Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

1 9 HAZİRAN 2005 PAZAR CUMHURh'ET SAYFA HABERLER Ajjar'dan tıraş tatimatı • ANKARA (ANKA) - B iı süre önce Gençlik ICollan Genel Idare KLurulu'na (GlK) katılan E>YP Genel Başkanı Mehmet Ağar. burada genç kurmaylan ile buluştu. Hafta sonunda paıti genel merkezinde gerçekleşen toplantıya sp>or kıyafetle gelen A.ğar'ı, salonda "takım elbıse"'li gençler karşıladı. Ağar, DYP'H gençlere kendini göstererek "Hafta sonu spor giyinin. Gençsiniz, genç olarak daha spor giyinin. spora önem venn" dedi. Gençlerden partiyi temsil ettikleri seminer, konferans ve göriişmelerde ise takım elbıse giymelerini tavsiye eden Ağar, "Mutlaka tıraş olun, bakımlı görünün" diye konuşru. Ağar, partili gençlerden bol bol okumalannı da isterken, "Tarihinizi ve dünya tarihini çok iyi bilin. Tarihini bilmeyen insan siyaset yapamaz" diyerek bazı kitap tavsiyelerinde bulundu. 'Seçim değil istikrar' • GEBZE (AA) - Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe, "Şu anda Türkiye'nin seçime değil, istikrara, yatınma ve işe ihtiyacı var" dedi. Bakan Osman Pepe. Kocaeli'nın Gebze ilçesinde Doğtaş'a ait alışveriş merkezinin açılış töreninde, erken seçime ilişkin tartışmalara değindi. Pepe, "Erken seçim isteyenlerin. Türkiye'yi miyadı dolmus siyaset yöntemleriyle gerilime sürüklediğini" belirtti. 6 bin 234 yeni polis geliyop • ANKARA(AA)- Içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, bu ayın sonunda emniyet teşkilatına 6 bin 234 polisin katılacağını bildırdi. DYP Denizli milletvekili Ümmet Kandoğan'ın yazılı soru önergesini yanıtlayan Aksu, 58. Hükümetin kurulduğu Kasım 2002 tanhi itibanyla kalkınmada öncelikli illerde 50 bin 578 olan polis memuru sayısının Nisan 2005 tarihi itibanyla 50 bin 531 olduğunu belirterek "Halen polis meslek yüksekokullannda öğrenim gören 6 bin 234 öğrenci, 2005 yılı Haziran ayı sonunda emniyet teşkilatına katüacaktır"' dedi. Subayların mehter takımı • ANTALYA(AA)- Emekli olduktan sonra Antalya"ya yerleşen bando astsubaylann bir araya gelerek kurduğu 24 kişilik Mehteran Takımı, 3 ay süren hazırlık çalışmalannı tamamlayarak ilk konserini verdi. Topkapı Palace Otel'in havuz başında düzenlenen konser, turistlerden büyük ilgi gördü. Mehteran Takımı'nın kurucusu Aydın Olkun, 24 emekli bando astsubayından oluşan topluluğun Antalya'daki tıristik tesislerden büyük ilgi gördüğünü sövledi. Eğitim-Sen, İzmir'de 88 müdürün atama yoluyla yerinin değiştirildiğini söyledi Okul müdürlerine sürgünÎZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - AKP iktidannın devletin üst kademelerinden başlattığı kadrolaşma hare- ketine okul müdürlerini de kattığı, Izmir'de 88 müdürün atama yoluyla sürgün edildi- ği ileri sürüldü. Hasan Sağlam Öğretmene- vi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Eğitim-Sen Izmir l No'lu Şube Başkanı Manir Ukıs, atamalann yönetmelik ve genelgelere aykın şekilde ya- pıldığını söyledi. Yönetme- likte yer alan "5 yıhnı doldur- • Eğitim-Sen Izmir Şube Başkanı Ulus, atamalann yönetmelik ve genelgelere aykın şekilde yapıldığını söyledi. Ulus, AKP'lilerin ve il milli eğitim müdürünün hemşerilerinin merkezi okullara atanarak ödüllendirildiğini ileri sürdü. muş okulmüdürleribaşan du- rumlanna göre >a muadih* bir okula ya da bir üst kademeye atanabinrler" maddesinin ge- rekçe gösterildiğini belirten Ulus, AKP'lilerin ve Kahra- manmaraşh müdürlerin mer- kezi okullara atanarak il mil- li eğitim müdürünün hemşe- rilerinin ödüllendirildiğini söy- ledi. Milli Eğitim Bakanlığı ta- rafindan 10 Ocak 2004 tan- hinde yayrmlanan yönetme- likle yapılan değişikliklerin kadrolaşma ve niteliği düşür- me yönünde kullanıldığını belirten Ulus, 240'a yakın okul müdürünün de yerinin değiştirileceğini iddia etti. Milli Eğitim Bakanı Hüse- yin ÇeHk'in yönetmelikte bu- lunan hükme yönelik yorum ve uygulamalarda eğitim ku- rumu müdürlerini huzursuz edici yaklaşımlardan kaçınıl- ması sözünün uygulanmadı- ğını belirten Ulus. şunları söyledi: "Bu uygulamalann karşı- suıda olacağunızı mahkeme dahil her türiü tepkiyi örgüt- leyeceğimizi söytenıiştik. Bu tayinlerin arkasının geleceği beiirtildL 300 müdürün ço- ğunluğu sürgün edilecek de- nıektir. Bunlar yapınrken bi- rileri de yöneticitik yapamaz raporlanna rağmen müdür başyardımcısı olarak atana- cak> Okul müdürlerinin yapılan atamalan 'sürgün' olarak ni- telemesi durumunda hukuk- sal yardımda bulunacaklan- nı vurgulayan Ulus, Balıke- sir'de yapılan atamalann ba- zılarmm mahkeme karanyla durdurulduğunu bildirdi. TUNCELl'DE OPERASYON 17 kişi öldüriildüTUNCELİ (Cumhu- riyet) - Güvenlik güçle- ri Tunceli'nin Ovacık il- çesindeki Mercan Vadi- si'nde 2. kongresini top- layan Maoist Komünist Partisi-Halk Kurtuluş Ordusu (MKP-HKO) militanlarma operasyon düzenledi. Gece yansı gerçekleştirilen operas- yonda aralannda örgü- tün Avrupa sorumlusu Aydm Hambayat'ın da bulunduğu 17 kişi öldü- riildü. Mercan Vadısfnde 17 Haziran günü 2. kong- resini yapan MKP'ye yönelik olarak gece ya- nsı düzenlenen operas- yona 3 askeri helikopter katıldı. Bölgeye indiri- len bir tabur asker MKPTileri çembere al- dı. Çıkan çatışmada ara- larında örgütün Avrupa sorumlusu Aydın Ham- bayat, genel sekreterler- den Zeynel Durmaz. Merkez Komite üyesi CaferCangöz, Tunceli- Erzincan bölgesi sorum- lusu An' Rıza Sabur ile Alattin Ataş, Hüseyin BaDar,ÇağdaşCan.Gül- nazYıldE,CengizKork- maz. Mustafa Erkan, Handan Yeşfl ve adı be- lirlenemeyen 6 kişi öl- düriildü. 3 kişinin de yakalan- dığı operasyonun ardın- dan Jandarrna Genel Ko- mutanlığı Genel Sekre- terliği'nden yapılan açıklamada bölgede 10 Kalaşnikof piyade tüfe- ği, 4 G-3 piyade tüfeği. 1 M-16 piyade tüfeği, 2 BKCmakınelıtüfekol- mak üzere 17 silah, bu silahlara ait bol miktar- da fişek ve şarjör, 4 ki- lo C-4tipipatlayıcı. 2 tu- zaklanmış mutfak tüpü, bir dizüstü bilgisayar, bir yazıcı, 2 taşınabilir bellek, 10 cep telefonu. bol miktarda örgütsel belge bulunduğu belir- tıldı. Operasyonun hava destekli olarak devam ettiği açıklanırken, böl- gede halen 30 miütanın bulunduğu öğrenildi. MKP-HKO 1990'lıyıllannortası- na kadar TKPMLTlK- KO adıyla faaliyet gös- teren örgüt, bu tarihten sonra kendı içinde "Merkezcfler"ve''Kon- feransçılar" olarak iki- yeaynldı. 1996yıluıda Merkezciler kanadında ıç hesaplaşma yaşandı. Dönemin genel sekre- ten olarak bilinen "Laz Nihat" adlı liderlerden Enver Doğru ile birlik- te yaklaşık 13 kişi ajan olduklan iddiasıyla öl- düriildü. Merkez kanadı, 2002 yılında Tunceli bölge- sinde ilk kongresini ya- parakadını MKP-HKO olarak değiştirdi. tbra- him Kaypakkaya'yı ön- der olarak kabul eden örgüt, Tunceli, Tokat ve Amasya'yı üs tuttu. Son 1 yıl içinde örgüte yöne- lik operasyonlarda 30 militan öldüriildü. Trabzon'da basın açıklamasına kapaolan meydanda dün kmama eylemi yapu<h. (Fotoğraf: AHMET ŞEFtK) Linç mağdurları yasak deldi TRABZON (Cumhuriyet) - Trabzon'da 6-10 Nisan tarihlerinde meydana gelen olaylar nedeniyle basın açıklamasuıa kapatılan Meydan Parkı Atatürk Alanı önündeki yasağı yine TAYADTılar deldi. Haklar ve Özgürlükler Platformu'nca ABD'yi kınamak için yapılan basın açıklamasuıa, nisan ayında linç girişimine uğrayan Zeynep Ertuğrul ve arkadaşlan da katıldı. Grup adına açıklamayı okuyan Ayşe Koç, hükümetin IMF'ye verdiği taahhütleri emekçilerin sırtuıdan çıkardığını ve özelleştirmeler sonucu birçok işçinin işinden çıkanldığını belirtti. Açıklamada 6-10 Nisan tarihlerindeki linç girişimi de kınandı. Grup basın açıklamasımn ardından slogan atarak dağıldı. Alanda hiçbir güvenlik önleminin alınmaması dikkat çekti. Diyarbakır'da DEHAP'lı 56 belediye başkanı ateşkes çağnsı yaptı Aydmlann çağnsıııa destek • IstanbuTdal50 aydının yaptığı PKK'nin 'koşulsuz silah bırakmasf çağnsına Mersin'de aralannda Abdullah Öcalan'ın avukatlarından Muzaffer Akad'ın da bulunduğu 100 kişiortak açıklamayla destek verdiklerini belirtti. DİYARBAKTR/ MERSİN (Cum- huriyet) - Istanbul'da 150 aydının PKK'nin koşulsuz silah bırakması çağnsına destek sürüyor. Diyarba- br'da DEHAP'lı 56 belediye başka- nı ortak açıklama yaparken Mersin'de aralannda Abdulah Ocalan'ın avukat- lanndan Muzaffer Akad'ın da bu- lunduğu 100 kişi de bildiriye destek verdiklenni belirtti. Mersin'de Taksim OteFde düzen- lenen toplantıda konuşan Inşaat Mü- hendisleri Odası Başkanı AydınKay- nak."Yeniden eski günlere dönülme- mesi, insanlanmızın ölmemesi için PKK'nin koşulsuz olarak silah bı- rakmasıgerektiğint inanıyonız. Bu ne- denle tstanbullu a>dınlann yayımla- dıklan bildiriyi aynen onaylıyor ve imzahyoruz'' dedi. Bildiriye çok sa- yıda gazetecı. yayıncı, hekim. avu- kat ve işadamının yanı sıra Petrol-Iş Şube Başkanı AdilAlaybeyoğlu, Ge- nel-Iş Şube Başkanı Hüsevin Cö- mert Liman-Iş Şube Başkanı Recep Ozbey, Yol-lş Şube Başkanı Sayun Evren ile Mersin Sanayici ve Işa- damlan Deraeği Başkanı Mustafa Güler de imza atü. Öcalan'ın avukat- lanndan Muzaffer Akad da bildiriye Akdeniz Göç Edenler Derneği Baş- kanı olarak imzaladı. Diyarbakır Belediye Başkanı Os- man Baydemir, Şırnak Belediye Baş- kanı Ahmet Ertak, Tunceli Beledi- ye Başkanı Songül Erol AbdiL Bat- man Belediye Başkanı Hüseyin Kal- kan, Hakkari Belediye Başkanı Me- tin Tekçe'nin de aralanndabulundu- ğu56 belediye başkanı adına yapı- lan yazılı açıklamada, "Çaaşmalann durdunüması için Türkiye'nin vicda- nınm sesi olan aydmlann sesine, baş- ta hükümet olmak üzere herkesin kulakvennesinibeklrv'oruz" denildi. GÜL'ÜN StTEStNDEN KALDIRILDI Erdoğan Köşk'e' mesajına karartma ANKARA (ANKA) - CHP ile cum- hurbaşkanı seçimiyle ilgili tartışma üzerine ,\KP tabanından gelen ilk "Er- doğan'ı Köşkte görmek istiyoruz" me- sajma kararrma uygulandı. AKPTilerin CHP ile başlayan tartış- manın ardından Başbakan Tayyip Er- doğan'ın cumhurbaşkanı olmasuıı ta- lep ettiklerini gösterir ilk mesaj, Ab- dullah Gül'ün kişisel sitesine ulaştı. "En büyük dfleğimizGenelBaşkannnız ve Başbakanımız Recep Tayyip Erdo- ğan'ı cumhurbaşkanı olarak görmek" ifadesinin yer aldığı mesaj, Gül'ün bir süre önce sitesinde hayata geçirdiği fo- rum sayfasrna geldi. Mesajda AKP'lilerin Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığıyla birlikte Gül'ü de, "Başbakan olarak görmek istediklerT belirtildi. Gül'ün forum sayfasında, ha- karet içeren ve kişisel haklan rencide edici yazılardan kaçınılması istenirken gelecek mesajlann, "Öu kontrolden geçirihnediği, bu nedenle site yönetki- lerinin sorumluluğunda ounadığı'* be- lirtildi. Bu uyan doğnıltusunda bugü- ne kadar gelen tüm mesajlar, geliş sı- ralamasına göre açık olarak sayfada yer aldı. Diğer mesajlarla birlikte ön kontrol yapılmadığı için sayfada oto- matik olarak yerini alan AKP'lilerin Erdoğan'ı cumhurbaşkanı olarak gör- mek istediklerine ilişkin mesaj, forum sayfasında görünmesinden çok kısa bir süre sonra kaldınldı. Edinilen bılgiye göre mesaj, Erdo- ğan'ın, "Bizbutarbşmayanoktayıkoy- duk. Gündeminıizde cumhurbaşkanb- ğı seçimiyok" açıklaması doğrulrusun- da kalduıldı. Bu arada AKP yöneti- mince teşküatlara, Erdoğan'ın kesinük- le bu konuyla ilgili parti içinde hiçbir tartışma istemediğı uyansı yapılarak cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda anket, panel gibi etkinlikler düzenlen- mesine de yasak getırildi. ^CUMHURBAŞKANI İÇÎN PtJAMA YASAĞI DA YOK' Özyürek: Herşey kanunla belirlenmezMERSİN (Cumhuriyet) - CHP Ge- nel Başkan Yardımcısı Mustafa Oz- yürek, cumhurbaşkanının eşinin tür- banlı olamayacağı yönünde yasa hü- kümleri bulunmadığını sa\aınanlara "Yasalarda cumhurbaşkanının ko- nuklannıpijamayla karşılamasım en- geDeyen bir yasa yok. Ama böyle bir şey yaşannuyor" diyerek yamt verdi. Ozyürek, partisinin Mersin il bina- sında düzenlediği basın toplantısında. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demi- rel'in "Cumhurbaşkanının eşi tür- banholabihr" şeklındekı sözlerini de- ğerlendirdi. Tepkiler üzerme Başba- kan Erdoğan'ın " Yasalarda cumhur- başkannun eşinin krvaferrvle ilgili bir degerlendirmeyok" dediğini anımsa- tan Mustafa Özyürek, sözlerini şöy- le sürdürdü: "Cumhurbaşkanının konuklannı pijamayla karşuamasnu engelleyen bir yasayok. An«a böyle bir şey yaşanmı- yor. Aynı şekilde şortla askeri birtikle- ri denetlemesinin önünde de engel yok. Özal bir kez denedi, kamuoyu tepki- siyle vazgeçtL Her şey kanunla betir- lenmez.'" Milletvekili dokunulmazlığınm sı- nırlandınknası ile ilgili kampanyala- nna değinen Özyürek, Başbakan Er- doğan'ın seçim öncesi verdiği sözü tut- madığmı söyledi. Bunda Başbakan dahil birçok AKP milletvekili hakkında dosya açılma ihtimalinin rolünün büyük olduğunu ifade eden Özyürek. "Bunlann gün- deminde dokunulnıazlık, yoksulluk, tşsizlikyok. Gündemlerinde türban, ka- çak Kuran kurslan var. Kuran tüm Müslümanlann kitabı. Onun üzerin- den siyaset yapılmamah. Türban için referandum istiyorlar. CHP olarak di- yoruz ki haydi dokunulmazhklar için de referanduma gidetim. Ama granez- ler, gidemezler" dedi. ,. POLİTtKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Gözlerinde Mavilik.. Sıcak bir yaz akşamıydı... Ortaköy, coşkulu bir cumartesi akşamının keyfini çı- kanyordu. Tarabya sırtlan ise donuk san bir çizginin içinde, sanki Boğaz'ın derın sulanna kafa tutuyordu. İnsan böyle gecelerde 'eski zaman masallan'n ya- kalar gn renkli eski bir albümden çıkardığı solmuş fo- toğraflara bakar; hüznün çığlığında büyütmeye çalıştı- ğı kimı sevdalan şiirlerde arar. Ben oralardadolaştım bir cumartesi akşamı... Tarab- ya'da bir tur attım, Bebek'ten bir koşu Ortaköy Mey- danı'na ulaştım, Dolmabahçe'de denize karşı çay içip Kızkulesi'nin sıyah yalnızlığını gözledim. Bir fotoğraf düştü önüme gecenin içinde. Ziya Os- man Saba'yı düşündüm nedenini hiç bilmeden... Bir kız çocuğu yanıma yaklaştı gece yansına doğru. Kınalı saçlı, çılli yüzlü ve gözlerinin ıçı mavi mavi gülüm- seyen. Zayrf bedenı, uçuşan san saçlanyla bir yelkenli gibiydi. Usulca eğilip sordu: "Çiklet ister misiniz?.." Içımden şdyle dedim şaın anımsayarak: Çocuklar bakıyoriar, gözlerinde mavilik Bize bakıyorfar çocuklar, bir deri bir kemik. Ikı paket çiklet aldım sarı saçlı, çilli yüzlü kız çocu- ğundan... Parasını alırken o küçük elleri titriyor, ınce dudakla- nnı dişliyordu... Sordum: "Adın ne senın?.." "Ayşe..." "Okula gidiyor musun?" "Bu yıl ilkokulu bitirdim..." Mavi gözlerinde tüm çocuklan düşündüm, Şemdın- lı'den Bosna'ya, oradan Çin'e, Amerika'ya uzandım... Bir fotoğraf düştü yıne önüme. Kendı çocukluğum- dan çızgıler belirdi ansızın. Bir Ege kasabasmda 'bü- yümemiş aşklan' anımsadım. O on beşindeydı ve ben dört yaş büyüktüm... Yağ- muriu birgünde sınlsıklam ıslanmıştık... ••• Sıcak bir yaz akşamıydı... Gri renkli eski albümden çıkardığım soluk fotoğraf- lan sıralamıştım... Işte böyle bir yaz akşamı, New York'ta Bleeker So- kağı'nın McDougal'la kesiştiği Italyan Kafe'nin önünde iskemleye kaykılmış, sıyah kırması, Kızılderili giysili or- tayaşlı adamı gördüğümde neredeyse küçük dilimi yu- tacaktım. Tüm vücudu dövmeler içindeydi. Karşısında da mavi gözlü, san saçlı, on sekizınde bir fıstık oturu- yordu. Bir yığın meraklı ise ne siyah kırması ın yan, or- ta yaşlı adama ne de sanşın fıstığa bakıyordu. Baktık- lan, adamın Rolls Royce nikelajıyla kaplı motosikletiy- di. Tam o sırada zencı bir kız çocuğu yaklaştı yanıma. Gözleri sımsiyahtı, ayaklan ise çıplak. "Lütfen 50 sent..." Bırdolaruzatmıştım... Sıyah gözlerinde şimşekler çaktı. Hızla yanımdan uzaklaştı... O an bir de New Orieans'a gıdiverdim... On beş yaşındakı Dean'ı anımsadım. Kokaın satıcısıydı, on yaşında evden kaçmıştı... 20 dolan cebine indirdikten sonra ilk sözü şu olmuş- tu: "En çok sevdiğim hayvan sincaptır, nedense çok cana yakın buluyorum onlan..." Ben şaşırrnıştım... Dean bunu fark edip hınzırca gülümseyip devam et- miştı: "Sincaplann gözleri güzeldir..." Sonmuştum: "N&den güzei sence?.." Yanıt: "Insanlardan kaçtıklan için..." Dean, bir sokak çocuğuydu... Dean gibilerinin sayısı 5 milyondu Amerika'da. Evet, Amerika'da 5 milyon sokak çocuğu vardı. Gül satan, çiklet satan çocuklar yaşamın içindeydi. Az sonra Kasımpaşa'da kırmızı ışıklarda para isteyen bizim çocuklanmızdı ve Amerika, Türkıye'de yükselen değerierin' buluştuğu kavşakta bir sancıyı da yakalar gibiydi. Işte o gece Ismail anlatıyordu: "Evden on yaşında kaçtım ve Kasımpaşa'da şu yı- kık binada kalıyorum..." Dean ve Ismail, aynı kaderi paylaşmıyor muydu? ••• Sıcak bir yaz akşamıydı... Kent sokaklan boşalmıştı. Yalnızlıklar sıradağlar gi- biydi. Belkı eski yağmuriara hasret yaşıyorduk. Rakılar keyifli miydi eskısı gibi? O eski evler bulutla- ra tutsak olur muydu şimdi? Zaman hoyrattı, zaman akıp gidıyordu... Içimizde sevınçler hıç eksılmıyordu bunca karalara karşın, çıçekler solmuyordu bahçelerde. Veşairdiyordu ki: Çocuklar, tutamıyoriar ellerindeki oyuncaklan Çocuklar, koşamaz olmuş bacaklan... Dolmabahçe'de bir gece yansı o san saçlı, çilli yüz- lü, zayrf bedenli kız çocuğu, New York'taki zenci kız ço- cuğuyla buluştu... Dean, Ismail'le kucaklaştı... Ben o gece Ortaköy'den Beşıktaş'a kadar yürürken birşııre belkı en sonundan başlamıştım: Her akşam böyle mahzun değilim Bir defa ayağa kalkıp konuşmaya başlarsam Kolay kolay susmaz diyorum bu yürek Kollannı aç, göğsünü aç, ben geliyorum Yaşamasını isterim her doğan çocuğumuzun Ağnya, gözyaşına, pişmanlığa rağmen... hikmet.cetinkayaiocumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Ocalan 'ın avukatlarına men cezasınapmtesto İstanbul Haber Servi- si - insan haklan savu- nuculan, Abdullah Öca- lan'ın 8 avukahna 1 yıl- lık vekillik görevlerin- den men cezası verilme- sini_protesto etti. 'Orgüt propagandası' yaptıklan iddiasıyla is- tanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargı- lanan Öcalan'ın a\ııkat- lan hakkında 9. Ağır Ce- za Mahkemesi tarafın- dan 'vekflükten men' ka- ran verilmişti. insan Hak- lan Derneği'nde basın toplantısı yapan istanbul Şube Başkanı Eren Kes- kin, söz konusu karann savunma hakkına bir sal- dın nıteliğinde olduğu- nu söyledi. Keskin. son günlerdeki yasal deği- şikhklerle siyasi hüküm- lüler açısından aynmcı yeni hükumlerin getiril- diğini belirtti. ;
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog