Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet tmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFT adına tLHAN SELÇUK Genel Ya\ın Yonetmem Jbrahim Yıldız # Yazıışlen Muduru Saünı Alpasfan#Sorumlu Mudur Mehmet Sucu # Haber Merkezı Müduru HakanKara Istıhbarat Cengız \ ıldırım • Ekonomı Hasan Erış 9 Kultur Egemen Berkoz • Spor Ab- dulkadır \ ucelman • Makaleler Sami Ka- raören # Duzeltme Abdulfah Yazıcı • Bıl- gı-Belge Edıbe Buğra • Yurt Haberlen Meb- met Faraç 0 A.\rupa Temsılcısı Güray Öz Ya\ın Kurulu llhan Selçuk (Başkanl Ertıre Kongar (Da- nışman) Orhan Ennç, Hıkmet Çetınkava. Şükran Soner, tb- rahım Yıldız, Orhan Bursaiı, Mustafa Balba\, Hakan Kara. AnkaraTemsılci'ii Mustafa Balbav AtarurkBuhanNo 125 Kat4 Bakanlıkiar Tel 4195020|7hat) Faks 419^027 • Lzmır Temsılcısı SerdarKıaJcHZıvaBh i ^ 2 S 2 ı Tei 4411220 Faks 4 4 1 8 ^ • AdanaTemsıIcisi Çefin \ ığenoğlu. inonuCd 119S No 1 1 Tel 161 12 11 Faks 36^ 12 1^ Ajıtalva Temsılcısı 4hmet Oruçoğlu Cumhun>etCad 80 * Tel 0242 24800^ Faks 24W09 #/darı\e Malı tşier Bülenttener # Satış zılet Kuza 9 Cumhurneî Reklam # G Mudur Özlem \> den # Genel Mudur V arc cısı Nazende Pal Tel (0212; 251 98 74 251 98 81 - 82 Faks (0212) 251 98 68 Rc »asvon (212(512 05 05 Fak, 212 M^ 84 6 WVWL1»VID l an \jw Habet Ajansı öasin K; \ avuıuiık \. $ r jiHxm (_ad ^4 La&ioeij 4 4 i~tincul Pk C4A ^uitea 44 3 la Tei 0 21T • ^ 1 0*(hf20taıj Faks (02i Basla VtaiezGazefcftraBasuıı'rftıııc.lıiian leTic \Ş FaühMah Hasan Basn G*i Samaıfcto karal Isoajıl Ds«mm MeisrDagıamftzariamSaa VÇTK AŞ »TTO ^umhunvet c-m tr Guneş •>:•> Ogie 13 12 ikındıPll A.fc>am 2048 Yatsı 21 ABD'de 40 milyon kredi kartı müşterisine ait bilgiler çalındı Hırsızlığın böylesiNEYV YORK (AA)-\BD'dekre- dj kartlan ışlenıı ya- pan bır şırketın gu- venlık sıstemının de- lınmesı sonucu, 40 mıl- yon muştenye aıt bılgıle- nn çaluıdığı bıldınldı MasterCard Internatıonal şırketı,ken- dılenne aıt bırguvenlık bınmının, kre- dı kartlan uzennden bırçok dolandın- cıhk belırlemesınden sonra başlatılan araştırmada, bankalar ve şırketler ıçın hesap naklı yapan Anzona'dakı CardSystems Solutıons ısımlı bır şırke- tın guvenlık sıstemının delındığının tes- pıt edıldığını kaydettı MasterCard Internatıonal, nsk altın- dakı40mılyonkredıkartırun 13 9rrul- yonunun MasterCard muştenlenne aıt olduğunu da bıldırdı Bu konuda muş- tenlen durumunda olan bankalan uyar- dıklanru açıklayan MasterCard, bu ban- kaJardan kredı kartı taşıyıcılannın ko- runması ıçın gereklı onlemJen almala- ruıı ıstedıİdennı belırrh CardSystems açıldamasında, dolan- dıncılık arnaçlı bır bılgısayar vırüsune maruz kaldıklannı ve muşten bılgıle- nnın çalındığını bıldırdı Elektronık Mahremıyet Bılgı Merkezı danışman- lanndan David Sobel'ın \erdığı bılgı- ye gore, ola> bugune kadarkı en buyuk malı bılgı hîrsızhğı ozellığını taşıyor Muştenlenne aıt bılgılen çalınan kre- dı kartı şırketlen arasındakı Amencan Express, Vısa, Dıscover v e MBNA ıse bu konuda henuz bır açıklama yapma- dı Hazıran ayı başında fınans devı Cı- tıgroup'un 3 9 milyon müştensıne aıt onemlı bilgiler ıçeren kayıtlar kargo şırketı UPS tarafindan kaybedılmıştı İkizlerin buluşması A inıanilaçfırmasıRatiop- / v h a r m her \ıJ haziran avm- da B«rlinli ikizleri buluştıinı- yor. Bu >il uçuncusu düzenk- nen etkinJikte, kentmerkezin- dtki büyük birparkta 700 Udz bir ara\a geldi Bebek, çociık, genç, \aşlı vüzlerce ikizin bir araya geldigi buluşmada ne- şeti anlar vaşandı. İkizlerin gün bovn süren etkinlikJeri kapsammda oyun \e yanşma- larm yanı sıra Brandenburg Kapısı'nın insandan oluşan versiyonu da vardı. 1400 kişi, etten duvar drerekçimler üze- rine ünlii kapni çizdi. Tabii toplu fotoğraf çekimideihmal edihnedi. (RELTERS) *"•« t s***- 1 fc* • İSr-^rf&T p. ' - - ' 4 -+*,*• ı * '* "** **•£*"• *iC -J '.•«.< " * • • : • * ; - . « ; * * ^ jv*-, i. ^r ,v *"* ^••>T ?L~~~~ m * -^> ^ *r * v ^<- : -* fe.";'^? *»«,# 4 * m *. '* • * — * - fc-^5t: ! • •ı^; ^iTti--''^: v ''--rr^ l r > — < - * *« ^*^ •~**J Teleskop inşaatı durduruMu • JVCSOS (AA) - ABD'run Anzona eyaletınde Kıtt Peak Teleskopu yakınına ınşa edılecek denn gozlem teleskopunun yapımı, Kızılden]ıJenn "ataların kutsal toprağV" oldugu gerekçesıyle açılandavayladurduruldu "Tohono Oodham" kabılesı Kızıldenlılennm dava açtıgı, "Very Energetıc Radıatıon Imagıng Telescope Array S>stem VERlTAS"adınıtaşıyan "EnEtkın Radyasyon Goruntu Teleskop Dızgesı" teleskopu, evTenın mılyarlarca ışık yılı uzaklıklanndan gelen gamma ışını patlamalan, olmuş yıldızlann "sonsuz çelamJf kara delıklen, kuasarlar, patlayan yıldızlar hakkında bılgı \ermek ıçın tasarlandı ,\BD'nın Ulusal Bılım Vakfi, Kızıldenlılenn eyalet mahkemesınde açtığı dava uzenne inşaatı durdurdu Rio'dan Giseie Bündchen geçti... • ÇeviriServisi- Brezılya'nın Rıo de Janeıro kenhnde duzenlenen ve bugun sona erecek moda haftasında tngılız top model Naomı Campbell 'dan sonra dunyaca unlu bır manken daha podyuma çıktı Brezılyalı Gısele Bündchen, Colccfnın ımzasıru taşıyan 2006 yıh ılkbahar-yaz koleksıyonunun tanıtıldığı defıleye katıldı Bündchen, goğus hızasının uzermde duracak kadar kısa olan kot montların dıkkat cektığı defılede her zaman olduğu gıbı goz kamaştırdı (RELTERS) AL GÖZÜM SEYREYLE IŞIL ÖZGENTÜRK __ Acılı Kadınlar Ulkesi Ben bu ulkede hıç bovle bır donern vaşamadıgımı du- şunuyorum Dış polıtıkada neler oluyor habenmız yok, elçıler hukumete ulhmatom v enyorlar, hukumet yanıt venvor mu v ermıyor mu anlamak mumkun değıl, yurur- luğe gıren "Venı Ceza Yasası 'vla bırlıkte anlı şanlı yasak- lamaJardonemuıeyenıdengırdık VallahıYaşarKemal'ın Teneke adlı oyununu yasaklayanlan ozellıkle kutlamak gerek Vay vay. yıllarca buyuk yazar dıye, ıçımızde bır kotuluk şe>1anı beslemışız Sırada kımler var bılmem ama hukumete para kazandıracak bır onenm var Bır jasaklanacak kışıler Iıstesı çıkanlsın ve hangı ay, ne zaman kımleryasakJanacak dıye bır bahısaçılsın Val- lahı bunda lyı para var \ahu ortalıkyamukluktan geçılmıyor. Havdarpaşa Ga- n'nı ve çevresını bu>oık bır ış merkezı halıne getırmeyı. orta yere koca bır Fatıh heykelı koyma>ı kımler akıl edı- jor 9 Vallahı çok merak edıyorum 9 Kım o guzelım, ts- tanbul kenhnın bırnumarah sımge- sı vapurlara taktı 9 Sankı butun ulke, super bır sur- realıst ressamın hıç bıkmadan, hıç durmadan bovadığı bır ulke gıbı Hıç durmadan bır şe> ler değışıyor ama temel bırdeğışım olmuyor Ge- lır eşıtsızlığı gıderek artıyor, ısşız- lık had safhada, kadın tıcaretı, ço- cuk pornosu alıp başını gıtmış Ve bu ulkenın kadınlannın acılı tanhı surup gıdıyor Gunlerdır ıkı ka- dının olumu bende tat tuz bırakma- dı Duşunun, Mardın'ın Omerlı ıl- çesınde kuçucuk 15 yaşında bırkız, RS. ev lenme vaadıyle aılesınden alınıp. para karşılığı 16 kışıye satılıyor O çaresız, sanka çok karânlık bır ulkede tek başına kalmış gıbı Sonuçta durum savcılığa ıntıkal edıyorve soruşturma açılıyor. kız da koruma amaçh Nığ- de Yetıştırme Yurdu'na gondenlıvor Ben çocukluğumda v e >etışkınlığımde babamın gore- vı nedenıyle pek çok yenştırme yurduna gıttım O, çoğu pencerelen tel kaplı kondorlan. karanlık merdrven altla- n kışılıksız vatak odalannı hıç unutmadım Yetıştırme j'urtlannı duşunduğumde hep aklıma gelen tek renk, gn- dır Bu nedenden hıçbır devlet daıresıru sevmem Çun- ku her şev gndır Berum yetışkınlığımde devlet daha sosyal bır devlettı ve vetıştırme vurtlan ıçın elden gelen her şey yapılıyor- du Ama şımdılerde durum ıyıce vahım, unıversıtelenne bıle araştırma parası ayırama> f an devlet. bu yurtlan çok- tan terk ettı Bu durumu bılmek ıçın uzman olmaya ge- rek yok WLArkası8. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog