Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19 HAZİRAN 2005 PAZAf 18 SPOR spor@cumhuriyet.com.tr Rerregitti,amageri gelecekF.BAHÇE'DEN AYRILAN HOOIJDONK SARI-LACİVERT GÜNLERİNÎ BAYKAM'LA PAYLAŞTI BEDRİR4YKAM Fenerbahçe'den tüm olumsuz fmaT tez- gahlanna karşın milyonlann sevgilisi ola- rak aynlan 'Sn-ah Lafc" Pierre Vân Hooij- donk'la geride kalan 2 yılı konuştuk: "RBahçetiyönetkikr bana devrearası ay- nhnanııteküfettifcr.gerçekten inanamadnn. Tabii ki kabuletmedim.'Mümkün değil, or- tada konusulacak bir şey yok' dedim. Kulü- bün bu olaylarda yara atanasmı istemedim. o yüzden kabul etmedim.'' "AJex ve Nobre bep benim omanam ia- tediler ve hatta gküp Daumia bunu kendi- leri de konuştuİar. Anelka'nın aiınma za- manlaması çok yanhşü." "Birçok gazetecinin röportaj önerisini reddettim. Çiinkü basın benim en çok ihö- yacun olduğunda yanımda değfldi Neden ben şiffldi onlara rki gazete faziadan satör- mak için malzeme olayım? Daum bana na- alsın.hileştLn mi diyebik sonnadanbeniye- değe atügında nersdeydikr?" Pierre Van Hooijdonk yanımda orunıyor ve E-5 ûzerinden cumaıtesi sıkışıklıklanna rağmen onu havaalanına, uçağuia yetişrir- meye çalışıyorum. Ailesi de önümüzdeki kendi arabasında. Tarih 4 Haziran Cumar- tesi. Yol boyunca insanlar Hooijdonk'un bu topraklarda aldığı 'Aziz Pierre' lakabıru te- yit edercesine camlardan sarkıp ona öpü- cûkler yolluyorlar, dokunuyorlar, el sıkışı- yorlar ve bağınp çağınyorlar... "SeniseviyD- nız Pierre''. "Bizi bırakma, "Lütfen geri Pierre elınden geldiğince hepsine laf ye- tiştiriyor, el sallıyor, hatta ellere kollara im- zasını atıyor. Ona yönelik sevgi, ilginç bir şekılde Beşiktaşlılarda da var, G.Saraylılar- da da... "Sezar'ın hakla Sezar'a." Kim kal- kıp maçlardan sonra tüın tribünleri gezip se- iamlar, kim yerdekı rakip oyuncuya atılan yabancı maddelerden onu korumak için ken- dini siper eder, kim bir tek maçta kalkıp ha- kemin ya darakibininüzerine yürümez? Havaalanında Pierre'i az kişinin bekle- mesi yalnız bilgi akışı ve organizasyonla il- gili, kesinlikle taraftar ilgisizlığiyle değil. O gün o saatte Tûrkiye'den aynldığı duyurul- mamış. Onunla son gece Bir gece önce 3 Haziran'da 1907 Fener- bahçe Derneği Pierre'in şerefîne Burhan Karaçam'ui ofisiran bahçesinde açık hava- da nefîs bir veda partisi vennişti. Demeğin bütûn ûnlü isimleri Pierre'nin bonkörce da- ğıthğı imzalan, gülücükleri kalplerine yer- leştirip onunla fotoğraf çekîirmek için sıra- ya girdiler. Mustafa Koç'tan başlayarak ora- da bulunan herkese eşit mesafede. eşit dost- luk gösterdi Pierre, başta aşçılara ve garson- lara... Bırakın vefasızlığı, ilgisizliği, tam ter- sine taraftarlann ve 'Daum Sendroanı' ya- şamayancamianın aşın sevgi selinde boğul- ma tehlikesı (!) geçirerek aynldı Tûrki- ye'den. Aynca şunu bilelim ki son gün Vol- kanBalhdostumuz daPierre'leberaberotel- deydi ve bûyük MmaUehavaalanına ben gi- demeseydim Balh giderdi. 0 hafta Pierre 'in Daum'u suçlayan açık- laraalan geldiği için yöneticiler biraz iki ara- da bir derede kalıp gehnemeyi seçmişler. Nonnal,hassaskonularbunlar. Pierre'e ge- tirilen ısrarlı bir eleştiri şu: "Nedsn, gidera- yak yapryorsun eieştirilerini? Neden olaylar yaşanırken yapmadın?" O kadar bilinçsiz ve mantıksız sözler ki bunlar... Birincisi Pierre dayanamayıp De- nizli'de kaybedilen maçtan sonra benzer eleştiriieri yapıcı düzeyde dile getirmişti: "Benhazmm,formdayım. nedenoynaühna- dığım] anlayamryorum, kimse de bana iza- hat \tnniyor" Sonuç şöyle oldu: Aziz Yıldınm, Da- um'un da talebi üzerine Pierre'Ie görüstü ve bir daha bu eleştiriieri yapmamasını tem- bihledi. Ondan sonra da Pierre işleri oluru- na bıraktı, söz diniedi. Herşeyi içine attı lig bitene dek... Şampiyonluk stresi tatlıya bağ- landıktan sonra içinde sıkışmıs gazlar grizu gibipatladı... "Bu kadar hakazhğa insantaş HoOandah Pierre Van Hooijdonk, EBahçe'de oynadığı iki sezonu ve San-Lacrvertb' kulüpten aynhş nedenini Bedri Baykam'a anlatn. olsa dayanmaz" diye düşünmüşümdür hep. "RoosendaaTda, Nac Breda'da, Celtk'de, Nottningham Forest'ta, Vltesse Arnhem'de, Benfica'da, Feyenoord'da ve en son F.Bah- çe'de oynadım. hayanmda hiçbir takımı bu kadar sevmedim. Hiç bu kadar sevirci veca- miayla kendimi özdeşleştirTnedim" diyor Van Hooijdonk ve bulundugu ülkeler arasın- da en çok se%diginin Türkiyeolduğunu vur- guluyor. "Bu ülkeyi hep güzeDiklertyle hanr- layacağun. Insanlann sıcaklığı, güzd yemek- leri üst dûz»1 yaşam kalitesL doğal ve tarihi çekkilikleri. meyvelert sebzeleri Boğaz'm ve Köprii'nün güzefliğiyle üe" diyor. Bir de Istanbul'un tüm Tûrkiye'den ve özellikle do- |u illerinden belki 300 yıl ilerde olduğunu görüp buna saşırdığuıı ve üzüldüğünü Di- yarbakır'ı örnek vererek anlatıyor. Trlbünler onu bekleyecek Pierre, kesinlikle bir gün F.Bahçe'ye ho- ca olarak dönmek istiyor. Düşünüyorum da belki Didi'den beri, yani 30 yıldır tüm tribün- leri ayağa kaldınp inleten bir teknik direk- törii olmadı F.Bahçe'nin. Didi'nin o mağrur ve sevecen edası ve pardesüsüyle tribünleri selamlayarak yürüyüşü belleğimden silin- miyor. Keşke 3-5 yıl sonra Pierre'Ie beraber tekrar o büyük tribûn - teknik direktör - oyuncular bütünleşmesini San - Lacivertli- ler görebilse. Aslında bu saydıklanm biraz Mustafa Denizti'yle beraber yaşanabilirdi. Ama o göreve geldiği günden itibaren 'içi- mizdeki lrlandahlar' zaten çoktan devreye girmişti. Denizli ağzıyla kuş tutsa, yine de onlann gözünde 'G^arayü Mustafa'ydı. Pierre'in gözleri arada durup durup dalı- yor. Eminim geçen yılki tribün sesleri uğui- duyor kulaklannda. Her maç takımını taşı- yan gizli kaptandı. Hem gol atıyor hem a- sist yapıyor hem de defalarca kale çizgisin- den goller çıkanyordu. Daum onu ısırrnaya cesaret edememişti. Sonra bu sezon devre sonuna yakm geçirdiği rahatsızhktan sonra her şeyin rengi değişivermişti. Daum'un Inadı vel Devre arası Pierre uzaklaştınlsa, herhal- de en az 200 bin çocuk ve genç F.Bahçe'yi bıralardı. Takımlann ruhunu temsil eden. onlarla özdeşleşen simge isimler vardır. F.Bahçe bunlan yok sayarak nasıl bir gele- ceğe koşuyor anlayamıyorum. Her yıldız mantıksızca harcandığında yüz binlerce genç bunu hazmedemeyip onunla beraber aynlıyorlar. SonuçtaPierre F.Bahçe'detam potansiye- line erişeraeden aynlmak durumunda kalı- yor. Daum'un kendisiyle sürdürmüş olduğu inat ise az dahatakımı şampiyonluktan ede- cekti. G.Saray, G.Birliği'ne son 5 dakikada iki gol atsaydı ortalığı kimtemizleyecekti di- ye merak ediyor insan. "Ales ve Nobre hep benim oynamamı tstedilerve hatta gidip Da- um'la bunu kendikri de konuştular" diyor Pierre... "Çflnkü mümkûn olan en katiteli futboicularia oynamak ister herkes." Ne var ki Daum tam bir F.Bahçe ekolü: Star alarak star harcayan, oyunculanyla çe- kişme - yanştırma yasayan bir insan. Bütün sezon boyunca sanki "Bu taknnı geçcn yıl Van Hooijdonk şampiyonyapn.o olmasa ke- sinlikJeolmazdık" şeklinde uzayıp giden gö- rüşleri çürütmeye çalıştı ve oralarda tıkandı kaldı. "Peki yöneticiler hatadan dönselerdi bir yıl daha oynar mıydın EBahçe'de" diye so- ruyorum. "Mümkün dep* diyor Pierre ve devam ediyor... "Bana grönemi teklif etrik- ten sonra benim için olay kopmuştu. Ondan sonra hiçbir kuvvet önümüzdeki sezon beni burada tutamazdı. NAC Breda'via hemen anlastım ve iş orada bağiarKh." Her onurlu insan gibi onun da sabruun ve çelik sinirierinin bir limiri v-ar. "Ama gftti- ğim takunım, benim ilk profesyonel kulü- bûm. F.Bahçe'nin ne Türkiye'dene deAvnı- pa'da rakibi değiL l'marun bu şekilde F.Bah- çeüseyirciler bunu daha kolaykabuDenirler."' Kadıköy'de veda turu F.Bahçe'nin Saracoğlu Stadı'nda oyna- dığı son G.Saray maçı öncesi. Pierre oğluy- la sahaya çıkmak üzere seyirciyi selamla- mak ve vedalaşmak için. 'Siyah Lale' San - Lacivertli seyircilere bir teşekkür branda- sı hazırlamış. Sahaya oğluyla çıkmadan ön- ce bu masum branda stat içi bûrokrasıye ve federasyona takılıyor! Saçma sapan gerek- çelerle Pierre'e izin veriuniyor. Daha da ko- miği, alay eder gibi "Sen maçtan sonra bu- nu sahaya çıkar" diyorlar (!) Pierre Turkle- n çok se\Tnesine rağmen Türk olmadığı için Aziz Nesin'lik bu hikayelere fazla alışık de- ğil. "Niye" falan diye itiraz ediyor ama na- fıle. Hatta veda turuna bile 'sonra çık' de- meye cüret edenler oluyor. Pierre Allah'tan saçmalığın bu kadanna izın vermiyor ve maçtan bir saat önce oğluyla büyük tezahü- ratlar arasında, sngi selinin ortasında yeşil sahaya küçük S)dney'in elinden tutarak çı- kıyor. Seyircisine brandasız elleriyle ve gülücüğüyle teşekkür ederek turunu atı- yor. "Hepinizebanagösterdiğiniz ilgi ve sevgi için sonsuz tesekkürkr. sizi hiç unutjna>acağım" sözlerini vücut di- liyle anlatıyor. Herkes onu çok iyi an- lıyor. Bir kişi hariç... Ya da hakkını ye- meyelim. Belki en iyi o anlıyor. Ken- disinde olma- yan değerleri bu kadar yoğun taşıyan ve yan- sıtan bir insanın etki çemberini kı- np kendi iç dünyası- nın biraz kompleks dolu hesaplaşmala- nyla böylece uğ- raşmış oluyor. Yazık, çok ya- zık. Üzühne Pi- erre... Dönüsün muhtesem ola- cak. G.Saray ve Beşiktaş 'a gidemem Pierre'e G.Saray'atransferikonu- sundaki dedikodularını soruyorum. "Bedri, nasıl akıDanna getirebiKrier bunu" diyor ve ekliyor "EBahçe'de iki yıl oynanuş bir insan olarak G^a- ra\ veya Beşiktaş'a grtmemi kim, na- sıl düşünebilir anlamrvonım?" Biraz konuyu değiştirmek istiyo- rum. "En sevdiğin goller hangfleri" diyorum. "5-0 kazanchğın bir maçta atacağm 4. golün sana getireceği bü- >ük zevk .TOk" diyor. Golün değeri, tabii hazarlanışı ve güzelligı kadar ge- tirisiyle orantıh. Örneğin Şampiyon- lar Ligi'nde Sparta Prag'a, Alex'in kestiği topa attığı kafa golü veya FBahçe'ye özellikle deplasmanlarda 3'er puan geriren, iki sezonda attığı onca 3 'lük gol... Bir de Feyenoord for- ması altında. kupada 1- f'lik son da- kika beraberliğiîıi yine kafa golüyle sağla\np işi penaltılara taşıdığı, orada da belirleyici son penaltıyı attığı ma- çı hatırlıyor. Hooijdonk, Fenerbahçe'de o>nadığı ikj sezonda da şampiyonluk yaşadı. A F R 1 K A Kenya 'dafutbol kavgası: 1 ölü Spor Serviâ - Futbol terörü bu kez Afrika'da hortladı. EHinya Kupası Afrika Elemeleri'nde dün yapılan Kenya - Fas maçı öncesi çıkan arbedede 1 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. 5. grupta golsüz biten karşılaşma öncesi stada girmeye çalışan taraftarlann yığılmasıyla çıkan arbedede 15 yaşında bir erkek çocuğunun öldürüldüğü bildirildi. Çok sayıda kişinin yaralandığı olaylarla ilgih herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu arada bir dönem F. Bahçe'de de forma giyen Okocha, Nijerya'nın Angola'yla 1-1 berabere kaldığı maçta gol attı. Diğer sonuçlar/1. Grup: Zambia-Mali: 2-1, Senegal-Togo:2-2, 2. Grup: Güney Arnka- Gana: 0-2, Uganda- Cape Verde: 1-0,4. Grup: Gabon-Ruanda: 3-0,5 Grup: Malavvi- Botswana: 1-3. Karadeniz ekibi tekrar maçında Eskişehir'i gole boğarak 2. Lig A'ya çıktı Ordu söke söke şampiyon Orduspor: 4 - Eskişehir: 0 STAT: 19 Mayıs (Samsun) HAKEMLER: Serdar Tatlı (6), Bahattin Duran (6), Erhan Sönmez (6) ORDUSPOR: Fevzi (7), Gökhan Günev (7), Cumhur (7), Muzaffer (7), Volkan (6), Gökhan Ko- lamaç (6), Şenol (7) (dk 90 Cüneyt), Öıcan (7), Serkan (7) (dk 77 önder 5), Özgür (9), Gökhan Gündüz 15) (dk. 78 Mustafa Bedir 5) ESKİŞEHİRSPOR: Yusuf (2), Kâzım (i), Serkan (3), Zafer (2), Alparslan (i), Selçuk (S), Levent (3) (dk. 61 Eriş 2), Kenan (3), Alper (3) (dk. 77 Onur), Şükrii (3), Erkan (3) (dk 85 Soner Keleş) GOLLER:Dk 31 Muzaffer, dk 68, 72 ve 90 özgür SARIKARTLAR:dzgw; Volkan (Orduspor) KIRMIZIKART: Dk. 58 Zafer (Eskişehirspor) SAMSUN (Cumhuriyet) - îkınci Lig (B) Ka- tegorisi (B) Grubu'nda yapılan maçta Ordus- por, Eskişehirspor'u 4-0yenerek (A) Kategori- si'ne yükseldi. 15 Mayıs'ta Ordu'da oynanırken çıkan olay- lar nedeniyle yanda kalan ve yeniden yapılma- sına karar verilen maçta Orduspor, Eskişehirs- por'a üstûnlüğünü kabul ettirdi. Orduspor 'geciken' şampiyonluğun sevincini taraftariarryla paylaştı. 10 YARALI VAR Yine olay çıktı SAMSUN (Cumhuriyet) - Ücinci Lig (B) Kategorisi (B) Grubu'nda tekranna karar verilen mücadele öncesi yine istenmeyen görüntüler sahnedeydi. Öti takım taraftarlan birbirine girerken; 2'si polis, 6'sı Ordulu ve 2'si de Eskişehirli olmak üzere 10 kişi yaralandı. 120 kişilik Eskişehir taraftanyla Ordulular arasmdaki kavgayı çevik kuvvet ekipleri önlemekte güçlük çekti. Yaralananlar Samsun Devlet Hastanesi'ne kaldınldı. DÜNYA ŞAMPıYONASI Gençlerin rakibi îspanya AMSTERDAM (Cumhuriyet)-15. Dünya 20 yaş altı Gençler Futbol Şampiyonası finallerinde ikinci turda Türkiye, Ispanya'yla eşleşti. Hollanda'nın çeşitli kentlerinde süren şampiyonada dün 4 grupta daha maçlar tamamlandı ve ikinci tura yükselen takımlar belli oldu. (B) Grubu'nda 4 puan %: e averajla üçüncü sırayı alan Ay - Yıldızlılar, ikinci turda (C) Grubu'nda 3'te 3 yapan lider îspanya'nm rakibi oldu. Gençlerimiz, Ispanya'yla ikinci tur maçını 22 Haziran'da TSl 21.30'da Emmen kentinde yapacak. Şampiyonada ikinci rurdan ttibaren tek maçlı eleminasyon sistemi uygulanacak. Normal süre ve uzatma beraberlikle sonuçlanırsa penaltılarda üstünlük sağlayan taraf çeyrek final vizesi alacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog