Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

S5AYFA CUMHURİYET 19 HAZİRAN 2005 PAZAR HABERLERIN DEVAMI TURKIYE Istanbul Ecdırne K«ocaelı Ç-anakkale Iz mır Manisa A^dın D«enızlı PB PB PB PB PB PB PB PB 29 32 28 29 31 34 35 35 Sinop PB 22 Adana A 33 Zorguldak PB 23 Antalya Samsun Trabzon Gıresun Ankara Eskişehir Konya Sıvas PB PB PB PB PB PB PB 26 24 25 29 29 30 24 A 34 Kars Mersin Dıyarbakır Şanlıurfa Mardin Siirt Hakkâri Van A A A A A B B 29 35 37 32 34 29 27 PB 24 DIS MERKEZLER B 22 Berlın PB 22 Moskova Yurdun kuzey ve batı kesımlen parçalı bulutlu, dığer yerler az bulutlu ve açık ge- Helsinki PB 22 Budapeşte PB 26 Aşkabat PB 36 çecek. Hava sıcaklı- Stockholm PB 20 Madrıd ğında önemli bır de- Londra B 36 Astana PB 28 Viyana ğışıklık olmayacak Amsterdam PB 24 Belgrad Rüzgâr kuzey ve ba- Brüksel PB 27 Sofya [ tı yönlerden hafrf, ara Parıs sıra orta kuvvette Bonn esecek. Y 26 Taşkent PB 37 Y 27 Bakû PB 28 B 27 Roma Y 24 Bışkek PB 33 B 26 Tiflıs PB 31 PB 23 Atına B 31 Kahıre MüHIFT PB 22 Zürih PB 27 Şam f^K, Parçalı bulutlu i Sıslı B u l ü 1 l u k Çok bulutlu • Yağmurlu iKartı Sulu Kar > Gck günjttüu GÜNCEL CÜNEYT ARCA\TIREK H Baştarafı 1. Sayfada g ıbı öneriler bu arayışın ürünü değil mi? Hükümet, hükümete veAB'yebağımlı medyael- beette önümüze engeller çıkacak ama üyeliğe doğ- ruu sağlam adımlaıia yürümemizi kimse engelleye- nraeyecek diye konuşup yazmadı mı? Ya şimdı? Hükümetin ve medyamızm büyük bö- lilmü, sonuçlarını "biziilgilendirmez" diye yorumla- dı ıklan Fransave Hollandareferandumlanndan son- r a AB'degiderekbüyüyenknzlebirlıkte Türkiye'nin g«enişleme sürecındeki yerinin tartışılır hale gelme- sî karşısında dut yemiş bülbül gibi susuyoriar. Şar- k«nın dediğı gıbi; "Son pışmanlık neye yarar?" Hükümete tam gaz destek verenler -örnegın 12 E^lül'ün ünlüdışişleri bakanı- llterTürkmen, -dün- d»öktürdüğü yazıda Türkiye'nin "normal olarak kri- tehere uyma çabalarını yoğunlaştıramadtğından" yakındı. ••• Hatalarımızın başında ~AB ile diyaloğu derinleş- tirrnememiz" geliyormuş. llter Bey'ın bu konuda verdıği örnek AB büyükelçılenyle yenilen yemekte, H«ollanda Büyükelçisi'nin Dönem Başkanı adına yaptığı "yeniliryutulurgibi olmadığını" yazdığı ko- ntışma. AB Büyükelçıleri RTE ıle Gül'ün yadsıdıklan bu konuşmayla hükümet başkanını, üyelerini birgüzel "f^rçalıyor". Ana muhalefet kaynaklı yoaımlar; "Bu iktidann ürnmetçilik o kadar içine işlemiş ki, katiyen bir ulu- sa/ onura dayalı tepki oluşmuyor içlerinde. Anka- rem'da büyükelçiler olayı, Brüksel"daki AB zirvesinde kapılar Türkiye'ye kapatılıyor. Şamar oğlanına dön- ddk. Neden? Çünkü dış güçler bu iktidann kottuğu- PLJ korumak (ıslami adımlan AB himayesinde ger- çekleştirmek) için kendileriyle iyigeçinmeyi ön pla- na aldığını, Türkiye'nin çıkartarını savunmayı arka pFana attığını gördüler" dıyor. AB büyükelçileri Türkiye'dekı gayrimüslimlerin kı- sıtlı din özgürlüklenne değinince bizimki (RTE) he- rr»en karşı görüş öne sürüyor: Türban! Amacı açık: -dinsel özgürlükler adı altında- tür- b s n ı AB'nin sorununa dönüştümnek! Halkı siyasal simge türbanı savunmaya yönelte- bMmek içın muhalefetın başörtüsüne karşı çıktığını söylüyorlar. Hemen her konuda bırbirlerine ters düş- rmedıklerını söyledıkleri askerler; -adını vermek ıs- tesmeyen bır üst yöneticı orgeneral aracılığıyla- tür- banla başörtüsünü aynı kaba yerleştirenlere şöyle \>m gönderme yapıyorlar: "Siyasal bir simge olarak ktallanılmak ıstenen türban ile halkımızın gelenekle- rir-ıin birparçası olan başörtüsü farklı şeylerdir." ••• RTE durmadan türbanı savunuyor, Abdullah Gül, "tvükümet olarak eninde sonunda bu tip utanılacak rmanzaralan kaldıracaklannı" öne sürüyor. Bu ıkilınin ve tabıı çevrelenndeki -ömeğinTBMM Bsaşkanı Annç gibi koyu birer türban fanatiği olan- la-rm- Kuran'ın emn diye savundukları türbanı, gi- yiım özgürlüğüne de bağlıyorlar. Gıyime, tabiı türbana, örtünmeye özgürlük? Iran'daki manzaraların toplumu sanp sarmalama- sımı istiyorlar. Bir yanda çağdaş gıyinenlere kötü gözle bakan kara çarşaflı karafatmalar, bir yanda başları türbanlı belden aşağısı oynak hatunlar, be- ri tarafta yanm örtü kaşlar gözler surat saç boyalı kadınlar... daha sonra sanğa, cüppeye özgürlük! Türktoplumunu Iran'a; Türk kadınını Iran kadını- n a benzetmek istiyorlar. A L GÖZÜM SEYREYLE IîŞIL ÖZGEINTÜRK Acılı Kadınlar Ülkesi H Baştarajı Arka Sayfada İşte. R S bütün tacizlerden sonra, kimsesiz, yaban- cı olduğu buyetiştirme yurdundan sık sık kaçmaya baş- la». Nereye eittiği, kımlerle görüştüğü pek bilinmez a- ıma R.S. her seferinde yurda döner. Ancak son kaçıştan tam iki ay sonra R.S.'nin soğu- mnış cesedi. Limliği bilinmeyen iki kişi tarafından Mar- diaı Devlet Hastanesi'ne bırakılır Bu son derece kuş- kmlu vaka ıçtn hastanede otopsı yapılmaz ve ölüm ra- poruna R.S nın zaturreeden öldüğü yazılır. R S 'nin dramı ölümüyle de bitmez. Ömerli ilçesin- den bazı vaündaşlar, R.S.'nin ılçenın mezarlığına gö- mriilmesıne karşı çıkarlar. Tıpkı bır vebalı gibi Sonuç- ta rnezarlığıı en ücra yerinde. belediye işçileri onun ta- buttunu toprağa verirler. Söylenene göre sadece annesi gelıp bırkaç dakıka tabutun başında durmuştur. Sade- ce R S mi. 14 yaşındaki oğlu tarafından "Televizyona çıivjp bizi redl ettin" diye vunılan Elazığlı Birgül Işık da geçen giblerde yaşamını yitirdi. Pekı bu durumda suçlu kim? tansına şıddet uygulayan eş mi. annesıni öldüren 24 }aşındaki oğlançocuğumu. reytinguğru- na en olmayacak kişilen en ufak bir sorumluluk duy- riLadan telev^\ona çıkaranlar mı 9 Bilmiyorım, her ?ey o kadar kanşık ki, çözmek ola- naksız. Dedm ya, sürrealıst bir ressam sürekli bu ül- keyi boyayıp duruyor ve bu hiç bıtmiyor. Ve bir acıh kaybım daha var. llğur Cankoçak öldü. B i r an durdum ve şöyle dedim kendi kendime? "Bu ûl- kedeki masamiyet çağı bitti." isilozgenturkCâ superonline.com Gökova - Akyaka Zraatçılar Dinlenme Tesisi'nde düşlediğiniz fiyata dCşlediğiniz tatil. Sabai - akşam açık büfe bir günlük bir kişi 35.-YTL 'i peşin, kalan 3 taksit Rezervasyon: Akyaka: $ 252) 243 44 02 - 243 59 90 TZD Genel Merfcez: (0 312) 213 94 17 - 213 84 35 Fıks:(0 312)213 22 52 Öymen, hükümetin tatil döneminde ek protokolü imzalamayı planladığını söyledi Kıbrıs ımııırlanjula değilANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - CHP Genel Başkan Yar- dımcısı Onur Öymen. Güney Kıbns"ı Ankara Anlaşması'na dahil eden ek protokolün imza- lanması konusunu tatilden önce TBMM gündemine getirmekte kararlı olduklarını söyledi. Onur Oymen, AB doruğunda genişlemenin gündemden çıka- nlması, ek protokolü imza süre- ci ve Almanya parlamentosunun Ermeni karannın tartışılması amacıyla Meclis'te genel görüş- me önergesini hafta başında ve- receklerini bildirdi. Bir taraftan Türkiye'nin tam üyeliği konu- sunda kuşkular artarken diğer ta- raftan hiçbir aday ülkeden isten- meyen ödünler verildiğini vur- gulayan Oymen, şunlan söyledi: "AB'nin bu konuda geçmiş- te herhangi bir hukuk zorla- ması yok. Bunca sene Türki- ye'den kimse bunu istememiş. Geçmişte tsveç'ten, Avustur- ya'dan bu imza istenmemiş. Şimdi Rumlan tatnıin etnıek için bizden imza istiyorlar. Rumlar böylece belli özel avan- taj sağlamayı umuyorlar. Bu- nun ardından limanlar, sefaret açma gelecek. Kendilerini bize resmen Kıbrıs Cumhuriyeti olarak kabul ettirecekier. Daha sonra aynı toprakta iki ayrı egemenlik olmaz. ne işi var as- kerlerinin orada diyecekler. Çorap söküğü gibi, Kıbrıslı TürkJer ya adayı terk edecek veya orada ikinci sınıf bir azın- lık olmavı kabul edecek. Hü- kümet ya bu işin ciddiyetini fark etmiyor ya da umursamı- yor, ikisi de vahim. Kıbrıs git- miş gitmemiş hükümetin umu- runda değil." ABcle derinleşme sürecinin darbe yediğine, halkın tepkisının Türkiye'nin üyelik sürecine bağ- landığına dikkat çeken Onur Öy- men, "5 milyar AVTO için Avru- pa'da kıyamet kopuyor. Türki- ye'nin alacağı para net 11.5 milyar Avro. Bu Ingiltere soru- nunun tam iki misli" dedi. 'Hükümet aciz durumda' Oymen, hükümetin tatil süre- cinde ek protokolü imzalayarak AKP grubu içindeki tepkileri so- ğutmak istediğini belirterek "Hükümet kendi partisinin içinde bu konudaki hassasiyet- leri gayet iyi biliyor. Ekimde müzakereler başladıktan son- ra onaya getirme taktiği izliyor, ama herkes bu taktiğin farkın- da" diye konuştu. Alman parlamentosunun kara- nna verilen tepkinin cılız kaldı- ğına işaret eden Onur Oymen, şu görüşleri dile getirdi:"Bunu, Hı- ristiyan demokratlar Türkiye karşıtı kampanyamn parçası olarak yapıyorlar. Durup du- rurken Türkiye'nin dostluğu- nu feda ediyorlar, çünkü Türk hükümeti buna tepki göstere- cek durumda değil. Bu geliş- melere karşı Kasımpaşa üslu- buyla değil, Ankara üslubuyla konuşmak lazım.Ankara üslu- bu da Atatürk'ün üslubudur." ZMO BAŞKANI GÜNAYDIN: Yasağın nedeni kadrolaşma • Baştarafı 1. Sayfada ne kadar bitki koruma bölümü mezunu olmayan varsa, oraya dol- duruluyor. Diğer yerler de farklı değil. Bakanlıkta yıllardır süre ge- len kadrolaşmanın ve nitelikli adanı eksikliğinin bu denetim ek- sikliklerinde bire bir etkisi var. An- cak AKP'nin yaptığı kadrolaşmayı kimse yapmadı. Şube müdürü da- hil olmak üzere değiştirdiler." Bu konudaki denetimin Bakanlığın Ko- ruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesi gerektığini söyleyen Günaydın, "Müdürlük bünyesinde gıdadaki denetim ye- tersizliği 4 bin 200 denetmen sayı- sının eksikliğinden kaynaklanıyor. Ama iç piyasa ve ihracat denetim- leri ile iigili birimlerde geriye gidiş var" diye konuştu.Rusya içın sorun varsa bunun Türkiye için de geçerli olduğunu söyleyen Gökhan Günay- dın, "Semt pazarları ve halier kontrol edilmiyor. Üretimi yapanın niteliğine kalmışız. Bunları yiyoruz" diye konuştu. Bununla bir- likte Günaydın, Rusya'da çıkan sorunun insan sağhğına zarannın bulunmadığını belirtti. LPG sızıntısının ardından uyanan çok sayıda semt sakini, sokaklarda ve evlerinin balkonlarında bekleyerek olası bir patlama ya da yangın çıkma ihtimali nedeniyle endişeli saatler geçirdi. (AA) Kâğıthane'defaciadan dönüldü Istanbul Haber Senisi- Kâğıthane'de bır LPG istasyonunda LPG aktanmı sırasında bir tanktan 3 ton gaz çevreye ya\ıldı, semt sakin- len endişeli anlar yaşadı. Gazetemizin daha önce yaptığı haberlerde de LPG tehlıkesme dikkat çeken uzmanlar. bu olaya da denetim ek- sıkJiğinin neden olduğunu söylediler. Galata Deresi Okul Caddesi'nde bulunan bir LPG ıstasyonuna önceki gece saatlerinde ge- tirilen araç üzerindekı tanktan, ıstasyonun alt bölümündeki depoya LPG aktanlmak istendi. Aktanm sırasında borunun aşın basıncın et- kisiyle yerinden fırlaması nedeniyle çe\Teye gaz sızmaya başladı. Olay yerinde itfaiye ekip- len ve ambulanslar hazır bulunduruldu. Bu sırada bölgenin elektrikleri de görevliler- ce kesildi. Istasyona giren IGDAŞ ve itfaiye ekiplen, tanktaki LPG'nin kontrollü olarak bo- şalmasını sağladı. Tanktaki sızıntmın önlen- mesi ve kokunun azalmasıyla rahatlayan semt sakinlerii, evlerine geri döndü. Olay yerinde in- celemelerde bulunan TMMOB Makina Mü- hendisleri Odası tstanbul Şubesi Yönetim Ku- rulu Sekreteri Battal Kılıç, normalde bu tür is- tasyonlarda sızıntıya karşı ışıklı ve sesli uyan- cılar olması gerekfiğine dikkat çekti. TMSF: Grubun malvarlıklannı satarak Hazine'ye gelir elde edeceğiz Balkaner'in şirketlerine el konuldu Ekonomi Senisi -Tasarruf Mevduatı Si- gorta Fonu (TMSF), Balkaner Grubu'na ait 10 şirketin malvarlığına amme alacakJanna binaen el koydu. TMSF'den alınan bilgiye göre. Bankalar Kanunu'nun 15-7.A maddesi gereğınce te- mettü hariç ortaklık haklan nedeniyle Bal- kaner Grubu'na ait 10 şirketin yönetim ve denetimi fona geçti. "6183 sayılı Amme AJacaklannın Tahsil Usulü Hakkında Ka- nun" uyannca alınan karar doğrulrusunda, Istanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Ekipleri ve TMSF yetkilüeri, grup şirketle- rinin bulunduğu Maslak Büyükdere Cadde- si 22 numarada bulunan Park Plaza'ya gele- rek operasyon yaptı. Operasyon çerçevesinde, Balkaner Gru- bu'na ait Derby Plastik Fabrikası AŞ, Ada In- şaat Sanayi AŞ. Yonca Yapı AŞ, ÜÇM Sana- yiTaahhüt, Balkaner Turizm Inşaat AŞ, Med Menkul Değerler AŞ. Tepe Inşaat San. Tic. AŞ, As Yapı Endüstn AŞ, Balkan Tekstil Sa- nayi Ticaret AŞ, Tek tnşaat, Turizm ve Sana- yi AŞ adlı şirketlerin mallanna el konuldu. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Sa- tış Komisyonu Başkanı Fethi Çalık, borçla- nna karşılık el koyduklan Balkaner Grubu şirketlerine ait arsalan değerlendirmek sure- tiyle Hazine'ye gelir elde etmeye çahşacak- lanm bildirdi. Balkaner Gnıbu'ndan milyon- larca dolarlık alacaklannın söz konusu olduğunu kaydeden Çalık, "Tabii ki bu şir- ketler borcun tamamını karşılayamaya- cak" dedi. Balkaner Grubu'nunYurtbankve diğer batık bankalardan kullandığı krediler nedeniyle TMSF'ye olan toplam borcu 1 milyar doları aşıyor. TMSF'nin, gruptan ya- pabildiği toplam tahsilat ise sadece 7.8 mil- yon dolar düzeyinde bulunuyor. GUNDEM Ml STAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada başlayan 3 yıllık yol arkadaşlığının sonuna gelin- mişti. Hükümet isteseydi şunu söyleyebilirdi: "Eyy IMF, ben artık kendi ayaklanmın üzehnde durabiliyorum. Senin rehbehiğine ve dayatmalan- na, bunun karşılığında da vereceğin kredilere ge- reksinmem yok. Bugüne kadar sürdürdüğümüz seviyeli birtiktelik için teşekkür ederim." Hükümet, bunun yerine şunu söyledi: "Eyy IMF, aman beni terk etme. Bir 3 yıl daha se- ninle olayım. Yol haritasını sen ver. Ben de uygu- layayım." IMF de bunu kabul etti. O zaman yapman ge- rekenleri söylüyorum, deyip devam etti: "Sosyal güvenlik sistemini ve bankacılık yasası- nı derfıal yenile!" Hükümetin geçen haftadan başlayıp bu hafla- ya yansıyan Meclis gündemini işte IMF'nin bu is- temleri oluşturuyor. • • • Her iki yasanın Türkiye'nin çıkarlarına uygun olup olmadığı tartışmalı. IMF'ye söz verdiler ama, bu ay içinde yasalaşması da çok güç. IMF heye- ti yurttan aynlıp dış geziye çıkmadan önce Baş- bakan'ın ağzından bu söz verildi. Gerçi AB büyü- kelçileriyle yenilen yemek sonrasındaki karşılıklı yalanlamalardan sonra Başbakan'ın söz verme ehlıyeti var mı yok mu, tartışılır ama, önümüzde IMF'ye verilen takvim var. Bankacılık yasasıyla hedeflenen şu: İç pazarın daha büyük bölümünü yabancı ban- kaların almasının önündeki bütün engelleri kaldır- mak. Sosyal güvenlik yasasındaki hedef de şöyle özetlenebilir: Türkiye'deki emeklilik sistemini bir kez daha al- tüst etmek. Devlete ait kurumlara olan güveni kö- künden sarsmak. • • • Oysa IMF ile uzun yola çıkan Arjantin, Brezilya, Malezya, Rusya gibi ülkeler başlanna gelecekleri bildikleri içın önlem aldılar. Yolun belli bir yerinde şunu söylediler: - Eyy IMF, sen sadece borç tahsiline bakıyorsun. Toplumun sağlığı, sosyal barış seni hiç ilgilendir- miyor. Bu böyle olmaz, ödeme koşullannı değiş- tiriyorum. IMF de masaya oturdu. Her şey muhatap ülke- nin durumu dikkate alınarak yenıden düzenlendi. AKP ise övüne övüne şunu söylüyor: - Biz, IMF'ye verdiğimiz sözleri harfi harfine tu- tuyoruz! IMF yetkilüeri de bunu karşılıksız bırakmıyor: - Türkiye muhteşem... Dünyadevisiniz... Bu na- sıl mucize, olmaz böyle şey... Bizi şaşırtıyorsu- nuz... Yeri geldikçe, AKP'nin AB ile Türkiye'ye karşı anlaştığını yazıyoruz. Görünen o ki, AKP aynı an- laşmayı IMF ile de yaptı. IMF, Türkiye'yi iliklerine kadar borç batağında tuttuğu sürece AKP'yi üz- meyecek. Kendisi için AKP'den daha iyisini bula- mayacağına göre; belki, AKP'nin elini güçlendire- cek, seçim yatırımı kokan kimi adımlanna da göz yumacak. Bu anlamda yazılan niyet mektuplarının özü şu: Diyet mektubu! ankcum<a cumhuriyet.com.tr Aksu: İşkence ya bir ya sıfır • AMASYA (AA) - Içişlen Bakanı Abdülkadir Aksu, "Artık Türkiye'de sistematik işkence yok" dedi. Aksu Amasya'da, 33 ilüı belediye başkanlannm katılımıyla düzenJenen "II Belediye Başkanlan Semineri"ne katıldı. AKP II Teşkilatı'nı ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Aksu, "Bazı tek tük olaylar olabilir. Bir de kötü muameleyle işkenceyi birbirine kanştınyorlar. O zaman rakam 25-30'a çıkıyor ama salt işkenceye bakarsamz, son yıllarda ya 1 'dir ya O'dır" diye konuştu. l Buğday fiyab düştii, TMO nerede?' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkam îbrahim Yetkın, Çukurova bölgesinde fiyatı geçen sene 360-370 bin lira olarak açıklanan buğdayın, dün itibanyla ticaret borsalannda 230- 290 bin lira arasında işlem gördüğünü bildirdi. Düşen fiyatlara karşm Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) zamanmda müdahale etmemesini eleştirenYetkin, "TMO'nun esamisi okunmuyor, ortada yok" dedi. Istiklal CaddesiveTaksim, 3 grubunprotesto gösterisine sahne oldu Beyoğlu'nda eylemli gün Göç-Der üyeleriyle gelen yaşları 8-12 arasında de- ğişen 30 çocuk Istiklal Caddesi'nde yürüdü. (AA) Istanbul Haber Servisi - Beyoğlu dün çeşitli grupla- rın eylemlerine sahne oldu. Ilk olarak öğle saatlerin- de Mis Sokak'a, Göç Eden- ler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği (Göç-Der) üyesi topluluk ile gelen 8- 12 yaşlan arasındakı 30 ka- dar çocuk, "Çalışmak de- ğil okumak istiyorum". "Anadilde eğitim istiyo- rum" ve "Köyüme dön- mek istiyorum" yazılı dö- vizlerle' Istiklal Cadde- si'nde bir süre yürüdü. Yü- ruyüşün ardından bir basın açıklaması yapan topluluk olaysız dağıldı. ikinci gösteride ise Tak- sim Meydanı 'nda toplanan yaklaşık 40 kişilıktyrbaş- ka grup "Üsler kaparılsın, işgale hayır - Irak'ta tş- gale Hayır Koordinasyo- nu" yazılı pankartlar açtı. Grup, yapılan basın açıkla- masının ardından olaysız dağıldı. Uçüncü eylemde ise Kü- resel Banş ve Adalet Ko- alisyonu, Taksim Meyda- nı*nda stand açarak ABD Başkanı Bush aleyhine, TBMM'ye gönderilmek üzere bir imza kampanyası başlattı. Aralannda o>r uncu Mehmet AIi Alaboranın da bulunduğu grup. çevre- den geçenlere bildiri dağı- tarak vatandaşlan 26 Hazi- ran'da Ayasofya Meyda- nı ' nda düzenlenecek etkin- lığe davet etti. TÜRKİYE KAS HASTALIKLARI DERNEĞİ (Neuromuscular Disorder Association of Turkey) BU ÜLKENİN AYDINLIK BABALARININ BU GÜZEL GÜNÜNÜ KUTLAR Adres Tel Faks Email Hatboyu Cad. No: 12 Yeşilköy/lst. 0 212 663 65 53 / 573 09 75 0 212 663 01 68 info@kashastalikbri.org.tr www.kashastaliklari.org.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog