Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

1» H*ZİRAN 2005 PAZAR CUMHURİYET SAYFA MUZIK Aİ11 kişiden oluşan A Capella Boğaziçi grubu, müzik yapmak içinbir çalgı kullanmıyor Insan sesinin büyüsüILATtCETUNCER B oğazıçi Üniversitesı'nden altı genç, yalnız- ca kendi sesleriyle. herhangi bir çalgının eşliği olmadan müzik yapıyor. A CapeOa Boğaziçi grubunu kuran gençler. Avrupa ve Amerika'da yaygın olarak yapılan a ca- peDayani insan sesiyle müziğin ülkemizde- kı ilk temsilcilerinden sayılabilir. Seren Akyoldaş, İbrahim Halaçoğlu, AU Göktürk, Fundagül tnce, Ece Özbayn, Re- cepGül den oluşan A Capella Boğaziçi gru- bunun temeli 2002 yılında atılmış. Boğazi- Çi Ünıversitesi Müzik Kulübü'nün korosun- cüa çalışan Recep, Ali ve Seren, şimdiki grupta yer almayan iki arkadaşlanyla birlik- te Boğaziçi Singers grubunu kurar. lstanbul Kültür ve Sanat Vakfi'nın dü- zenlediği 10. lstanbul Caz Festivali'nin *~Genç Caz" bölümünde konser veren Bo- ğaziçi Singers bir süre sonra dağılır. Yeni- den 6 kişiyle kurulan A Capella Boğaziçi, geçen yıl 11. İstanbul Caz Festivali için yo- gun biçimde hazırlanır ve bırkaç parçadan oluşan kayıtla jüriye başvurur. CoRSEÎEVIN TELEFONU Kısa bir süre sonra jüri üyelerinden ünlü caz müzisyeni Kerem Görsev' in telefon ede- rek söylediklerinden çok heyecanlanırlar. Doğan Müzik Company'nın caz bölümünün yönetmeni Görsev, A Capella Boğaziçi gru- tsundan albüm yapmak üzere 13-14 parça- nın yer aldığı kayıt hazırlamalannı ister. 11. Caz Festivali'nde büyük beğeni top- layan grup, Beyoğlu'ndaki Nardis Caz Ku- lüp'te birçok kez konser vererek ismini du- yurdu. Mart ayında ODTÜ Festivali'nde. Bodrum Caz Festivali'nde konser verdiler. Sahnede söyledikleri parçalardan oluşan repertuvarla grupla aynı adı taşıyan "ACa- peHa Boğaziçi'' albümleri, mayıs sonunda Ke- rem Görsevin yönetmenliğinde yayımlan- dı. Ve grup üyelerinin beklediğinden daha büyük bir ilgiyle karşılandı. Grup, 12. Uluslararası İstanbul Caz Fes- tivali kapsamında bu yıl da 16 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatro- su'nda konser verecek. Grupla aynı adı taşıyan albümleri, mayıs sonunda yayımlandı ve beklediklerinden büyük bir ilgiyle karşılandı... BU KOROSUNDA TANISMA A Capella Boğaziçi'nin üyelerinin ortak özelliği küçük yaşlarda müziğe başlamış olmaları. Grubun müzik yönetmenliğinı ya- pan Işletme Bölümünde öğrenim gören Re- cep Gül. ortaokulda öğretmeninden özene- rek piyano çalmaya başlamış. BÜ Müzik Ku- liibü korosunda klasik ve caz şarkılar söy- Leyen Recep, arkadaşlanyla da bu koroda ta- nışmış. Ailesinin isteğiyle küçük yaşlarda piya- no dersleri almak "zonında kalan" Seren Ak- yoldaş zamanla müziği sevmiş. Özel bir rnüzik okulunda şan ve opera eğitimi gören Seren, caz orkestralannda solistlik deneyi- rninden sonra gnıba katılmış. Seren, BÜ'de Türk Dili ve Edebiyatı ile Tarih bölümlerin- d e iki ana dalda eğitim görüyor. BÜ'de Ingıliz Dili ve Edebiyatı Bölü- rnünde yüksek lisans eğitimi süren Ibrahim Halaçoğlu, ailesinin isteğiyle klasik Türk mü- ziğı eğitimi almış. Birçok çocuk ve gençlik korolannda bulunan tbrahim. kendi müzik zevid oluşmaya başlayınca Batı müziğine yö- nelmiş. Ali Göktürk, 7 yaşuıdayken konservatu- varda yan zamanlı ola- rak 5 yıl eği- tim görrnüş. Daha sonra piyano dersleri alan Ali, BÜ Müzik Kulübü'nde vokal müzikle tanışmış. Bilgisayar mühendisliği bölümü öğren- cisi Fundagül Ince'nin halk müziğiyle ilgi- lenen babası, kızının bu yönde çalışmasını istese de Fundagül Batı müziğine yönelmiş. Lisede okul orkestralannda solistlikten son- ra BÜ korosunda grup arkadaşlannı bulmuş. Ece Özbaylı, küçük yaşlardan itibaren özel keman dersleri almış, lise yıllannda klasik gitar çahp gruplarda solistlik yap- mış. Bilgisayar mühendisliği bölümünde okuyan Ece de diğerleri gibi a capella mü- ziği BÜ'de sevmiş. BîZ DE YAPABİLİRİZ 1960'lardan bu yana süreklı değişen ele- manlanna karşın a capella müziğin dünya çapında tanınan grubu Isveçh Swingle Sin- gers ve Real Group'u dinleyerek yalnızca in- san sesiyle yapılan müziğin neler başarabi- leceğini fark eden Boğaziçi A Capella üye- leri "Biznedenyapmayahnr demişler ve cid- di bir çalışma yürütmüşler. Haftada üç kez bir araya gelip üçer saat çalışıyorlar ama konser dönemlennde bu yoğunluk artıyor. îstanbul Caz Festivali konseri için bugün- lerde her gün çalışıyorlar. Batı'da bin yıl geriye uzanan ve kilise ko- rolanndan kaynaklanan a capella müzik Türkiye'de pek bilinmiyor. Ali Göktürk, a capella müziği şöyle anlatıyor: "Enstrümanlar insan sesleri taidit edilerek yapıbyor. Bizim yaptığımız da çok farklı de- ğiL Biz de enstrümanlan taklit ediyoruz. Söz- lü koro parçalan olmayan şarkıİarda enst- rümanlan taklit ediyonız." Recep 6 kişinin 6 farklı şey söyle- • A Capella Boğaziçi Grubu, müziğe hobi olarak başlayan altı Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinden oluşuyor. Grup, geçen yıl Uluslararası îstanbul Caz Festivali'ne katılmak amacıyla birkaç parçadan oluşan kayıt gönderdiğinde ünlü caz müzisyeni Kerem Görsev 'den albüm yapma teklifi alır ve çalışmalarmı daha yoğun sürdürür. A Capella Boğaziçi bu yıl da İstanbul Caz Festivali kapsamında 16 Temmuz'da Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek. yip bir müzik oluşturmalannı seviyor: "ln- sanlann 'Burada gerçekten enstrüman yok mu" deyip şaşırmalan ve beğenmeleri çokho- şuma gidiyor. Bügisayarda bir düğmeye ba- sınca yapılan müziklerden değü. çok uğra- şı\onız. Karşıhğmda ortaya insanlan hem şa- şırtan hem de tatmin eden bir şey oluyor." Ibrahime göre. "insan sesinin büyüsü" önemli: "İlkkezkulüptedinlediğimdeinsan sesiyle bu kadar harika şeyler yapılabilme- sini çok etkile>ici buldum. Birtikte bir şeyler yapmak, yani takım halinde müzik yapma isteğinı her zaman vardı. Bir orkestrada ke- man çalmak, bir kuartet kurmak çok büyük zaman ahr. Ama bir yıDık çalışma so- nunda bu müziği yapabitiyor hak geldim." Çoksesli müziğin Türkiye'de yapılmadı- ğını anlatan Funda, sohbete "6 kişi bir ara- ya gelip ve çok farkh müziği bir albümde, bir konserde ortava çıkarmak ya da 'tınlat- mak' bizi çok mutlu eden bir şey" sözleriy- le katılıyor. FoLKLORİK ŞARKILARLA CAZ A Capella Boğaziçi, ağırlıklı caz şarkıla- n ya da folklorik şarkılan caz müziği for- munda yorumluyor. "A capella müzikle yani yalnızca insan se- siyle rock müzik yapanlar dahi var. Dünya- da a capella pop müzik v apanlar da hızla ço- ğaldı. A capella müzik herhangi bir müziği insan sesiyle söykmektir. Düzenleme rvi ol- duktan sonra Afrika melodüeri, çeşrüi ülke- lerin folk müzUdeıi, Çin müziği, klasik Türk müziği de a capellayapılabilir. A capella mü- ziğin türünü değil de müziğin nasıl yapıldı- ğını taıumhyor. Biz ağırhklı olarak cazın a ca- pella yorumunu yapnoruz. Ashnda a capel- la müzik Türk geleneğinde de var. Enstrü- mansız sadece insan sesiy le sö>1eyen korolar var. Enstrüman kuDanmadan tek ses de a ca- pella müziktir ashnda. Ama Türk müziğin- de çoksesli gelenek olmadığı için Baö müzi- ğine özgü gibi gö'rünüyor." A Capella Boğaziçi grubu albümündeki şarkılan ünlü gruplann daha önce yaptık- lan düzenlemelere uygun olarak söylemiş. Ünlü caz şarkılannın yani sıra Şili, Irlan- da halk şarkılan söylüyorlar. Konserlerin- de söyledikleri Beatles şarkılan ve Star YVars film müzikle- rini albüme al- mamışlar. 11 Okuldan u sonra ne olacak? obi olarak başladıkları müziğin albüme kadar uzanması A Capella üyelerini okul bitince yapmak istedikleriyle müzik arasında tercih yapmak zorunda bırakmış. Grupta müziğiprofesyonel olarak sürdürmeyi yalnızca Recep Gül düşünüyor: "Müzikte ilk olarakyurtdışında master düşünüyorum. Amerika 'daki okullara başvuruda bulunacağım. Kompozisyon, müzik teorisi,film müziği üçlemesi arasında bir akademik kariyer düşünüyorum." Grubun bası Ali Göktürk, Amerika 'da ünlü bir üniversiteden kabul almış ve matematik konusunda master yapmak üzere gidecek. Bu nedenle A Capella 'ya yeni bas aranıyor. Hatta bizim aracüığımızJa isteyenlerin Ibrahim Halaçoğlu "acapellabogazici@yahoo.com " adresine başvurabileceklerini duyurdular. İbrahim Halaçoğlu 'nun İngiliz dili ve edebiyatı üzerineyurtdışında doktora yapma planı var: "Ama İstanbuVda olduğum sürece grup hayatımda olacak, hayatım boyunca mutlaka vokal müzik hayatımın birparçası olacak." Grup üyelerinin çoğu bundan sonra yolunu çizmiş ama Swingle Singers örneğinde olduğu gibi "Biz gitsek de A Capella Boğaziçi sürecek" diyorlar: "A Capella Boğaziçi Türkiye'de bu müziğinyapılabileceğinigösterdi. Daha önce yapanlar vardı ama insanlar ortaya çıkmaya cesaret edemiy- orlardı. A Capella Boğaziçi insanların önünde bir kapı açtı, böyle gruplara cesaret verdL" Işçi direnişi konserleri I* stanbul'da 15-16 Haziran 1970 işçi direnışüün yıldönümü nedeniyle bugün iki konser gerçekleştirilecek. "15-16 Haziran ruhuyla geleceğimizi kurmaya" başhğıyla Kaldıraç dergisi tarafindan Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen konserde Hibni Yarayıcı, Kardeş Türküler, Ozgürlük Korosu, Son Anka ve Tiyatro Güney, saat 17.00'den ihbaren sahne alacaklar. Tohum Kültür Merkezi'nin Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda gerçekleştireceği etkinlik ise saat 17.00'de başlayacak. Ali Asker, Kmhrmak, Metin Kahraman, Arzu. Grup Şiar'ın konser vereceği etkinlikte Gulasor Halk Oyunlan Ekibi bir gösteri sunacak. BOĞAZİÇİ CEMEVİ Pır Sultan Abdal Derneği (PSAKD) Sanyer Şubesi'nin kurduğu Boğaziçi Cemevi'ni tanıtmak amacıyla bugün Sanyer Çayırbaşı Stadyumu'nda saat 13.00'ten itibaren "Dosthık ve Dayanışma Konseri" yapılacak. Sunuculuğunu Tayftın Taüpoğhı'nun yapacağı konserde Moğoflar, Grup Yorum, Suavi Ali Ekber Eren, Nilüfer Santaş, Kısmet Yddız, Selahattin Akarsu, Mehmet EkicL Nurgül Ateş ve Nurettin Güleç sahne alacak. Konserde Trabzon Horon Ekibi'nin gösterisinın yani sıra Tokat Hubyar ve PSAKD ekiplen semah dönecek. 'HeyGidi Karadeniz' T lk olarak 2003 yılında gerçekleştirilen A "Hey Gkti Karadeniz" gecesi bu yıl 27 Haziran Pazartesi günü Harbiye Açıkha\a Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek. Karadeniz müziğindeki yozlaşmaya karşı bir duruş olarak halen kanser hastaüğı nedeniyle tedavi gören genç müzisyen Kannı Koyuncu'nun başlattığı proje kapsamında bu yıl "Ustalara Saygı'' bölümünde Cemüe Cevher Çiçek, Kamil Sönmez, Tüğrul Şan, Ümh Tokcan, Süreyya Davulcuoğhı ve Ziynet Sönmez'e plaket sunulacak. NihatSırdar ın sunacağı, Sunay Akın'ın şıir ve öyküleriyle düşündüreceği gecede Kazmı Koyuncu. Volkan Konak ve Bayar Şahin. dinleyicileri Karadeniz de bir yoİculuğa çıkaracak. (0 212 244 57 08) Sezen'le dans Sezen Aksu'nun şubat ayında çıkardığı "Bahane" albümündeki şarkılann dans ritimleriyle yeniden düzenlenen "Bahane/Remixes" albümü 22 Haziran da piyasaya çıkacak. Bahane/Rembces'te dünyaca ünlü DJ'lerin yani sıra Mercan Dede, Murat Uncuoğlu, Krvanch K, Cem Oyal, Aytekin Kurt gibi müzisyen ve DJ'Ier de katkıda bulundu. Rock'tan Nâzım'a "TA ıraç, Beşiktaş Kültür Merkezi'nin J\^lüzenlediği Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Konserleri kapsamında bu akşam saat 21 .OO'de konser verecek. BKM etkinlikleri yann, 21 Haziran Salı. 22 Haziran Çarşamba akşamlan Cem Yılmaz'la sürecek. Ünlü piyanist Fazd Say'ın "Nâzun Oratoryosu'' 23 Haziran Perşembe akşamı sahnelenecek. "Nâzım" konserinde Fazıl Say'la birlikte tbrahim YazKa, Genco Erkal ve Zuhal Olcay'ın yani sıra Bariton Güvenç Dağüstün, çocuk solistler, Bilkent Senfoni Orkestrası, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çok Sesli Korosu sahne alacak. BKM Açıkhava Konserleri kapsamında 24 Haziran Cuma akşamı Müzeyyen Senar, Bülent Ersoy ve şef Mustafa Sağyaşar izleyicilere Türk müziği gecesi yaşatacak. (0212 296 36 10) Demet'le mezuniyet tezi emet Sağıroğhı'nun "Korkum Yok" adh albümünün ikinci klibi "Tabu" şarkısına çekildi. Mezuniyet tezlerini bu klip ile verecek olan lstanbul Akademisi Sinema Bölümü öğrencileri Melike Tegün, Filiz Aktaş. trem Akar ve Özlem Akarsu yönetmenliğini yaptıklan bu kliple mezuniyet tezlerini verecekler-
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog