Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

2HAZİRAN 2005 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA dishab(5 cumhuriyet.com.tr 11 Fransızlann büyük ölçüde reddettiği AB Anayasası, dün de Hollanda'da çoğunlukla reddedildi Hollandada 'hayır' dediKırgmstan dupulmuyor • BİŞKEK(AA)- Kırgızistan'ın başkenti Bışkek'te 200'den fazla göstericinin dün sabah yüksek mahkeme bınasını işgal etmek istediği, ancak polisın bumu engelledıği bıldinldi. Bölgedeki AFP muhabiri, sıyasi girüşlerini belırtmeyen, ancak "halkın yanında" olduklanru söyleyen sopalı göstericılerin, bınanın güvenliğini sağlayan polis birliği tarafından engellendiğinı kaydetti. Buarada, Bışkek'tekı Rus KTV kanalı muhabiri, otomobillerle gelen gâstericilerin kollannda koyu ma\ i bantlar bulunduğunu bildırdi. Chavez karşıtı Beyaz Saray'da • WASHI>GTON (AA) - VBD Başkanı George Bush, Venezüellah nıııhalif lider Mana Corina Machado ıle Beyaz Saray'da görüştü. Venezüella Devlet Başkanı Hugo Chavez 'in vatan hainliğiyle suçladığı Machado, görüşmenın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bush, Caracas yönetimının demokratik ilkeleri ve Venezüella yasalanru ihlal etmesınden duyduğu endişeyi dile getirdi" dedi. tsminin açıklanmasını istemeyen Amerikalı bir yetkili de görüşmede Venezüella yönetiminin, bu ülkedeki demokrasi yanlısı örgütlere karşı tutumunun ele alındığını belirtti. Barzani'ye suikast bilmecesi • Dış Haberler Servisi - Irak Kürdistan Demokratik Partısi lideri Mesud Barzani'ye suikast girişminde bulunulduğu ıddia edıldı. El Kudüs El Arabı gazetesi Kürt kaynaklara dayandırdığı haberinde, Erbil'de önceki gün öğleden sonra meydana gelen olayda. silahlı kışilerin, partinin genel merkezinden çıkan Barzani'nın konvoyunu hedef aldıklannı yazdı. Ancak KDP kaynaklan haberi yalanladı. Aralamna Arafat' girıf • KUDÜS (AA)-tsraıl ile Güney Amerika ülkelerinden El Salvador arasında, Filistin'in geçen kasım ayında ölen lideri Yaser Arafat yüzünden soğuk rüzgârlar esiyor. El Salvador'un başkenti San Salvador'da. bir meydana "Yaser Arafat"' adının verilmesi nedeniyle Israil, bu ülkedeki büyükelçisi Jonathan Peled'in görevinin başına dönüşünü erteledi. tsrail Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin meydanın geçen hafta yapılan açıhşını erteleme girişımlerinin sonuçsuz kaldığı belirtilirken Dışişleri Bakanlığı, meydanın açılışının Israil'de "büyük üzüntü" yarattığı şeklinde açıklama yaptı. Açıklamada, San Salvador'da geçen yıl da bir meydana "Filistin" adının venhnesine atıfta bulunularak, "bir yıllık sürede. bazı kötü niyetli kişilerin iki ülke arasındaki samimi ilişkilere ters düşen ikinci bir anıt yaptıklan" kavdedildi. • Ülkede, 157 yıllık demokrasi tarihinde ilk kez düzenlenen referandumda halkın yüzde 64'e yakını oy kullandı ve büyük çoğunluk AB Anayasası'na 'hayır' dedi. ELÇtSPOYTtAZLAR Fransızlann büyük çoğunlukla reddetti- ği AB Anayasası dün de Hollanda'da refe- randuma sunuldu. Kayıtlı 12 milyon kadar seçmenin bulunduğu Hollanda'da, sandık- tan ezıci bir çoğunlukla 'hayır' çıktı. Hollanda referandumun sonucunu 6 Ha- ziran'da onaylayacak. Referandumun. Hol- landa yasalanna göre bir bağlayıcıhğı bu- lunmamasına ve parlamentonun her şekil- de onaylama yetkisi bulunmasına rağmen siyasi partiler, katıhmın yeterlı olması ha- linde halkın tercihine saygı duyacaklannı açıklamışlardı. Referandum için katıhmın yüzde 63.4 gibi yüksek düzeyde gerçekleştiği Hollan- da'da halkın yüzde 61.8"i AB anayasına "hayır" derken "evet" diyenlerin oranı yüz- de 38,2'de kaldı. Hollanda Başbakanı Jan PeterBalkenende, sonuçtan "üzgün" oldu- ğunu açıklarken, referandum sonucunu dik- kate alacaklannı söyledi. AB liderleri so- Ülkede200yıl sonra yapılan ilk referandumda oylar ülkenin büyük bölümünde elektronik sistem aracınğıyla sayıkn. Hollanda Başbakanı Balkanende evet için son ana kadar uğraşü, ancak Başbakan'ın popülaritesi şimdiye kadarki en düşük seviyede. (Fotoğraf" AP) nuç karşısında "kriz uyarısında" bulundu. Hollanda Başbakanı Jan PeterBalkenen- de. referandumla halkın anayasa konusun- da sözünü söylediğini. halkın bu konudaki görüşüne saygılı olduklannı açıkladı. Bal- kenende, oylama sonucuna ilişkin ilk değer- lendirmesinde. geniş bir siyasi ve toplum- sal koalısyonJa anayasaya "evet" denilme- sini istemelerine karşın halkın "hayır" yö- pılacak toplantıda bundan sonraki gelişme- leri değerlendireceklerini söyledi. Avrupa Bırlığı üyesı ülke liderlerinin Haziran ayı ortalarında yapacağı toplantıda, anayasa konusunun geniş şekilde ele alınmasının beklendiğuıı belirten Balkenende, bir soru üzerine referandumdan çıkan sonucun Hol- landa'nın AB içindeki konumunu zayıfla- tacağı görüşüne katılmadığını, mevcut AB anlaşmalan ve uygulamalan içinde birliğin temel üyesi olarak çalışmalannı sürdürece- ğıni kaydetti. nünde oy kullandığını belirterek, çıkan so- nuçtan üzüntü duyduğunu söyledi. Parlamen- tonun ınısiyatifıyle referandumun yapıldı- ğını anımsatan Balkenende, Hollanda açı- sından AB anayasasını onama sürecinın ge- reklerinın normal şekilde yerine getırile- ceğını. parlamentodakı oylamada referan- dum sonucunun dikkate alınacağını yıne- ledı. Balkenende, parlamentoda bugün ya- Hollanda'daki referandum sonuçlarını değerlendıren AB Dönem Başkanı Lük- semburg'un Başbakanı Jean-ClaudeJunc- ker, Hollanda ve Fransa'nın hayır demesi- ne karşın AB anayasasının onay sürecinin devam etmesı gerektiğine işaret etti. Onay sürecinın devam etmesini isteyen Alman- ya Başbakanı GerhardSchröderde, sonuç- tan üzüntü duyduğunu belirtirken, "sonuç- lann gelecekte AB'de krize neden olabilece- ğuii" söyledi. tngıltere Dışişleri Bakam JackStraw'da referandum sonuçlannın "AB için ciddi so- runlar doğuracağını" açıkladı. AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, "ciddi bir sorunyaşandığıııı" söy- lerken, AB üyesi ülkelenn bireysel ve ulu- sal girişimlerde bulunmamalan çağnsı yap- tı. "AB arûk insanlann rüyalannı süslemi- yor, insanlar AB'yi bugünİcü hali>1e sevmi- yorlar" diyen Juncker'de önem Başkanı ola- rak somut önlem önerileri getireceklerini söyledi. Juncker, "şüphe ve beörsizJik" or- tamının görüldüğünü, AB'nin nereye gıtti- ğinin sorgulandığını, "tehBkeli bir duru- mun" söz konusu olduğunu. "AB'nin küre- sel siyasi etld ve ağıriığının azaldığını" belir- terek, dış dünyaya karşı ortak tavır belirlen- mesi gereği üzerinde durdu. Juncker, iki re- ferandumdan "hayır" çıkmasının ardından anayasa onay sürecinin devam ettirilmesi- nin "siyasi açıdan dürüstohnadığuıT ancak "demokratik açıdan gerekK" görüldüğünü söyledi. AB devlet ve hükümet başkanlan- nı olağanüstü toplantıya çağıran Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Mar- tine Schıütz, anayasaya ilişkin referandum sonuçlannı "sinir bozucu", ama "son dere- ce net" olarak nitelendirdi. Schultz, insan- lann "daha fazla iş, büyüme, kuruımal et- kuüik, sosyal adalet ve demokratik kaolım istediklerini", anayasa projesinin bu işlere yarayacağının ıyi anlaşılmadığmı belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chi- rac' m basm bürosundan yapılan açıklama- da da Hollanda'dan gelen bu yeni olumsuz sonucun, "Avrupa projesinin gelişmesiy- le ilgili kaygıiar, sorunlar ve güçlü bek- lentiler olduğunu ortaya koyduğu" kay- dedildi. Hollanda'nm da referandumda AB Anayasası'na 'hayır' demesi endişeleri arttırdı Müzakere sürecine ohımsıız etki ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Fransa'nın ardından Hollanda'nın da referandumda AB Anayasası'na "ha- yır" demesi Ankara'nin endişelerini artırdı. Diplomatik kaynaklar, AB içindeki birhğin geleceğine ilişkin belırsizliklerin artmakta olduğunu belirtirken, "Bu geüşimeler AB'nin giderek içe dönmesi ve genişlemenin 2. plana atılmasını beraberinde geti- rebilir. Türkiye'nin müzakere süreci de bundan olumsuz etkilenebüir" de- ğerlendirmesini yaptılar. Türkiye AB içerisinde AB Anaya- sası referandumlannın yarattığı geliş- meleri yakından izliyor. Fransa'nın ar- dmdan Hollanda'nın da AB Anaya- sası'na hayır demesi Ankara'mn en- dişeli bekleyişini artrnrken, dikkatler AB liderlerinin 16 Haziran'da yapa- caklan zirveye çevrildi. AB liderle- rinin bu zirvede AB Anayasası'na ilişkin süreç konusunda yapacaklan değerlendinneler. Bundan sonraki sü- reci ve Türkiye'nin AB beklentileri- ni yakından etkıleyecek. Dışişleri kaynaklan 3 Ekim'de mü- zakerelerin açılması konusunda iyim- ser bir tutum benimserken, AB'li dip- lomatik kaynaklar 17 Aralık'ta veri- len taahhüt gereği müzakerelerin baş- layacağını, ancak AB içindeki geliş- melerin müzekere sürecini olumsuz etkileyebileceğinıkaydediyorlar.Dip- lomatlar, Fransa ve Hollanda'daki re- ferandum sonuçlannın Birhğin kısa Hoflanda'da referandumdan çıkan ezici vadede içe yoğunlaşmasını berabe- rinde getireceğini bunun da genişle- me konusuna ilgıyi zayıflatabileceği- ni ifade ediyorlar. Fransa ve Hollan- da'daki referandumlarda "hayır" ka- ran çıkmasında .AB'nin, bu ülkeler- de bekleneni verememesi 1 Mayıs 2004'te gerçekleşen genişlemenin kı- sa vadeli olumsuz etkilerinin gözlem- lenmesi de bundan sonraki süreçte 'hayır' ın ardından Sosyalist Partililer sevinç çığhklan atu. genişlemeye olan desteğın azalması- na etkı edecek unsurlar olarak görü- lüyor. Türkiye 3 Ekim'de başlayacak mü- zakerelenn "sürdürülebiBr" ve "tam üyeükhedefr ılkelerini taşımasını is- terken AB içindeki son gelışmeler ve Almanya'da yapılacak erken seçim- ler ciddi endışe kaynağı oluyor. 3 Ekim'de başlayacak müzakerelenn kurallanmn belırleneceğı "müzake- relerin çerçevesi belgesi" henüz net- lik kazanmazken AB komisyonunun bunu eylül ayına bırakma düşüncesi de endişeleri artınyor. Hıristıyan de- mokratlar belge çerçevesinde süreci zorlaştıracak koşullar ve tam üyelik yerine imtıyazh ortaklığa kapı aralı- yacak unsurlann yer alması için gi- rişimlerde bulunuyorlar. Eroğlu Cumhuriyet'e konuştu 'Anavatanım beni tutuklamaz' REŞATAKAR LEFKOŞA - Kuzey Kıbns'taki Rum mülkle- rinde oturan Kıbrıslı Türklere yönelik kişisel davalar ve bu davalara bağlı olarak ahnan Av- rupa tutuklama emirle- ri ciddi tartışmalara yol açtı. Rumlann bu tav- rından etkilenen bazı emlakçiler "Kuzey Kıb- nsUluslararasıKonseyi" adı altında bir örgüt ku- rarak karşı atağa geçme hazırlığı yaparken ana muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Dr. Deniş Eroğ- lu, hem TBMM'yi, hem deKKTCMeclisi'niya- sal önlem ahnaya çağır- dı. Eroğlu, "TBMM'den mütekabiliyet yasası, KKTC MecMsi'nden isf Günev 'deTürk mak kuP lanan Rumlann KKTC mahkemelerinde yargı- lanmalannı öngören bir yasa istiyoruz" dedi. Cumhuriyet'in sorulan- nı yanıtlayan eski Baş- bakan Derviş Eroğlu, Gazimağusa'da eşi Me- ral Eroğlu adına kayıtlı bir Rum evinde orurdu- ğunu belirtirken "Eğer bu mülkte oturduğum için hakkunda, Avıupa tutuklama emri ahna- caksa bu>ıırsun alsın- lar" dedi." Eroğlu, "Tu- tuklama karan sonra- smda Türki>c'yedahi se- yahat edemeyeceğinizi bihyor musunuz" soru- suna ise şu yanıtı verdi: "Evet bu yönde haber- ler anyoruz. Ben de ina- dına Ankara'ya gidece- ğinıi söylüyorum. Tür- kiye benim ana\ ı atamm- dır ve garantöriimdür. Beni konımakla mükel- leftir. Türk polisinin be- ni tutuklayacağını hiç sanmrj^rum." Banş Ha- rekâtı sonrasında Kıbns Türk toplumu lideri Ra- uf Denİrtaş'la, Rum li- deri Glafkos Klerides arasmda 'Nüfus Müba- delesi Anlaşması' yapıl- dığını anımsatan Eroğ- lu, "Bu anlaşma yapü- dıktan sonra Günev 'de- ki Türkler Kuze> J e~, Ku- zey'deki Rumlar da Gü- nev'e geçmiştir. İnsanlar sokakta kalamayacağı- na göre boş evlereyerteş- tirflmiştir. Bu sorunumal takası\1a çözmekten baş- ka bir seçenek görmü- yorum" dedi. Eroğlu, Titina Loizidu isimli Rum kadma Girne'deki mülkü için Türkiye tara- fından bir milyon dolar- lık tazminat ödenmesi- nın de hatalı bir karar olduğunu kaydetti. Talat: Türkiye imzalayacak KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet AB Talat, BM Genel Sekreteri'nin siyasi işler damşmanı Sir Kieran Prendergast'la dün bir araya geldi, ancak göriişmeden sonra bir açıklama yapılmadı. Talat, görüşmeden önce yaptığı açıklamada, gazetecilerin soruları üzerine, "Türkiye'nin Gümrük Birliği Ek Protokolü'nü, AB'nin kendi iç prosedürünü tamamlar tamamlamaz imzalayacağuu, bunun bilinen bir şey olduğun u" sö>1edi. Talat, "Türkiye 17 Aralık'ta bu konuda taahhütte bulundu. Bunu tartışmanın anlamı yok. Türkiye bunu imzalayacak. Hem o taah hüdü verdi hem de AB'nin kendi iç prosedürünü tamamlaması beklemyor" dedi. (Fotoğraf: AP) ÎRVEDEĞÎL, ÇALIŞMA ZİYARETÎ Kıbrıs masaya yatınlıyor • KKTC Cumhurbaşkanı Talat, Başbakan Soyer ve Dışişleri Bakam Denktaş bugün Ankara'ya geliyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, beraberinde Başbakan Ferdi Sabit Soyer ve Dışişleri Bakam Serdar Denktaş ıle birlıkte bugün Ankara'ya geliyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün ABD temaslan öncesinde gerçekleşecek ziyarette, Kıbns'ta yaşanan gelişmeler, Gümrük Birliği ek protokolü ve Rumlann son girişimleri ele alınacak. Talat ve beraberindekılerin programında. Erdoğan, Gül ve Meclis Başkanı Büknt Armç ile görüşmeler bulunuyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Namık Tan, haftalık basın toplantısında soru üzerine, Talat ve beraberindeki heyetin .\nkaraya "çahşma zjyareti" gerçekleştireceklerini belirterek bu nedenle Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'le görüşmenin programda yer almadığını kaydetti. Talat gelecek hafta Sezer'le görüşecek Talat'ın, gelecek haftalarda ,\nkara'ya "resmi ziyaret" gerçekleştirmesi ve bu çerçevede Sezer tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Sözcü Tan, soru üzerine Dışişleri Bakanı Gül'ün Kıbns'a ilişkin son önerilerini değerlendırirken de. bunların "kapsamlı bir çözümü ikame edecek değil, buna yarduncı olacak hususlar" olduğunu belirtti. BM Genel Sekreteri Kofı Annan, Avrupa Konseyi, AB ve ilgili ülkelere bu konuda bilgi verildiğini ifade eden Tan. Kıbns'ın kuzey ve güneyine tüm kısıtlamalann birlikte kaldınlmasını içeren önerinin, BM Genel Sekreteri'nin BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu rapora da uygun düştüğünü kaydetti. Tan, bu öneriye olumlu yaklaşılması durumunda kapsamlı çözüm yolunda önemli bir adım atılacağını söyledi. BD'LİHEYET Izolasyon kalkmalıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Edward'\VbitfieJd. "ABD yönetimtae, Kuzey Kıbns'a uygulanan izolasyonun kakhnlması yö- nünde önerilerde bulunacağjz" dedi. Ercan Havaalanı'nı kullanarak KKTC^i ziyaret et- tikten sonra Ankara'da temaslarda bulunan ABD Kong- resi Temsilciler Meclisi üyeleri, dün Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ıle görüşrüler. Heyet Başkanı Whitfield, TOBB ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklama- larda bulundu. Kuzey Kıbns'a yaptıklan ziyaretin ken- dileri için "son derece heyecan verici" olduğunu belir- ten Whitfield, "Kuzey Kıbns üzerinde uygulanan izo- lasyonun kabul edikmez olduğunu gösteren semboük bir adım atök" dedi. Cuma günü ABD'ye döndükle- rinde Bush yönetimine bazı önerilerde bulunacaklan- na dikkat çeken Whitfield, "Bu önerflerimiz Kuzey Kıbns üzerine uygulanan izolasyonun kaldınlması ko- nusunda yöntemlerimize \öneUk olacak" diye konuş- tu. Whitfıled,Erdoğan"ın ABD ziyareti konusunda ise "Sayın Başbakan Erdoğan'uı Amerika'ya yapacağı zi- yareti de heyecanla beldrvoruz. Kendisi cmininı Başkan Bush ve Başkan Yardımcısı Cheney jle son derece fay- dah, verimli görüşmeler yapacaktır."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog