Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

19 HAZİRAN 2005 PAZAR CUMHURİYET SAYFA Te»: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 17 Tilki Ayşe Meral "Tılkı Avrupa'yı, Asya'yı ve hatta butun dunyayı dolaşsa da donup geleceğı yer, yola ılk çıktığıOvalOfıs'tır" Etektronik posta: denJrsom©cumhuriy»tcom.tr - Dünyaya benzeyen bir gezegen keşfedilmiş... "Hemen gidip benzetelim!" ft Sezen Aksu B sahneyı kucakta 5 terk etmış § Eskıden kalplerde S terk ederdı1 Gidi.' Hamza Saykan "Dıkkat edersenız. hukumet ılımlı Islam devletıne doğru GOP'a GOP'agıdıyor" Koşullar Kamıl Acar "Dını ınancına gore yaşadığını ve yaşamak ıstedığını soyleyenlenn, her davranışını â Kuran'ın emırlenne I gore duzenlemesı gerektığıne gore Kuran'ın butun emıriennı harfiyen yenne getırmeyenler kendını, mılletı ve hepsınden onemlısı Tann'yı aldatmış olmuyor mu? Nedır bu ınanca gore yaşamın koşullan; açıklasalar da oğrensek'" ROMANIN adı Phaselıs Adağı. Roman, "Uyandığında butun arılar gıtmıştı" tumcesıyle başlıyor ve yazann zorunlu açıklamasındakı "O halde ben de lyısınden bır duş gormeyı dılıyorum" tumcesıyle bıtıyor Aradakı 500 sayfada yazar, Anadolu'ya art bır Roma donemı oykusu anlatıyor Antalya'nın antık kentlerınden Phaselıs'te Isa'dan sonrakı 82 yılında tanhın gerçeklerıne bağlı kalarak kurmaca bır aşk ve eve donuş oykusu, anlatılan Galıba bır ılk Ilk kez bır Turk yazar Anado/u'ya art bır Roma donemı anlatısıyla okurun karşısına çıkıyor Yazar, Mahmut Şenol Cumhunyet okurları, Mahmut Şenol'u, Amenka'dan gonderdığı pazar yazılan ıle anımsayacaktır Bazı okurlar ıse "Yazar Mahmut Şenol, 25 yıl once haberierde ımzasını gorduğumuz Cumhunyet Phaselısmuhabırı Mahmut Şenol değıl mı" dıyecektır Evet Mahmut'la 198O'lı yıllarda Cumhunyet'ın ıstıhbarat servısınde bırlıkte haber kovalardık Sonra bır gun gazetecılığı bıraktı Yıllar sonra bır gun Amenka'dan çıkageldı, yurtdışında doktora yaptığını soyledı Derken, pazar yazılanna başladı Ve geçenlerde Altın Kıtaplar'dan çıkan ılk romanı "Phaselıs Adağı" ıle geldı Romanı ıkı yıllık bırtanh araştırmasının sonunda yazmış öykudekı kahramanlara soz geçırememekten yakındı, "Yaramaz çocuklar gıbıydıler Yapın dedıklenmı değıl, tersıne kendı ıstedıklennı bana yazdırdılar" dedı Sunuş yazısına goz attım "Romanda anlatılan kışı ve olayların hepsı gerçektır1 Onlann bugun yaşayanlar ya da yakın zamanlarda yaşamışlarla salt benzerlıklen olabılır Ancak ben buna da pek olanak goremıyorum Antık çağlardan gunumuze unlu yapıtlar bıle guçlukle aktanlabılırken, romanda yazdığım olaylarla ılgılı olduğunu yahut anlattığım karakterlerle uzak yakın bır akrabalığı bulunduğunu one surecek kımseler olacağını sanmıyorum Bu nedenle, rahatça bunu soyleyebıldığım gıbı, okuyucu da hıçbır benzetme ve yakıştırma kaygısına kapılmadan, romanın tumunu, 2 bın yıl oncesıne gıderek okuyabılır Yine de romanda anlatılan karakterlerı bugun yaşayan kımılenne 'benzetmeye' uğraşanlara soyleyebılecek bır tek şey kalıyor Tanh tekerrurden ıbarettır" Şu sıralar yolunuz Antalya'da Phaselıs antık kentıne duşerse, yaban anlanna dıkkat edın 2 bın yıl once Phaselıs'e saldıran vahşı Toros anlarını goreceksınız Namaz kılmayanlap için kampanya HABER, Afyon'un Bolvadın ılçesınden gelıyor Turkıye'de halkın yuzde 99'unun Musluman olduğu soylenır ya, meğer Musluman olduğu soylenenlenn yuzde 75'ı namaz kılmıyormuş Bolvadınlı "araştırmacı yazar" Cemıl Tokpınar, bu acı gerçeğı ortaya çıkardıktan sonra bugune dek gorulmemış bır kampanya başlatmış Camılen dolaşıp, namaz uzenne vaaz verdıkten sonra namaz kıtabı dağrtıyormuş Ve tek başına 1 mılyon krtap dağıtmayı hedeflemış Çok onemlı bır konu Yaklaşık hesaplarta 70 mılyonun yuzde 99'u 69 mılyon yapar 69 mılyonun yuzde 75'ı namaz kılmıyorsa bu da 51 mılyon kışı eder 1 mılyon krtaplık bır namaz kıldırma kampanyası ıle namaz kılmayanlann ancak yuzde 2'sıne ulaşılabılır Bu konu, fedakâr bır kışının sorumluluğuna bırakılmayacak kadar onemlı bır konu Hukumet derhal duruma el koymalı ve halkın yuzde 99'unun en az yuzde 98'ının namaz kılmasını sağlayacak şekılde ulke çapında çok daha buyuk bır kampanya başlatmalıdır Bu arada Mıllı Eğıtım Bakanlığı nın okullarda namaz projesıne de gen donulmelıdır Yuksek Yenlım Hattı erdıncutku a yahoo com Ağzınla kuş tutsan da açlıktan ağzın (nefesin) kokar bu ülkede. ÇED KÖŞESİ OKTAY EKİNCt Yerleşke 'Cemaat'leri... IMAHJÜNVJ "Üniversite yerieşkeleri (kampus) nasıl planlanmalı; nasıl tasarlanmaJı?".- Hemen tum yenı unıversıte- lenn "kent dışı yerleşkder"de kurulduğu ulkemızde, bu soru- yu "dert" edınen ılk bılımsel toplanh 2003 yılında Malat- ya'da yapılmıştı Inonu Unıversıtesı Rektoru Prof Dr Fatih Hilmioğlu'nun ev sahıplığınde ve Yrd Doç Dr Hasan Huseyin Doğan'ın çabalanyla gerçekJeşen "Üni- versite Yerieşkeleri Çalışta- yı"nda ortaya çıkan gorûş ıse katılımcılann ortak ımzalı bıl- dırgelennde ozetle şoyle yer al- dı "Universitelerin kentdışında olmalan, bilimin \e akademik eğitimin toplumdan da ayn$- masına neden olmaktadır. Bu nedenle, yeni yer seçimlerinde, kentsel \ aşanüa bütunleşUmesi de hedeflenmelidir." Aynı buluşmada, bu konuda- kı çahştaylann dığer yerleşke ünıversıtelennde de surdurul- mesuıe karar venlınce, 2005 yı- hndakı ev sahıplığı ıçın Kahra- manmaraş Sûtçü lmam Üni- versitesi'nın (KSÜ) da-. vetı kabul edılmıştı Işte o karar uzenne 9-10 Hazıran 2005 gunlennde duzenlenen u n.Ça!ıştay''ıçınKah- ramanmaraş'a gıttığı- mızde, bu u konu"nun Turkıye ıçın aslında çok onemlı bır "so- run* olduğunu bır kez daha ya- şadık KSU ıçın yenı kurulan Avşar Yerieşkea'nın kentten 12 km uzaktakı bır dağ başrnda olma- sı, çalıştayı bıle etkılemıştı Or- neğın programda ılan edıldık- len halde Valı ve Beledıye Baş- kanı bıle kalkıp gelememışler- dı Kuşkusuz bu uzaklık her ıkısı ıçın de "mazeret" olamaz- dı, ama aynı nedenle kent hal- kından ve dığer yerel kuruluş- lardan da kımseler yoktu Da- hası, yıne KSU'ye aıt ve kentın 12 km "ote yakas"nda bulu- nan, yanı çalıştavın yapıldığı yere 24 km'dekı Karacasu Yer- İeşkesi'nden ılgı gosteren de ancak bırkaç kışıydı Bu nedenle Rektor Prof Dr A. Nafi Baytonın. yansı bıle dolmamış salona açılış konuş- ması yaparken, oturumlan da yaklaşık 30 kışı ızledı Emre Kongar'a çağn Çahştaya -haberlen olmadı- ğı ıçın- sadece bızı gormek uzere gelen Mımarlar Odası Temsılcısı AbduJlah Özdemir ve arkadaşlanyla kente gıdıp, unlu Ferah Pastanesi'nde hakı- kı "Maraş dondurmasTna ka- vuşunca, once bu lezzetın ko- kenını sorduk "Dovme" dondurmanın "Hi- tit" donemınden bu yana "Ma- raşh" olduğunu, eskıden adına "karsambaç" denıldığını oğ- rendıkten sonra sozu yıne çaJış- taya getırdık "Gerçekten kentin ve hatta sizin bflehabennizoJmadı mı?" Yıllannı Kahramanmaraş'ın kulturune adamış Ozdemır, "Universite, orada, uzaklarda bir kapalı kutu_" dedı ve de- vam ettı "SurekK da\et etme- mize rağmen ne gelır bızım et- kinliklerimize kaübriar ne de biziçağınr,çaltşmalanna katar- lan»" Pekı, bu u kapannuşhk n ta, acaba kent dışı yerleşke orta- mının "yalnıziaşüncr etkısı de yok mudur 9 Kahramanmaraşlı dostlann ızlenımlen ozetle şoyle Oncelıkle akademik kadro, yerleşke ıçınde adeta bır "ce- maat" oluşturuyor ve yerel halkla ılışkılen çok zayıf olan, sadece kendı aralannda "arka- daşhk"(') kurduklan bır "zum- re" halınde yaşıyorlar ^ Bu durum, g ' d e r e k h e r turlu kıs- kançlık, çekememezlık vb gı- bı genelde "kapalı toplumlar- da" gozlenen huylann da bu cemaat ıçınde yaşanmasına neden oluyor Universite yer- leşkesı, dedıkodunun, yapılan ışlere, hatta başanlara engel ol- manın, çekışmelenn, gruplaş- malann ve gıderek "içtenliksiz beraberlikler''ın suregıttığı bır ortama donuşuyor Yanı, bır bakima ortada, top- lumbıluncılenn ve sosyal psı- kologlann mutlaka eğılmelen gereken durum \ar Omeğın Emre Kongar'ın, aynı zaman- da bır akademısyen olarak da yerleşkelerdekı bu "cemaat" gerçeğıne eğılmesı ne kadar ya- rarlı olur Boylesı bır "akademik ya- şam" ıle boylesı bır "eğitiın or- tamı" ıse sadece kentten ve halktan kopukluğa degıl, "doğ- rudan oğrenim"ın de olumsuz etkılenmesıne neden oluyor Bu gozlemlen dost soyleşı- sınde değıl, çahştayın oturu- munda kursuden de dıle getır- dığımızde, farklı unıversıteler- den katılımcılann "Haktasmız" dercesıne ve gulumseyerek onaylamasmı da unutmak mumkun değıl Demek kı aynı durum dığer kent dışı yerleşkeler halındekı unıv ersıtelerde de yaygın, hat- ta bu bılınıyor, ama belkı de ılk kez Kahramanmaraş"ta açıkça dıllendınlmış oluyor oekınd(« cumhuriyet.com.tr KİM KİME DUM DüMA BEHİÇAK behıcakoı turk.net ÇİZGİLİK KÂMIL MASARACI kamilmasaraci <: mynet.com i&i OTOBÜSTEKİLER KEMALURGENÇ k_urgenc(â yahoo.com &<*<>'"* fahlv ttnin HAYAT EPtK TİYATROSU MLSTAFA BILGI\ hayatepikçi mynetcom TARİHTE BUGÜN MİMTAZARIKAN 19 Haziran tacic.munttaz-arikan.com OLMEMSU!* İ3S3'TE 8U6ÜH, ÜklLU AMeRıKAU ÇıFT ROSEHBeJİ&, StUG £1*16 HAPfSAMSSlNDE eLBKTK.lKLl SANDflLYSYe OTUItTUlAIİAK IPM4 EOlLOI A8D DE MC CARTHY SUÇlAMA KHMPAUyAlABmiH ETK.ILI OL- PUGU VIUARDA OgTHYA ÇlKARlLAH BlR OtAY, RO - S£N8BHS'LBR.ıNCASUSLUKTAU YARGtLANMASINA V£ DBU OLMUÇTÜ £TV£L'W UOS ALAUOS'TAKI NÜ*U£-\ ER M£RKEZ0€ ÇJVJÇ/VJ KA££>€$t MV(D GBSENGLAS TBflAPtNDAfii GETIRtLEM ATOM SIRLAHINl SOVYeTlEE 8tfUjS< M£ AKmGMAKl/i SUÇLANAH Ç/FT, HlÇBtfi Pet-IL OLMAMAÇJfJA KABŞtN,l[>fiMA MAHtCUM €(XL- MrŞTf. TUM DÛNYAPA VE OZ6LUKLE PB AVflÜ- PA'OA BU KAHARA j&eşı SUYUK TEPKI C»XMUŞ, RoS£N8eeG LBRJM AFPI I ÇıH YO6UN ÇA8A NAJZ- PANO DENİZ KAVUKÇUOGLÜ Barış Ozlemi Geçen hafta Vecdi Sayar ve Özdem Petek'ın başını çektıklerı Istanbul-Van Kultur Koprusu etkın- lıklen nedenıyle Van'daydım Ilk kez gıttığım Van, doğası ıtıbanyla ınsanı kendıne âşık eden bır kent Ne var kı, "Dışı senıyakar, ıçı de benı" dıyen, çok doğru demış Yabancı bınsı, bırkaç gun geçıp de gozlennı oren yerlennden, dağlannın, golunun ge- celen gokyuzunu ışıl ışıl susleyen yıldızlarının gu- zellıklennden bıraz ayınvennce Vanlılann yuzlenne çokmuş olan huznu de gormeye başlıyor Orada kaldığım dort gun ıçınde Van Ticaret Oda- sı Yonetım Kurulu uyelennden taksı şoforlenne, o- tel, lokanta ışçılerınden 100 Yıl Unıversıtesı'nde oğrenım goren oğrencılere, oğretım uyelennden ış- sızlere kadar farklı kesımlerden çok sayıda Vanlı ıle goruşme, dertleşme olanağım oldu 15 yıl suren ça- tışmalar Van ınsanını yorgun duşurmuş, son aylar- da sılahlar susup da tam kendılerıne gelır gıbı olur- larken bolgede yenıden yaşanmaya başlayan ça- tışmalarla geleceğe yonelık umutlar da sonmeye yuz tutmuş Atılan her kurşun genç bır hayatı son- dürürken zaten yaralı olan kent ekonomısını de bır kez daha vuruyor Vanlılar banş ıstıyorlar Artık ço- cukları olmesın ıstıyorlar Geleceğe guvenle bak- mak ıstıyortar Layık oldukları daha guzel hayatlan surmek ıstıyorlar Uretmek, kalkınmak, zengınleş- mek ıstıyorlar • • * 150 kışınm ımzaladığı ve geçen çarşamba gunu basına açıklanan "Barışa Çağn" metnı de elıme Van'dayken ulaştı, hıç duraksamadan ımzaladım Belkı gozden kaçırmış olabılırsınız duşuncesıyle soz konusu metnı buraya alıyorum "Son gunlerde yoğunlaşan çatışma ortamından denn kaygı duyuyonız Sadecegeçen ay, 50'yeya- kın ınsanımızı yıtırdık 15 yıl suren ve 30 bını aş- kın ınsanımızın kaybına yol açan taraflarca 'duşuk yoğunluklu çatışma' veya 'kırlı savaş' olarakadlan- dınlan donemın acılan mılyonlarca ınsanımızı de- nnden yaraladı Artık ınsanlarımız olmesın Banş ıçınde ve adılbıryaşam surelım PKK'nın sılahlı ey- lemlere derhal ve önkoşulsuz son vermesmı ıstı- yoruz Hükumetın kalıcı barışın sağlanması ve herkesın demokratık toplumsal hayata katılabıl- mesı ıçın gereklı yasal dûzenlemelen gerçekleştır- mesını talep edıyoruz " Ben enınde sonunda bu guzel ulkede aklı selı- mın kazanacağına ınanıyorum, buna ınanmak ıstı- yorum Banş ortamında Kurt sorununa yonelık çok daha verımlı onerıler getınlebıleceğını, bolge ınsa- nının yaşamını lyıleştırecek projelenn hayata daha kolay geçınlebıleceğını, demokratıkleşmesurecının de ıvme kazanacağını duşunuyorum Banş olma- dan ozgurluk de ozgurteşme de olmuyor, olamıyor • • • Bızler "kavımlerkaptsı"Turkıye'nın yuzyıllardır bır arada yaşayan ınsanlanyız Dolayısıyla her Kurt'te de bıraz Turkluk, her Turk'te bıraz Kurtluk olması doğal değıl mı? Ben, Ege kokenlı bır Turk olmama karşın kendı hesabıma ıçımde var olan Kurt'u ka- lıcı bır banş ortamında daha fazla duyumsayaca- ğımı duşunuyorum En lyısı fazla dolandırmadan sozu burada şaır dostum Nevzat Çelike bıraka- yım, "Itırazın ıkı Şartı"n\ dıllendırsın bıze "çok olmadığımız kesınl çok olan tarafta değı- lız/ çok olan tarafta olmayacağız/ turkıye'de kürt olacağız/ kurtlerde ermenı/ ermenılerde süryanıl gıdıp almanya'da türk olacağız/ hollanda'da sun- namlı/ fransa'da cezayıhı/ ıran'da azenl amerı- ka'da zıfın zencı olacağız/ çoğalan zencıde mut- laka kızılderılı/ ısraıl'de fılıstınlı/ köpeğın karşısın- da kedıl kedının karşısında kuş olacağız/ kuşun karşısında bortu böcek/ hakemler hep karşı takı- mı tutacakl ve bız hep yedı kışıyle tamamlayaca- ğız maçı/ çıçeklerden kamelya olacağız/ az kolu- muzun tarafında/solda olacağız/bu ıtırazın ılk şar- tıl solda da az olacağız/ devnmı çoğaltırken çun- kul bır başka devnme hızla azalacağız/ bu da ıtı- razın ıkıncı şartı" (Sevgılı Yoldaş Kurbağalar, Epsılon Yayınevı, 4 baskı Istanbul 2005) dkavukcuoglu@superonline.com Faks:0212-234 68 73 BULMACA SEDAT YAŞAYAy 1 2 3 SOLDA> SAĞA. 1/ Kırklareh ılındebırma- ğara 2/ As- ya'da bır gol Yolcu e- vı 3/ Çıkola- ta uretımınde kullanılan madde Fu- tuvvet şeyhı 4/tslammuç- tehıtlenrun hukukı bır soruna ılışkın olarak aynı yargı uzennde bırleşmelen Belır- tı 5/ "Ayva — nar kırmızı sonbahar / Her yıl biraz daha benimsediğim'' (CS Tarancı) Sı- ğınn altı aylıktan bır 8 yaşına kadar olan 9 yavrusu 6/Bır spor takımının gozde oyuncusu Sosyolojıde boy 7/Yenı doğan buzağılann konul- duğuyer Izmır'ın bır spor kulubu 8/Felsefede, bılgı ıle varlık arasında ılışkı kurduğu duşunulen kavram Verdi'nm tanınmış bır operası 9/Mer- sın'ın Aııamur ılçesınde, Turkıye'nın en denn, dunyanın ıse sekızıncı en denn mağarası YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Meyve kurusu Bır malın mulkıyerını elınde bulunduran 2/Bıretkınlığın geçıcı olarak durdu- rulduğu sure "Ölfim — bahar ulkesidir bir rin- de" (Yahya Kemal) 3/Tekkelerdekı ayınlerde ıla- hı okumakla gorevlı hanende Romanya'nm pa- rabınmı 4/ÇalıçırpıdanyapıhTiışkulube Tar- lasının 5/Kemıklennyuvarlakucu Lantanele- mentının sımgesı 6/Bırnota Istanbul'unbırıl- çesı 7/ Yunan abecesınde bır harf Atlas Okya- nusu'nun batı kesımuıdekı denıze ve buradakı adalara venlen ad 8/ Borçlunun alacaklıya ver- dığı değerlı şey, ıpotek Bayağı, sıradan 9/Vu- cuttakı AIDS vırusunu saptamakta kullanılan test Tıbet sığın
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog