Bugünden 1930'a 5,476,064 adet makaleKatalog


«
»

9 HAZİRAN 2005 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER aazetemiz çizerlerinden Tayfun Akgül, 15 Temmuz'a kadar sürecekbir sergi açtı 'Kolajlanmı evimin her tarafinda sergiledim...'Haber Merkezi - Gazetemizin Bilim Teknik ekindeki çizgileriyle tanınan Tay- fim Akgül, KadirHas Üniversitesi'nin Ci- bali'deki merkez kampusunda bulunan Rezan Has Haliç Kültürleri Müzesi'nde bir sergi açtı. Serginin açıhşına Kadir Has Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Yücel Yümaz, gazetemiz imtiyaz sahıbi ve yazan tlhan Selçuk, Prof. Dr. AK Nesin ve müze müdürü Ahu Has'ın yanı sıra birçok sanatsever katıldı. Akgiil'ün re- sim. kolaj ve karikatürlerinden oluşan sergisi 15 Temmuz'a kadar açık kala- cak. Aynı zamanda Istanbul Teknik Üni- versitesi Elektrik Elektronik Fakültesi profesörlerinden olan Tayfun AkgüTle sergisi hakkında konuştuk: Evlmin duvariarı blr sergi salonunu andırıyordu Sergiaçmadüşünceanasdgeltşti? Ser- gide kaç adet caüşmaıuz yer alıyor? Son 2-3 yıl ıçinde yapageldiğim resim ve kolajlan evimin duvannda kendi ken- dime sergiliyordum. Mınık bir evde ya- şıyorum. Boş duvar kalmadı; buna ko- ridor ve mutfak duvarlan dahil. Gûnün birinde yerbilimci arkadaşım Prof. Dr. luncay Taymaz beni ziyarete geldığin- de, çalışmalanmı Kadir Has Üniversite- si'ndesergilememiönerdi. Başlangıçta pek sıcak bakmamıştun. Serginin yapı- lacağı Rezan Has Haliç Kültürleri Mü- zesi'ni -ki, müze 7 yy. Bizans sarnıcuıa komşu bir Osmanh hamamı- görünce sergi açmaya karar verdim. Sağ olsun- lar, Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Ydmazve Müze Müdürü Ahu Hasonay ve destek verdiler. Sergiyi yap- tık. Yaklaşık 200 parçalık serginin 70 ka- dan çöpten toplama malzemelerle yap- tığım kolajlar ve kolaj-karikatür portre- leri. Bir o kadar da, çoğunlukla kanşık teknikte yapümışresimve desenlerim ser- gileniyor. Geri kalanlan karikatürler... • Istanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Akgül, "Ister istemez mühendisliğimi karikatürde, özellikle de kolaj da kullanıyorum" diyor. Bu arada, 15 tane de annemin siyah ku- maş üzerine nakışla işlediği kumaş-ka- rikatürler var. Bu sıyah kumaşın baba- mın damathk ceket ve pantalonundan aluıdığını da eklemek isterim. Matematlğe gonderme yaptık - Serginizin adını "2x2" seçmenizin özel bir nedeni var mı? Serginin tam adı "2x2 Sergisi: Resim- ler, Kolajlar ve Karikatürler". Uzunbir ad... Kısaca "2x2" dedık kendi aramız- da. Böylece, biraz da matematik dünya- sına gönderme yaptık. Çünkü sergide epeyce matematıkçi ve diğer bilim dal- lanndan kişilerin kolajlan ve karikatür- leri var. - Karikatürleriniz, resünkriniz ve ko- lajlannızyer ahyor sergide. Bilim Teknik ekindeki karikatürlerinizi biliyoruz, re- sim ve kolaj çabşmalannız ne zaman baş- ladı? tlk karikatürüm 1979'da yayımlanmış- n. 1995'ten beri de Cumhuri'yet Bilim Tek- nik'te yayımlanıyor. 1989-1994 arası ABD'de öğrenci iken yerel basında sü- rekli çiziyordum. 1997'den beri yurtdışındaki bır-iki bı- limsel dergıde köşem sürüyor. Yani, ka- rikatür hep vardı; elim, aklım oldukça da var olacak. Resim ve kolaj çahşmalan- mın büyük çoğunluğu son 2-3 yıl içın- de ürettiklerim. Çok tazeler! - Kotajlannızda volda. sokakta buldu- ğunuz,arkadaşlanıuzuı da sizin için top- ladığı pek çok malzeme var: Saat parça- lan, çakmaklar, tespih, \idalar. somun- lar, kınk makas ve gözlükkr. Bunlara sonradan müdahaleetmiyorsunuz, bulun- duklanballeri>1e kullannorsunuz. Çoğu- nu portre oluşturmakta kullannuşsınız. Malzemelerin birbirieriyle karşdaşma- lan,çok farkhobjelerin sonradan bir bü- tün ohışturmalan_ Kolajlanruz için ne- lersöyleraniz? Kolajlar kendi kendimı eğlendırme amacıyla başlamıştı. Bulduğum malze- melerin bazılan komık görünüşlüydü. Bu malzemeleri uygun (veya saçmasa- pan) yerleştirince de kankatür çıkıyor- du ortaya. Bazen kınk bir makas bıyık olabiliyor, bir bisiklet çarkı kirpiğe, tes- pih boncuğu göze, vidalar saça, zincir sa- kala dönüşebiliyordu. Başlangıçtaki ku- ralım şuydu Malzemeye müdahale et- me! Daha sonra az çok müdahale ettik- lenm oldu ama o zaman da malzemenin ruhuna dokunmamaya çalıştım! Bu ışin, bana ganp gelen bir yönü var. Nasıl oluyor da ınsan organlanyla hiç ıhn- tisı olmayan bır malzeme. örneğın kınk makas sapı, kulak olabiliyor7 Ve bu ku- lağın cıvanna koyulan diğer bambaşka malzemelerle bır portre nasıl ortaya çı- kıyor. çıkan portre bır insan olabiliyor? Bugün mühendıslığın bır dalı "tanıma" (recogmtion) ve "yüz tanıma" (face re- cognition) ile cıddi cıddı uğraşıyor Her gün yeni teknıkler gelıştınyorlar. Bizım iki gazoz kapağı, bir düğme, üç çıviden ibaretmalzemeyi nasıl olup da insanaben- zettiğimizı anlamak üzerine büyük çalış- malar yapılıyor, epey kafa yoruluyor. Mühendtstiğtml kullandım - Aynı zamanda bir akademisyensiniz, ek^ctrik-elektronikprofesörüsünüz. Han- gi yanınız diğer yanınızı daha çok besB- yor? Yoksabirbirierindenbağımsz mıiler- liyorlar? Her ikı yanım da birbırinden hem ba- ğımsız hem de şiddetle bağımlı. Bazen çaktırmadan, bazen alenen birbırlenni ızliyorlar. Mühendisliğimi kankatürde, özellikle kolajda kullanıyorum ister is- temez. Aslında ınsanoğlunun doğayı tak- ht ederek yaptığı mühendislik benim ko- lajlar gibi bır şey. Doğa ile karşılaştınn- ca, ınsanoğlunun yaptıklan doğa açısın- dan kankatür gıbı kalıyor. Yine de eklemek istenm, akademik çalışmalanmla diğer çalışmalanmı bir- bırinden ayırınm. Tam anlamıyla birbi- nnin ıçine girmelerini önlerim. Akade- mik hayatta katıyımdır; resim-kolaj-ka- rikatür dünyam başkadır. Her ilasini de çok ciddiye aldığımı söylemeliyim. İKl GAZETECt İKİKİTAP AnnelikHalleri.. Istanbul Haber Servisi - Gazeteci Nflüfer Kas ın-Annetik HaJ- leri" adlı kitabı Selis Kitaplar'dan yayun- landı. Kas kitabında, anne adaylannın öğ- renecekleri konulara değınirken annelık sırasında yaşanan sıkıntı, heye- can ve kaygılara da yer veriyor. Nilüfer Kas, çocuğu ilk elinize aldı- ğınızda yıllardır annelik yapıyormuş hissinin belirdiğini ifade ediyor. Yeter ki Sen İste.. tstanbul Haber Servisi - Gazeteci Füsun Sa- ka"nın "Yeter ki Sen tste" adh kitabı Selis Kitaplar'dan çıktJ. Sa- ka, kitabmda yaşadı- ğı terapi deneyimle- rinin yarunda tera- pistlerin vaka örnek- lerini öykülendiriyor. Pedagoji, sosyoloji ve psikoloji eğitimi de alan Saka, bağunlı kişilik bozukluklann- dan depresyona, alkolizmden şizof- reniye dek psikolojide yaşanan rahat- sızliklan örnekleri ile anlatıyor. Modatun evrimi Moda tarihçisi ve eğHmeni EtifJuöde Derebov'un, "Saraydan Saraya Kostümün EvrimT başhkh moda ülüstrasyonlan sergisi ve teatral moda gösterisi, Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un kabhmıyla yapıkh. Türk ve tsbm Eserleri Müzesi'ndeki serginin açıhşnu yapan Koç, ilkçağdan günümüze kostüm ve modanın evrimini anlatan sergiyi gezdL Derebov'un, "Kostüm ve Moda Tarihi" adh kitabmı da inceleyen Koç, sergivi etkileyici bulduğunu söyledl Müzenin babçesinde Ükçağ. Antik Yunan. Roma ve Osmanh kültürünü yansıtan teatral moda gösterisi sunuldu. Gflsteriyi, Atflla Koç'un eşi Şadiye Koç'un da aralannda bulunduğu çok savida daverü izledi. Sergi, 25 Haziran'a kadar açık kalacak. (FATÎH ERDOĞDU) Recep Bilginer'i Kaybettik Cemiyetimizin kuruluşundan bu yana yönetim kurulu üyesi, genel sayman, genel sekreter, başkan yardımcısı ve Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı Başkanı olarak büyük katkılarda bulunan, Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Basın Şeref Kartı sahibi, ağabeyimiz, ustamız. Gazeteci-Yazar RECEP BİLGİNER'i 17 Haziran 2005 günü kaybettik. Acımız büyüktür. Cenazesi 20 Haziran 2005 Pazartesi günü saat 11.30'da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önünde düzenlenecek tören sonrası kılınacak öğle namazmın ardından Teşvikiye Camii'nde kaldınlarak Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Ailesine. üyelerimize, basın, sanat ve kültür camiasına başsağlığı dileriz. TÜRKİYE GAZETECİLERCEMİYETİ BAŞSAĞLIĞI Değerli arkadaşımız Rasih Nuri lleri'nin eşi ve sevgili dostumuz BEDİA İLERİyi yitirdik. Rasih Nuri lleri'nin, lleri ailesinin ve yakınlarının büyük acılarını paylaşıyor ve başsağlığı diliyoruz. Av. ŞEKİBE ÇELENK Av. HALİT ÇELENK SERPİL GÜVENÇ, KAYA GÜVENÇ FERDA ÖZYURDA, ÜMİT ÖZYURDA EngeDOer Müzesi'nin şu an dünyada dört örneği bunınuyor. tstanbul Ar- keoloji Müzeleri Müdürü tsmail Karamut, "Halka mesafeü değjl halkla birtikte müzeaKkyapdmah. Mûzebinalan çeşitlendirflmeti " di>ı e konuşu>t>r. Engelliler Müzesi'ni kurmak için acilen sponsora ihtiyaç var • Müze Müdürü îsmail Karamut, Anadolu'da bulunan en büyük lahit olan Sidamara'nın sergilenebümesi, bir Engelliler Müzesi'nin kurulması için sponsora ihtiyaç duyduklarım belirtiyor. ÖZLEMGÜVEMLt I stanbul Arkeolojı Müzelen Müdürü tsmailKaramut, Sı- damara Lahti, Magnesia ve Lagina tapınaklanna aıt kabart- malann bulunduğu salonlann yenıden düzenlemp ziyarete açıl- ması, dünyada 4 müzede örne- ği bulunan bır "EngeDUer Mü- zeâ" kuruknası için sponsor ara- dıklannı söyledi. 8 ay önce göreve getirilen ts- mail Karamut, Istanbul Arke- olojı Müzeleri ile ilgili projele- rini anlattı. Karamut, müzedeki Yıldız Salonu'nun konferans ve geçicı sergi salonu olarak kulla- nılması, müze ihtisas kütüpha- nesinin yenilenmesi, Sidamara Lahtı, Magnesia ve Lagina tapı- naklanna aıt kabartmalann bu- lunduğu salonlann ziyarete açıl- masına ıüşkin projeleri bulundu- ğunu söyledi. Sidamara'nın bugüne dek Anadolu'da bulunmuş en büyük lahit olduğuna dikkat çeken Ka- ramut, "Bu lahit 24 ton ağırfa- ğmda. Lahtin de içinde bulundu- ğu salon küçük bir onanmla zi- yarete açılabitir" dedi. Engelliler için bir müze aç- mak ıstediklerini dile getıren Ka- ramut, "Önemü eserfcrin kop- yalan oluştumlacak. Görme engeDUer için için ayn bir salon tahsis ed9ecek.Ör- neğin, bndmasıyla ilgiliprojemiziçinbü- yak bir kuruluş ile görüşmelere başladık" dedı 1 mllyon eser Karamut, müzelerde toplam 1 milyon eserin bulunduğunu ifade ederek bunlann hepsinin sergilenmedığıni söyledi. Eser- lerin topluma vereceği mesajı ve sağlamlığmı göz önünde bu- lundurarak sergileme karan al- dıklanru anlatan Karamut. "Dün- yanın hiçbir müzesinde her eser sergOenmez. Lou>ne Müzesi'nin de Metropolitan Müzesi'nin de depolannda binlerce eser var- dır" dedi. Salon uzun blr süredir kapalı duruyor Eleman yetersizliği nedeniy- le uzun süredir kapalı olan 8 sa- lonun da ziyarete açıldığını söy- leyen Karamut, şöyle devam et- b "Bakanhgm venöği 10 eleman- la kapah olan Suriye-Fi listin- Kıbns, Anadolu Küİtürleri-Tro- ya. tstanbulKültürlerive Bizans, Bitinya ve Trakya salonlan ile Çinili Köşk ve Çocuk Müzesi zi- yarete açıldL Çinili Köşkonanm nedeniyle kapalıydı. 10 Hazi- ran'da açınşını yapük Salonla- nn kapah olmasından dola>i pek çok kîşi geri dönüyormuş. Şim- diziyaretçi sayismda ciddi bir ar- tış var. Örneğin bu >ıhn mayıs ayuıda müzeleri 95 bin 538 kişi ziyaret erti, 204 mihar lira gelir sağlandL 2004yılmın Mayısa\in- da ise ziyaretçi sayısı 50 bin, ge- lir de 105 milyar Kra idi" Karamut, son 50 yılda müze- cilik anlayışuıda değışunler ya- şandığına düdcat çe- kerektop- v lama ve . birik- tskender Lahti'nin küçük bir kopyasmıhazuia\ip dokunarak eserianlamalanm saglayacagE" dıye konuştu. Çivi yazılı tabletlerin sergile- nebileceği bu" salon oluşturul- ması. Hazıne Daıresi'nin yeni- den hızmete aluıması gibi pro- jeleri de bulunduğunu belirten Karamut, bunlan hayata geçire- bilmek için 2004'te çıkanlan sponsorlukla ilgili yasadan ya- rarlanmayı düşündüklerini söy- ledi Karamut, "Davetiye taran- da bir yaa hazniadık. Büyük ku- ruluşjaragönderiyoruz ve kühii- rel varbklara sponsor olmalan- nı talep ediyoruz. Bu yasanın olumlu yansunalaruu yaşamava başladık. Yüdız Salonu'nun kon- feransve sergisalonuolarak kul- tirme anlayışuunyerini "eserle- ri yorumlayarak topluma sun- ma" anlayışının aldığını belırt- ti. Müzelerde, arkeolog, sanat tarihçileri, halkla ilişkıler uzma- nı gibi çalışanlara da ihtiyaç du- yulduğunu anlatanKaramut. şun- lan söyledi. "Halka mesafeBde- ğil halkla birtikte yapılmah mü- zecilik. Müze binalan ve komp- leksleri çeşitlendirümelL Sergi salonlamia birtikte kütüphane- ler, sinema, müziksalonlan, din- lenme alanlan, restoranlar, işük- ler, saüş merkezleri gibi mekân- lar ohnab müze kompkkslerin- de. Hedefimiz.toplumu taolgün- lerinde İstanbul'da Akmerkez. Ankara'da Armada yerine ken- diözgürterdhleri üemüzelereçe- kebilmekT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog