Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19 HAZİRAN 2005 PAZAR HABERLER Yrd. Doç. Dr. Yolcu 'nunyaptığı araştırmayagöre gizli reklamlann oranı beş yıl içinde on kat arttı FiknlerdeörtülütütünreMamıSİBEL RAHÇETEPE Istanbul Üniversitesi îletişim Fa- kültesi ÖğretimCyesiDr. ErgünYoV- cu tarafindan yapılan araştırma, son 5 yılda sinema fılmlerinde örtülü si- gara reklamlannda 10 kat artış oldu- ğunu ortaya koydu. Yolcu, şirketlerin örtülüreklamlar- la çocuklar ve gençleri etkileyerek yeni içiciler kazanmak istediklerine dikkat çekerken fılm veprodüksiyon şirketleri örtülü reklamlarayer verme- diklerini savunuyor. Ergün Yolcu'nun, son 5 yılda top- lam 18 film uzerinde yaptığı araştır- maya göre, tütün ve tütün kullanımı sahne içinde eğlence, sıkıntıdan kur- tulma, rahatlama, alışkanlık, bağım- sızhk, seksi görünme, dostlukve do- ğal görünme gibi öğelerle özdeşleş- tiriliyor. Sigara içimi 274 sahnede • îstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ergün Yolcu 'nun son beş yılda toplam 18 film uzerindeyaptığı araştırmaya göre sigara içimi 274 sahnedeyüzde 85.8 oranında gösteriliyor. Film şirket vepostprodüksiyon ajans sahipleri ise her türlü tütün reklamına sinemadafılmlerinde yer vermediklerini savundular. yüzde 85.8 oranında gösteriliyor. Si- garanın içilmediği, yalnızca fiziki olarak görüldüğü sahnelerin oranı ise yüzde 14.2. Son 5 yılda gösterime girmiş Türk filmlerinde tütün kulla- nan ünlü oyunculann sayısı da olduk- ça dikkat çekici. Başrol oyunculan- nın fılmlerde sigara içme oranı da yüzde 94.4. Yolcu, "Çoculdarvegenç- ler de ünlü oyunculaıia kendilerini özdeşleştirebilir. 20 yaş altı gençlik bunlardan etkflenmeye en hazır grup- tur" dedi. 4207 sayılı Tütün Mamul- lerininZararlannınÖnlenmesineDa- ir Kanun un cezai yaptınmlar açısın- dan yetersiz olduğuna değinen Yol- cu. sinemay a yönelik denetlemelerin daha sıkı yapılması gerektiğini ifade ederek şunlan söyledi: "Türldye'de- ki sinema izkykÜerini yüzde 45'lik oranla 11-24 yaş grup oluşturur. Tü- tün üreticfleri 11-13 yaş grubunu bü- yük bir pazar payıolarak kabuledeıf TEKLİF CELMEDİ Füm şirketleri ve post prodüksiyon ajans sahipleri de bugüne kadar ya- pılan fılmlerde yönetmenlerden ya da yapımcıdan tütünve benzeri ürün- lerin gösterilmesi talebini almadıkla- nnı savundular. Sinefekt Post Pro- dük- si- yon ŞırketiBaş- kan Yardımcısı Kerem Kurdoğlu. "Tütün üreticisi sine- mafümlerine gizli rek- lam vermek istese bu- nu vapuncuun yanmda yönetmen ve kurgucu- su da bilir, anıa bize şu ana kadar sigaranın ürün oiarak kuflanıhna- sı takbi gelmedT dedi. Özen Film Basın ve Halkla tlişkiler Müdürü NizamEren ise tütün kul- lanımınm yeni bir şey ol- madığını ve fılmin içeriğine göre ürün kullanımına gidildiğini belirtti. FİLMLERDE SİGARA SÜRELERİ Ydlara göre gösterime giren ve izleyici bakımından Uk üç sırayı alanfılmlerde yer alan tütün kullanımı vegösterim süreleri (saniye) şöyle: 2000 Kahpe Bizans 62, Güle Güle 167, Salkım Hanım'ın Taneleri 66 2001 Vizontele 548. Komser Şekspir 289. Hemşo 305 2002 Delıyürek Boomerang Cehennemi 6, Yeşil Işık 130, Mumya Firarda 177 2003 Asmah Konak 333, Gönderil- memiş Mektuplar 35,0 Şimdi As- ker458 2004 Vizontele Tuuba 434, Neredesin Firuze 670, Hababam Smıfı Mer- haba 430 \ 2005 Gora 608, Hababam SınıfiAsker- j de 97, Pardon 649 Enerji Bakanı Hilmi Güler, 2003 yılında Yolsuzluklan Araştırma Komisyonu'nda bilgi vermişti 'Kaçmchğıyla SeycBşehir'i ahyor'• Seydişehir'e en yüksek teklifı veren Ce-Ka'nın sahibiMehmet Cengiz hakkında Meclis Yolsuzluklan Araştırma Komisyonu tutanaklan ve raporunda ciddi suçlamalar bulunuyor. MURATKIŞLALI ANKARA-CHP Konya Milletvekili Atfl- h Kart, en yüksek teklifı eski ANAP Rize 11 Başkanı Mehmet Cengiz'e ait Ce-Ka fir- masuını verdiği Seydişehir Eti Alüminyum ihalesinde, son karan verecek olan Başba- kan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında- ki Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun takdir yetkisini kullanmasını istedi. Kart "ÖYK, bu fîrma Ue kamu otoritesi arasında doğ- muş olan itatüafve iddialan, hüküm aşama- sına geknemişolsa bfle mudaka dikkate anp bu işlemi onamaması gerekn-" dedi. Eskı bakanlar Cumhur Ersümer, Yaşar Topçuve ZeldÇakan'ın Yüce Divan'a gön- derümesine temel olan Meclis Yolsuzlukla- n Komisyonu raporunda Cengiz'in firma- lanyla ılgili şu ifadeler yer aldı: "Enerji ve Tabii Kaynaİdar Bakanı Hilmi Güler'in, 3 Haziran 2003 tarihinde MecHsteki Yolsuz- luklan Araşürma Komisyonu görüşmele- rinde yapûgı konuşmadan: MobflsantralarmodaokhıTuridye'de.Ön- ce bir kamuoyu oluşturuklu. MobU filan de- ğfl, çaküı bunlar. Fueloil kullaıubyor. Sam- sun'da bir tanesi, biüyorsunuz. Bu adamla- nn yapüğı hesapta anlaşmalan inceledik. Adamîara 'Kânnızı, kiranızı. her şeyınızi ve- receğiz, siz gidin oturun evinizde, kahveni- zı içın' dedik. Kömürle ikame ettiğinizde 87 nülyon dolar. suyla ikamede 112 müyon do- lar kânma var. Mayıstan yü sonuna kadar. Hopa-Kemalpaşa-Sarp yolu: 55 milyar 436 milyon lira bedelle Cengiz İnşaafa iha- leedümiştir.Çanşmalar devam ederken pro- je değişikUğhie dubte yola donüştürühnüş, sonraflaveieryapılaraktoplam yüzde 5% ke- şifarüşı 9eproje maliyeti 7katma çıkanhnış- tir. 2003 yıh birim fryaüan Ue 55 trflyon Kra- hk proje 406 trflyon üraya mal olmuştur. Atasu Barajı: Benzer büyüklükte bir iş deneyimi olmamasına rağmen Cengiz İnşa- at'a devredildiği, devredfldikten sonra yüz- de 3943 keşjf arüşı yapıkhğı görülmüştür. Ihalesiz yapılan baraj ve hidroelektrik santrallan fHES): 29 adet baraj ve HES'in ihale yapdmaksınn fırmalara verüdiği, ba- raj deneyimi oimayanCengizInşaat'müçadet proje aldığu işlerinBakanlarKnruhı karar- namesinegöre yapıkhğı,pazarhkusulü Detes- pit edilen fîyatlann DSt fiyatiarmın 2-3 kaü olduğu, iküi anlaşma adı alünda yapılan bu işlerin durdurulmasıve iptal edümesi gerek- tiği belirtilmektedir. İŞÇİLERDEN PROTESTO 'Ozelleştirrne idaresVni özelleştirin J AKEVBODUR Iskenderun'daki yaklaşık 2 bin İSDEMİR işçisi, ERDEMİR ve Seydişehir Alüminyum Tesisleri'nin özelleştirilmesi kararını protesto etmek için E- 91 karayolunu ulaşıma kapattı. (Ustte) Seydişehir Alüminyum çalışanlan, Başbakan Erdoğan, Malîye Bakanı Unakıtan ve AKP Konya Milletvekili Tüfekçi'nin maketlerini yaktlar. (Yanda) SeydişehirAlüminyum çalışanlan tesisten çıkmamakta kararlı Işçfler fabrîkaya kapancb ENVERHAYKIR SE\DtŞEHİR- Üıalenın sonuçlan- masının ardından Seydişehir Alü- minyum Tesisleri'nde çalışan işçiler kendilerini fabrikaya kapattılar. CHP Konya Milletvekili AtiBa Kart, fabrikanm satılmaması için hukuki mücadele vermeye kararlı olduklanm söyledi. Alüminyum te- sisi ihalesini, Samsun'daki mobil santral ihalesini aldıktan sonra işlet- meyi çalıştırmayan CE-KA înşaat AŞ'nin kazanması Seydişehirlileri endişelendirdi. işçiler fabrikayı terk etmeme eylemi başlattı. Fabrika Genel Müdürlüğü önünde toplanan işçiler Başbakan Recep Tayyip Er- doğan, Maliye Bakanı Kemal Una- kıtan ve AKP Konya Milletvekili Harun Tüfekçi'nin maketlerini yak- tılar. Sık sık "Direne direne kazana- cağız" sloganlan atan işçilere yöne- lik bir konuşma yapan Çeük-tş Sen- dikası Seydişehir Şube Başkanı Muharrem Oğuz, "Fabrikayı,450 mityon tonluk maden sahalannu 11 kilometrekarelik Chınapınar Barajı HES'i ve limanlan bu fh'ata vere- ceksin. Bu vatanı satmak değH de nedir? Bu ihanet çılgınlığıdır" dedi. Fabrikadan çıkmamaya kararlı ol- duklanm \iırgulayan Oğuz, "Bura- yı saün alabilirler ama bizi asla saün alamazlar. Fabrikamıa korumak için direnmeye kararh>Tz w diye ko- nuştu. işçilere aileleri de destek ver- di. CHP Konya millervekili Atilla Kart da dün ışçüeri ziyaret etti. Kart, tesislerinin satılmaması için başlattıklan hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerıni söy- ledi. Birçok demokratik kitle örgütü ve sendika temsücisi de işçileri ziyaret etti. İSKENDERUN - Iskende- run'daki yaklaşık 2 bin İSDE- MIR işçisi, ERDEMİR ve Sey- dişehir Alüminyum Tesisleri'nin özelleştirilmesi karannı protes- to etmek için E-91 karayolunu ulaşıma kapattı. ISDEMİR'deki Çelikhane Mü- dürlüğü önünde toplanan işçiler, Payas Kapısf ndan çıkarak yü- rüyüşe geçtiler. "ÖzeUeştirmeye itirazımız var", "Özelleşrinne mücadelesi salonlarda değfl. fab- rikalarda verflir'*, "Babalar gibi satbğnuzfabrikalardababatın iş- siz bırakmaym", "At-kapat-sat başka poh'tikanız yok mu?" ya- zılı dövizler taşıyan işçiler, E-91 uluslararası karayolunu trafiğe kapattılar. Yürüyüş İSDEMÎRDoguş Ka- pısı önünde sona erdı. Burada bir konuşma yapan Çelik-îş Sendi- kası îskenderan Şube Başkanı Cengiz Gûl, "ÖzeDeştinne mut- laka yapılacaksa ve bunun kaçı- nıhnazobnasıhatinde,özeOeşme- si gereken ilk yer fabrikalar de- ğü. Özelleştirme tdaresi Başkan- bğı'dır" dedi. 2004 yılmda 9.9'luk bir oran- da büyümenin sağlandığınınaçık- landığını belirten Gül, şöyle de- vam etti: "Clkenin hızh büyüme- si işçinin ve emekçüıin emeği Ue olmuştur. Bu \üzde 9.9luk büyü- meyi hangi şirketJer başardı? Bu büvüme\i ERDEMİR, İSDE- MIR, Seydişehir Alüminyum, TÜPRAŞ,PETKİMsagadiAma >üzde 9.9'luk büyüme luzını ks- kandılar ve şimdi bu büyümeyi saglavan kamu iktisadi kuruluş- lannı satmak istiyoriar." Gül, özelleştirmeye karşı hukuksal mücadele sürdürmeye kararlı olduklanm \Tirguladi. PAZAR ORHAN BURSALI Homo Politikus Bazı siyasi konularda arkadaşımla tartışırken, bana "savaşçısın!" dedi! Bu yazı da bu söz üzeri- ne yazılıyor. Dikkat ettim, evet siyasi savaşçı tavnmı gördüm ve güldüm! O isefikirlerini söylüyor, ama siyasi ko- nulan hayatının odak noktasına oturtmuyordu! Sonra düşündüm, tanıdığım çoğu kadın arka- daşım öyleydi! Burada, erkeklerve kadınlann siyasete karşı il- gilerinin farklı otduğu gerçeği yatmıyor mu? Bu sadece "siyasetin erkeklerin egemenliğinde" olmasından mı kaynaklanıyor? Kadınlan siyasete çekebılmek için siyasi temsillerde "kadın konten- janı" zorlamasına rağmen, bu konuda pek de ba- şan sağlanamıyor.. Biz de esas olarak, suçu yine er- keklerde, "erkek engellemesrnde anyoruz. CX)ğrudur, siyasi partılerde bir "erkekengelteme- si" vardır. CHP dahil, AKP'de ise en çok... ••• Fakat sorun sadece erkeklerde değil. Daha çok ka- dınlarda.. Çünkü siyasete erkekler daha çok ilgi gös- teriyor. Siyaset daha çok "erkek işi". Neden? Bunun kökenlerini veya nedenlerini, evrimsel ve biyolojik gelişmede ve yapılarda aramak gerekir. Erkek, avcı olarak evinin, ailesinin besinini sağ- lamak için dışanda, av peşindeydi.. Bu konum, ev- rimsel ve biyolojik gelişmede şüphesiz savaşçı karakter gerektiriyordu ve oluşturuyordu. Aileyi, klanı korumak için de erkek yine savaş- çı roldeydi... Sonra, kenti, ülkeyi, ulusu, dini, imanı, kutsal değerieri, onuru korumak için yine erkek savaş- çı kımliğiyle önde at koşturup durdu! Bütün savaşlar erkekler arasında oldu. Bütün büyük devrimler, Fransız Ihtilali, Rus Ihti- lali vb. dahil, esas erkeklerin işiydi ve erkekler ara- sında gerçekleşti! Iki dünya savaşı da öyle. Erkekler kararverdi, er- kekler savaştı! Bugün de esas erkekler savaşıyor! Savaşın söz konusu olduğu her yerde erkek var. Savaş olduğu sürece de erkek egemenliğı, erkek karar vericiliği ve erkekler savaşı karakteri sürecek... • •• Bütün faaliyetlerin can daman olan politika, en üst karar verici, biçimlendirici, tasarlayıcı, yapılan- dıncıdır. Politika, liderliktir. Modern politika da, erkeklerin evrimsel gelişme- de, en küçük birimden en büyüğüne kadar hep li- derlik konumlannın bugünkü koşullarda sürdürül- mesidir. Tarihsel çizgi, aynen sürüyor! Bu açıdan politika erkeklertopluluğu için birha- yat-memat meselesi konumunu sürdürürken.. Politikanınkadınlartopluluğuiçinaynıanlamta- şıdığını söylemek zordur. Hatta belki de kadınlar, erkeklerin politikave po- litik görüşler çerçevesinde "savaşçı" tırtumlanna son tahlilde anlam bile vermeyebilirler. Çünkü kadınlar için hayat daha renkli, daha çe- şitli, çok daha boyutludur, kadınlann yapacak çok daha farklı işleri vardır. Bunu esas olarak tercih de etmektedirler... Hayat belki de onlar için politika yapılmayacak kadar tatlı ve yaşanmaya değerdir! ••• Bugünün politik erkekleri, tıpkı ilkel toplum er- kekleri, ortaçağ derebeyleri, krallar, imparatoriar, şövalyeler, kutsal inançlar, onurlarvb. ne kadar ze- hir zıkkım erkek lideriikleri, aynı çizgide, adına da- ha "uygar" denilen koşullarda politikalannı sürdü- rüyor. Erkek, politika için ölürde.. Hatta büyük çoğun- luğu ölümü göze alabilir.. Ama kadınlann azı için bunu söyleyebiliriz.. Ka- dınlar bunu görüyor ve seve seve erkeklere bıra- kıyor ö/rne/ş/n/... Erkek bir 'homo po//Mcus1ur! Dünyada uğruna savaşılması ve ölünmesi ge- reken konu kaldığı sürece de, sanınm kadınlann çoğunluğu, politikayı hayatlannın esas uğraşısı yapmayacaklar... Belki o zaman da "politika"politikaolmayacak! Kim bilir neler yaşayacak insanlık, daha!.. obursali(S cumhuriyet.com.tr. RaifErtem anüdı Haber Merkezi - Gazetemiz yazan ve 27 Mayıs'ın gençlik önderlerinden A\r ukat RaifErtem, dün Çatalca'da mezan başında anıldı. 16 Haziran 2000 tarihinde yitirdiğimiz Ertem'in mezan ba- şuıdaki anma toplantısına dostlan ve ailesi katıl- dı. Anma toplantısında konuşan 68'liler Birliği Vakfı Başkam Sönmez Targan, Ertem'in "sarsıl- mazyurt sogisini'' %'urguladı. Anma toplantısın- da eşi Av. Mübeccel Ertem de bir konuşma yapü. Anma toplantısına Mustafa Zülkadiroğulu, AB Yü- cel, Kazıın Kolcuoğlu, DUşat Zülkadiroğtu, Haüm AygüL, Sabahattin ve Nebahat Güçlü, Kamfl Ka- zankaya, Cevdet Hacaloğlu. Semih Pbroy, Emin Gürbüz, trfan Hanzoğlu, Oğuz Ofcay, Nevriye ve Akın Ce>1an, Müjgan ve Tünuçin Saracoğiu, Be- yazıt ve Hatice Kahraman, Saniye Ynrdakul, l laz Telli, Ahmet ve Simten Şenpolat ile Namık Kemal Bova katıldı. PETROL-ÎŞ SENDÎKASI TARAFİNDAN ALÎAĞA'DA DÜZENLENEN ÖZELLEŞTİRME PANELtNDE AKP HÜKÜMETÎ ELEŞTlRlLDÎ 'IMF'ye diyetmektubuverdiler' Gazetemizyazan Mustafa Balbay, Enerji ve Tabii Kay- naklar Bakanlığı'nın yapılan yolsuzluklarla 'Enerji- de Tatlı Kıyakıar Bakanlığı' haline geldiğini söyledi. toÜR(CunıhuriyetEgeBürosu)-Türkıye'de özelleştirme adı altında büyük bir talan yaşan- dığı belirtiUrken yurttaşlann bu konuda yeter- li bilgiye sahip olmadıklan vurgulandı. Petrol-Iş Sendikası tarafindan Aliağa'da dü- zenlenen özelleştirme paneline eski Petrol Mü- hendisleri Odası Başkanı NecdetPamir'inyö- netiminde, Gazetemiz Yazan Mustafa Balbay. ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Tonak ve CHP îstanbul Milletvekili Bihlun Tama>-n- gükatıldı. Panel öncesi konuşan Petrol-Iş Sen- dikası Genel Başkanı Mustafa Oztaşkın, ger- çekleştirdıklen etkinlıklerle TÜPR.\Ş ve PET- KİM işçisinin özelleştirmeye karşı kararlı ol- duğunu göstereceklerini belırterek şunlan söy- ledi: "Özelleştirme gerçeğiııihalkınaanlatmak amacryla 25 ve 60 sani>elik spot fflmler hazır- lattık. Bu fümleri 81 ilde \-a>ın yapan yerel tele- vizyonlar aracıhgrv la balkmuza ideteceğiz.'" Panelin yöneticisi Necdet Pamir de TÜP- RAŞ"ın A\Tupa'nın en verimlı rafinerisı oldu- ğunu belirterek ülkede toplanan verginin yüz- de 8'ını TÜPRAŞ'ın sağladığını söyledi. Gazetemiz Yazan Mustafa Balbay, AKP'nin 'uhıstan kurtuluş' savaşı verdiâinı belirterek "AKP iktidan. IMF ve ABD üe anlaşü. Bu ik- tidar IMF'ye niyet mektubu değil diyet mek- tubu\erdLHeyeöerinbirigelipbirisigktrvor. Bun- lar, AKP üe hangi tesisi ucuza kapaonz hesap- lan \apmaktadirlar. Yapnklangörüşmeler. bir istihdam yaratmak için değil, hangisini ucuza kapatmzüzerine 7 ' dedi. AB'nin Türkiye'ye gi- rerek pıyasa>ı ele geçirdiğinı kaydeden Balbay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yapı- lan yolsuzluklarla 'Enerjide TathKryaklar Ba- kanhğı'haline geldığınıbüdırdi. TUPRAŞ'm "halka arz' diye satılan yüzde 14'lük hissesi- rün yüzde 80'inin yabancılann eline gectiğini belirten Balbay, özelleştirmeye karşı başanlı ol- mak için sendikalann ortak hareket etmesi ge- rektiğine dikkat çekti. ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet To- nak da özelleştirmenin IMF, Dünya Bankası gi- bi kurumların empoze ettiğini, CHP îstanbul Millervekili Bihlun Tamaylıgil de IMF'ye ye- rilen niyet mektuplan içinde PETKÎM, TÜP- R.AŞ ve Erdemır'in satışının bulundugunu kay- detti. • İstanbul Haber Servisi - Türk Hava Yollan (THY), Pendik Kurtköy'deki Sabiha Gökçen Ulusla- rarası Havaumanı Ankara seferlerini yann başlata- cak. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Basın ve Halkla îlişkiler Müdürü Lerzan Özder. Sabiha Gökçen'den saat 08.00'de Ankara'ya (pazar günleri hariç). Ankara'dan da saat 20.45'te (cumartesi gün- leri hariç) tarifeli uçuşlar düzenleneceğini bildirdi. KADDCÖY5.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DÜZELTME ÎLANI Dosya No: 2005/661 Tal. Müdürlüğümûze ait 31.05.2005 tarih ve 054969 no'lu fatura ile 34 ZK 4642 plakalı vasıtamn 24.06.2005 tarihinde saat 12.00-12.10 ve 2. satışı 29.06.2005 tarıh ve aynı saatlerde ilanı yapılmış olup. ılanda KDV'si %1 yazılnuş ise de, KDV'si %18 olacaktır. Ilanın bu şekılde düzeltibnesine karar veril- nuştir 15.06 2005 Basın: 28813
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog