Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 HAZİRAN 2005 PERŞEMBI 18 SPOR spor@cumhuriyet.com.tr 'Ulusal takım, Türkiye'nin en iyi markalanndan' diyen menajer Can Çobanoğlu, 4 Haziran'ı bekliyor 70 milyonkişinin maçı• CAN ÇOBANOĞLU: Soktares'i de, Eflatun'u da okudum Bir sorunla karşılaştıgınızda o klasiklerdeki pasajlar aklımıza geliyor. ARİFKIZILYAIJN Ulusal takım, 4 Haziran'daki yu- nanistan maçı öncesi geriye sayma- ya başladı. Artık, gözler bu 90 daki- kada. TekniJc dırektöründen masö- rüne kadar herkes aynı şeyi düşünü- yor. Hem d e bır makina düzeninde. Ancak 40 kişilik bu ekip içinde biri var. Onun görevi çok faıîdı. Her şey- den sonımlu. Futbolcunun başı ağ- nsa ona daruşıyor. Medyada olum- suz biryazı çıksa teknik direktörüne moral veriyor. otobüs şofbrü yolu kaybetse, " C a n bey" diyor. Evet, voleybolculuktan gelip, ulu- sal futbol tâkımırun menajerliğine soyunan Can Çobanoğlu zorlu sınav öncesi Cumhuriyet'in sorulanru ya- nıtladı. -Uhısal tafomın en önemJi yöneti- cflerinin başanda geliyorsunuz. Sizi düşünsel olarak etkileyen vazar, dü- şün adamı gibi kişiler kim? Isım olarak saymak çok zor. Bir- çok kişi beni etkilemıştır. Soktares'i de, Eflatun'u da okudum. Bence önemli olan felsefevi kendı şartlan- nız altında değerlendırmeniz lazım. YaşarKemal'ı.NaımkKemali, Tev- fik Fikret'i de okudum. Dan Brovnı'u da takip ediyorum. Kendı vizyonumu kendım çiziyorum. Bir- çok semineri de izliyorum. Tüm bu ULUSAL TAKIM MENTÖRÜ TURGAY BlÇER MAÇA HAZIRIZ' DEDl Motivasyon süper Ulusal Takım Menajeri Can Çobanoğlu. SporServisi-.Ulusal takım mentörü Turgay Biçer. zorlu aynı zamanda stresli Yunanis- tan maçı öncesi futbolculann motıvasyonunun üst düzeyde olduğunu söyledı. Yunanis- tan maçının Tiirkiye'nin gruptaki geleceği için çok önemli olduğuna dıkkat çe- ken Biçer, futbolculardan li- gin bitmesı nedenı ile bır sı- krntı olmadığını dile getirdi. Mentör Biçer şöyle devam et- ti: "Biz futbolculara her ko- nuda yardımcı olmaya çabşı- voruz. Şu an için bir sıkmnla- n yok,kendilerini Yunaıüstan maçına en ryi şeküde hazırb- yortar. Bizim maçın önemini anlarmamıza gerek yok.* Yunanistan maçı hazuiıklanna devam eden ulusal takunın neşesi yerinde. olanlardan ders çıkarmanız önemli. -Futbolcularia ilişkik'rinizden bahsedersek... Işın en önemli kısmı yaptığınız iş- ten zevk almak. Daha sonra da sabır- la desteklemeniz gerekiyor. Futbol- culann hepsı benım kardeşim gibı. Zaman zaman hıslerimızın önüne mantığımız geçmek zorunda kalı- yor. Bu gıbi durumlann bizı üzdüğü oluyor. Insanla uğraşmak dünyanın en zor ve en güzel işi. Biz yaptığırruz ışten zevk alıyoruz ve sabırla des- teklıyoruz. Bir sorunla karşılaştıgı- nızda o klasiklerdeki pasajlar aklı- mıza geliyor. O dönemin olaylan ile yaşadıkJanmızı karşılaştırma firsatı buluyorum. Bu bence çok önemh. -200<)*li viDardan beritakunın ba- şındasınız. Birçok olay dışanya yan- sunnor. Bunun sım nedir? - Sırn ekıpte. Yönetıcılik ve lider- lifin gerektirdiği şeyleri kullamyo- ruz. Onlardan ne istediğinizi belir- lerseniz koordinasyon sağlayıp olumlu şeyler ediniyorsunuz. Ben yıllardır sporun içındeyim. Işadam- İığı da yaptım. Birçok derneğin ku- rucu üyelığinde de bulundum. Tür- kiye'de huzuru bulmak önemliydi. Biz de bunu bulduk. Şımdı toplu- mun çokça içinde olduğu bır ışi ya- pıyorum. Biz bir kurumuz. Bu ku- rumda da sevgı var. -Ulusal takunın Türkiye'nin stan- darrJan üzerinde olduğunu soyleve- bilir misinjz? - Kurumsallaşmayı sağlavabılmiş, enteresan gruplardan bınyız. Son derece sağlıklı ve doğru bır yapılan maya sahıbiz Düşünsenıze 50 gün- lük bir tumuvada 4 ayn ülkede. 48 kışı bırbinne tek bır kötıi söz söyle- meden beraber oluvorsunuz. Jnsan- lar eşleriyle tatile gittiklerinde bile ka\ ga ediyor. Biz bir de maçlar ka- zaruyoruz, kaybediyoruz, bır sonra- kıni düşünüyoruz. Bu kadar yoğun l>irortamda başan varsa biz kalitelı- yiz. Biz bunu kocaman bir takımla yapıyoruz. Bu takımdaki herkes be- nim silah arkadaşım. -Büyük takımlanmızda menajer- itk sistemi bulunmuyor. Bu başan- sahğf getiriyor mu? Bu olacak. Yapmak zorundaiar. Kendileri yapmasa bile UEFA zor- layacak. Takımlann bu konuda bir kültür oluşturmalan şart. Bunu için- de öncelikli olarak yönetici yetıştir- melıyiz. -Zorlu Yunanistan maçıöncesinde ulusal takımın havası nasd? Maçla iJgili siyasi bir yükleme de var. Bu ta- kımı etkiler mi? Tecrübem şunu söylüyor. Sahada gergınlik futbolcunun ayaklanna bağlanmış pranga gibidir. Bu maç çok önemli. Siyasi gerginlikleri yan- sıtmıyoruz. llkelerle yürûyen bir kampız. Futbolculanmız bu maçın önemini biliyor. Sonucun da önemi- nin farkındalar. Bizde siyasal ger- gınlik yok. Bilerek aksettirmiyoruz -Tribünlere mesajuuz nedir? Istediğimiz şu. çoşkuyla taşkınlık birbirlerine kanşmamalı. Ingiltere maçında 55 bin kışi sessiz kaldı. Ta- raftann yönlendirilmesı yanlıştı. Herkesin bildiği gibi Yunanistan karşı tarafi uyutarak oynuyor. Hep desteklemeliler. Muhteşem olmalı. Bu maç 24 futbolcunun değil, 70 mılyonun maçı. Tüm Türkiye'nin maçı. GALATASARAY, BEŞÎKTAŞ VE TRABZONSPOR BAŞKANLARI GENEL KURUL TOPLANTISINI TERK ETTİ INaklen yayııı kavgasıALTAIV AİANOĞLU ANKARA - Futbol Federasyonu Olağan Mali Gemel Kurulu'nda Galatasaray, Fe- nerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor dışın- daki Biriaıci Süper Lıg kulüplerinin naklen yayın gelirlerinden eşit pay almak için ver- diği önerge tartışmaya yol açtı. k Dört btnükler' dışında kalan kulüple- rin havxız sısteminden eşit pay alınmasına ilişkin verdıkleri önerge gerginhğe neden oldu. Galatasaray Kulübü Başkanı Özhan Canaydun. 4 büyük kulübe haber \enlme- den sunulan önergeden rahatsızlık duyduk- lanmbelirterek. "BürünkuJüplerieaynıta- raftayız, ama bu davranış bizi karşı tarafa • 'Dört büyükler' dışında kalan kulüplerin havuz sisteminden eşit pay alınmasına ilişkin verdikleri önerge gerginliğe neden oldu. Eski Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy, 4 büyük kulübün yöneticilerinin genel kurulu terk etmesi bu federasyonun aciz olduğunu göstermektedir" dedi. akü. Karşı taraf ounaktan rahatsuız" de- dı. Fenerbahçe Kulübü İkincı Başkanı Ni- harözdemir. ha\ uz sıstemıyle ılgili kulüp olarak eşit bölünme değıl, performansa da- yalı sıstem önerdiklerinı soyledı. Anadolu Istanbul aynmına karşı olduklannı belırten Trabzonspor Kulübü Başkanı Atay Aktuğ da "Kulüpterin getirinin arrması taraftan- vız. Ancak. burada alınacak karar Trab- zonspor'un ale> hinedir. Futbol Federasyo- nu *nunyetkisindeki bir konunun genel ku- rula getirilmesine karşıyız. Kurulda ahnan bu karar ta\ si>e nheliği taşnacakür" dıye konuştu. Konuşmalann ardından Galatasaray Ku- lübü Başkanı Özhan Canaydın ve kulüp ıkinci başkanı ErgünGürsoj-, Beşiktaş Ku- lübü Başkanı Yüdınjn Demirören ve ku- lüp ikınci başkanı Murat Aksu ile Trab- zonspor Kulübü Başkaru Atay Aktu| ge- nel kurulu terk ettiler. Daha sonra oylanan önerge kabul edıldi. Dört büyük kulübün başkanlanna ceva- ben söz alan Büyükşehır Beledıvesi Anka- raspor Başkanı Hilmi Gökçuıar. "Fener- bahçe 80 puanla şampiyon olurken. Akça- abat Sebatspor 18 puanla Bge veda etmiş- tir. Ligdendüşmebarajı 32 puan olarak be- Krienmiştir. Rekabeti adaJetli şekiJde orta- >a kovmazsak bu durum hep karşımıza çı- kacak. Siz, bizi .Anadolu takımlan olarak hep bir tarafa ittiniz" diye konuştu Yetki federasyonda Futbol Federas>onu Başkamekıli Şekip Mosturoğlu, naklen yayın gelirinin dağılı- mıvla ilgili karan yasa hükmünce federas- von yönetım kunılunun vereceğini söyle- di. Mosturoğlu, kulüplerle önümüzdeki süreçte bır konsensüse varacaJdannı belir- terek. "Yasavla münhasu* yetki Futbol Federasyonu'na verihniştir"' dedi. Eski Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy ise "Galatasaray, Beşiktaş ve Trab- zonspor yönetimlerinin genel kurulu terk etmesi bu federasyonun ne kadar aciz ol- duğunu göstermektedir'' dedi. Bu arada Mali Genel Kurul'da 1 Hazi- ran 2005-1 Haziran 2006 dönemi bütçesi 81 trilvon lira olarak belirlendi. TRANSFERİZNİÇIKTI Nihat için yeşil ışık Spor Servisi - Real Sociedad'da forma giyen Nihat Kahveci'yle Inter'de oynayan Emre Belözoğlu. transfer döneminin ara- nanısimleri... Fenerbahçe'nin bu iki yıldı- za teklif götürdüğü bildirilirken. Nihat'ın satışına Bask temsilcisinin onay verdiği öğ- renildi. Real Sociedad'da 30 Haziran'da ya- pılacak başkanhk seçimı öncesi bir açıkla- ma yapan başkan adayı PeioGibelalde. -ÎVi- nat, dünyanın her yerindedeğerü bir futbol- cu. Baskb karakterine çok\akm biri ama ku- lübün ekonomik dengeleri bü\ük miktarda Nihat"ın saüşına bağh" dedi. Futbolu sezon sonunda bırakan ve Bask kulübünun başkan yardımcılığına aday olan Nihat'ın takım arkadası Rus Vafery Karpin de seçimı kazanmalan halinde Nihat ile kp- nuşacaklanm belirterek, "Nihat seçimden önce Real Sociedad'dan aynlabilir" dedi. Inter'de son 10 haftada bir kez 90 dakıka sahada yer alan Emre için San - Lacivertli yöneticilerin ısrarlı olduğu kaydedildi. Figo'nun da önü açıldı Bir ba^şka gelişme de Ispanya'dan... Real Madrid'in Portekizli yıldızı Luis Fıgo'ya, kulüpten avnlması için izın verildı. u Yedek kulübesine ahndıktan sonra kulüpten bana karşı yapıianJar hiç doğru degildi Oynama- yacağunı hiç söjiemediler* dı\e dert vanan Figo'yla Türkiye'den Beşiktaş "la Galatasa- ray'ın da ilgilendiğı. Ispanyol basırunda çı- kan haberlerde yer aldı. BEŞİKTAŞ YenihedefOkan Spor Servisi - Yeni sezon için transfer ça- lışmalannı sürdüren Beşiktaş, Bursasporlu Okan için de gırişimde bulundu. Okan ile öncekı gün bir araya gelen Siyah - Beyazlı yönetıcilerınprensip anlaşmasına vardıkla- n, aradaki küçük pürüzlerin gidenlmesinin ardından gelecek hafta imza ardabileceği "* öğrenıldi. FİKRET OAÖLIOâLU 1. KOŞU: F: Lçanyüz 13), f: Kapkıner (1), PP: Güncanhan (4). S: ,\kmert(2)1 KOŞU:F: Fastb- -. reak (2). P: Sınyor Sassı (I), PP: Altınok (7), S: Chakra (5) 3. KOŞl': F: Kartalım (4), P: Sessiz Kral (3). PP: Delfina (8), S: Mynancy (2). 4.KO- ' ŞL T : F: Bababull (101, P: Olbıa (6). PP: Moon Ri- . ver (3). S: Demz Feneri (81.5.KOŞU: F: Horasan- lı O), P: Zaman Rüzsârı (15). PP: Sonperde(13), ' S: Sebaî 112). 6. KOŞU: F: Dıamond Rock (II), " P: Buona Notte (10). PP: Ozon Woodchat (4), S: Okeycı (15)7. KOŞU: F: Nuhbaba (1 >, P: Spect- *• rando (4), PP: Orpheo (3), S: Esquıa |2). 8. KO- ŞU:F:Ebrar(6).P:Gûzgûlü(l6).PP:Ergokçe(2). S:Sal Sabıl ( 7 ), SS:Çağatav (10). 9.KOŞU:F:II- beyı (4). P: Bonapart (1), PP: Black B by (12), S: Sharara (16) Gûnün tküisi: 1. Koşu: 3.1. Çifte ' Bahis: 1 Çıfte 3 2 ALTUJGANY4N 10 B 3 8 4-5 7 15 13 12 3 11 10 4 15 17-18 1 8 18 2 FUTBOL MAĞDURLARI •1. Y. (11) Ümraniye'de F. Bahçe-G.Saray lig maçı sonrası havaya açılan ateş sonucu başından yaralanarak Siyami Hersek Hastanesi 'ne kaldınldı tedavisı sürüyor. •O.T.A. (15)Güngören'de Fenerbahçe-G.Saray lig maçı sonrasında San- Lacivertlilerın şampiyonluk kutlamalan sırasında başından vuruldu. O. T.A. Çapa Tıp Fakültesi'nde hâlâ yofun bakımda. •Sıvasspor'un şampiyonlugu sonrası yapılan kutlamalarda Atarürk Caddesi'nde evinde oturan M.Y. isimli şahıs bacağmdan vxırularak yaralandı. •Orduspor'un şampiyonluğunu kutlayan bir grubun açtığı ateş çok sayıda evde maddi hasara yol açtı, •Istiklal Caddesi'nde G.Saray- F.Bahçe maçı sonrası Ü.K isimli kişi nerden geldiği anlaşıLmayan bir mermi sonucu ayağından yaralandı. •K.Çekmece'de E.Ö (24) F. Bahçe'nin kutlamalan sırasında sağ baldınndan vurularak yaralandı. •KYveÖ.Mve Vatan Caddesi üzerinde yaralandı •fvİ.A. (45)Antalya Çakırlar yolunda F.Bahçe-G.Saray lig maçını izlerken Nobre'nin golü sonrası açılan ateş sonrası nereden geldiği belli olmayan bir kurşunla yaralandı. GÖSTERÎLERDE YARALANANLAR,SAKAT KALANLAR \AR evinmesini bilmiyoruz Spor Servisi - Bır lıg maratonunu daha tamamladık. Her zaman olduğu gibi sevinenler de oldu, üzülenler de.. Nedense bizler sevinmesini hiç bilmiyoruz. Sokaklara dökülüyoruz. zafer sarhoşu oluyoruz ama bunun dozunu hiç bilmiyoruz. Eline silahı alan gelişigüzel ateş ediyor. Sonrasında yaralananlar ve ölenler. Nasıl iştir bu böyle. Böyle sevinmek nerede görülmüşrür? Türkiye futbol tutkusunu doyasıya yaşayan bir ülke olmasının yanı sıra sevınmeyi ne kadar biliyor? Gerek Bağdat Caddesi'nde, gerekse Anadolu'nun en ücra köşesinde sevinirken başkalannın yaşam alanlanna müdahale etmek ne kadar doğru? Bu sezon yaşanan ve Türk ftıtboluna damgasını vuran fanatizm şampiyonluk kutlamalannda da karşımıza çıktı. Gerek Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı sonrasında S O S Y O L O G G Ö Z Ü Y L E FEVZİ AKSOY (Sosyolog): Toplumsal sporkültürününgelış- memesinden kaynaklanan ıptidai davranışlar. Bu davranışlar her türlü toplumda görülebilir. Örne- ğin bunu Ingiliz holiganlannda da göriiyonız. Bu insanlar sosyal çevrelerinin düşüklüğünün ya- runda aynca kendilerini takımla- nyla beraber eşdeğerlendirmeye çahşarak bu ıptıdailıklerini ag- resyonlara, saldırganlıklara dö- nüştürebilmektedirler. Bu kişıler- de sevgi unsuru bır egoıst davra- nışla yalnızca kendi kulüpleri çevresinde kalmaktadır. Karşı ta- kımlan ve toplumu yanlış olarak düşmanca algılamaktadırlar. Önemh' bir başan sonrası sokağa dökülen taraftaıiar bihnçsiz hareketierie çevTeje zarar verebiuvor. caddelerde sevinirken sıktıklan kurşunlar sonucu 15 yaşındaki genç bir fidanın hâlâ yoğun bakımda olması, San-Kırmızılı taraftarlann Kadıköy'de Fenerbahçelı yandaşlara silah çekmesi ve arabalan taşlaması, yine Galatasaraylı bir taraftarın Alı Samı Yen Stadı'nda heyecandan kalp krizi geçirmesi bu olaylardan bazılan. Sevinmeyi bilmeyen, taraftarlık olgusunu tam olarak anlayamamış insanların bağlı bulunduğu takımı, ülkeyı nasıl temsil ettiği ve ılerkı nesillere nasıl örnek olabileceği de Türkiye'nin ılginç sorunlanndan bırı... NEYMİŞ ABDÜLKADİR YÜCELMAN Laf Olsun Torba Dolsun Kimi zaman düşünüyorum, boş konuşan o kadar in- san var ki... Zamanlan mı çok, yoksa boş da olsa ko- nuşmak hoşlanna mı gidiyor, bilemem. Ama incir çe- kirdeğini doldurmayan laflarta bilgiçlik taslayanlar ne ilginçtir ki izleyici de topluyor, dinleyici de... Bilgi sa- hibi olmak, bilgisini başkaları ile paylaşmak, toplumu aydınlatmak mutlaka önemli bir duygu. Ama yanlış- ları doğru olarak sunmak ve bunu da kendi yörünge- sindeki insanlara onaylatmak , toplumu yanlışa yön- lendirmek değil de nedir? Ya da topluma doğrulan an- latmaktan kaçmanın bir başka yöntemi olabilir mi? Belki. Biliyorsunuz Türk Ceza yasası dünden itibaren yü- rürlüğe girdi. Yasanın ilk hedefi yazarlar, çizerler.Eh biz de ne yapalım, meramımızı yukandaki gibi biraz örtü- lü, hatta kimi ifadeleri türbanın altında gizleyerek an- latmaya çalışacağız. Böyle bir girişten sonra konuya geçeyim. Futbolun en çok konuşulan ve tartışılan konularından birisi pe- naltı atışlannın tekrarlanmasına neden olan kuralın uy- gulanıp uygulanmaması. FIFA mutlaka bunun çözü- münü düşünmüştür de futboldaki tartışmalann bit- mesini asla istemediği için es geçmiş olabilir. Penaltı atılırken ceza alanında ve ceza alanı dışındaki yanm yay içinde kimsenin olmaması gerekirken hemen he- men tüm maçlarda bu kural ihlal ediliyor. örneğin Mi- lan-üverpool final maçında bile üverpool'un attığı pe- naltı atışında(3'üncü beraberlik golü) ceza alanı için- de en az dört futbolcu vardı ve penaltı yinelenmesi ge- rekirken Ispanyol hakem golü geçerii saydı. Maç uza- dı ve LJverpool Avrupa şampiyonu oldu. Yani bir baş- ka deyişle Uverpool futbolu ile hak etse de Ispanyol hakeminsayesindeMilan'ın şampiyonluğunu elinden aldı. Bu affedilmez hatalar çok takımın başını yemiştir. A- ma kuralı koyan FIFA bir hakeme hem kalecinin du- rumunu kontrol edeceksin, hem ceza alanına futbol- culann girip girmediğine dikkat edeceksin derse bu birinsanın aslayapamayacağı birfiziksel olaydır. Çün- kü insan gözü 11 metre (kaleci ve penaltı noktası ara- sı) ve artı 9.15 metre mesafeyi, yani toplam 20 metre 15 santimlik bir yaygın alanı göremez. Yapılması gereken iş basittir, hakem penaltı atışına ve kalecinin hareketine yoğunlaşmışken yardımcı bir hakem saha kenanndan ceza alanını kontrol edebilir ve içeri giren olursa hakemi uyararak penaltının tek- rarını isteyebilir. Şimdi bu öneriyi bahçenizde bile deneyebilir ve pe- naîtı atışlanndaki tartışmaya nasıl son verileceğine de kanaat getirebilirsiniz. Benden söylemesi. E-Posta: avucelmantavahoo.com - Faks: (212) 5138595
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog