Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

19 4-AZİRAN 2005 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Eğitim-Sen Başkanı: Sonucu bugünden Lelli sınav ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Toplam 1 milyon 730 bin 850 adayın üniversiteli olabilmek için ter dökeceği ÖSS bugün yapılıyor. Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer, üniversiteye gınş sınavlarının, yıllardır eğitim sistemıyle birlikte Türkıye'nin sosyo- ekonomik yapısının "en dramatik yönünü ifade ettiğmi" söyledı. Dınçer, "2005 ÖSS Idmileri için yapıhnadan kazanümış, kimileri için baştan kaybedilmiş bir sınavdır. Bu anlamda ÖSS'nin muhtemel sonuçlan bugünden beffidir" dedı. ÖSS Türkiye'de tüm il ve bazı ilçe merkezleri ile KKTC'de Lefkoşa'da, toplam 5 bin 790 bınadaki 89 bın 314 salonda gerçekleştinlecek. Sınavda, ünıversıtelerden ve Millı Eğitim Bakanlığı personelınden yaklaşık 300 bin kışi görev yapacak. Aynca, emnıyet ve jandarma ekiplen de güvenlik önlemleri alacak. Sınavda 1 milyon 730 bin 850 aday, ünıversiteli olabilmek için ter dökecek. Sınav saat O9.3O'da başlayacak ve 3 saat sürecek. Sınav kimlik belgesı ıle özel kımlık belgesinı yanında bulundurmayan adaylar hiçbır şekilde sınava alınmayacak. OLUM-KALIM MESELESI Eğıtım-Sen Genel Başkanı Dınçer, sendıka genel merkezınde düzenledıği basın toplantısında ÖSS sınavını değerlendirdi. Bugüne kadar yapılmış tüm ünıversite sınavlannın sonuçlanna bakıldığında, eğitim sıstemındekı eşıtsizlik ve adaletsızlıklerin bütün boyutlanyla ortaya çıktığını belirten Dınçer, 3 saatlik bır sınavla oğrencılenn geleceğınin belirlenmesinin "dramatik ve biKmseüikten uzak olduğunu" söyledi. Cnıversite sınavmın gençler için artık "ölüm-kahm meselesi haline geldiğmi" \-urgulayan Dınçer, OSS ıle de "umut tacirtigi yapıkbğmT kaydettı. Dinçer, şu görüşleri dile getirdı "En temel insan hakkı olan eğitim hakkının piyasanın acunasız rekabet koşullanna terk edildiği, işsiztik ve yoksulluk politikalan sonucu müyonlarca gencimizin yükseköğretim hakkmdan yararlanamadığı bir dönemde vapuacak olan 2005 ÖSS kimileri için yapümadan kazanümış, kimileri için baştan kaybedilmiş bir sınavdır. Bu anlamda ÖSS'nin sonuçlan bugünden bellidir. n •* Akdeniz Universitesi Akraba dışından ilik ııakli GÜRSUKUNT ANTALÜÂ - Türkiye"de ilk kez bir çocuk hastaya, akraba dışından kemik iliği naklı Akdenız Universitesi'nde yapıldı. 6.5 yaşından bu yana Ankara'da tedavi gören 10 yaşındaki Ebru Tengüimoğlu na Almanya'dan bir Türk gönullü kurye taranndan uçakla getirilen kemik iliği başanyla nakledıldi. "Fankoni Aplastik Anemi" ile 6.5 yaşından bu yana mücadele eden Ebru Tengilimoğlu için tek çözüm, kemik iliği nakli olarak görüldüğünde, arayışlar hızlandı Önce aile taramadan geçınldi. Hiçbirinin uygun olmadığı tespit edıldi. Umutlar sönmek üzereyken aile dışından nakil için Dûnya Kemik îliği Bankası'ylabağlantıyageçildi. Sonunda mutlu haber Almanya'dan geldı. CöNÜLLÜ KURYE Almanya'dan Ebru'ya uygun bulunan iliği, 2001 yılında lösemiden kardeşini kaybeden ve Almanya'da yaşayan Hıdır Diyen, uçak kargoyla getirdi. Çocuk hastaya ilik nakli konusunda akredite olan Türkiye'deki tek hastanenin bulunduğu Akdeniz Universitesi de hemen ışlemlere başladı. Akdeniz Universitesi, Ebru'yla birlikte 100. naklini gerçekleştınrken Ebru da Türk tıp tarihine, akraba dışından ilik nakli yapılan ilk çocuk olarak geçti. Ancak nakil, Türkiye'deki sağlık sistemındeki çelişkilen bir kez daha ortaya kovdu. Ankara'da, belediyede ışçi statüsünde şofor olarak çalışan baba Dursun Tengflünoglu, SSK'li olmasına karşın yaklaşık 13 bın Avro'yu bulan ödemeyi kendisi yapmak zorunda kaldı. Hastanın yurtdışına gitmesi durumunda ödemeyi üstlenen SSK"nin, yurtdışından -, gelıp Türkiye'de yapılan ilik nakli için ödeme yapmaması, aileyi cıddi bır mali yükıin altına aldı. İZGİNİSÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk FUTBOLCUYUZ FUTBOLCU.. Turizmin önemli yapı taşlan, yanlış işletme politikalannın kurbanı Hamamlar yok oluyor Istanbul Haber Servisi - Dünyada "Türk Banyosu" (Turkish Bath) adıyla bilınen key- fin ve temizliğin adresı hamamlar günümüz- de işletme politikalanndakı yanlışlıklar yü- zünden kapanmayla karşı karşıya. Hamamcılar Odası Başkanı Ah" Yümaz, hamamlara olan ilginin eskısı kadar olma- dığmı belirtti. Yılmaz, "tstanbuTda bulu- nan 37 tarihi hamam faanyette, 15'i ise su fi- yatiannın, yakrtm, gelir vergjsinin yüksek ol- ması ve gehrinin giderini karşüayamaması nedeniyle kapalı" dıye konuşru. Çemiberntaş Hamamı sahıbı Mustafa Bay- rak da hamamlara ilginin artmasını ya da azalmasının, işletmenin verdiği hızmete bağlı olarak değıştığını vurgulayarak "İşlet- me poütikasuun yanhşhğı, hijyene önem ve- rOmemesi, müşterilere yapılan yanlış mu- ameleler gibi nedenlerden dolayı bazı ha- mamlara ilgj azaku. Bunu sağtayamayan iş- letmeler kapandT dedi. Hamamın işletmecısı Ruşen Battao, geçen günlerde hamamlanna gelen, Almanya va- tandaşı ıki Türk'ün, "Hamama girmek isti- yoruz ama bizim pasaportumuz yok, bura- larda pasaport aranıyormuş" dedıklerını be- lirtti. Budapeşte, Prag, Pans gibı şehırlerde- ki ve tngiltere'deki bütün hamamlann yı- kanma ve masaj bölümlerinin ayn olduğu- na işaret eden Baltacı, kadm ve erkeğin bir- likte yıkanmasma karşı olmadıklannı dile getırerek şöyle devam etti: "Asü sorun birlikte yıkanmanın Türk kül- rürü olarak yansitüması. Aynca, karşı cins- ten birine masaj yapacak kişinin, hem masaj eğitimi ataıasu hem de sosyal-psikolojik ola- rak eğitim sürecinden geçmesi gerekiyor. tş- leten Idşflerin de profesyonel olmaması kul- türün yanhş yansıtümasına neden oluyor." işletme kültürü henüz oturmamış ve ay- nştıncı özelliklen olmayan sıradan işlet- melerin kendi aralannda rekabet edebılmek için Türk hamam kültüründe olmayan hiz- metlen verdiklerinı söyleyen Baltacı, Türk hamamı kavramının, ününden dolayı, sa- dece para kazanılacak mekânlar olarak gö- rüldüğünü söyledı. Cağaloğlu Hamamı Müdürü Abdullah Kasapbaşı da hamamlara gelen insanlann büyıiİc çoğunluğunun kese yaptırmak ıçın geîdiğini belirtti. 17 yıl sonra dördüz geldi • KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta yaşayan ve 17 yüdan ben çocuk sahıbı olamayan Erol (42) ve Zeynep (35) Yılmaz çıftının, tüp bebek yöntemıyle 1 kız, 3 erkek bebekleri oldu. Baba Yılmaz, üçüz beklerken dördüz bebeklen olduğunu ve çok şaşırdığını söyledı. Hastane yetkılılennden bebeklerin bakımı için yardımcı olmalannı isteyen Yılmaz, "Ekonomık durumum ortada. 17 yıl bekledıkten sonra 4 bebeğe bırden sahip olmak gerçekten bızı çok sevındırdı, ancak bu bebeklenn masrafinı nasıl karşılayabıluım diye düşünmeye başladım" dedı Postacı 'yçnanma hakkı' istecf • İstanbul Haber Servisi - Bırlık Haber-Sen'euye posta dağıtıcüan •"yıpranma hakkı" ıstedi. Sırkecı Büyük Postane önünde toplanarak çeşıtlı pankart ve dovızler açan yaklaşık 50 posta dağıtıcısı, "Çuval çuval taşıdık, 20 yılda yıprandık", "Yıpranma hakkımız, soke soke alınz" ve "Bak postacı gehyor, çıle çekıyor" şeklınde sloganlar atıp bir süre alkışlı protesto gerçekleştırdı İD0 Şile seferlerini başlatb • İstanbul Haber Servisi - İstanbul Deniz Otobüslen AŞ'nın (tDO) Istanbul-Şile arasuıdakı denız otobüsü seferlen dün başladı. Büyükşehır Beledıye Başkanı Kadır Topbaş, İDO'nun Yenıkaprdakı termınalıne saat O8.3O"da gelerek gerçekleştırilen ilk sefere katıldı. Yolculuk sonunda Şıle'de düzenlenen torende konuşan Topbaş, gelecekte bu hatta daha sık seferler koyarak deniz ulaşımını arttırmayı, karayolu trafığını de rahatlatmayı hedefledıklennı soyledi 25 Hazinan KÖ Giinü • ANKARA (AA) - Karadenız Ekonomık Işbırlıği Orgütu'nün (KEt) kuruluş yıldönumu olan 25 Hazıran gunu üye ülkelerde "KEl Gunü" olarak kutlanacak. Türkıye'nin oncüluğünde 12 ulkeyı bır arava getıren KEl, bu yıl 24 Hazıran'da 13 yılını tamamlıyor Türkıye'nin davetıyle Amavutluk, Azerbaycan, Bulganstan, Ermenıstan, Gürcıstan, Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Yunanıstan devlet ve hukumet başkanlannın 25 Hazıran 1992 tanhınde istanbul Zırvesı'nde kurulan KEÎ'nın üye sayısı, Nısan 2004'te Sırbıstan-Karadağ'ın da katıhmıyla 12'ye çıkmış bulunuyor 4 kişiye 280 bin YTL • ANKARA (AA) - Sayısal Loto'nun bu haftakı çekıhşınde kazanan numaralar, "12, 16, 22, 29, 33, 49" olarak belırlenırken 6 bilen 4 kışı, 280 bın 303 YTL 15'er YKr ıkramiye kazandı. Çekilışte, 5 bılenler 1153 YTL 85'er YKr, 4 bılenler 13 YTL 5"er YKr, 3 bılenler ise 2 YTL 20'şer YKr ıkramiye alacak. Gırgırla balık avına protesto Sualü Temizük ve Bihnçlendinne Hareketi uyesi ve bahkçdardan oluşan 9 dalgıç, takü- dığı için kesilip dipte bırakılan ve canh yaşamını tehdit eden gırgır ağlanna dikkat çek- mek için Sedefadası açıklannda 33 metrenk dabş yapo. Etküüik, Adalar Kaymakamb- ğı ve Belediyesi ile Büyükada Bahkçüar KooperatuTnin destelderiyle gerçekkştirildL Gırgır ağlan dalgıçlar tarafindan sualü kamerasıyla görüntülendi Çıkanlan ağlar da Büyükada MeydanTnda sergilendi Meydanın yansını kaplayan ağlar yetü ve yabancı turistierce merakla incelenirken, eyleme 10'den fazla bahkçı teknesi de destekverdi. Ser- gilenen ağjara takümış yengeçkr, deniz yıküzlan ve kabuktular da dikkati çekti. (AA) TMMOB halkın devre dışı bıraküdığını vurguladı 'Yağmaya Haydarpaşa projesiyle devam ediliyor' I - - ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk Mühendis ve Mimar Odalan Bir- liği (TMMOB) Yönetım Kurulu Baş- kanı Mehmet Soğancı. çıkanlan yasa- larla Türkiye'mn yağmalatılmasının Haydarpaşa Gan limarunda da yaşan- dığını belirtti. Mehmet Soğancı, yaptığı yazılı açık- lamada "17 Eylül 2004 tarUüi ve 5234 sayüı yasanın geçici 5. maddesiile Hay- darpaşa Liman ve Gar alanlarının TCDD'ye terk edildiğini ve burada her ölçekte imar planı yapmaya Baymdır- uk ve tskân Bakanlığı'mn yetidli küın- dığuu, daha sonra çıkanlan 5335 say> lı yasanın 32. maddesiyle de özelleştir- me programına alınan TCDD'ye bu alanlann saûş ve devir yetldsi verildi- ğmi" anrmsattı. Soğancı'nnı açıklamasında, tstanbul halkmı ve yerel yönetimleri devTe dışı bırakan "Haydarpaşa Projesi''nın, Tür- kiye'nın limanlannı küresel sermaye- nin şantiyesi haline getirecek bır talan olduğu belirtıldı. Açıklamada, şu ifade- lere yer verildi:"Yeni kuHanyıtarma açı- lacak Haydarpaşa, ülkemize ve insanı- mıza kapaühyor. TMMOB tstanbuTun doğal-kültürel zenginliğine sahip çık- maktadır. Kısa süreli ekonomik çıkar- lar için ülkemizin Haydarpaşa üzerin- den yagmalatümasına karşıdır. r> Ç ağ r ı TÜRKİYE'NİN HAYDARPAŞA'DA YAĞMALANMASINAVE İŞGAL EDİLMESİNE İZÎN VERMEYECEĞİZ Sevgili İstanbullular, Kadıköylüler, Üsküdarlılar, Demiryolcular, Limancılar... Garlar, meydanlar ve limanlardır kentleri kent yapan. Egemen güçler tarafindan önce bu alanlar işgal edilir. 1918 yılında gemileri ile gelmişlerdi Haydarpaşa açıklarına. Şimdi gökdetenleri ile geliyorlar: Kuşatmaya, işgale, yağmaya... Bir çoğumuzun denizi ve istanbul'un efsanevi siluetini ilk kez gördüğümüz Haydarpaşa Gan ve Limanı çevresi, yani; istanbul ve Anadolu'nun demiryolu ve deniz ulaşım bağlantısı yok edilip, tarihi-kültürel simgeleri yağmalanıp, küresel şirketlerin emrine sunutuyor. Tarihi Haydarpaşa Gan, limanı ve çevresini de içine alan 1.000.000 m 2 > lik kamusat alan "Dünya Ticaret Merkezi ve Kruvaziyer liman" adı altında yapılaşmaya ve istanbul'un 1970 yıhndaki nüfusuna eşit "yeni" kullanıcılara açılıp, îstanbullulara ve ülkemize kapatılıyor. Ulusal ve evrensel hukuk kuralları hiçe sayılarak çıkartılan derme çatma kanunların gölgesine sığınıp, kamunun ve yerel yönetimlerin denetiminden kaçırılarak alınan plan kararlan ile Et Balık Kurumu'ndan Harem'e kadar olan kıyı alanı halkın kullanımına kapatılıyor. IMF ve Dünya Bankası'nın emri doğrultusunda IMF'ye para aktarımı gerekçesi ile; dünyanın en özel siluetine, bilimsel ve etik kurallar hiçe sayılarak 7 adet gökdelen dikilip Kadıköy ve Üsküdar'ın doğal ve tarihi dokusu önüne, 4 milyon m2'ijk -bir yılda tüm Anadolu yakasında yapılan inşaat alanından fazla miktarda- beton perde çekiliyor. Ancak, perde çekilerek asıl yok edilmek istenen; tüm değerterimizle birlikte toplumsal hafızamız ve anılarımızdır. Haydarpaşa Gan, Limanı ve çevresini, aynca Türkiye'nin tüm limanlarını küresel sermayenin şantiyesi haline getirecek olan bu özelleştirme ve talan projesi; sadece Haydarpaşa Garı ve Limanında çalışanların yakınları ile birlikte yaklaşık 10.000 kişinin ekmeğini elinden alıp açlığa mahkûm etmesi ile sonuçlanmayacak; kendi "korumalı ve kapalı alanı" dışında kalan Kadıköy, Üskfldar ve çevresinin de ekonomik, sosyal ve kültürel hayatını yok edecektir. Dünya mirası Istanbul'un doğal, tarihi ve kültürel zenginliğine sahip çıkarak bu değerlerin kısa süreli ekonomik çıkarlar uğruna talan edilmesine ve küresel güç merkezlerinin ülkemizi Haydarpaşa üzerinden işgaline izin vermeyecek olan; duyarlı tüm kurum ve kişiteri bu kanudaki dayanışmamızı ve kararlılığımızı ilan etmek üzere, 21 Haziran 2005 salı giinü saat 12.00'de Haydarpaşa Garı önünde düzenleyeceğimiz basın açıklaması ve etkinliğimize davet ediyoruz. TMWOB MİM*RLWi O0ASİ ISTAN8UL BÜYUKKENT ŞUBESİ • BIRIEŞIK TAJIMACIIIK CALISANLARI SENDİKASI • İSTANBUL ÇEVVE KONSEYI • TMMOB CEVRE HÜHENDİS1.ERİ OOASI ISTAhBUL ŞÛBESt • TVIMOB ZİRAAT MUHENDISLER) ODASİ ISTfcNBüL ŞÜSESI • TMMOB KIMVA MÜHENOISJRİ ODASI ISTAKBUL ŞUBESİ vuRTTHŞliK HAREKETİ DERNE& • TURKİVE DOĞAL HAYATI KORJMA DERNEĞl • TMMO6 MAOEN MUHENDİSLERİ ODAS İS'ANBUL ŞUBESİ • T MM06 GEMİ MUHENDISLERİ ODASI • TMMOB ME T ALUR,'I MUHEHDtSLER! OOAS' • TMMOB HZİK MUHEN3ISL£iil ODASI • TMMOB PEYLaı MIMASLARI ODASI ISTAN3UI BOLCE SU8İSI • CAĞDAŞ S NtMA OVUNC'JUR OERSEĞI ıMSOo; • İNSAN YERLEŞIMLERİ DERNEĞİ • GA V RETTEPE ÇEVRE KULTUR VE ŞLETME «•OOPtRATIFl • L'VIAN İŞ GENEL MERKEZİ • SES SAĞLIt /E SOSYAL HİZMET EMEKÇ'.ERİ SENDİICAS GENEL MERKEZİ • TMMOB İNŞAAT MUHEMDİSLERI ODASI İSTANBUL ŞU8E5! TMMOB MAKİNA MUHENDISLERİ ODAS! 'STANBUL ŞUBESİ • TMMOfl IC VIMARLAR OOASI ISTViBUL ŞUBESİ • DİSK GENEL İŞ GENEL MESKE^I • GtNtı. İŞ ANADOLU YAKAS ) NOLJ BÖLGE BAŞKANLlSl • ENER)! SANAYI VE MAOEN EVEKÇ'LERI SENDIKASI 1STANBJL ŞUBESİ • YAPI YOl SEN ıSTANBUL ŞU8E5I • İNOİLTESE' ATATURKÇU DjŞUHCE 3ERNEGİ • EĞİTİM SEN 2 NOLU ŞUB€ • ÇEKUL ^AKFI • ISTANBUt DiŞHtKlMLEPl ODASI • ASNAVUTKOY GİRİŞIMI • TMMOB HARITA MÜHENDISURI OOASI 'STAN8UL ŞUBESİ • TMMCB ELEKTRIK M^HEND SLERl OOASi 5TAN8LJI ŞUBESİ • BEVKDZ INS YA1F {BEYİN) • TllKOOEiî BEYKOZ ŞUBESİ . KAD'NLARJl DAYANŞMA '.AKF 'KACAV^ • <ENTLI KENTSEL ARAŞTIRMA GONULIULERI • OZERK SANAT KONSEYI • SEFERTASI KAREKTT • STANBUL TAB P 03ASI • 1STANBUL BAROSU ÇEVRE VE KENTLEŞME KOMdSYONU • CUMHURlYfc' KADINLARI DERNEÛ USKÜDAR ŞUBESİ • .OZAN VL.BADİLLEPİ VAX-I • ÇYOÛ CENEL MERKE2 YÖNET1M KbKULLJ • MIMARLIK VAKF1 • <AMU IŞLETMECİLİİİNI GELrŞTIRME MERKE2 VAKFI ,'KİGEM) • *MMOB ŞEHİR PLANCILARI OOASI İSTANBUL ŞUBESİ • TMMOB jEOLOU MJNEND'SLERI 00*51 İSTANBUL ŞUBESİ • BİRLEŞIK BURO IŞÇİLERİ SENDİKASI • KESK GENEL MERKEZ! • GA2HANE ÇEVRE KÜLTUR VE İŞLETME KOOPERATIFİ • VAUDEBAĞ ÇEVRE GÖSJLLULERİ • KAÛIKCV DEMOKRAT K IC4OİK PLAT C ORVW • YAYED YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMA EĞİTİM DERNEĞİ • BOĞAZKI ÇEVRE KORUMA VAKFI • PİR SULTAN ABOAL KULTÜR DERNtCı SARIYER ŞUBESİ • DEMOKRATIK SOL PART ISTANSUl İL ÖRGÜTU • ÖOP İSTANBUL İL ÖRGOTÜ • tM£P İSTANBUL İL ORG0 T Ü • CHP İSTANBUL İL ÖRGÜTU • IŞÇİ PARTİSİ İSTANBUL İL BASKANUĞI • SHP İS T AKBUL <l ÖSGUTll .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog