Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

SVTA CUMHURİYET 2 HA2İRAN 2005 PERŞEMBE 12 EKONOMI IIRSK 1 MZİRAN 2005 hsAd ÖKdo En K*ns Dûşük En C Yük*4 Kapanş OtRy Haorı rssssrapr A s «oaola AbEnen •%# AtBcHotlng •«fcreTaeB? AftW*uOs$. J*TT3$t Afcn'Jirça MnâtiaLOl MıcâSBm * * » 3 525 5.20 113B '300 3*2 3-6 315 9 5 287-5 a*5 «JJO 4325 15-: 444 ı r " 2S50 170 4359 •045 443 •41386 53*5'3 1S55Û57 406627 29385 '44â34 *3093 644 56b 526560 152*631 S£33 21BS869 124*7 86404 2202*2 695*3* Sonsan Mamsnam'C 15 Bcıusan T» P K 412 Bosci FrenS«enlffi16130 & / ? * rSPırta) Omssî Dö*on OercyaE. >1 Denebf* DenaCn , Oennod Daatoi De*H*rg D*« DJsarcu20 DoûanBuoa Do§CT notoinç Dı/ar Doğan Basn 136 0Ö4 3J9 a56 - 1 -a» 12" -C59 332 056 45.28 065 153 0İ8 175 03* 148 1013 146 410 •062 - 6l36 •063 >j| 083 245 141 *t)33 3.32 2 5 Z 306 101 067 15.06 3 02 EdcOfc EfesHonr^ EğeOıtR EgeSnn* ı n 109 Inr 266 23.21- 39*403 «5432 102(222 253*2" 16i 902 "6525C 42İ64 6*2 •4 061 -53 6322156 579443 7009' 288 3 ^ 5" »77 345 EvnnVtOrt 130 FaCTirt rxom • 83 FjOTjnsnîV» 650 RmFnnFrmit.OO. fimttmt. F-W bmPistofi EcrtOttaı FrmFMGda GoMany Sponf OntFMnn 2 * 'X 485 665.0C 150 •34 76 00 5 »5 240 2-8C 139 4 * 665a 835 •33 7550 510 240 I SarartYstaı 3 2O.7G 2Oİ0 [49 204' H s n o M r * » HMa; H « S t tt>S NEEvAMen h G M HotrmYa.cn. > Ktnâdı Ifcrtsa SsDâno Di4)O(t226 « a > 2Ü' 1113018 233488 91833 90336 7ri78 14**09 23 421541 541472 191S36 4'2J64 s>m 23405J24 531933 37'376 2S2S39 18' 070 156.145 32'47 52*258 30243* *88533 854*44 99*1' 170981 039 3458.372 348,562 I T"KE*«0n TİSK Başkanı, başka bir açıdan baktıklarmı belirterek özelleştirmeye karşı çıktı ERDEMİR'in saüşı mantksızEREĞLİ (Curohuriyet) - Türkiye îşveren Sendıkalan Konfederasvonu (TtSK) Baş- kanı Tuğrul Kutadgobilik stratejik sanayı mamulü üre- ten, Türk sanayiinin yüzde 43'lük ihtıyacını karşılayan ERDEMlR'in satılmasının mantıJdı olmadığını söyledı Türk Metal Sendıkası Zon- guldak Ereğlı Şubesi'nce dü- zenlenen "ERDEMİR'in Türk Ekonomisindeki Yeri ve Önemi" konulu konferansta konuşan Kutadgobılık, u Bu ola> aJelade bir hisse satışı, bir • ERDEMİR'in özelleştirilmesine tepki gösterenlere katılan TİSK Başkanı Kutadgobilik, "Bu olay alelade bir alışveriş değildir" dedi. Türk- İş Ğenel Başkanı Kılıç da ERDEMİR'in satılmasını "ekonomik intihar" olarak niteledi. Kutadgobilik SalihKıbç aldun- venüm meselesi değfl- dir. Biz özelleştirme\e karşı değilizama ERDEMIR'e baş- ka bir açıdan bakı\oruz"dedı Türk-İş Genel Başkanı Sa- Hh Kılıç da, özelleştırme mantığmı değiştırmek için tepkilennı daha üst noktala- ra çıkarmayı amaçladıkJannı bıldırerek. "Çünkü, EreğB Demir ve Çelik Fabrikaları, PETKtM, TÜPRAŞTCTürk Telekom'un sabşı ekonomik intihardır*1 diye konuştu. Kı- lıç sözlenru şöyle sürdürdü: "tktidar, ülke>i pazar, devleti tûccar, v^atandaşları da müş- teri manüğnia görme \anlışı içindedir. ERDEMİR milli değerdir, böyle de kalmalı- dır." Gazetemız yazan Mustafa Balbay ıse ERDEMlR'de ya- pılanın özelleştırme değıl, yabancılaştırma olduğunu savnndu. Balbay, "AB'ye onurumuzla girmeye biz de e>etdi\oruzamaERDE>ltR, PETKTM, TÜPRAŞ gibi ku- ruluşlarsaülacakolursa buna ha>ır di>oruz. Şu anJdiktidar, AB'yi kalkan yapıp Türk ekonomisini küıçtan geçiri- yor"dedı. Ereğh'de ERDEMÎR çalı- şanJanyla bırlıkte Atatürk Anıtrna yürüyen yaklaşık 5 bın kışilık bir grup da, fabn- kanın özelleştınlmek ısten- mesini protesto etti. Bankası^na Bugüne kadar bir bankanın sağladığı en yüksek tutarlı varlığa dayalı menkul kıymet (seküritizasyon) işlemi gerçekleşti 700 milyon dolarhk kredi ABD 1999'DA İLAÇ TESlSLERlNl BOMBALAMIŞTI Sudan, 'Monica tazminatı' bekliyor • Eski ABD Başkanı Clınton'ı. Monica Levvınsky skandalını unutturmak ıçın ülkesındekı ilaç tesislerinı bombalamakla suçlayan Sudan'ın Ankara Büyükelçisi, Türk ışadamlannı ilaç sıkıntısı çekılen ülkesine yatınma çağırdı. ABİDİNYAĞMUR MERStN (Cumhuriyet) - Sudan'ın Ankara Buyü- kelçısı AJtereifı AJımed Kor Mino, Türk ışadamla- nnı, çimento ve iiaç sıkın- tısı yaşanan ülkesine yatı- nma çağırdı Büyükelçı Mıno, ilaç sıkıntısından, Sudan'ı 1999 da bombala- yan ABDyı sorumlu tuta- rak "BombaJamanın ar- dında, dönenün ABD Baş- kanıBıll Clınton'ın,Moni- ca Leninsky skandalını ört- meçabasıyatnordu" dedi. 1999'da ilaç enstıtüsünün bombalandığını anımsatan 'Mdnfca skandafe' sırasında ABD,. ~~ SadtB^i bDmbalamıstL Büyükelçi Mino, "Bizetaz- minat ödemediler. Zaran- mıa hâlâtelafı edemrvoruz. ABD'den Monica tazmina- tı bekü>wruz" dedi. Mersin Ticaret ve Sana- yi Odası'ının, Türk-Arap İşadamlan Derneği ışbirlı- ğiyle düzenlediği "ülketa- nıtmı toplanülaruım" son konuğu Sudan oldu. Toplantıda konuşan Bü- yükelçı Mıno, ülkesının Türkıye'nin üç katı toprak varlığına sahıp olduğunu belirterek "Taşnnacıhkala- nında da sıkmblanmız \ar. Petrolve enerji sonınumuz yok, ancak çimento\B, de- mire ve en önemBsi Uaca ih- thacnnız var. Türkişadam- lannı hem bu alanlarda hem de otel ve demiryolu inşası alanlannda \aOruna davet edrvoruz. Bizde top- rak var, teknik eieman var, kredivarama sermaye \t>k. Bunusağ)a>acakolan Türk işadamlandır" dedi. EskiABD Savunma Bakan Yardımcısı, Dünya Bankası Başkanhğı 'nı devraldı Wolfowitz'in önceliği Afiika • Wolfowitz, "Bankanın verebileceklerine ihtiyaç duyan pek çok bölge arasında Afiika'nın ihtiyaçlan ve bankaya olan bağımlıhğı öne çıkıyor"' dedi. Ekonomi Senisi - Dünya Bankası Başkanhğı görevıni resmen de\Talan eski ABD Savunma Bakan Yardımcısı Paul VVblfovvitz. ilk basın toplantısında. önceliği Afrıka kıtasına vereceğını söyledı Latin Amenka. Ortadoğu ve Asya'nın da kalkınma ihtıyaçlannı gözden uzak tutmayacağını belırten Wolfowitz, "Bankanın verebileceklerine ihthaç duyan pek çok bölge arasında Arrika'nın ihthaçlan ve bankaya olan bağunhhğı öne çıkryor" dedi Bankanın örgütlenmesınde değişiklık yapmayı düşünmediğini bıldıren Wolfowıtz. Dünya Bankası destekli projelerde ve bankadan kredi alan ülkelerde görülen yolsuzluklarla mücadele edeceğini de vurguladı. Wolfowitz'ın Dünya Bankası Başkanhğı'na seçılmesı. ABD Sa\'unma Bakan Yardımcıhğı göre\ındeyken Irak savaşının mimarlanndan bın olarak bılinmesmden dolayı yaygın eleştınlere yol açmıştı. • Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince: Tek kalemde sağladığımız bu krediyi 10 yıl önce kimse hayal edemezdi. Ekonomi Senisi - İş Bankası 31 Mayıs 2005 tanhınde gerçekleştır- diğı yenı seküntızasyon ışlemıyle 700 milyon dolarlık kaynak pake- tını Türk ekonomısının hızmetıne sundu 500 milyon dolarlık bölü- münü HSBC Bank'ın 200 milyon dolarlık bölümünü de ABN Am- ro Bank'ın düzenlediği kredi 5, 7 ve 8 yühk vadelerle yapılandınl- dı. Kredının 100 milyon dolarhk bölümü 5 yıl, 350 milyon dolarhk bölümü 7 yıl ve 250 milyon dolar- lık bölümü de 8 yıllık vade taşıyor. _ Iş Bankası Genel Müdürü Ersin Ozüıce düzenlediği basın toplan- üsında Türk ekonomisindeki be- lirh ıstıkrann bankacıhk sektörü- nü olumlu etkıledığinı belüierek bu gelişmelerın yurtdışı pıyasa- lardan Türkıye'ye yönelen kay- naklara yansıdığını söyledı. Ulus- lararası pıyasalardan sağlanan kaynaklann îş Bankası'na duyu- lan güvenm göstergesı olduğunu vurgulayan Ozınce, 700 milyon dolarlık bu kaynağın ülke ekono- mısıne hız verecek yenı yatınm- lara aktanlacağını ıfade ettı. Kay- nakla kamunun çeşıtlı projelennı fınanse ettıklennı hahrlatan Özın- ce, barajlardan karayollanna ka- dar paranın gıdeceğı yenn belli olduğunun altuıı çızdı. ÇUKUROVA GRUBU TMSF'ye 131.9 mifyon dolaröderne Ekonomi Servisi-TMSF ıle Çuku- rova Grubu arasında 4 Agustos 2004 tanhınde ımzalanan Ek Sözleşme kapsamında, 31 Mayıs 2005 vadeh taksıt ıçin 131 milyon 850 bın dolar- lık ödeme gerçekleştınldı Grup, 135 milyon dolar olan 31 Mayıs 2005 taksıtının 3 milyon 149.5 milyon dolarlık kısmını 28 Nısan'da erken ödemıştı TMSF ıle 2.1 mılyar dolarlık borç ıçın proto- kol yapan Çukurova Grubu'nun TMSF'ye yaptığı toplam ödemeler 571 milyon dolara yukseldı. YeşİBiTekstil Genel Müdürü Şenol Şankaya, NikeveGAPile stratejik ortakhkta Yeşim 'e iki ünlü stratejikortak Ekonomi Servisl- Nıke. Mark&Spen- cer, GAP. Schlafgut ve Zara gibı dünya- nm önde gelen markalanna üretım ya- pan Yeşim Tekstıl. GAP v e Nıke tarafin- dan örme konusunda Avxupa ve Türki- ye'den stratejik ortak olarak seçildı. Yeşım Tekstil Genel Müdürü Şenol Şankaya, "Biz GAP ile 1994'ten, Nike fle de 1999 yıhndan beri bûiikte çahşr> oruz. Her iki firma ile ifişldlerimiz kaüteli \c sosyal uygunluk koşuflanna uygun çataş- ma sistemimiz sa>esinde nızia geüşti ve bugün arük bu iki firma>1a stratejik iş- biıüği yapacak konuma geldik" diyerek bunun özellıkle Uzakdoğu ve Çın ıle re- kabet edebılme şartlanmn konuşulduğu şu günlerde taşıdığı öneme dikkat çekti. TARJM ÖRGÜTLERİ TEPKİLÎ Çiftçiye mazot desteği yetersiz MURATKIŞLALI ~ ANKARA - Tanm orgütlennin başkan- lan hükümetın mazot desteğını eleştirdı- ler Turkıye Zıraatçıler Derneği Başkanı İbranim Yetkuı hükümetın açıkladığı çıft- çıye htre başına 300 bın lıralık mazot des- teğine ilişkın "Buy«ibirşe\ degiLHükü- nıet ilk geldiğinde de dekar başına 3.9 mil- yon liralık mazot desteği vermişti. Şinıdi dekarda 8 urrelik tüketimden 2.4 mihon B- raok destek veriyor. Üsteük önceden çiftçi mazot faturasıv la da uğraşnuvordu" dedi Türkiye Zıraat Mühendıslen Odası Baş- kam Gökhan Günaydın ıse destek çıktık- tan sonra dahı çıftçının mazotun htresı için ortalama 1 6 milyon lıra odeyeceğıne dik- kati çekerek "Bu rakam hâlâ A\Tupa'nuı en pahalı mazot fiyatlanndan biri. Hem 'çıftçı urünunü dunya fiyatlanndan satsın" diyeceksiniz, hem de koyduğunuz vergiler- le çiftçhe mazotu dün\afiyatiannınçok çok üzerinden satacaksmız. Bu nasü anla- yış?" dedi Türk çıftçısı ıçın mazotun fi- yatı, destek sonrası lıtrede 1 dolar 20 cent cıvanna ınecek Yunanıstan'da mazotun lıtresi 56, ABD'deyse 46 sent. Destek nıi eziyet mi? 300 bın lıralık (30 YKr) destekten ya- rarlanacak çıftçılerin, Çiftçi Kayıt Siste- mı"ne kayıtlı olmalan ve akaıyakıt bayi- lennden kendı adlanna alınmış faturayı, ıl ve ılçe tanm müdürlüklenne ıbraz etme- len gerekıyor. Bu ışlemin ardından, des- tekleme paralan çiftçilenn banka hesapla- nna aktanlacak. Üç ayda bir yapılacağı behrtilen ödemelenn ılkı eylülde olacak. Tanm \ e Köyışlen Bakanhğı yetkıhle- nne göre. Türkiye'de dekar başına or- talama 8 htre mazot kullanılıyor. Çiftçiye, 500 dekara kadarkı arazilen için, dekar başına 2 milyon 400 bın lira (2.4 YTL) destek öngörülüyor. Türkiye'de kayıtlı tanm alanının 180 milyon dekar olduğu dıkkate alındığında, loplamı 432 trîlyon lira (432 milyon YTL) tutuyor. feseM Chcrtf En En Kapnş tfeük tütk ^RI flgnv tşttfıt \ OrtHy. Haan 01U2İH2005 YATIRIM FONLARI 1 HAZİRAN2005 aöviz TırtHavaroHan TLrtTr*» EFEKTİF HJŞ Ul FonAdı DMoiRyat Fart FanM Dûr*üRyat I *BD Dolan Vana 125 VeSel 4 74 VkrcKağl 106 YapKıidfinKi 205 YapK»>ltoaySMV0213 YapıHiKtSjrt 199 YapıKnriYal On :B4 Y*ı*HHlıBart 515 Yiaş OT Yalrm"n Ya Ort 201 YaznarHobrç ıox Yûrsa 125 ZcnuEnerı 4 X İOOC 42J» 1 Daıumaıia Kronu 1 \\TO 1 Ingılız Sterlım 1 Isnçre Frana 1 to a; Kronu I Kanada Dolan lKmeytDınan 1 Soneç Kronu 1 Sud AA Riyalı lOOJaponVem ! > ent Jsraıl Şekeîı 1 ı550 2 4*31 1 «851 018182 1IT5" 4 6014 02101< 12504 I ?615 I 0302 2260(1 16825 :m i 0921 M ıs.rı 10806 46620 0J115" 0J6305 1258" 13541 10138 0-22473 16730 2 4614 10S35 018169 107 r 4 5324 021000 035968 12458 0299." 13635 i 0364 022652 16848 24797 1093? 018413 10847 4 7319 021206 03657 1 12635 03(462 2. ULUSAL PAZAR ÇAPRMZ KÜRLAR sBoya S39C5 •8324 56S1S 8*268 40SS2 I 6*8 430 a 9-4 9112 133J69 30-29' 31952C 6*22' 25 (E! İ4&63Û 20941i lABODoar 1 321c 6 3 2 t DaıtımırO Knuıı '2J67 isdfreFmiji •M"1 \SKflm ı Pazari I ta-aE«*lnrr««rvı : S Î35 6528 İM 106671 ".35 54319 "42 d4» 64352 37502 SAnıRıyalı 1Eım * 2356 JUID Dolar IERBEST PİY*S< (YTL) 4ÜŞ s^7]Ş «ODoteı ' K 1J69C «m 1572 I D T ; Injfc Skfin i-^ĞOC 6-55C 24tarUn 1825 033 033 CunA«n 12300 0ü Yenl Ekonomi Pazari GECELİ1 FIİ21EI 1İT 2 82 2 "8 0*2 2*E ı'6üriC*Hepc ValmFhar5.*jDol 0233292 laifirYâıHc'ıTeıDed 00*6903 • • • - - ^ a-2895 Zra:B-r ADet GsrarEaırtCeJ '9997991 | M 03'% Gafart Ban. B&. Br »on S 0 * 0 01 r 00 0 3D% Fariı FonAdı 155% 052% 150% 030% 123% 107% Dülku Fiyat Fark Fon Adl Dünkûrıyat Fafk 0109200 10139-' 10T449 RnarslsncübıVıBirjet 1010623 " - - 10266-3 . „ . . . 1574606 «aCYijDef [Ö2552 111S 109% 109% OJSS oas 106S CJE% ÛJBS 103% 2592S417 0 2 1 00-42 026% 00*5044 028% 223S2X 026% 0010282 023% -,0225236 022% (560*30 022% 908743i 020% 155*5341 O'« ora-os ou% 3* '64006 11*% 0U13335 0 ' 5 % 0O5564C 0'4% O0T4Ş ['4+ 5ra» Mer X !fflj c CO'24 0 Mkma Bar ı? Jüî CÛ29206 nrtBrtBLf 1E2-255- EtreeBjı- CH88544 sB-rtBüc 7-iiaa feUeooB: JC [010904 TJOB-Mer.pjot [013235 İş Baıt-s B Sua Bfesei Y ı j c 13 [JJ23689 CİOB25- TanieEoncfaiBi artHrtaRweVafiB:raH IsBartB-v V-aç ıBT'H l!TW hoçrs.gTa-v. [^»386 Gsr*rtMerBıT aM S X B 7 î .... [•3*2r C T " * [02* CJ2% UB% [02% [J2% '0304002% ıc% CJ9% 135% !J3% om J2*teT*p*» SeMankBıTB İt 2% 033% 133% 133% 033% 103% 103% 183% 003% 103% 003% 183% "83% 003% 003% [.o-iar aj-% 1E798433 CJO% 3-3474 029% •33834789 329% [JK2384 328% 403*764 123% «5815*5 323% [ 60384- 322% * î n r f r a s 8 T * W l flIT6250 322% " • " - • ' 34İ35306 122% . . . _ . . - CJJ-2252 020% ! ) ş ı j * r * « ( F f T Î [X"3874 319% :23*78" 3t9% "565671 Otf% . . _. ._. "'• •." 0 1 7 » toat*(B]rawl »79169 111% 5115139411 117% 3358816 116% . a TB0010932116% T 52037' 115% 1365963 113% 33-5330 112% nKidapT *oçtor»BTjıyi Y . f o n fc> Y«BflT*H 31525614 112% TEB * Yon tfe B To Itn ıtfloro3 3' 8904012% •CTJO-s«ram'*ecno 13105"* ş Sârlı Pı Tîtrfl 39.485830 -BmbffH B Tâlvi 12^02&4 «nâ-.Jıî"t'j^"Jnc'E .ÎK ^akfcarttiBTBEı/rjConö 10099*4 Koçrfir* BlTBjinyc C0242"5 Ec33i>aşeıTSEtoKj C.J3S156 B 3aNas g " ? i-K ^ccmcı 0.010O2< 110% cios 103% -ai7% -C22% t-1'5* B8Jtas B Tî EflO ELrobond 0M9636-147% »tayaiıB^MK 3020856 :>.aW)*n«BıY=MK 3208196 •075%.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog