuş, yaşanmış nıce acı, ölüm, kıyım varsa onun üstünde durmalı. Erme- nı halkını Osmanh'ya karşı kışkırtan kim, Rus or- dusuna katılan Ermenı askerlennı Türk halkına kar- şı yonlendiren kim, o savaş yıllannda kaç Erme- nı, kaçTürkoldü?.. Bunun hesabı yapılmadan yal- nızca Osmanh'yı, daha doğrusu Türk'ü suçla!.. Hem de bunu birtakım Türk aydınlan sayılan kı- şılerın elıyleyap!.. Boğazıçı'nde düzenlenen toplantının önce ama- cı, yöntemiyanlıştı. Böyle tartışmalar her zaman yapılır, yapılacaktır. ama belli bır düzen ıçinde... Karşılıklı görüşlerin uygarcatartışılmasıyla... Tek yanlılıkla, tek bakış- açısıyla değıl... AİHM'nin karannı uygulamaması durumunda Türkiye'nin AB üyelik süreci tehlikeye girebileceği gibi, A\Tupa Konseyi'nden uzaklaştınlma olasıhğı da mevcut görünüyor. Plt)f. Dr. Zafer GÖREN TBMMBaşkam Başmüşaviri I. EYÜP 1. ASLtYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN EsasNo. 2005'17KararNo 2005 215 Davacı Abdulkenm Dalkıç vekılı tarafindan davalı Mfüs Mudüıluğü aleyhıne mahkememıze açılan so- yısım tashıhı davasında, Davacı tarafindan davalı a.eyhıne açılan da^vanın kabulü ıle Istanbul ılı. Bav rımpaşa ılçesı, Mirrat Paşa Mahallesı, Cılt Ncv 12. hane No 690. BSN l'de nüfusa kayıllı tbrahım ve Rahmı'den olma Sıirt 0101 1963 doğumlu davacının Dalkıç olan soyismının Dalgıç olarak duzeltılmesıne karar venlmıştir Ilan olunur 13 04 2005 Basın 25674 AET Komısyonu'nun Alman asıllı başkanı VV'alter HaDstein 12 Eylül 1960'ta, yanı bugun yaşayan Türklenn heniız yan- sından fazlasının dünyaya daha gelmemiş olduğu bır sırada "Türkiye Av- rupa'ya aittir" dıyordu. Bugün de Türki- ye'nin AB üyelığını destekleyen Avrupa- lılann sayısı küçümsenmeyecek kadar faz- ladu- Yırmı yıldan ben Türkıye konusun- da yazan gazetecı Jürgen Ğottschlich, "Türkler Avrupa Yblunda" başlıklı kıtabın- da, Türkiye Devleti'nin kurucusu olan Ata- turk'ü, 80 yıl önce bir kiiltür devrimi ik la- ikliği, Latin harflerini ve Avrupa takvimi- ni getirerek Türkiye'yi Avrupa'ya açan ki- şi olarak tannntayor ve Turkıye' nın bugun. Avrupa devletlennın hayal bıle edemeye- cegı bir hızla hukuk devleti olma yolunda modernleşmesı ıçın yasa ve anayasa değı- şıklıklennı gerçekleştırdığıne düdcat çekı- yor Hamburg Ünıversıtesı 'nden Prof. Dr. Ot- to Luchterhand bır makalesınde. "Tûrki- ye AB yolunda ibaresi yanbşür. Çünkü bu ibare Türkiye ve AB'nin örtüşmediği \e as- la örtüşemeyeceğini telkin etmektedir. O\- sa Türkrye, kültür poütikası açısından baş- tan beri Avrupa ile bütünleşmiştir. Tûrki- ye Avrupa Konseyi üyesidir. Avrupa'da kiil- türterin diyaloğu, kültürel ortakçauşma ve özellikle insan haklannın korunması ko- nusunda yetkiii olan AİHM'nin de AB'nin değil, Avrupa Konseyi'nin bir organı oldu- ğu açıkür." Federal Almanya Başbakanı Gerhard Schröder 19 Aralık 2002 tanhlı hükümet açıklamasında dıyor kı: "Türkiye'nin AB üyeKği, Avrupa'nm yarannadır. Türkiye is- tediği takdirde Avrupa'da yerini bulabinr. Tarihsel deneyimler ve siyasal gerçeklik te- mehnde Türkhe. Avrupa krtası ve Doğu Akdeniz Bölgesf nde önemli ve belki de en önemM köprü olabiBr." Mkhel Rocard ıse Le Monde'da 2 Kasım 2004 tanhınde yayımlanan makalesınde "Türldye'ye evet, yaşamsal önem taşımak- tadır" saptamasını yapıyor II. 12 Mayıs 2005 tanhınde AtHM'mn Buyük Daıresi, Strasburg'da. Öcalan'ın Türkıye'de adıl yargılanmadığı konusunda bır karar vermıştır. AİHM'nin Bınncı Da- ıresı'nin 12 Mart 2003 tarıhli karanndakı adıl yargılanma, savunma ıçın gerekli ola- nak ve sürenın verilmemesı, gözaltı süre- siyle ılgılı ıhlal belırlemelennı Büyük Da- ıre onaylamaktadır. AİHS md 46'ya göre sözleşme tarafı devletler "(1) Taraf olduklan davalarda mahkemenin kesmfeşmiş karariarma uyma- yı taahhüt ederier. 2. Mahkemenin kesuüeşmiş kararı, kara- nn uygulanmasını denetleyecek olan Ba- kanlar Komitesi'ne gönderilir." Avrupa Konseyi Statüsümadde 8'e göre: "3.mad- dedeki herkesin tetnel hak ve özgürlükler- den yararlanması ilkesini ciddi bir biçim- de çiğneyen herhangi bir Konsey üyesinin temsil haklan aslaya alınabilir ve Bakan- lar Komitesi tarafindan çekilmesi istenebi- Hr." Böyle bır üye, bu ısteğe uymazsa Ko- mıte belırleyebıleceğı bır tanhten başlaya- rak bu uyenın Konsey üyelığınin sona er- dığıne karar verebılır. Öte yandan AB'ye üye olmanın en baş- ta gelen koşulu olan Kopenhag knterlen- nın çığnendığı yorumu yapılarak. bu du- rum Türkıye bakımından 3 Ekım'de baş- layacak uyelık görüşmelennı olumsuz et- kıleyebılır. Şu halde AlHM'nın karannı uygulama- ması durumunda Türkıye'nın AB üyehk sü- recı tehlikeye girebileceği gıbı, Avrupa Konseyi'nden uzaklaştınlma olasıhğı da mevcut görünüyor III. Ancak AİHM, 12 05 2005 tanhlı karannda Türldye'yi. Öcalan içuı yeni bir yargılamanın yapılmasına açıkça ve bağla- yicı olarak davet etmemektedir. AİHM ol- sa olsa Öcalan hakkında yargılamanın ye- nilenmesini dolayh olarak tavsiye etmekte- dir. Kaldı kı Buyuk Daıre'nın karan esas değıl, usule ılışkın bir karardır. Usule ılışkın eksıklıklenn gıdenlmesı de verilecek karann. önceki karan esastan de- ğiştirebileceği anlanıına gelmemektedir. Ye- nıden yargılanma durumunda davanın ba- şından ıtıbaren bütun ışlemlenn yenıden ya- pıhnası söz konusu ohnayıp sadece ıhlal edıldığı belırtilen ışlemlerin tekran yeter- lı olacaktır. CMUK md. 341 'e göre: "Yeniden yapı- lacakyargdama netkesinde mahkemeya ön- ceki hükmü tasdik edecek veya iptal ile da- va konusunda yeni bir hüküm verecektir" AB Komısyonu sözcüsü "Türkiye, Av- rupa Konseyi'nin bir üvesidir. Mahkeme- nin tüm kararlannı yerine getinnekle yü- kümlüdür. AB Komisyonu, Türkiye'nin mahkemenin karanna say gı göstermesini cTC BASBAKAN.v ÖZELLEŞTİRME I D A R E S I E A S \ A N L G i www oıb.gov.tr 2ya Gokat) Caddesı Nc 30 36600 Kurjluş/ANKARA "el (0312ı 433 66 35 435 06 23 Faks (03*2)435 36 23 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI'NDAN YATIRIMCILARA DAVET EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.'NİN ÖZELLEŞTIRILMESI HAKKINDA İHALE İLANI Satışa Konu Olan Özelleştirme İdaresi Hisseleri (Adet) 449 985 479 096 (Dortyuzkırkdokuzmılyardokuzyuzseksenbeşmilyon dortyuzyetmışdokuzbmdoksanattı) Hisse Oranı (%) 46 12 Geçici Teminat Tutan (ABD $) 40 000 000- (Kırkmılyon) 1- T C Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nca ("Idare"), 4046 sayıiı Kanun hukumlen çerçevesınde Turkıye nın tek entegre yassı çelık ve en buyuk demır-çelık uretcısı olan Ereğlı Demır ve Çelık Fabnkalan T A Ş ("ERDEMIR") sermayesının % 46,12'sıne tekabul eden herbın 500 - TL (Beşyuz Turk ürası) nomınal degerde 449 985 479 096 (Dortyuzkırkctokuzmılyardokuzyıızseksenbeşmılyondc^^ adet Idare hıssesı "satış" yontemı ıle blok olarak satılmak suretıyle ozelleştınlecektır 05 05 2005 tanh ve 2005/51 no'lu Özelleştirme Yuksek Kurulu Karanna ıstınaden Ihale Şartlan Belgesınde detaylan belırtılmış olan ımtıyazlara sahıp A Grubu olarak belırlenecek 20 adet toplam 10 000 - TL (onbın Turk ürası) nomınal degerlı hısse uzennde Idare adına ıntıfa hakkı tesıs edılecektır Ihale sonrası alınacak Özelleştirme Yuksek Kurulu karanna ıstınaden kendısıyte satış sozleşmesı ımzalanacak teklrf sahıbı ERDEMIR sermayesının %3.17'sıne tekabul eden 30 905 650 000 (Otuzmılyardokuzyuzbeşmılyonaltıyuzellıbın) adet Turkıye Kalkınma Bankası A Ş ("Banka'Tye aıt hıssetenn tamamını da Ihale Şartlan Belgesınde yer alan koşullar çerçevesınde Banka'dan satın almak zorundadır 2- Ihale, kapalı zarf ıçensınde teklrf almak ve goruşmeler yapmak suretıyle pazarlık usulu ıle gerçekleştınlecektır Ihale Komısyonu'nca ("Komısyon") gerekli gorulduğu takdirde ıhale, pazartık goruşmesıne devam edılen teklrf sahıplennın katılımı ıle açık artırma suretıyle sonuçlandınlabılır Ihaleye yalnızca tuzel kışıler ıle Ortak Gınşım Gruplan katılabılır Ihaleye katılabılmek ıçın Gızlılık Taahhutnamesı ımzalanması, Şırket hakkında hazırlanan Tanrtım Dokumanı ıle Ihale Şartlan Belgesfnın alınmaa ve on yeteriılık krrteriennın karşılanması zorunludur Ortak Gınşım Grubu uyelennden en az bır tanesının tuzel kışt olması şartıyla, gerçek kışıtenn Ortak Gınşım Grubu uyesı olması mumkundur Ortak Gınşım Grubu uyelennden bınnın Tanrtım Dokumanı ve Ihale Şartnamesı alması yeteriı olup, Ortak Gınşım Grubunun her bır uyesının ayn bır Gızlılık Taahhutnamesı ımzalaması gerekmektedır 3- Ihale konusu Şırket hakkında hazırlanan Tanıtım Dokumanı ve Ihale Şartlan Belgesı Idare nın aşağıdakı adresınden 24 Mayıs 2005 tanhınden ıtıbaren alınabılecek olan Gızlılık Taahhutnamesı'nın tuzel kışı veya Ortak Gınşım Grubunun temsil ve ılzama yetkılı kışt'kışılen tarafindan ımzalanarak Idare ye teslımınden sonra, ERDEMIR Tanrtım Dokumanı ve Ihale Şartlan Belgesı bedelı olarak 30.000.- (Otuzbin) ABD Dolannı, T C Zıraat Bankası Merkez Şubesı nezdındekı 387 77 343/5005 no 'lu dövız hesabına ya da odeme tanhındekı T C Merkez Bankası Dovız Satış Kuru esas alınarak hesaplanacak Yeni Turk ürası karşılığınm, T C Ziraat Bankası Merkez Şubesı nezdındekj 387 75 661/5004 no 'lu Özelleştirme Gelırien Hesabna yatınldığına daır ustunde tuzel kışının veya Ortak Gınşım Grubunun ısmının de açıkça belırtıldığı dekont karşılığında idare nın aşağ.dakı adresınden 30 Mayıs 2005 tanhınden ıtıbaren "Alındı Belgesf karşılığında temın edılebılecektır Yatınlan bedel hıçbır surette lade edılmeyecektır 4- Ön yeteriılık başvurusunda bulunmak ısteyen tuzel kışı ve Ortak Gınşım Gruplannın en geç 8 Temmuz 2005 gunu saat 16 00 ya kadar Idare ye başvurmalan gerekmektedır Başvuruda bulunan tuzel kışı veya Ortak Gınşım Grubunun aşağıda yer alan on yeteriılık krrteriennın tamamını karşılamalan gerekmektedır i) On yeteriılık başvurusunda bulunan tuzel kışı ıse tuzel kışının Ortak Gınşım Grubu ıse Ortak Gınşım Grubunun lıder ortağının en az ıkı yıl aktrf olarak 5174 sayılı Turkıye Odalar ve Borsalar Bıriığı ve Borsalar Kanununun 5 maddesmde yer alan sanayıcı tanımına uygun faalıyette bulunmuş olması gerekmektedır Ortak Gınşım Grubu nun lıder ortağının Ortak Gınşım Grubunda en az Q o30 (yuzde otuz) paya sahıp olması gerekmektedır ii) Tuzel kışılenn 2004 yılı konsolıde grup cırosunun ve"/e/a 2002, 2003 ve 2004 yıllan konsolıde grup cıroları ortalamasının veya Ortak Gınşım Grubu uyelennın 2004 yılı konsolıde grup cırolan toplamının ve/veya 2002, 2003 ve 2004 yıllan konsolıde grup cırolan ortalamasının toplamının, 1 000 000.000 ABDS (Bır mılyar Amenkan Dolan/ndan aşağı oJmaması gerekmektedır Ortak Gınşım Grubu uyelennden bınnın ozel yatınm fonu olması halınde, yukanda (ıı) bendınde yer alan cıro şartı açısından, soz konusu özel yatınm fonunun yonetımı altındakı fonlar tutannın toplamının ozel yatınm fonunun Ortak Gınşım Grubu'ndakı katılım yuzdesı ıle çarpımı sonucunda bulunacak tutar dıkkate alınacaktır Komısyon, on yeteriılık başvurulannı, on yeteriılık başvurulan ıçın belırtılen son tanh olan 8 Temmuz 2005 tanhını takıp eden 5 ış gunu ıçerısınde degerlendırecek ve on yeteriılık knteriennı karşılayıp karşılamadığını başvuru sahıplennın yetkılı temsılcılennden bınsıne durumu yazılı olarak bıldırecektır On yeteriılık knteriennı karşıladığı yazılı olarak bıldınlen başvuru sahıpten. Ihale Şartlan Belgesı'nde belırtılen esaslar çerçevesınde Idare'ye teklrftennı sunabıleceklerdır 5- On yeteriılık knteriennı karşıladıgına karar venlen başvuru sahıplenne ısteklen halınde, ıhaleye teklrf verme oncesınde Tanrtım Dokumanında yer alan bılgıler de dahıl olmak uzere, bılgı vermek ve mevcut durum tespıt 1 yapmak uzere 25 Temmuz 2005 - 09 Eylül 2005 tanhlen arasında kendılenne venlen şrfreler ıle Elektronık Bılgı Odasını enşım ve bu Bılgı Odasına aktanlmayan bılgı ve belgelerı kapsayacak olan Rzıkı Bılgı Odasını (bıriıkte Bılgı Odası olarak anılacaktır) zıyaret ımkanı ıle şırket zıyaretlerınde bulunma ve şırket yonetıcılerı ıle goruşme ımkanı sağlanacaktır Bılgı Odasına enşmek ısteyen Teklrf Sahıplennın, 50.000.- ABDS (Ellibin Amerikan Doları)'nı T C Zıraat Bankası Merkez Şubesı nezdindekı 387 77 343/5005 no 'lu dovız hesabına ya da odeme tanhındekı T C Merkez Bankası Dovız Satış Kuru esas alınarak hesaplanacak YTL karşılığınm, T C Zıraat Bankası Merkez Şubesı nezdındekı 387 75 661/5004 no 'lu Özelleştirme Gelırlen Hesabına yatınldığına daır dekontu Bılgı Odasına enşım şıfresını almadan once Idareye vermelen zorunludur Bılgı Odasına enştm ıçın son başvuru tanhı 22 Temmuz 2005 tır Yatınlan bedel hıçbır surette ade edılmeyecektır 6- Teklrf Sahıplennden ıhaleye katılabılmek ıçın 40.000.000.- ABD$ (Kırkmilyon Amerikan Doları) tutannda geçıcı teminat alınacaktır 7- Teklıflenn, Ihale Şartlan Belgesı'nde belırtılen hususlar dıkkate alınarak hazırlanıp en geç 26 Eylül 2005 gunu saat 16.00'ya kadar uzennde "EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. İÇİN TEKLİF-GİZLİ" ıbaresı bulunan kapalı bır zarf ıçensınde Idare'nın aşağıdakı adresıne elden teslım edılmesı gerekmektedır Yukarıda belırtılen teklıf verme tanh ve saatınden sonra Idare ye verilecek teklıfler degertendırmeye alınmayacaktır 8- Ihale, 2886 sayılı Devtet Ihale Kanunu'na tabı olmayıp, Idare, ıhaleyı yapıp yapmamakta dıledığıne yapmakta ve teklrf verme suresını uzatmakta serbesttır Hısselenn yurtdışında yerleşık taraflara satışı yururiuktekı yabancı sermaye mevzuatına tabıdır Soz konusu mevzuat Hazıne Musteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Muduriuğu'nden temın edılebılır 9- Ihaleye ılışkın dıger hususlar Ihale Şartlan Belgesı'nde yer almaktadır beklemektedir. İnsan haklannın korunma- sı, Türkiye'nin AB üjeüği için gerekli ko- şuüardan biridir" demıştır. BorisKahıoky 14 Mayıs 2005 tanhlı Dıe Welt'te yayımlanan makalesınde. "Türki- ye.> argılamanm yenilenmesine mecbur tu- tulmanuşür. Ancak Türkiye. AB üyesi ol- ma şansını korumak istrvorsa mutlaka tep- ki göstermetidir. A\Tupa Konseyi insan hak- lan>la meşguldür ve Türkiye onun bir üye- sidir. Türkiye, AB üyesi otmakistiyorsa Av- rupa Konseyi'nin üyesi olarak kahnak zo- rundadır. AB ile Avrupa Konseyi arasında bir bağlanü yoktur. Ancak orada üyehk bir mühür gibidir. Hiçbir devlet önce Avrupa Konseyi'nin üyesi olmadan AB üyesi ohna- mıştır. Türkiye'nin A\rupa Konseji'nin, kendisini bu konuda gûişimde bulunmaya davet etmesini beklemesi problemi daha da zorlaşüracaktır" yorumunu yapmaktadır. Ancak bu yolda vorumda bulunanlann, mahkemenin yeniden yargüama sonucun- da vereceği karann, esas yönünden eski- sinden farklı olabileceği konusunda hiçbir beklentisi olmadığı açıkça anlaşılmaktadır. IV. CMUK'un eskı 327. maddesme 23.01.2003 tarihınde getmlen (f) bendı ıle "Ceza hükmünün AİHS'nin veya eki pro- tokoüerin ihlaB suretıyle verüdiğinin ve hük- mün bu a> kınhğa dayandığının, AİHM'nin kesinleşmiş karanyla tespit edihniş ohna- sı" yargılamanın yenilenmesi nedenı ola- rak kabul edılmıştir. Ancak CMUK'un 01.04.2005 tanhınde yurürlüğe gırmış olan yeni metninde, 311 maddede düzenlenen bu yargılamanın yenilenmesi nedenine bu maddenın (2). fıkrası ıle bu suurlama ge- tırümışnr "Birincinkranm(f)bendihükün>- leri 04.02.2003 tarihinde AİHM'nin kesin- leşmiş kararian ile 04.022003 tanhinden son- ra AİHM'ye yapılan baş\nrular üzerine verilecek karariar hakkında uy gulann*." Bu durumda Öcalan ıçın yenıden yargılanma yolu kapanmış bulunmaktadır. Ancak anayasanın 90 maddesının son fik- rasuıa 07.05 2004 tanhınde aşağıdakı ek cümle getınlmıştır "Usulüne göre yurür- lüğe konulmuş temel hak \e özgürlüklere iüşkin miOetlerarası anlaşmalaria kanunla- nn aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek mıışmazlıklarda nıil- leüerarası anlaşma hükümleri esas ahnır." AlHS'mn 14 maddesı ıse. "Bu sözkşjme- de tanınan hak ve hürriyetlerden (Örn. AİHS'nin 6. maddesindeki adil > argılanma hakkında) yaraıianma, hiçbir aynnı yapıl- maksızm herkese sağlanmahdır" kuralını ıçermektedır CMUK madde 311 fıkra (2), AlHS 'nin 6 maddesindeki adıl yargılan- ma hakkının ve AİHS 14 madde kuralının uygulanmasını engellemektedır. Böylece te- mel hak ve özgurluklere ılışkın uluslara- rası anlaşmalann (Önı .AlHS'nnı6 ve 14 mad- delennın) kanunlara üs- tün tutuhnasını emreden anayasanın 90. maddesı- ne getnılen ek cümlenın gereğı yenne getınleme- mektedır Yanı CMUK kuralı asluıda doğnıdan yargıca hıtap eden ve anayasanın 177 (e), 11 ve 138 maddeleri gereğın- ce doğnıdan uygulanabı- lır bu: anayasa kuralı ol- makla bırlikte, anayasa ıle anayasa yargısaldene- tinı yeddsi sadece Anaya- sa Mahkemesi'ne tanın- mıs. olduğundan ve hu- kuksal güvenliğin, hu- kukta kesinfik \e befopn- Bğin korunmasıflkesine- deniyk ılgılı mahkeme- nin, anayasanın 90. mad- desuıe aykın olan ve söz konusu anayasa kurabn- dan daha sonra yürürlü- ğe giren CMUK madde 311fikra(2) kuraüna kar- şı yürüıiüğü durdunna isteği ile birtikte somut norm denetimi yoluna başvTirması gerekır. Kaynaklar: Luchter- hant O, Eu-Beitrıti der Türkeı, Zeıltschnft fur KulturAustausch 4/2Ö03; Ğottschlich J., Dei Tür- kei auf dem Weg nach Europa, Berlın, Junı 2004. ReısoğluS, AİHM ka- ranna uvulmalı, Radı- kal 09 05 2005, Tarhanlı T, Öcalan Davası, Radıkal 12 05 2005; Kalnoky B, Die Türkei wırd tun, was sıe tun muss, Dıe Welt de. 14 05.2005; TeröristAbdullah Öca- lan duruşması: vargıla- nabıhr. Zaman, 14 05.2005. HıbbelerS., Gerichts- verfahren gegen Abdul- lah Öcalan, Istanbul Post, 16.05 2005. Çağlar B , Türkiy e AİHM karanna uvmaz- sa ne olur? Hurrivetim, 20 05 2005. PENCERE Fena ile Fena Fillah Örtüşmesi... Mızahın saçmalaması ile saçmalamanın mizahı arasındakı denn farkı tartışmanın yen bu köşe de- ğıl... Ama bır örnek: Kadın evde ütü yapıyor, önünde dağ gibı çama- şır yığını var, canından bezmış... O sırada kapı vuruluyor.. - Kim o?.. Dışardan bir ses: - Kocanızı getirdik, birkaza oldu, silindir ezdi... Kadın: - Kapının altından atın!.. Mızah saçmalamıyor, ütüye şartlanmış kadının mantığındakı çarpılma mizahı üretıyor. • Kışı başına 4000 dolaıiık gelınyle Türk'ün AB'ye tutkusu, Fransa'dakı referandumun 'hayır'\y\a yan yana getırilınce nasıl bır mizah ortaya çıkıyor?.. Bu konuda hafif müstehcene çağnşım yapan bır tekerteme var "Hayır... Tut bacağından ıkıye ayır!.." AB'nin, neolıberal kapıtalızmin tezgâhını güçlen- dırmek ıçın, dunya çapında rekabete çanak tutan bır felsefesi var; sokaktakı adamı bu yolda harca- maya açık Avrupa Anayasası'ndakı ıçenk, sosyal haklarına bağlı Fransızı ürküttü... Fena mı?.. Neoliberalızmın kutsal kıtabına ınanmış olanlar ıçın çok fena!.. Ama, emekçının alın tennı kutsal sayanlar ıçın fe- na fillah... Yanı hakkın varlığıyla bır tür özdeşleşme!.. • AB ıçe dönuk yüzünde insan haklarına dayalı demokrası hukukunu, dışa dönük yüzünde yoksul dunyanın gugukunu anayasal düzene dönüşturen bır örgut kımlığını taşıyon şımdı görüluyor kı tüm insan haklan ve demokrası şamatasında AB Avru- palı emekçıyı de pek umursamıyormuş... Ben söylemıyorum bunu.. Fransız söyluyor!.. Kureselleşme kavramını çağdaş insan gıbı yorum- lamak içın bakış açısını da küreselleştırmek gerek- mez mı?.. Nasıl?.. AB dünya çapında ekonomısinı küresel pıyasa- nın sınir uçlanna dek yayabılen bır örgutlenmenın ta- sanmını vurguluyor; ama, anlaşılıyor ki bu süreçte doğacak zenginlığı emekçiyle paylaşmaya yetenn- ce yanaşmıyor!.. Fransız sağıyla solu bu goruşte bırleştı; ulusal ve sosyal dayanışma gerçekleştı. • Pekı, şımdı ne olacak?.. AB ayvayı yedı mı?.. Rus - Japon savaşında bir samuray on düşman esırinı yan yana dızmış, bır kılıçta dokuzunun kel- lesı yere düşmüş.. Sıranın sonundakı onuncu Rus gülüyoımuş: - Ha.. ha.. ha.. Samuray demiş kı: - Başını salla!.. Rus kafasını sallayınca kellesi yere düşmüş... Görüntu kimı zaman gerçeği yansıtmaz.. Dünya kapıtalızmı, tarihsel sürecının bır evresını yaşıyon ABD Ortadoğu ve Orta Asya'ya elını koy- muştur. Çünkü Amenkan kapıtalızmı zorlanınca zora baş- vurmak zorunda kalmıştır... Dın savaşı yüzeysel palavradır. AB'nin patronajı da AB'yı babalarının hayrına kurmadılar... Ya bız ne durumdayız?.. Mızah saçması, ama, başımızı dıkleştınrsek ye- re düşer korkusu 'sözde büyüklerimizi' saımış durumda... AIMKARA CUMOK ÇAĞRISI 1) Söyleşi Çankaya Sö>leşılen 19 Mavıs Gerçeğı \e Bueûnkû Türkıje" Konuşmacı ILHA> SELÇUK Tanh 02 Hazıran 200' Perşembe Saat 19 00 \ er Çankaja Beledıvesı Çağdaş Sanatlar Merkezı Çanka\a Beledıyesı \e Cumhunjet Gazetesı ıle ortaklaşa dûzenledığımız söyleşı öncesı 18 00 -19 00 saatlennde Çankava Beledı>esı Çağdaş Sanatlar Meri.ezı \nkara CLMOk. masasuıda buluşalım 2) Kent Tiyatrosu, "Iki Hayat Sonra" Tanh 0? Haaran 2005 Cuma, Saat 2C -0 O>uncular Cûne>i Turel, Tilbe Sıran. Mehmet Birkıje \e Veşim Koçak Yer Devlet Tıvatrolan Şınası Sahnesı Tı\atro Bıletlen 02 Hanran 2005 tanhmde Çağdaş Sanatlar Merkea'ndekı CLMOK masasmdan edımlebılır 3) Kerim Afşar Hatıra Ormanı A.çılışı Tanh 0^ Hazıran 2005 Salı Saat 14 00 Yer Susuz Sn Levla Afşar ın gınşımıvle \e Ankara CLMOK. un desteklen\Ie TEV1A tarafindan Ankara - Susuz'da a>dın]aıuBacı n\atrocumuz Kerim Afşar anısına oluşturulan "Kerinı Afşar Hatıra Ormanı' nın açılışuu yapıvoruz "Bu ülkenin aydmhk msunlan size Cumhunyeiyahşır" Cumhun\ et Okurlannı tüm etkınlıklenmıze bek.lı\ oni2 tanışmak. uretmek. pa>laşmak ıçın CUMHURİYET ANKARA OKURLARI Üetişim: 284 66 49 - 532 336 8418 / 532 977 74 48 İSTANBUL CUMHURİYET OKURLARI 2005 Yaz Buluşması 3 Hazıran 2005 Cuma Sayın llhan Selçuk ve Gazetemiz yazarlarının katılımıyla... BÜTÜN CUMHURİYET GAZETESI OKURU\RI ÇAĞRILIDIR. Proaram : 19:30 Yemek başlangıcı 20:30 Sn. llhan Selçuk'un Konuşması 21:00 Pıyano Sımten Denız Şenpolat Soprano Aslı Omağ dinletısi 22:15 Uç Denız Topluluğu Yer: KASDAV Kadıkoy Beledıyesı Sosyal Tesıslerı-Moda-Bomontı-Kadıkoy Iletişim-Bilgi : 532 281 54 54 - 542 652 1 5 00 - 532 320 60 12 535 636 59 11 - 216 368 33 56-212 288 13 05 216 326 49 21 - 212 321 11 12'den 124 e-posta : istanbul@cumok org LÜTFEN DAVETİYENİZİ AYIRTINIZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog