Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

-t- FiTCumhuriyel L 5 L . K İ T A P LARI ENELHAKKTNHAKKI İlhan Selçuk Çaji Pazntan *S Tntocagı Cad V 3 9 « l 134334) CaSalogtoioıİMİ Tel ı2i:j< 4 03 96 Cumhuriyet fiTCumhuriyet L^KİTAPLAR! SÖYLEV-m-BELGELER H.V.Velidedeoğlu ÇaJPazaılamaA.Ş Tûkocağı CaA No 39 41 134334ıCagüogto-kanbulTel (212)51401 96 YIL SAYI: 29093 / 50 YKr <500.000 TL) (KDVıynde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Pransa'dan sonra Hollanda'da da anayasaya 'güçlü hayır' çıktı Avrıııra'cla kriz 2 HAZİRAN 2005 PERŞEMBE Olümünün 42. yılında YUNANELEFTHERCTİPİA GAZETESÎNÎNSAVI Paris'ten de özel ortaklıkişareti Yunanistan'da yayımlanan Eleftherotipia gazete- sının Fransız hükümet kaynaklanna dayandırarak verdiğı haberde, Pans'ın, anayasanın reddedılme- sınden sonra Tûrkiye ıle "tam üyelık yenne" özel ılışkı kurulmasını ısteyeceğinı ileri sürdü. Alman Hınstıyan Sosyal Bırlık Partisı Genel Baş- kanı Edmund Stoiber ıse iktıdara gelmelen duru- munda Türkıye ile yapılacak Avrupa Bırlığı üye- lık müzakerelenni farklı bir hedefe doğru yönelt- mek için çalışacakJannı söyledı. • 10. Sayfada Katllltn orani yÜZde 63.4 Hollanda'da halkın yüzde 61.6'sı AB Anayasası'na "ha- yır" derken "evet" diyenlerin oranı yüzde 38.4'te kaldı. Katılımın yüzde 63.4 olarak gerçekleştiği referandumdan hayır çıkmasında kimliklerini kaybetme korkusu, geniş- leme kaygısı, özellikle Türkiye karşıtlığı etkili oldu. Hollanda Başbakanı Balkanende, "üzgün" olduğunu belirtirken referandum sonucunu dikkate alacaklannı açıkladı. AB'nin küresel ağirllğl azaldl' AB Komisyonu Başkam Barroso, birliğin dö- nem başkam Lüksemburg Başbakanı Juncker ve AP Başkam Borrell, siyasi açıdan dürüst olmasa da anayasa projesinin onay sürecinin askıya almamayacağmı bildirdi- ler. Barroso, "ciddi bir sorun yaşandığım" söyledi. Juncker, belirsiz ve tehlikeli bir ortama girildiğini, "AB'nin küresel siyasi etki ve ağırlığının azaldığını" vurguladı. OlağatiÜStÜ tOplantl ÇağriSI Almanya Başbakanı Schröder, anayasa krizinin Av- rupa'nm genel krizi olmaması uyansında bulundu. Fransa Cumhurbaşkam Chirac so- nucun, "Avrupa projesinin gelişmesiyle ilgili kaygıları ve güçlü beklentileri ortaya koyduğunu" belirtti. îngiltere Dışişleri Bakanı Straw, ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldıklannı açıkladı. AB liderlerini olağanüstü toplantıya çağıran AP Sosyalist Grup Başkam, "Gelişmeler sinir bozucu" dedi. ELÇÎN POYRAZLAR'ın haberi • ıı. Sayfada YARIN NAZIM HİKMET posteri Çankoyo Belediyesi'nin kotkılorıyla... Cumhuriyet 'le birlikte. AÜ Senatosu, siyasal iktidarın uygulamalannın gizli din okullanna zemin yarattığını belirtti Laiklik aşınchrıhyorİZİİyorUZ' Ankara Üniversitesi Senatosu tarafından alı- nan kararda, TCY ve milli eğitim sisteminde yapılan değişiklikler eleştirildi. Kararda, "Laiklik, siyasal iktidann derinden ve kararlı uy- gulamalan ile hızla aşındınlmaya çalışılmaktadır" denildi. Senato, la- iklik karşıtı uygulamalan "endişeyle izlemekte olduklanm" bildirdi. İnÖllÜ ÜnİVerSİteSİ kinadl Üniversite Senatosu "Üniter devlet ve toplum yapısına, Cumhuriyetin temel niteliklerine yönelik iç ve dış tehditlerin bu sözde eğitim kurumlan aracılığıyla yaygınlaşabileceğini ve bu kurumlann giderek iç ve dış tehdit unsurlan tarafından destek- lenen birer terör odağına dönüşebileceğini" vurguladı. • 5. Sayfada 100. Yıl Üniversitesi 'ne baskı iddiası 'Rektör ölüm tehdidi alıyor'ODTÜ Rektörü Akbulut, üniversitelerinin üzerinde çok büyük baskılar olduğunu belirterek "100. Yıl Üniversitesi Rektörü Aşkın'ın altındaki arabayı aldılar, yeni araba almasma engel oldular. Ölüm tehditleri alı- yor, attığı her adımda milyar liralık zimmet çıkanyorlar" diye konuştu. SÜMERBANK'TA KARAR Garipoğlu'na 27 yıl hapis Sümerbank davasında bankanın eskı sahıbı Hayyam Garipoğlu, nitelıkh dolandıncılık ve nıte- lıklı zimmet suçlanndan 27 yıl 4 ay ağır hapis cezasına çarp- tınldı, hakkında yakalama emri çıkanldı. • 7. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ural Akbulut, Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Yücel Aşkın'ın üzerinde büyuk baskı olduğunu söy- ledı. Akbulut, Aşkın'ın ıçinde bulun- duğu durumu anlatırken "Ölüm teh- ditleri alıyor. Bıktınp istifa ettir- meye çaüşıyorlar" dedı. ÖDTÜ Rektörü Prof. Dr. Akbulut, ODTÜ öğretim üyesı ve eski Türkı- ye Bilişım Derneği (TBD) Başkanı Prof. Dr Necdet Bulut'un ismınm, ODTÜ Fızık Bölumü'ndeki bir am- fiye yeniden verildığı törende yaptı- ğıkonuşmada, 26 Kasım 1978'de uğ- radığı sılahlı saldın sonucu 8 Aralık UArkası Sa. 8, Sii. 3'te ERDEMİR'İN SATIŞI MANTIKSIZ M 12. Sayfada RUSYAYASAĞI ÜRETİCİYÎ EZDt M13. Sayfada SEVİNMEStNl BİLMİYORUZ MSoor'da GÜNCEL ergamalı eyleme 'soyundu' Bergama Ovacık Altın Madeni'nin, kesinleşmiş yargı kararlan gereği kapatümış olmasına karşın yeniden işletmeye açılması, uzun süredir işinde gücünde olan köylüleri harekete ge- çirdi. Siyanürlü altın madenciliğine karşı 15 yıldır mücadele veren Bergamalı köylüler dün de tzmir Konak Alanı'nda soyunarak yeni bir eylem sürecini başlattı. "Türkiye Afrika ol- mayacak", "Susma sustukça sıra sana gelecek" sloganlarını atan Bergama köylüleri, kaza- nılmış haklarının ellerinden alınmasına sessiz kalmayacaklarım v^urguladı. • 8. Sayfada CUNEYT ARCAYUREK •••Bu Kafa: Bir Öyle Bir Böyle RTE, çiftçinın kendı kaderine terk edildiğinı ör- neklerle açıklayan, bu arada çay taban fiyatlarını açıklamasını ısteyen ana muhalefetı hem seviyesiz buluyor hem de "anlamakta zorlandığını" söylüyor. Aslında halk seçım öncesı palavra kimi vaatlerle iktıdara gelen, yoksulluğa paydos, ışsızlığe son gı- bı temel sorunlardakı söylemleriyle oy avcılığı yapan Başbakan'ı "anlamakta zorianıyor". MArkasıSa.8,Sü.l'de Orhan Erinç 'SiyaseMicaret- tarikatve medya'yı anlattı... Erje Ayden 'Olümüne bir Kemalist' BUGÜN Cumhuriyet 'le birlikte. Foto muhabirinin yerine çizergirdi Mahkeme salonunda yeni TCY düzeni Basma getirdiği kısıt- layıcı maddelerTCY'- nın yürürlüğe gırdığı dün, mahkemelerde uy- gulanmaya başlandı. Ga- zetecılenn görüntü al- malannı engelleyen ye- ni yasa nedeniyle duruş- malara çızerler gırdı. Bazı duruşmalarda da, yeni TCY'nın yürürlüğe girmesı nedeniyle sanık avoıkatlannın, sorulannı mahkeme başkanını ara- cı kılmadan doğrudan tanıklara yönelttıklen görüldü. • " Sayfada MGSB güncellendi Oncelikli tehdit irtica ve terör MGK'de son biçimi ve- rilecek Mıllı Güvenlik Siyaset Belgesı'nde irtica ve bölücülük öncelıklı tehdıtler ıçindeki yerini korudu. Kıbns'ın güven- lik için birinci derecedekı önemıne dıkkat çekıhdı. Belgenin dış tehditler bö- lümünde sıralama yapıl- madı. Bu bölümde sırala- nan tehdıtler arasında Ege'dekı karasulan soru- nu, Kıbns, Irak ve İran yer aldı. • 4. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Yasama, Yasadışılığı Savunursa! Geçen haftadan beri AKP'nın, yasadışı, kural dışı eğitim kurumu açılmasını doğal karşılayan tutumu- nu değişık yönleriyle ırdelıyoruz. Gerek AKP üst yö- netiminin gerekse onu tamamlayan alt yönetımın konuya ilişkin açıklamalannı okudukça "Demekkibu MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog